2007-08-22 nummer 34 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Läkarstudenter i Linköping får personliga mentorer

Drygt 40 läkare ställer upp helt gratis för att vara mentorer åt lika många studenter på läkarutbildningen i Linköping. »Både personlighetsutvecklande och kunskapsutvecklande«, säger Anders Winbladh, kirurg och blivande mentor.

O I dagarna startar höstterminen igen för landets läkarstudenter. För dem som går termin åtta och nio vid Linköpings universitet börjar ett läsår med möjlighet till personlig mentor. Ungefär en tredjedel av studenterna har valt att delta i projektet, som är initierat av studenterna själva.

– Under praktikperioderna från och med termin sju har man en ny handledare på varje klinisk placering. Har man otur så får man inte ens se sin handledare. Med en mentor kan man ta upp generella frågeställningar och också stärkas inför kontakten med den kliniska handledaren, i synnerhet om den inte riktigt fungerar, säger Sofia Elm, själv studerande på termin 9 och en av initiativtagarna till och projektledare för mentorsprogrammet.

Hon ser också mentorsprojektet som en möjlighet till fördjupad fokusering på sig själv som läkare. Det håller Anders Winbladh med om.

– Personlig handledning ger inte bara medicinsk kunskap utan är också personlighetsutvecklande. Jag kan dela med mig av mina personliga erfarenheter och etiska värderingar.

Och han poängterar att ett mentorskap i mycket går ut på det han kallar yrkesexistentiella funderingar, den rent medicinska kunskapsöverföringen är inte det viktigaste.

Mentorerna har främst rekryterats genom personliga förfrågningar. Alla de 41 studenterna som deltar i projektet har en egen unik mentor. Utgångspunkten är att mentorn och adepten ska träffas vid minst sex tillfällen under läsåret. Hur länge en träff pågår och vad den ska innehålla är helt upp till varje mentor– adeptpar att själva bestämma.

Ander Winbladh vet hur han vill lägga upp kontakten med sin adept.

– Träffas ofta och prata mycket, låta samtalet ta oss varthän det bär. Inget schemalagt, utan vi ska följa intuitionen.

Förutom träffarna ingår en seminarieserie med tillhörande workshops i projektet. Till exempel blir det ett seminarium om ledarskap, nätverksbyggande och kreativitet och ett om professionalism och etik. Ett av seminarierna är en halvdags utbildning enbart för mentorerna.

Mentorerna får ingen ekonomisk ersättning, men Anders Winbladh är säker på att det inte bara är adepten som har något att vinna på mentorsprojektet.

– Kontakten väcker frågeställningar man själv inte har tänkt på. Det är både personlighetsutvecklande och kunskapsutvecklande även för mentorn.

Mentorerna är spridda i åldrar, specialitet och position; allt från AT-läkare till professor. Könsfördelningen är också relativt jämn, 24 män och 17 kvinnor. Bland de 41 studenter som valt att delta är dock endast en fjärdedel män.

– Jag tolkar det som att kvinnor generellt sett är i större behov av att få stöd och att få diskutera, säger Sofia Elm och fortsätter:

– Kvinnor tar åt sig mer av stressen på ett sjukhus, män är mer uppgiftsinriktade. Männen tänker kanske att de kan klara sig själva, eventuellt har de också redan bättre informella nätverk.

Projektet ska pågå under hela läsåret och utvärderas kontinuerligt.


Sofia Elm, läkarstuderande på termin 9 i Linköping, tog initiativet till ett mentorsprojekt som nu påbörjas för drygt 40 studenter och lika många mentorer. Dessutom skriver hon en 10-poängsuppsats om arbetet med projektet.Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society