2013-04-16 nummer 16 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Välkommet förslag för en mer lättillgänglig vård

O Socialstyrelsens rapport »Ojämna villkor för hälsa och vård« inleder med orden »Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vård och behandling ska erbjudas på lika villkor med likvärdigt bemötande till alla oavsett bland annat bostadsort.« Rapporten slår också fast att ojämlikheten i dagens vård bland annat beror på landstingens olika vårdutbud.

De allra flesta upplever skillnaderna som orättvisa. För exempelvis läkemedelsbehandling tillämpar landstingen olika avvikelser från nationella riktlinjer, med resultatet att en patient kan erbjudas ett läkemedel medan en patient på andra sidan landstingsgränsen nekas samma preparat.

Det är svårt att hitta hållbara argument för att patienter ska behandlas olika beroende på bostadsort. Det landstingskommunala självstyret gör att varje landsting fattar beslut om sitt lokala sjukvårdsutbud. Intresset av att avsäga sig den makten är inte stort. Men i takt med att våra system blir mer transparenta och vårdutbudet lättare att jämföra är det svårare att ignorera och försvara ojämlikheten.

Vad som ska omfattas av den offentligt finansierade vården bör således diskuteras över landstingsgränserna och inte enbart inom.

Patientmaktsutredningen föreslår att patienter fritt ska kunna söka offentligt finansierad öppen vård inom hela landet. Det är ett steg i riktning mot en nationellt regle­rad hälso- och sjukvård. Redan i dag, med riksavtalet, är det i teorin möjligt för patienter att söka både öppen och sluten vård över landstingsgränserna.

Avtalet är en rekommendation mellan landstingen som funnits i över tio år. Det saknar dock större betydelse eftersom möjligheten behäftas med olika administrativa hinder. Särskild krångligt är det om patienter väljer vård hos privata vårdgivare i and­ra landsting.

Med den föreslagna patientlagen kan patienten få vård i ett annat landsting även om utbudet är ett annat i hemlandstinget. Vårdkostnaden står hemlandstinget för. Det ska även gå att »lista sig« på en vårdcentral och välja fast vårdkontakt i ett annat landsting. Förbehållet är tyvärr att hemlandstingets remissregler ska gälla. Förhoppningsvis driver utvecklingen på en harmonisering av vårdutbudet och en förenkling och samkörning av regelverken.

Det egna landstingets patienter får inte prioriteras för att exempelvis uppfylla kömiljarden. En patient som väljer att söka vård i ett annat landsting omfattas däremot inte av vårdgarantin i detta landsting.

Möjligheten att fritt söka primärvård och öppen specialistvård i hela landet kommer sannolikt inte att leda till lämmeltåg av patienter över landstingsgränserna. De allra flesta söker vård i sitt närområde. För en del kommer dock möjligheten att besöka en vårdcentral i närheten av sitt arbete att underlätta. Om det visar sig att patienter söker sig till ett visst vårdutbud är det ytterligare en anledning att på nationell nivå diskutera en harmonisering av vårdens utbud. Följdfrågan blir annars varför enbart de med kunskap om att viss vård erbjuds på annan ort och förmåga och resurser att ta sig dit ges möjlighet att få aktuell behandling.

EU:s patientrörlighetsdirektiv reglerar att svenska medborgare kan få vård i ett annat land inom EES-området. Kostnaden bärs av hemlandstinget. Således kan patienter söka ett större vårdutbud inom Europa än inom Sverige i dag.

Förslaget att låta alla medborgare få välja primärvård och öppen specialiserad vård över landstingsgränserna är ett steg mot en nationell reglering av sjukvården. Förhoppningsvis kan det göra vården mera jämlik, harmonisera regelverk och inte minst dra i gång nödvändiga diskussioner om vad som ska ingå i den offentligt finansierade vården.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society