2007-10-16 nummer 42 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Varför säger Läkarförbundet ja till utökad läkarutbildning om resultatet blir sänkt kvalitet?


Jessica Svefors styrelseledamot,

Medicine studerandes förbund

jessica.svefors@slf.se

O Hans Hjelmqvist skriver på ledarsidan i LT 39/2007 om den av regeringen föreslagna utökningen av läkarutbildningen. Läkarförbundet förhåller sig enligt Hjelmqvist positivt till denna, under förutsättning att kvaliteten på utbildningen bibehålls.

Vi i Medicine studerandes förbund (MSF) tycker att det är tråkigt att Läkarförbundet inte håller en mer rakryggad linje i denna fråga. MSFs handledningsenkät från 2006 visar att utökningarna som skett under 2000-talet redan resulterat i en försämrad kvalitet. När det blir trångt på utbildningarna ökar antalet studenter per vårdteam, vilket i hög grad korrelerar med hur mycket praktisk erfarenhet studenterna får möjlighet att tillägna sig.

Att utöka antalet studenter på en så mångfasetterad och resurskrävande utbildning som läkarutbildningen är ingen enkel sak. Det kräver stor eftertanke och ett flertal åtgärder. Det politiska beslutet får konsekvenser inte bara för svenska läkare på en allt hårdare europeisk arbetsmarknad, utan även för Sveriges framtida patienter. Därför måste professionens organisation fylla sin funktion, inte som bromskloss och bakåtsträvare, utan som expertis.

Vad menar egentligen Läkarförbundet med bibehållen kvalitet? Och på vilket sätt ska den säkras? Kvalitet är ett brett begrepp och måste definieras för att bli användbart. Högskoleverket har definierat kvalitet på läkarutbildningen i sin utvärdering av Sveriges vårdutbildningar som offentliggjordes tidigare i år (HSVs rapport 2007:23 R).

Den utgår från sex huvudpunkter. Två av dessa är extra intressanta i detta sammanhang, nämligen Studiemiljö och Kvalitet i den kliniska utbildningen. När man tittar närmare på dessa får man sig en tankeställare.

Har Umeå universitet verkligen presenterat en plan för hur »en god psykosocial miljö ska säkerställas«, när de ska börja utplacera studenter tiotals mil hemifrån? Har Uppsala universitet förklarat hur de med åtta nya platser ska klara att »handledningen skall säkras vad gäller omfattning och kvalitet«, trots att de konsekvent får dåligt betyg i handledningsenkäten?

Vi studenter, som har en daglig inblick i hur utbildningen fungerar, ser inte att kvaliteten kan bibehållas vid en utökning i dagsläget. För tillfället saknas adekvata handlingsplaner för detta. Handledningen av läkarkandidater har redan idag stora brister, och resurser måste skjutas till för att bland annat utbilda handledare, frigöra tid för individuell handledning och inrätta fler kliniska utbildningsavdelningar. Detta bör planeras innan antalet studenter ökas.

Det är vår bestämda uppfattning att en utökning av antalet platser på grundutbildningen i dagsläget kommer att sänka kvaliteten på läkarutbildningen och därmed, på sikt, på den svenska läkarkåren. Det är med besvikelse som vi ser att Läkarförbundet inte ställer sig rakryggat vid vår sida.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society