2013-04-19 nummer 17 - - skriv ut
Det finns 2 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
NYA RÖN

Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost


Fredrik H Nyström

professor i internmedicin, institutionen för medicin och hälsa, Hälsouniversitetet,

Linköping

O I en studie som publicerats i New England Journal of Medicine finner man att kardiovaskulär sjukdom minskas av ökat fettintag genom extra nötter eller olivolja jämfört med rådet att minska fettintaget.

Denna spanska studie är av stor betydelse för vilka kostråd vi bör ger våra patienter då den var primärpreventiv, randomiserad och förhållandevis stor. Man nyttjade heller inte orimligt stora insatser från vårdgivarna, vilket varit vanligt i tidigare studier. Deltagarna hade ingen känd kardiovaskulär sjukdom vid studiestart, men hade hög kardiovaskulär risk genom förekomst av minst tre av riskfaktorerna högt LDL-kolesterol, lågt HDL-kolesterol, rökning, hypertoni, övervikt, fetma eller hereditet för prematur kardiovaskulär sjuklighet. Diabetes utgjorde ett alternativt och i sig tillräckligt inklusionskriterium.

Randomisering skedde till intag av 1 liter jungfruolivolja/vecka eller 30 gram nötter/dag. Utöver detta gick dietister igenom kosten för att göra den medelhavskostlik, inkluderande att dricka vin ≥7 gånger/vecka för dem som redan in­nan drack vin emellanåt. Lågfettkostgruppen skulle minska fettintaget genom att äta mer lågfettprodukter och t ex skära bort synligt fett. Alla tre grupperna ombads att minska intaget av sötsaker men öka intaget av frukt.

Studien inkluderade 7 447 individer och den avslutades i förtid, varvid en medianduration på 4,8 år hade uppnåtts. Då hade 7 procent hoppat av studien i mer än två år, en ganska låg siffra för koststudier. De som lottats till mer olivolja uppvisade 8,1 (95 procents konfidensintervall 6,6–9,9) kardiovaskulära händelser/1 000 personår; motsvarande siffra i nötgruppen var 8,0 (6,4–9,9) händelser/1 000 personår.

Lågfettgruppens kardiovaskulära incidens var 11,2 (9,2–13,5) händelser/

1 000 personår (P = 0,009 för olivolja mot lågfettkost; P = 0,02 för nötter mot lågfettkost). Relativ risk för båda grupperna med mer fett jämfört med lågfettgruppen var 0,70 (0,55–0,89) händelser/1 000 personår. Effekten var likartad bland feta personer och bland patienter med diabetes.

Tidigare studier har antytt liknande risker med lågfettkost. I Women’s Health Initiative-studien fann man att en subgrupp med kardiovaskulär sjukdom vid studiestart som lottades till lågfettkost fick 26 procent ökad risk (95 procents konfidensintervall 1,03–1,54) för en ny kardiovaskulär händelse [JAMA. 2006;295:655-66].

Nyligen meddelades också att livsstilsstudien Look-AHEAD, där drygt 5 000 patienter med typ 2-diabetes studerats, avbryts i förtid då den inte kommer att kunna visa minskad sjuklighet med lågfettkost i kombination med ökad fysisk aktivitet [http://www.nih.gov/news/health/oct2012/niddk-19.htm] trots goda effekter på flera riskfaktorer.

Författarnas konklusion är att en icke-energibegränsad medelhavskost med mer nötter eller olivolja primärpreventivt påtagligt minskar sjukligheten hos högriskpatienter jämfört med kontrollgruppens diet (lågfettkost). Den spans­ka studien är den första stora randomiserade primärpreventiva studie som verkligen finner en effekt av en kostintervention på kardiovaskulär sjukdom, mot bakgrund av modern läkemedelsbehandling inkluderande statiner och antihypertensiva läkemedel.Estruch R, et al. N Engl J Med. 2013;368;(14):1279-90.x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society