INNEHÅLL NUMMER 30, 2005

LEDARE

Ledarkryss 2121
Liksom förra året bjuder ledarsidan läsarna på ett ledarkryss i semestertider.

AKTUELLT

Män överrepresenterade i läkemedelsprövningar – myt eller verklighet? 2130
Läkemedelsverket hävdar att det är en myt att det råder obalans mellan könen vid läkemedelsprövningar. Men på Centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet hävdar man att obalansen finns kvar. Paul Hjemdahl, ordförande i expertgruppen för hjärt–kärlsjukdomar inom Läksak, tycker inte att det råder någon stor obalans mellan könen, men anser ändå att patienturvalet till prövningarna är skevt.
»Svårt avliva myten om att bara män ingår i studier« 2130
Läkemedelsverket hävdar att det är en myt att det råder obalans mellan könen vid läkemedelsprövningar. Men på Centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet hävdar man att obalansen finns kvar. Paul Hjemdahl, ordförande i expertgruppen för hjärt–kärlsjukdomar inom Läksak, tycker inte att det råder någon stor obalans mellan könen, men anser ändå att patienturvalet till prövningarna är skevt.
»Fler läkemedelsprövningar med äldre behövs« 2130
Det behövs fler läkemedelsprövningar med äldre patienter. Men inte enbart för att få med fler kvinnor, det handlar lika mycket om att designa studier så att förutsättningarna bättre överensstämmer med sjukvårdens egentliga behov...
»Genusperspektiv saknas i prövningar« 2131
»När åtta av tio läkemedel dras tillbaka från marknaden på grund av biverkningar hos kvinnor måste det vara något fel på läkemedelsstudierna«, säger docent Karin Schenck-Gustafsson, chef för Centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet...
Lesbiskas rätt till assisterad befruktning har väckt frågor om prioritering 2132
Den första juli blev det tillåtet med assisterad befruktning även för lesbiska par. Nu diskuteras prioriteringen. Stockholms läns landsting har slagit fast att homo- och heterosexuella ska hamna i en och samma kö... / Sara Gunnarsdotter
EG-domstolen står fast om kosttillskott 2132
EG-domstolen har slagit fast att det omdiskuterade EU-direktivet om kosttillskott, som antogs 2002, ska gälla. Direktivet innebär att endast vitaminer och mineraler som finns upptagna på en godkänd lista får säljas som kosttillskott i EU...
Experter enade om åtgärder mot fågelinfluensa 2132
Ska en pandemi med fågelinfluensavirus förhindras, krävs såväl ett massivt åtgärdspaket i de nu drabbade länderna som att rika länder är beredda att skjuta till stora belopp. Det framgick vid en internationell konferens i Kuala Lumpur i början av juli...
Göran Carlsson ny chef för Östeuropakommitté 2133
Göran Carlsson, sedan tre år tillbaka den zambiska regeringens rådgivare i hälso- och sjukvårdsfrågor, har utsetts till ny chef för Hälso- och sjukvårdens Östeuropakommitté... / Sara Gunnarsdotter
Läkemedelskostnader minskar marginellt 2133
Under första halvåret i år minskade landstingens kostnader för läkemedelsförmånen med 7 promille jämfört med samma period i fjol, utslaget på hela landet. De flesta landsting minskade sina kostnader med någon enstaka procent... / Sara Gunnarsdotter
Ministern svarar inte 2133
För ett par veckor sedan aviserade regeringen att man nu bestämt sig för att nästa år införa ett barntillägg för studerande med barn. Redan den 20 april skrev emellertid MSF (Medicine studerandes förbund) ett brev till Lena Hallengren, statsråd med ansvar för studiemedelsfrågor,... / Sara Gunnarsdotter

MEDICINSK KOMMENTAR

Inför ett nationellt diabetesincidensregister! 2128
Socialstyrelserapport visar på sjukdomens betydelse för folkhälsan
Diabetes är en allvarlig sjukdom, inte bara för den enskilde patienten, utan även för samhället som påverkas av sjukdomens konsekvenser. Diabetessjukdomen kräver god sjukvård för att utveckling av komplikationer ska kunna förebyggas, men även resurser för vård av patienter som...
/ Göran Sundkvist

NYA RÖN

Klinisk effekt eller placebo när magnetarmband uppges lindra smärta vid artros? 2134
Vetenskapliga studier visar att patienter av idag är medvetna och kunniga och mindre traditionella i sitt tänkande än vad vi i sjukvården är. Många personer med ledbesvär använder olika typer av komplementära eller alternativmedicinska metoder som komplement till den... / Ingemar Petersson
Skador på alarligamenten är associerade med besvär efter pisksnärtsvåld 2134
Kråkenes har tidigare beskrivit skador som kan ses på MRI i nackens övre segment efter pisksnärtsvåld, och jämfört med ett kontrollmaterial. I en aktuell artikel analyseras vilka strukturer som är sammankopplade med de skadades besvär... / Bengt H Johansson
Ifrågasatt synträning vid hemianopsi 2134
Homonyma synfältsskador är vanliga hos patienter som drabbats av stroke. Vardagslivet kan då påverkas drastiskt på grund av orienterings- och lässvårigheter. Viss spontan förbättring kan förekomma men specifik terapi har saknats... / Thiemo Rudolph
Vem eller vad ska läkaren vara lojal emot vid intygsskrivning: Samhället, vetenskapsidealet eller patienten? 2135
Enligt den amerikanska sociologen Paul Starr är det i kraft av sitt utbildnings- och vetenskapsideal som läkarkåren har uppnått sin kulturella auktoritet och professionella suveränitet [1]... / Niels Lynöe

KLINIK OCH VETENSKAP

Förtäring av frätande ämnen – esofagogastroskopi vägleder terapin 2136
Vid misstänkt eller säkerställt peroralt intag av frätande ämnen bör patienten övervakas under minst 24 timmar. Gradering av skadan görs med esofagogastroskopi, som ger vägledning för den fortsatta behandlingen och prognosen. Optimal tidpunkt för skopin är i intervallet 12–24 timmar, efter 48 timmar ökar risken för perforation. Steroider förhindrar inte strikturbildning i esofagus. / Anne-Charlotte Hessén Söderman
LD-isoenzym i uterusaspirat potentiell markör för endometriecancer 2141
Utredning av postmenopausal blödning kan bli enklare och billigare
Laktatdehydrogenas(LD)-isoenzym tycks vara en potentiell markör för endometriecancer, och med analys av LD-isoenzymmönstret i uterusaspirat kan utredning av postmenopausal blödning bli enklare och billigare.
KUNSKAPSPROV / Gunnar Skude WITH ENGLISH SUMMARY

Efternamn som markör för etnicitet 2145
Studie inom barnhälsovården visar att invandrarfamiljer och svenska familjer tycks vara isolerade på olika sätt
Vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, och barnhälsovårdens länsenhet, Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, bedrivs för närvarande ett kontrollerat interventionsförsök med nya psykosociala metoder inom den förebyggande hälsovården för barn i åldern...
/ Dagmar Lagerberg WITH ENGLISH SUMMARY

Uppföljning av urinblåsecancer – en uppgift för urologsjuksköterska? 2149
Historiskt sett har det inom sjukvården funnits skarpa gränser mellan olika personalkategoriers uppgifter. Efter en för många år sedan försiktig inledning med sjuksköterskeledda hypertoni- och diabetesmottagningar har man kommit till insikt om att vissa sjukvårdsuppgifter som... / Matilda Fagerberg WITH ENGLISH SUMMARY

Abdominell tuberkulos – en nygammal diagnostisk utmaning 2151
Två fallbeskrivningar och en litteraturgenomgång
Större medvetenhet om abdominell tuberkulos kan bidra till snabbare diagnostik och möjliggöra behandling medan sjukdomen är botbar. Två fall illustrerar svårigheterna. Preliminärdiagnoserna var perforerat ulkus respektive appendicit, och båda patienterna opererades. Först i efterhand ställdes korrekt diagnos.
/ Stefan Redéen
Tolkning av leverprov avgör val av undersökning vid hepatocellulär ikterus 2154
Fallbeskrivningar
Ikterus är ett viktigt kliniskt problem som handläggs av både internister och kirurger. Förr delades ikterus upp i medicinsk och kirurgisk ikterus, beroende på förekomst eller avsaknad av gallvägsobstruktion...
/ Einar Björnsson WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Gjorde ingen rimlig uppföljning efter förskrivning av hög dos värktabletter 2158
Familjeläkare varnas efter avsevärd dosökning av Levaxin
Bristen i behandlingen är inte främst att patienten regelbundet förskrivits en förhållandevis hög dos Citodon utan att det skett utan en rimlig uppföljning, konstaterar Ansvarsnämnden och fäller en psykiater...
»I gynnsamma fall upptäcker apoteket eller patienten läkarens lapsus« 2159
Familjeläkare varnas efter avsevärd dosökning av Levaxin
När familjeläkaren höjde kvinnans Levaxindos avsevärt till 0,125 mg 1 tablett dagligen blev dosen för hög. Han varnas...

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Det kontraproduktiva jäktet 2161
Att stanna upp och lyssna, att ta sig tid att avsluta en tankegång, är nog viktigare än vi alltid... / Martin Björck
»Open access« inte bara en vision 2162
Utvecklingen mot fri tillgång till forskningsresultat har redan startat
Kraven på ett fritt flöde av vetenskaplig information har ökat under senare år. Förespråkarna vill att resultaten av offentligt finansierad forskning ska vara fritt tillgängliga i öppna universitetsarkiv och nättidskrifter. Visionen ser ut att kunna bli verklighet, men den väcker också nya frågor...
/ Peter Tillhammar

DEBATT OCH BREV

Sjukvården har inte råd med fortsatt diskriminering av kvinnor 2164
En ny studie från USA bekräftar bilden av inbyggd diskriminering i den akademiska karriären och lägre lön för kvinnliga läkare trots samma kompetens och arbetsinsats. Den visar dessutom att diskrimineringen tilltar. Men det finns också goda tecken... / Birgitta Evengård
Kvinnors och mäns vetenskapliga karriärstege – dags för ny granskning 2165
Även om kvinnliga forskares karriärmöjligheter under det senaste decenniet har förbättrats finns fortfarande belägg för att deras meriter och förutsättningar bedöms mer styvmoderligt än männens... / Rolf Zetterström
Amiodaroninducerad tyreotoxikos – en förutsägbar komplikation 2167
Fallbeskrivningen ger en värdefull belysning av tyreoideakomplikationerna under amiodaronbehandling för hjärtarytmi, men väcker en rad nya frågor kring patientinformation och rationell diagnostik grundad på laboratoriemätningar... / Göran Lindstedt
Verksamhetschefernas inlägg stöd för inhuman flyktingpolitik 2169
Vi blev ytterst starkt negativt berörda av våra verksamhetschefers skrivelse, eftersom den kan användas för att stödja den nuvarande inhumana flyktingpolitiken. Inte ett ord säger de om att Sverige idag har en allt inhumanare inställning till asylsökande flyktingfamiljer... / Gunilla Thernlund
Replik:
Mot fria fantasier kan ingen försvara sig 2170
Vi ville beskriva vilka behandlingsmässiga slutsatser vi dragit utifrån våra erfarenheter av vården av de apatiska barnen. Vi ville också framhålla att asylprocessen är destruktiv för de asylsökande. Däremot ville vi inte politisera i meningen att tala om för riksdag och regering vilka beslut de bör fatta... / Sten Lundqvist

KORRESPONDENS

Hur visar vi vår solidaritet med de anklagade i Libyen? 2171
Lite i skymundan av alla större skandaler och tragedier är en större rättsskandal på gång i Libyen. Där har fem bulgariska sjuksköterskor och en palestinsk läkare dömts till döden, anklagade för att medvetet ha smittat mer än 400 libyska barn med HIV genom förorenat blod... / Johan Lagerfelt

MEDDELANDEN

Nytt om namn 2190
»Skalpellen«
Päivi Kannisto, verksam vid kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Lund, har av kirurgterminen i Lund (termin 8) utsetts till mottagare av det pedagogiska priset »Skalpellen« för vårterminen 2005...
Kalendarium 2190
4:e Rolf Olsson-symposiet – Leverdagarna,
29–30 september, Hotel 11, Göteborg, i arrangemang av sektionen för gastroforskning, Göteborgs universitet, i samarbete med enheten för transplantation och leverkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tema: Medfödda...