2008-06-24 nummer 26 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
LEDARE

Nya ST tar form


Heidi Stensmyren

ordförande i Sveriges yngre läkares förening (Sylf)


Hans Hjelmqvist

ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation (UFO)

O I dessa dagar kommer Socialstyrelsen att slutligen fastställa nya föreskrifter och allmänna råd för läkares specialiseringstjänstgöring (ST). Läkarförbundet har varit med i arbetet via Nationella rådet för läkares specialiseringstjänstgöring, då detta naturligtvis är en viktig professionsfråga för oss. Det har varit en lång process, och de nya riktlinjerna som i dessa dagar fastställs gäller dock sedan 1 juli 2006.

Det betyder att en del ST-läkare kan ha hunnit göra uppemot 2 år av sin tjänstgöring utan att ha haft riktlinjer och målbeskrivningar att gå efter. Tiden det har tagit har varit nödvändig för att säkra en hög nivå och bra kvalitet på slutresultatet. Men nu är det bråttom att få på plats och implementera skrivningarna. Övergångsperioden sträcker sig till 31 december 2013. Det kan ses som en något kort tid och kommer att ställa krav på flera individuella bedömningar vid godkännandeförfarandet, så att ingen kommer i kläm.

De nya föreskrifterna och allmänna råden stärker vår specialiseringstjänstgöring. Svensk ST står sig väl i internationell jämförelse, och den kommer nu att kvalitetssäkras ytterligare. Det är en styrka att de övergripande kompetenskraven inom kommunikation och ledarskap samt vetenskap och utvecklingsarbete lyfts fram så tydligt. Dessa områden är en del av läkares yrkesroll men har tidigare inte definierats så tydligt i strukturen.

Läkarförbundet har arbetat aktivt för att stärka handledar- och studierektorsrollen. Dessa är nyckelpersoner i specialiseringstjänstgöringen och får mera definierade roller i det nya systemet. Nu gäller det att de också får tid för sina uppdrag. Vi hade gärna sett att studierektor också var med och signerade underlaget för ansökan om specialistkompetens, för att på så sett säkra en rättssäker process för ST-läkaren.

Nu är det inte så, men genom att skapa ett mera omfattande underlag finns bättre förutsättningar för en nationell extern granskning i ansöknings- och godkännandeförfarandet. Verksamhetschefen har redan i dag en central position och får i det nya systemet en än viktigare roll i läkares specialiseringstjänstgöring. Intygandet får en tydligare och mera omfattande struktur. Att handledaren lyfts fram särskilt är en tydlig signal om dennes roll. Redan i dag har många handledare handledarutbildning, och i det nya systemet kommer detta att vara obligatoriskt, vilket är klart kvalitetsstärkande.

Det är glädjande att Socialstyrelsen har valt att föreslå kontinuerlig utvärdering av ST-läkarens kunskaper under hela ST i stället för obligatorisk specialistexamen. Detta ger en bättre ST-utbildning och en större rättssäkerhet för den enskilde läkaren.

Kvalitetssäkring har varit ledord för arbetet, och kravet på extern granskning av utbildningsenheterna – exempelvis via SPUR-inspektioner – är mycket bra. Att det är en extern inspektion och inte någon »egenskattning« är en förutsättning för att vi ska kunna hävda ett oberoende och kunna jämföra oss i internationella sammanhang. För att få till en rimlig återkommande uppföljning anser vi att ett tidsintervall på fem år mellan varje inspektion är rimligt. För att SPUR-inspektionerna även fortsättningsvis ska fungera optimalt kommer verktyget nu att specifikt anpassas utifrån de nya utfärdade föreskrifterna.

De nya reglerna innebär att man kan räkna in sex månader tjänstgöringstid i ST om man har disputerat. Det är bra, för det stärker den vetenskapliga delen av ST och innebär ett erkännande av forskningens värde för sjukvården. Det kommer dock även i fortsättningen att ta lång tid för den som väljer att både specialisera sig och disputera, vilket naturligtvis är en nackdel och säkerligen inte stärker rekryteringen till forskningen.

Läkarförbundet anser fortfarande att strukturen med bas- och grenspecialiteter är negativ för den svenska sjukvården. Sannolikheten för att en läkare som är verksam inom en grenspecialitet ska kunna upprätthålla tillräcklig kunskap inom basspecialiteten är ytterst liten. Utvecklingen inom många medicinska kunskapsområden riskerar dessutom att kraftigt fördröjas.

Redan i dag kan man ifrågasätta om tiden från läkarexamen till färdig specialist inte är för lång. Med den nya indelningen kommer den för många att bli ännu längre. Det behövs ingen utredning för att se att en förlängning av ST sannolikt har en negativ effekt på den kliniska forskningen.

I dag vore det naturligt att sammanställningen av allt underlag för ansökan om specialistbevis kan göras i ett digitalt verktyg. Det är inte tidsenligt att som en ekorre samla diplom och intyg i högar under många år av tjänstgöring, när det är möjligt att lägga detta i en anpassad mapp. Kompetensportföljen är ett IT-verktyg som nu har omarbetats och kan användas till systematisk dokumentation.

Kvalitet är dock inte gratis, och det är viktigt att resurser tillförs. Att tro att kunskap enbart kan hämtas inom ramen för verksamhetens produktion är inte realistiskt. Det måste finnas resurser för sidotjänstgöring, utbildning och handledning inom verksamheten. Av våra undersökningar vet vi att detta kan var ett bekymmer tex inom små verksamheter, men också när det råder påbud om sparbeting.

Att spara på utbildning är dock en mycket riskabel och kortsiktig lösning. Det måste tillföras mera resurser för att stärka specialiseringstjänstgöringen för läkare.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2008-09-04 ST, är det kunskaper eller år som skall räknas?
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society