2007-01-15 nummer 3 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 3 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
MEDICINSK KOMMENTAR

Problemets omfattning i Sverige ännu okänd

Trakasserier/kränkningar drabbar ofta läkarstuderande i USA


Hanna Åsberg, ordförande, Medicine studerandes förbund; läkarstuderande, Umeå universitet

hanna.asberg@slf.seSammanfattat

En longitudinell enkätstudie vid medicinska fakulteter i USA visar att anmärkningsvärt många sistaårsstudenter utsatts för trakasserier (42 procent) och kränkningar (84 procent).

Underläkare, kliniska lärare/läkare och patienter var mest benägna att utsätta studenterna för trakasserier/kränkningar. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal ingick inte i svarsalternativen.

En studie i Sverige är angelägen för att kartlägga problemets omfattning bland svenska läkarstuderande.


O Det är känt att trakasserier och kränkningar mot läkarstudenter förekommer på medicinska fakulteter i flera länder. För att kartlägga problemet på den amerikanska läkarutbildningen genomfördes en longitudinell studie där 16 medicinska fakulteter i USA och drygt 2300 läkarstudenter ingick [1].

Studenterna fick fylla i en enkät dels när de började sin första kliniska praktik, dels under sista året av utbildningen. De fick svara på frågan om de uppfattade att de blivit utsatta för trakasserier eller kränkande behandling under utbildningen, och i så fall av vem: andra studenter, prekliniska lärare, underläkare, kliniska lärare/läkare eller patienter. Sjuksköterskor och annan personal ingick inte som alternativ.

Frekvensen bland sistaårsstudenterna var anmärkningsvärt hög: 42 procent uppgav att de blivit utsatta för trakasserier, och 84 procent uppgav att de blivit utsatta för kränkande behandling. Av dessa ansåg 13 procent att händelsen var allvarlig.

Bland de studenter som nyligen påbörjat sin kliniska praktik angav en betydligt lägre andel att de blivit utsatta för trakasserier eller kränkande behandling, vilket visar att en stor del av problemet uppstår under den kliniska delen av utbildningen.

Underläkare, kliniska lärare/läkare och patienter var mest benägna att utsätta studenterna för trakasserier eller kränkningar, men det förekom även att andra studenter och prekliniska lärare gjorde det.


Problemet belyst i brett perspektiv

Det fanns inga tydliga tecken på att studenter som tillhörde ett visst kön, en viss etnicitet, religion eller politisk övertygelse skulle vara mer utsatta än andra studenter.

Dock fanns en viss korrelation mellan specialitet och omfattning av problemet. Allmänmedicin stod för den största andelen, vilket är något förvånande eftersom tidigare studier visat att kirurgi och gynekologi/ obstetrik stått för den största andelen och att problemet varit betydligt mindre inom allmänmedicin.

De studenter som blivit utsatta för trakasserier och/eller kränkningar hade högre alkoholkonsumtion, var i högre grad nedstämda eller suicidala, var mindre nöjda med sitt yrkesval och ansåg i mindre omfattning att deras fakultet brydde sig om dem.

En ledarartikel i BMJ konstaterar därför att problemet har långtgående konsekvenser och att det måste tas på allvar [2].

Intressant är att studien valt att angripa problemet i ett bredare perspektiv, inte bara vad gäller exempelvis sexuella trakasserier eller rasism, och att man med denna bredare definition kan visa att alla läkarstudenter, oavsett grupptillhörighet i samhället, löper stor risk att drabbas.


Svensk studie behövs

Trakasserier och kränkningar har allvarliga konsekvenser för individen på både ett personligt och ett yrkesmässigt plan. Det är dock svårt att avgöra i hur hög grad man kan överföra resultat från den amerikanska läkarutbildningen till den svenska.

Vi vet att sexuella trakasserier och särbehandling på grundval av kön är ett relativt stort problem på den svenska läkarutbildningen och att dessa problem blir tydligare under de kliniska kurserna.

Vi har däremot en dålig uppfattning om hur trakasserier och kränkningar i ett bredare perspektiv drabbar studenterna.

Det vore önskvärt att genomföra en studie i Sverige motsvarande den amerikanska för att kartlägga omfattningen av trakasserier och kränkningar i ett bredare perspektiv.

I sådana fall bör även sjuksköterskor och annan vårdpersonal ingå som alternativ när studenterna ska uppge vem som trakasserat eller kränkt dem.

*

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.


REFERENSER
1. Frank E, Carrera JS, Stratton T, Bickel J, Nora LM. Experiences of belittlement and harassment and their correlates among medical students in the United States: longitudinal survey. BMJ. 2006;333:682-7.

2. Wood DF. Bullying and harassment in medical schools. BMJ. 2006:333-664-5.


Ensam med stetoskopet … trakasserier/kränkningar får allvarliga konsekvenser för den enskilde på både det personliga och det yrkesmässiga planet.


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society