2007-11-27 nummer 48 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2007

MSF-kompromiss om utbildningsplatser i framgångsrikt utskottsarbete


Tom Ahlgren, reporter

Det utskott som beredde frågorna om utbildning och forskning lyckades efter hårt arbete ena motionärer och centralstyrelse och gå vidare till fullmäktige i plenum med gemensamma förslag, som mycket snabbt bifölls utan vidare diskussion. Det illustrerar hur den nya mötesmodellen fungerade.

O Bland motionärerna fanns MSF (Medicine studerandes förbund), som genom Jessica Svefors uttryckte mycket stor oro för den sjunkande kvaliteten i läkarutbildningen.

Bakgrunden är att regeringen i höstens budgetproposition föreslår en utökning av läkarprogrammet med början 2008; allt som allt rör det sig om 660 helårsplatser på en femårsperiod. (I fjol legitimerades 842 läkare med svensk utbildning och 1 115 med utländsk utbildning; red anm).

MSF framhöll, bland annat med hänvisning till fjolårets handledningsenkät, att utökningarna av läkarprogrammet genom åren har medfört att läkarstudenter tar examen med sämre kliniska färdigheter än för bara några år sedan.

MSF föreslog att Läkarförbundet tydligt skulle ta avstånd från ytterligare utökningar av läkarutbildningen.

Precis den inställningen har Läkarförbundet tidigare förfäktat.

Men i våras sa Läkarförbundet ja till en viss utökning av antalet utbildningsplatser. Anledningen var att det inom vissa specialiteter och i vissa delar av landet finns en stor läkarbrist och att Sverige inte får dränera fattigare länder på deras läkare.

Centralstyrelsen (CS) påpekade också att hela förbundet måste fortsätta att arbeta för en läkarutbildning med minst lika hög kvalitet som dagens.

CS ville i det läget föreslå fullmäktige att avslå motionen från MSF.

Efter en dryg timmes diskussion i utskottet, där alla var rörande eniga om att kvalitetskraven i läkarutbildningen måste uppfyllas, ändrade MSF sin skrivning och föreslog att det vid utökning av läkarutbildningen ska finnas nödvändiga resurser.

CS-ledamöterna sa »det har vi inga problem med«. Resultatet blev att utskottet, CS och motionären föreslog fullmäktige i plenum att besluta just det. Vilket också blev fallet utan några som helst diskussioner.

Och så såg mycket av det smidiga arbetet i utskottet, med Johan Ljungberg som ordförande, ut. Från början möttes motionärerna av CS förslag att avslå motionen eller att anse den besvarad av den skrivning CS valt.

Men i alla fall utom ett ändrade CS inställning och sa ja till motionerna efter modifieringar i dessa.

En som bidrog till detta var Läkarförbundets tidigare ordförande, i dag en av förbundets revisorer, Bernhard Grewin. Denne »gamle räv«, som kan det förbundspolitiska spelet inifrån bättre än de flesta, presenterade formuleringar som motionärerna köpte som sina egna, som accepterades av CS, och som blev utskottets förslag till fullmäktige i plenum, där de gick igenom utan diskussioner.

Utskottsbehandlingen av sju motioner och synpunkter på en mindre del av verksamhetsplanen tog en bra bit över 4 timmar. I plenum tog det bara 17 minuter att få allt klubbat.

I ett fall sa CS ja till motionen redan från start. Det gällde ett förslag som Sylfs, Sveriges yngre läkares förening, Maria Joelsson drog om rätt dimensionering av AT och ST.

Bakgrunden är att det ligger ett förslag i budgeten om att öka antalet studieplatser på läkarprogrammet med 60 per år redan från 2008. Till det kommer att cirka 1 000 svenskar studerar vid läkarprogram utomlands. De flesta beräknas komma hem efter studierna.

Redan i dag, menar Sylf, finns en brist på AT- och ST-läkartjänster i vissa delar av landet samtidigt som flera faktorer, bland annat stora pensionsavgångar, kommer att öka efterfrågan på nya specialister.

Sammantaget kommer därför behovet av AT- och ST-tjänster att öka.

För att få veta hur många tjänster som behöver inrättas måste man veta hur många som finns nu. Men det finns ingen statistik över antalet AT- och ST-tjänster, eller hur de är fördelade geografiskt eller inom vilka specialiteter ST-tjänsterna finns.

För att få veta hur många AT-tjänster det finns måste man räkna antalet utannonserade tjänster i Läkartidningen.

Sylf yrkade att Läkarförbundet verkar för att ta fram statistik över antalet AT-tjänster och deras geografiska fördelning samt statistik över antalet ST-tjänster.

Sylf yrkade också att Läkarförbundet arbetar för rätt dimensionering av AT- och ST-tjänster.

Förslaget bifölls naturligtvis av fullmäktige.

Väldigt tydligt visade utskottsbehandlingen att motionärer gör klokt i att inte i sina förslag lägga in tidsaspekter som kräver en snabb hantering från Läkarförbundets sida.

Ett slående exempel: I en motion om arbetsgivarens ansvar för läkares fortbildning ville motionären att »Läkarförbundet snarast fullföljer det fjärde steget i fortbildningsprogrammet från år 2000 och tar initiativ till att en systematisk granskning, modell SPUR, av läkarfortbildningens struktur och process genomförs på kliniker och vårdcentraler.«

CS ville först att fullmäktige skulle besluta att motionen skulle anses besvarad med CS svar. Men sedan man i utskottet bestämt sig för att ta bort ordet »snarast« så sa CS ja.

I ett annat fall ville motionären att »CS får i uppdrag att se över och förnya fortbildningsprogrammet och att det presenteras vid fullmäktige 2008.«

CS började med samma inställning som i förra exemplet. Men sedan utskottet beslutat ta bort tidsaspekten, dvs orden »och att det presenteras vid fullmäktige 2008«, sa CS ja.

En motion från Sjukhusläkarföreningen och Stockholms läkarförening handlade om finansiering av läkares forskning. Även här ändrade sig CS efter utskottsbehandling, dock först inför fullmäktige i plenum. Fullmäktige beslutade att »Läkarförbundet tar fram ett program med konkreta förslag för hur läkares forskning skall finansieras« och att »i detta programarbete särskilt beakta läkares forsknings relevanta del av ALF-anslagen«.

Staten satsar via ALF-systemet (Avtal om läkarutbildning och forskning) medel för det intrång forskning och undervisning gör vid undervisningssjukhus.


För att få reda på hur många AT-tjänster som finns måste man räkna antalet utannonserade tjänster i Läkartidningen, påpekade Maria Joelsson från Sylf kritiskt.Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society