2007-04-18 nummer 16 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
LEDARE

Satsa på utbildningskvaliteten!


Hanna Åsberg, ordförande i MSF,

adjungerad i Läkarförbundets styrelse

O Svensk läkarutbildning har ungefär 40 procent fler platser idag jämfört med 1999. Åren 2000–2003 utökades antagningen från ca 750 till drygt 1100 personer per år. Under 2006 och 2007 kom en ytterligare utökning på drygt 60 nyantagna per år. Samtidigt har antalet sängplatser i slutenvården minskat, vilket får konsekvenser för de kliniska delarna av utbildningen.

Dessutom har antalet svenskar som läser en läkarutbildning utomlands ökat kraftigt de senaste åren. Majoriteten av dem avser att återvända till Sverige för att arbeta efter avlagd läkarexamen (enligt Socialstyrelsens enkätundersökning »Svenska läkarstudenter i utlandet« från 2005). Högskoleverket, Socialstyrelsen och regeringen menar dock att ännu fler platser behövs på utbildningen för att täcka det framtida läkarbehovet.

Medicine studerandes förbund (MSF) och Läkarförbundet ser med stor oro att ytterligare utbildningsplatser kan leda till en försämrad kvalitet på utbildningen. MSFs handledningsenkät från 2006 visar att studenterna redan upplever en viss försämring efter de utökningar som gjordes i början av 2000-talet. De praktiska, kliniska delarna i utbildningen drabbas hårdast när alltför många studenter ska konkurrera om samma patienter och samma handledare.

Exempelvis visar enkäten att 35 procent av studenterna aldrig fått gipsa och att 30 procent aldrig fått ordinera vätska efter genomgången kirurgikurs. Detta är grundläggande färdigheter som varje nyutexaminerad läkare måste ha med sig inför AT! Handledningsenkäten bekräftar också kopplingen mellan antalet studenter och upplevd kvalitet: ju fler studenter per vårdteam, desto sämre kvalitet.

Antalet studenter per vårdteam varierar mycket mellan universitetssjukhusen. MSFs målsättning är att det inte ska vara fler än 1–2 studenter per vårdteam. Exempelvis har 97 procent av studenterna under kirurgikursen vid Linköpings universitetssjukhus varit 1–2 studenter per vårdteam. På Norrlands universitetssjukhus har närmare en tredjedel av kirurgistudenterna varit fler än fem studenter per vårdteam, trots att de gör en del av sin kirurgiplacering på annat sjukhus i regionen.

För att den medicinska fakulteten och landstinget i respektive sjukvårdsregion ska klara sitt utbildningsuppdrag måste man ta hänsyn till regionens möjlighet att erbjuda studenterna praktikplatser med god handledning. Det är oerhört viktigt att varje lärosäte har ungefär lika många utbildningsplatser i förhållande till regionens patientunderlag – annars riskerar vi att få en stor skillnad i utbildningskvalitet mellan lärosätena. Vem vill ha en A- och en B-läkarutbildning i Sverige?

Högskoleverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting instämmer i att kvaliteten är viktig för svensk läkarutbildning, men det räcker inte! De har inte kunnat föreslå några konkreta åtgärder för att bibehålla eller förbättra utbildningskvaliteten, oavsett om ytterligare utökningar blir aktuella eller ej.

Vi behöver ett kvalitetssäkringssystem och en tydligare koppling mellan den ekonomiska ersättningen till landstingen och den handledning som varje student får. Varje läkare som ska handleda en läkarstudent måste få tid avsatt till handledning, vilket alltför ofta inte är fallet idag.

Dessutom måste de utökade utbildningsplatserna på grundutbildningen motsvaras av fler AT- och ST-tjänster. Redan idag ser vi effekterna av de första utökningarna, som innebär att nyexaminerade läkare inte får tillgång till en AT-tjänst. Snart kommer det även att märkas att det finns för få ST-tjänster. Det innebär att det kommer att ta betydligt längre tid att få färdiga specialister i Sverige.

Läkarbristen låter sig inte enkelt lösas med enbart fler utbildningsplatser. Sjukvården har inte vunnit något bara för att det finns fler läkare, om dessa har fått en dålig utbildning. Vi måste tillsammans arbeta fram konkreta kvalitetsstärkande åtgärder för den svenska läkarutbildningen, så att vi uppnår den höga kvalitet som våra patienter förväntar sig.

»Vi behöver ett kvalitetssäkringssystem och en tydligare koppling mellan den ekonomiska ersättningen till landstingen och den handledning som varje student får.«
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society