INNEHÅLL NUMMER 32, 2005

LEDARE

Utökat studieår? Nej tack! 2193
I Högskoleverkets rapport Konsekvenser av ett utökat studieår (HSV 2005:12 R) utreds möjligheten att införa ett sk utökat studieår i svenska högskoleutbildningar. Med ett utökat studieår menas ett läsår som är upp till 50 veckor långt jämfört med dagens 40... / Hanna Åsberg
Ett ansvar för många 2193
Det är alldeles uppenbart att läkarna har sjukskrivit för lättvindigt i en del fall. Den uppfattningen framförde arbetslivsminister Hans Karlsson nyligen i ett TV-inslag...
Bomb utanför BMJ 2199
Den Londonbuss som sprängdes den sjunde juli befann sig vid tidpunkten för attentatet precis utanför brittiska läkarförbundets och BMJs lokaler. BMJs nummer den 16 juli, veckan efter terroristattacken har en bild av den materiella förödelsen på omslaget... / Josef Milerad

AKTUELLT

Sjukvårdspartierna siktar på riksdagen 2202
Äldreomsorg och glesbygdsfrågor i preliminärt partiprogram
Låt all personal i sjukvården ägna sig framför allt åt det de är proffs på och avveckla landstingen. Det är en enkel sammanfattning av ett kommande sjukvårdspartis huvudsakliga ståndpunkter.
/ Sara Gunnarsdotter
Och så en sportnyhet ... 2202
Stefan Rykowski, öron-, näs- och halsspecialist från Täby, kammade hem en delad bronsmedalj i tennis under världsmästerskapen för medicinare (World Medical and Health games) som hölls i början av juli i spanska Alicante... / Sara Gunnarsdotter
Personalen bildade katastrofteam och använde skrivbord som bårar 2202
Bombattacken utanför BMAs hus
Bussen som exploderade i samband med bombattackerna i London den 7 juli befann sig precis utanför huset där Brittiska läkarförbundet (BMA) och tidskriften BMJ håller till...
/ Sara Gunnarsdotter
Forskare vill testa ny behandling mot alzheimer 2203
Kapslar som utsöndrar nervtillväxtfaktorn NGF (nerve growth factor), i hjärnan kan bli ett behandlingsalternativ för alzheimerpatienter i framtiden. Det hoppas forskare vid Karolinska institutet, som nu sökt etiskt tillstånd för att få genomföra en mindre patientstudie.
Gratisprov på läkemedel för patienter i Burträsk 2203
Tidig uppföljning av nyinsatta läkemedel är den nya läkemedelsstrategin vid vårdcentralen i Burträsk. En kontrollstation med patientkontakt har införts efter två veckors medicinering, och de provförpackningar som delas ut är gratis för patienterna... / Fredrik Mårtensson
Svenska narkosläkare bakom förslag till akutvårdssatsning i Thailand 2204
Drygt sex månader efter sina hjälpinsatser på plats i Thailand efter tsunamin, presenterar nu läkarna Anders Lindberg och Dan Gryth ett förslag på åtgärder som ska leda till en effektiv thailändsk organisation för akuta insatser vid olyckor. Förslaget har tagits fram på uppdrag av den svenska ambassaden i Bangkok...
Nytt centrum samordnar forskning inom mitokondriell medicin 2206
Sedan de första upptäckterna att mutationer i mitokondriernas eget DNA kan orsaka sjukdom, i slutet av 1980-talet, har »mitokondriell medicin« vuxit till ett omfattande forskningsområde. Den 1 juli startade Mitochondrial Medicine Center, som knyter samman fem olika forskargrupper inom Karolinska institutet. / Kjell Lindqvist
Störd mitokondriefunktion – ny infallsvinkel inom psykiatrin 2206
Kan energibrist i hjärnan ligga bakom svårförstådda psykiatriska och neurologiska sjukdomar? Ann Gardner visade i sin avhandling att hennes patientgrupp med depression och kroppsliga symtom hade mer skador i mitokondriernas DNA än friska kontroller... / Kjell Lindqvist

NOTISER

Oklarheter om allvarlig smitta i Kina 2203
I provinsen Sichuan i sydvästra Kina, pågår ett sjukdomsutbrott, med en förhållandevis hög dödlighet, orsakat av bakterien Streptococcus suis typ 2. Av 117 smittade personer har hittills 24 avlidit. Samtliga smittade har haft kontakt med gris...

MEDICINSK KOMMENTAR

Mikroskopisk kolit drabbar allt fler 2200
Med ökad kunskap börjar »klinisk raritet« visa sitt sanna jag
Besvär med uppspändhetskänsla, ökad gasbildning, krampliknande buksmärta och trängande och/eller frekventa tarmtömningar är inte helt ovanliga gastrointestinala symtom...
/ Robert Löfberg

NYA RÖN

Betalaktamer förstahandsval vid lindrig till måttlig samhällsförvärvad pneumoni 2208
Den optimala antibiotikabehandlingen vid samhällsförvärvad pneumoni är oklar. Det beror bland annat på svårigheterna att ställa etiologisk diagnos. Det är också omdiskuterat i vilken utsträckning primär behandling av pneumoni, förutom för Streptococcus pneumoniae, också bör... / Jonas Hedlund
Folat och vitamin B12 minskade risken för höftfraktur efter slaganfall 2208
Hög plasmakoncentration av homocystein är en riskfaktor för både stroke och benskörhetsfraktur. Plasmakoncentrationen av homocystein är dessutom omvänt relaterad till plasmakoncentrationen av kobalamin (vitamin B12) och folat, och behandling med kobalamin och folat... / Magnus Karlsson
Psykiska symtom minskade efter gruppterapi för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen 2209
Enligt studier under 1990-talet är förekomsten av sexuella barndomsövergrepp bland kvinnor i normalbefolkningen 15–30 procent (Fergusson och Mullen, 1999), och studier bland kvinnliga psykiatriska patienter visar en förekomst på 25–77 procent... / Gunilla Lundqvist
Ökad risk för uterusruptur efter tidigare kejsarsnitt, särskilt vid induktion med prostaglandiner 2209
Incidensen av uterusruptur och perinatal död hos 35854 kvinnor i Skottland som genomgått sectio och som planerade vaginal förlossning nästa gång analyserades i en populationsbaserad retrospektiv kohortstudie. Data är från åren 1985–1998... / Hans Bokström

KLINIK OCH VETENSKAP

Mikroskopisk kolit
– vanligare diarrésjukdom än du tror 2210
Biopsier enda väg till diagnos, medicinsk behandling ger god effekt
Kronisk diarré ger nedsatt livskvalitet för den drabbade individen. Hos äldre personer med nedsatt sfinkterfunktion kan anal inkontinens ytterligare förvärra tillståndet och leda till social isolering. Under senare år har nyupptäckta orsaker till kronisk diarré uppmärksammats. Mikroskopisk kolit är en vanlig och behandlingsbar orsak till kronisk diarré, speciellt bland medelålders och äldre kvinnor; biopsier är enda väg till diagnos och medicinsk behandling ger god effekt.
/ Curt Tysk WITH ENGLISH SUMMARY

Etiska skäl talar för screening för bukaortaaneurysm hos 65-åriga män 2216
Den aneurysmrelaterade dödligheten kan halveras
Ett screeningprogram för bukaortaaneurysm hos äldre män är inte bara etiskt acceptabelt utan också etiskt påkallat – dock under vissa villkor. Med sådan screening kan den aneurysmrelaterade dödligheten halveras.
/ Fredrik Lundgren
Mindre risk för fettbildning och fibros om lymfödem behandlas i tid 2220
Lymfödem är ett kroniskt sjukdomstillstånd som påverkar individens livstillfredsställelse och arbetsförmåga. Basen för lymfödembehandling är ständig kompression och kontinuerlig behandling. Konservativ behandling innebär information, förebyggande åtgärder, kompression med strumpa, vid behov kombinerad med fysikalisk ödemterapi. Kirurgisk behandling blir aktuell när konservativa metoder inte haft effekt. / Artur Tenenbaum
Journalen – bristfällig informationskälla om patienter som vårdats för stroke 2226
Epikriser, journaler, omvårdnadsepikriser, omvårdnadsjournaler och anteckningar förda av paramedicinsk personal för patienter med stroke har granskats vad gäller användbarhet för övertagande vårdgivare. Resultatet är nedslående: det saknas information och det finns dubblerad information. / Ejda Hassler WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Interaktion mellan Levitra och glycerylnitrat 2232
Finns risk för hypotension om man kombinerar vardenafil (Levitra) med rektal behandling med 0,2-procentig glycerylnitratsalva? Går det att kombinera dessa preparat? Frågan rör en hjärtfrisk man i 70-årsåldern, som tar vardenafil mot erektil dysfunktion... / Åsa Jansson/Ylva Böttiger,

PATIENTSÄKERHET

Uppmärksammade inte kraftig försening av remissvar för hjärtpatient 2230
Vidtog sedan inga särskilda åtgärder för att påskynda hanteringen
Distriktsläkaren uppmärksammade inte förseningen av remissvaret och vidtog sedan hon tagit del av det inte heller några särskilda åtgärder för att påskynda hanteringen av sin hjärtpatient. Hon får en erinran...
Missade armbågsfraktur 2231
Testade inte om kvinnan kunde böja och sträcka armen
Kirurgen kontrollerade inte om den skadade kvinnan kunde böja och sträcka armen aktivt. Han missade att hon hade en armbågsfraktur...
»Upptäckten av axelskadan fördröjdes avsevärt« 2231
Sjukskrev patienten i omgångar per telefon efter endast en undersökning
Distriktsläkaren borde inte ha nöjt sig med en undersökning och att sedan per telefon sjukskriva sin axelskadade patient i omgångar. I stället skulle hon regelbundet kallat in patienten för undersökning samt frågat en mer erfaren kollega till råds...

DEBATT OCH BREV

Dags för Läkarförbundet att yttra sig om de apatiska flyktingbarnen 2236
Den enskilda läkaren ingår som en del av en stor apparat som omhändertar flyktingbarn. I denna apparat har cirka 200 barn kommit i kläm. Läkarförbundets etiska råd måste ta sitt ansvar och mycket mer aktivt stödja den enskilde läkarens arbete inom givna etiska riktlinjer, skriver sex läkare gemensamt på Läkartidningens debattavdelning. Ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, Robert Leth, svarar. / Philip Gottlieb
Brytpunkten i debatten är flyktingpolitikens roll för tillståndet 2237
Replik
Läkarförbundets etiska råd arbetar för närvarande med frågan om det just för de apatiska flyktingbarnen finns skäl att generellt särbehandla dessa, till skillnad från vad som gäller för andra svårt sjuka flyktingar – barn och vuxna...
/ Robert Leth
Ju större andel kolhydrat vi äter, desto mer äter vi 2238
I Sverige kom nyckelhålsmärkningen 1989, och det var vid denna tidpunkt som svenskarnas övervikt började öka snabbare... / Johan Hedbrant

MEDICINSK KONSTPAUS

Barnafödsel och missfall på 1500-talet en blandning av magi och logik 2234
I beseech you now with all my heart to know your whole mind as to the love between us; for necessity compels me to plague you for a reply, having been more than a year now struck by the dart of love, and being uncertain either of failure or of finding a place... / Karin Faxén

KORRESPONDENS

Apoptos i CNS ingår i symtombilden vid pisksnärtsskada 2239
Replik
Mycket av det som redogörs för i Sten Gibsons inlägg stämmer väl med vad som brukar framhållas i artiklar om pisksnärtsskada. Att Sten Gibsons och mina tolkningar av de besvär drabbade utvecklar skiljer sig åt beror kanske på våra skilda verksamhetsfält...
/ Bo Sonnsjö
Hypotes om pisksnärtsskada 2239
Bo Sonnsjös inlägg i LT 24–25/2005 (sidan 1925) om några följder av whiplashskada aktualiserar behovet av klarläggande forskning. Det är lätt att både förstå och missförstå den symtomflora som patienter med pisksnärtsskada kan lida av i åratal eller decennier efter... / Sten Gibson
Kommentar om sköterskeledd b-sjukvård 2241
Lars Linnersten har i sitt inlägg i LT 28–29/2005, sidan 2093, nog missförstått min artikel i Medicinsk Axess nr 2/2005. Kanske beror det på att han baserar sitt inlägg på ett citat och inte på hela artikeln? Det jag angripit är det så kallade närsjukvårdskonceptet, där... / Björn Olsson
Kärnvapnen får aldrig användas igen 2241
60 år sedan Hiroshima och Nagasaki
Risken för att atomvapen kommer att användas finns fortfarande, 60 år efter förstörelsen av Hiroshima och Nagasaki. Flera av kärnvapenländerna hotar nu att använda atomvapen, inte bara att behålla dem i avskräckande syfte...
/ Gunnar Westberg
Hur angelägen är generisk förskrivning? 2241
I Läkartidningen nr 26–27/2005 redovisas ett försök med generisk förskrivning i Västra Götaland. Undersökningen visade att det finns acceptans för systemet hos läkare och farmacevter, men att den inte fungerar utan en utbyggd IT-support... / Anders Cronlund
Vådan av Internet och lavar 2242
Per Arneborn, Åsa Jansson och Ylva Böttiger skrev I LT 28–29/2005 en fallbeskrivning om en kvinna som intagit usninsyra i form av Termoxical. Som vanligt presenterar Läkemedelsinformationscentralen fallet med en god klinisk beskrivning och väl dokumenterad diskussion... / Lars Ståhle
Det var Listerlandet Ask-Upmark föraktade 2242
Med anledning av notisen i nr 26–27/ 2005 om professor Eric Ask-Upmarks aversion mot Blekinge: Enligt vad jag funnit från flera källor var det inte Blekinge som Ask-Upmark föraktade utan Listerlandet, som är en triangelformad halvö längst västerut i Blekinge... / Olle Byström
»Open access« är bra! Pröva själv 2242
Det är mycket bra att det numera finns en lång rad medicinska »Open access journals«. En del uttalanden i Peter Tillhammars referat från Vetenskapsfestivalen (LT nr 30–31/2005) tycker jag är omotiverat negativa till öppna tidskrifter... / Inge Axelsson
Doktor Järhults afrikanska resa 2243
Bengt Järhults artikel »Malaria Day i Ratta« i Läkartidningen 23/2005 (sidorna 1825-6) säger en del om Afrika. Men kanske mer om hur vi, ännu år 2005, utifrån vår europeiska postkoloniala horisont, kan betrakta Afrika som exotiskt, spännande, obegripligt – och farligt... / Gunnar Olofsson
Ironi, min bäste dr Olofsson 2243
Jag skrev: »Var det min uppgift att recensera och moralisera över kenyanska försök att ta itu med sina problem?« Jag kom fram till att det inte var det och beslöt att delta i Malaria Day... / Bengt Järhult
Conan Doyle blev dubbad – inte adlad 2245
Artikeln om Conan Doyle i LT 14/2005 var mycket intressant. Jag har bott och verkat en hel del i UK och känner därför rätt väl till adlandets finesser, då det får stort utrymme i engelsk press... / Carl Gustaf Carpel
Hur behandla prostatacancer? 2245
Urologer propagerar i en nyhetsartikel om prostatacancer i Läkartidningen 26–27/2005 (sidan 1966) för ökad förskrivning av antiandrogen behandling i stället för kastration (kirurgisk eller hormonell)... / Margareta Lundberg

KRÖNIKA

Fler minnesvärda läkarcitat, bla:
»Här upptäckte Scheele syret – tyvärr tog han det med sig när han gick« 2233
Min sammanställning av citat och tankar kring aforismens funktion i medicinarvärlden (Läkartidningen 10/05) har givit upphov till många trevliga brevkontakter. Flera kolleger har bidragit med självupplevda händelser, varur tänkvärda citat har emanerat. Några är anonyma... / Stephan Rössner

MEDDELANDEN

Nytt om namn 2270

Prisad handledning vid Södersjukhuset
Professor Birger Winblad, studierektor för pediatrikkursen vid Sachsska barnsjukhuset, har utsetts till årets mottagare av SÖS-studenternas utbildningspris...
Disputation 2270
19 augusti, pediatrisk vetenskap, Karolinska institutet, kl 09.00, Skandiasalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna: Cognitive rehabilitation in children with acquired brain injuries (Ingrid Hagberg-van’t Hooft)...
Kalendarium 2270
Snabb och effektiv behandling av specifika fobier, utbildning fredagen den 16 september, kl 09.00–16.00, psykologiska institutionen, Stockholms universitet, i arrangemang av Beteendeterapeutiska föreningen Medverkande: Lars-Göran Öst För ytterligare in formation, se...
Sommarkryss 32–33/2005 2271
Läkartidningen bjuder här på sommarens sista dubbelkryss. Lös ordnycklarna A–V och skriv in bokstäverna i motsvarande rutor i det nedre rutsystemet där en mening bildas...

INLÄGG UTIFRÅN

När golf blir ett större problem än blöjor 2272
I år firas det fler 60-årsdagar än någonsin tidigare i Sveriges historia. Aldrig har vi haft så många 60-åriga medborgare som nu. Det beror på att det föddes kolossalt många barn i Sverige 1945 och 1946, vilka är de år då födelsekurvorna gick i topp... / Ludvig Rasmusson

ENDAST PÅ WEBBEN

Dags att ändra barnvaccinationerna
Svenska barn kan få ännu bättre sjukdomsskydd – men det kostar mer
Förhandspublicering
Skyddet mot kikhosta kan förbättras! En medicinsk kommentar och två artiklar aktualiserar barnvaccinationsprogrammet med avseende på främst skyddet mot kikhosta. Artiklarna publiceras i den tryckta tidningen i nr 35/2005.
/ Ragnar Norrby
Kikhosta livshotande för de minsta barnen
Frikostig profylax och smittspårning minskar riskerna
Förhandspublicering
Kikhosta behöver inte uppvisa en typisk bild – vuxna och tidigare vaccinerade barn får ofta lindrigare symtom men kan ändå vara smittsamma. Ovaccinerade spädbarn riskerar allvarlig sjukdom och bör skyddas från smitta.
/ Rose-Marie Carlsson WITH ENGLISH SUMMARY

Dags att ge förnyelsedos mot kikhosta till 10-åringarna
Förhandspublicering
Kikhosta har inte eliminerats trots att antalet fall har minskat radikalt i alla länder med väl fungerande vaccinationsprogram. I det svenska barnvaccinationsprogrammet ingår idag vaccination mot kikhosta vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Från och med läsåret 2005/2006 bör den vaccination som idag ges mot difteri och stelkramp till 10-åringar innehålla också kikhostevaccin.
/ Rose-Marie Carlsson WITH ENGLISH SUMMARY