2007-09-18 nummer 38 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Livslångt lärande från novis till expert


Stefan Lindgren och Anders Håkansson

Som gästredaktörer har Stefan Lindgren och Anders Håkansson bistått redaktionen med planering, granskning och artikelurval.

Lärande är en process som äger rum hos den enskilde individen under hela livet. Men en fördjupning av kunskaperna förutsätter tid till reflexion och återkoppling.

O Professionell kompetens utvecklas och fördjupas under hela yrkeslivet. Den innefattar inte bara kunskaper och färdigheter utan också läkaryrkets värderingar, vetenskapligt förhållningssätt och personliga egenskaper [1]. Effektivt lärande förutsätter samverkan mellan grundutbildning, AT och ST.

Modern utbildning utgår från förväntade studieresultat snarare än från undervisningens innehåll. Under grundutbildningen styrs de studerande av detaljerade kursplaner och täta lärarkontakter, en struktur som delvis kvarstår genom vidareutbildningen. Fortbildning av specialister är däremot till största delen en självstyrd process under eget ansvar, varför självstyrt och kritiskt lärande måste tränas redan under grundutbildningen.

Den nära kopplingen mellan de olika faserna av läkarnas livslånga lärande ger, tillsammans med universitetens pedagogiska forsknings- och utvecklingsarbete, unika förutsättningar. Viktigast för att en utbildning skall fungera är att kompetensmål, arbetsformer och examination fortlöpande samordnas [2]. Bedömningarna bör ha både formativa och summativa inslag, det vill säga innehålla såväl stödjande och stimulerande återkoppling som kontrollerande examination.

Samtidigt som grundutbildningen bör utgå från brett definierade medicinska uppgifter som de studerande förväntas kunna hantera, får inte fortbildningen bli kokboksinriktad utan teoretisk och vetenskaplig förankring. I pedagogiska termer kan detta uttryckas som att grundutbildningen bör sträva uppåt i Millers kompetenspyramid [3], samtidigt som fortbildningen inte får tappa kontakten med basen. På samtliga nivåer är reflexion och återkoppling centrala förutsättningar för lärande och utveckling.

En profession förutsätts själv säkerställa medarbetarnas kompetens gentemot uppdragsgivarna. Det bör därför vara lika självklart med examination och utvärdering under AT/ST som under grundutbildningen. Utvecklingen i denna riktning är tydlig i hela världen, och det finns flera valida metoder att dokumentera professionell kompetens [4].

Dagens läkarutbildning måste garantera att examina som utfärdas på olika nivåer är internationellt gångbara. Det är vi som planerar utbildningen skyldiga våra studerande och yngre kollegor. Internationaliseringen understryks även av intresset för att kvalitetsdeklarera utbildningar och ta fram globala standarder.

Lärande är en process som försiggår hos den enskilde individen, varför fokus inom pedagogiken flyttats från undervisning till lärande [5]. Vår tids lärare har många funktioner: Först och främst som inspiratör och handledare, men även som traditionell undervisare, som självskriven organisatör och därmed ledare, och slutligen som formell bedömare. Tidigare fanns läraren självklart i centrum – numera är det de lärande och kompetensområdet som lyfts fram. De studerande lär sig bäst om lärandemiljön är positiv, och om lärandet sker i ett sammanhang där den nyvunna kompetensen kan tillämpas.

Författarna personifierar flera decennier av medicinskt lärande – från grundutbildning via vidareutbildning till fortbildning. Vår förhoppning är att detta temanummer blir en lättillgänglig introduktion till fortsatt eget lärande och en uppdaterande stimulans för dem som ansvarar för utbildning.


Referenser:
1. Medical professionalism in the new millennium: a physician’s charter. Lancet 2002; 359: 520-2.

2. Biggs JB. Teaching for quality learning at university. Maidenhead: Open University Press, 2003

3. Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad Med 1990; 65: S63-S67.

4. Van der Vleuten CPM, Schuwirth LWT. Assessing professional competence: from methods to programmes. Med Educ 2005; 39: 309-17.

5. Egidius H. Att vara lärare i vår tid. Inspirera, handleda, undervisa, organisera och bedöma. Stockholm: Natur och Kultur, 2005.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society