INNEHÅLL NUMMER 34, 2005

LEDARE

Säker vård – en självklarhet! 2273
Hälso- och sjukvården kan betraktas som en högriskverksamhet. Trots att säkerhetstän-kandet länge uppmärksammats och successivt förstärkts visar många undersökningar att patienter skadas vid undersökning eller behandling... / Eva Nilsson Bågenholm
Inte så lättvindigt ... 2273
Som framgick av denna ledarspalt i föregående nummer finns det en uppfattning – även på statsrådsnivå – att läkare utfärdar sjukintyg för lättvindigt. Detta skulle vara en anledning till den höga sjukskrivningsfrekvensen i vårt land... / Uno Käärik
Återkallad legitimation efter statistikslarv 2279
Sally Clark, en 34-årig jurist, dömdes 1999 för mord på sin 11 veckor gamle son. Pojken hade precis som sin två år äldre bror avlidit hemma under oklara omständigheter. Obduktionen visade blödningar i inre organ som kunde vara orsakade av yttre våld... / Josef Milerad

AKTUELLT

Oupptäckt celiaki hos gravida ökar risken för låg födelsevikt 2282
Oupptäckt celiaki hos gravida kvinnor kan fördubbla risken för låg födelsevikt hos barnet. Det visar den första större studien av hur celiaki kan utgöra en riskfaktor för fostret.
Effektiv behandling av barn med hjärnskador 2283
Genom en speciell metod för minnes- och uppmärksamhetsövningar under 30 minuter per dag, tillsammans med förälder eller lärare, kunde barn med förvärvade hjärnskador signifikant förbättra bland annat minnesfunktionen efter 17 veckors övningar...
Professor Accra evig sommarvikarie 2283
Professor i anestesiologi i Accra, regeringsrådgivare i Ghana, ordförande i Ghanesiska läkarförbundet och årligen återkommande sommarvikarie på Centrallasarettet i Västerås sedan 1972! Det är en kort beskrivning av ghananen Yaw Adu-Gyamfis meritförteckning... / Sara Gunnarsdotter
Tacksamhet för operationerna men samtidigt en ständig oro 2284
Anna-Karin har levt med hjärtfel hela livet
Allt fler vuxna lever med medfödda hjärtfel. För många innebär hjärtfelet en ständig oro för nya kirurgiska ingrepp då tidigare ingrepp sällan varit kurativa, utan snarare palliativa...
15 procent helt botade efter första ingreppet 2285
Det är svårt att lova bot efter ett kirurgiskt ingrepp vid ett medfött hjärtfel. Det finns allt för många variationer på hjärtfel för att ge den garantin. –Det är kanske omkring 15 procent av patienterna som blir helt botade vid första ingreppet...

NOTISER

Rätt om sport
Stefan Rykowski, öron,- näs,- och halsspecialist från Täby tävlade i klass C (45–55 år) då han nyligen vann bronsmedalj i tennis i World Medical and Health games i Spanien. Klass C hade omkring 20 deltagare...
Forsatt debatt kring kvinnors representation i forskningssammanhang 2282
Kvinnor med hjärt–kärlsjukdom får fler biverkningar av läkemedelsbehandlingen än män, något som beror på att kvinnor är underrepresenterade i forskningen kring hjärt–kärlsjukdomar. Det är slutsatser från en nyligen publicerad studie i European Heart Journal...
Bli läkare i Danmark nödlösning för svensk 2283
Av de 527 studenter som antagits till läkarutbildningen i Köpenhamn är 124 svenskar. Men många hoppar av redan under första året. Enligt beräkningar från danska Videnskabsministeriet fullföljer inte ens två tredjedelar av svenskarna sin danska läkarutbildning...

MEDICINSK KOMMENTAR

Polyesternät stramar till sviktande hjärta 2280
Kan bli del av framtida behandlingsarsenal vid avancerad hjärtsvikt
Volymreducerande kirurgi med polyesternät är ett nytt koncept för hjärtsviktsbehandling. Resultat från en pilotstudie ger nu anledning till försiktig optimism vad gäller sådan "passiv volymreducerande kirurgi" vid hjärtsvikt och dilaterad kardiomyopati. Metoden kan bli del av framtida behandlingsarsenal vid avanceraad hjärtsvikt, men måste först noggrant utvärderas.
/ Stefan Thelin

NYA RÖN

Screening för Downs syndrom med tidigt ultraljud tycks inte oroa kvinnor – men bättre riskinformation behövs 2286
Med en ny metod för ultraljudsscreening kan möjligen fler foster med Downs syndrom upptäckas och antalet fostervattensprov minska, jämfört med dagens rutin. Samband har visats mellan ökad vätskespalt i fostrets nacke (nackuppklarning, NUPP), synlig i graviditetsvecka... / Susanne Georgsson Öhman
Pisksnärtsskada annorlunda än annan nackvärk 2286
Det har varit svårt att dokumentera den kliniska erfarenheten att sjukdomsbilden vid pisksnärtsskada skiljer sig från annan nackvärk. Scott och medarbetare har dock visat att skillnad föreligger mellan nackvärk efter pisksnärtstrauma och annan nackvärk... / Bengt H Johansson
Viktigt biverkningsregister svårtolkat rörande SSRI under graviditet och utsättningssyndrom hos nyfödda 2287
Sanz och medarbetare publicerar i en studie resultaten från WHOs biverkningsdatabas rörande rapporterade neonatala komplikationer associerade med moderns intag av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) under graviditet... / Karin Sjöström
Bilddiagnostisk träffsäkerhet vid screening för ärftlig bröstcancer 2287
Kvinnor med mutation i någon av de gener (BRCA1, BRCA2) som predisponerar för bröst-/ovarialcancer löper en beräknad livstidsrisk på 60–80 procent att få bröstcancer jämfört med den 10-procentiga risken hos kvinnor utan känt ärftlighetsmönster... / Kerstin Sandelin
Cannabismissbruk i unga år ökar risken för psykossjukdom hos predisponerade individer 2288
Alltsedan 1987 då Andréasson och medarbetare publicerade en registerstudie runt cannabismissbruk vid mönstring till militärtjänstgöring och senare psykosinsjuknande har en association mellan cannabis och psykossjukdom varit allmänt accepterad [1]... / Pontus Strålin
Förtidspensionärer högkonsumenter av sjukvård 2288
En stor del av den svenska arbetskraften är förtidspensionerad på grund av sjukdom. Hur de 540000 förtidspensionärerna mår är föga känt. 215 män i åldern 30–54 år som förtidspensionerades under 1981 respektive 1986 och en kontrollgrupp icke-pensionärer omfattande 620 män... / Thorne Wallman

KLINIK OCH VETENSKAP

Passiv volymreducerande kirurgi vid hjärtsvikt och dilaterad kardiomyopati 2290
Resultat från pilotstudie ger anledning till försiktig optimism
Hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd med ökande prevalens beroende på en åldrande population och förbättrad överlevnad i annan hjärtsjukdom, framför allt hjärtinfarkt...
/ Anders Franco-Cereceda WITH ENGLISH SUMMARY


Vem orkar ända till 65? 2296
Inte kvinnorna – mer än hälften avslutar arbetslivet i förtid
Färre än hälften av friska, yrkesverksamma kvinnor stannar i arbetet till 65 års ålder. Fler slutar av arbetsrelaterade skäl än på grund av sjukdom. Stress i arbetet, och särskilt stress i familjen, är viktigare bestämningsfaktorer för sjukskrivning än ohälsosam livsstil och standardriskfaktorer som högt blodtryck och övervikt.

/ Kristina Orth-Gomér WITH ENGLISH SUMMARY

Antalet vuxna med medfött hjärtfel ökar i och med barnkardiologins utveckling 2304
GUCH – grown-up congenital heart disease – vuxna med medfött hjärtfel
Överlevnaden för barn med medfödda hjärtfel har förbättrats dramatiskt. Ett stort antal patienter med opererad komplicerad hjärtmissbildning når numera vuxen ålder. Men sena komplikationer är inte ovanliga, och ett fortsatt sakkunnigt omhändertagande krävs.
/ Ulf Thilén
Från djärva pionjärinsatser till operationsresultat i världsklass 2309
Svensk kongenital hjärtkirurgi
Operationer av medfödda hjärtfel har en lång och framgångsrik tradition i Sverige med föregångsmän som blivit världsnamn. Dessutom har centraliseringen av barnhjärtkirurgin bidragit till den lyckosamma utveckling som skett under de senaste tio åren. Sverige har idag en låg dödlighet, som ligger under den som redovisas från andra länder med liknande nationell statistik.
/ Håkan Berggren

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Klozapininducerad lungembolism 2322
Vad finns beskrivet om klozapininducerad lungembolism? Finns det neuroleptika med en lägre risk? Frågan gäller en schizofren kvinna i 50-årsåldern som behandlats med klozapin sedan tio år tillbaka. Hon är före detta rökare, har en tablettbehandlad diabetes och hypotyreos, är överviktig samt har rörelsehinder... / Åsa Jansson/ Ylva Böttiger

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Informationstekniken ger chans till genuint patientbemyndigande 2316
Nästa generation patienter med typ 1-diabetes surfar sig fram till egenmakt
Patientbemyndigande (empowerment) är ett alltmer centralt begrepp inom vården av patienter med typ 1-diabetes. Informationstekniken ger nu chans till genuint patientbemyndigande, framtidsvisionerna är hisnande. Unga med diabetes, och deras föräldrar, kan t ex i en webbaserad diabetessimulator utforska hur blodsockerkurvan påverkas av olika förändringar i kost, motion och insulintillförsel och också testa olika scenarier ur livet.
/ Sam Nordfeldt
... och därför blev Kibor »hittad på vägen« läkare 2320
En fördel med läkaryrket är att vi har kolleger bland alla grupper av människor på alla kontinenter. Det är ofta lätt att få kontakt med en annan läkare även om han eller hon kommer från en helt annan kultur. Vi upplever samma glädjeämnen och sorger i vårt yrke och vi talar samma »språk«... / Joar Svanvik

DEBATT OCH BREV

Oklar ansvarsfördelning mellan etisk nämnd och domstol 2326
Kammarrätten fick Gillbergärendet att gå snett
Det sk Gillbergärendet spårade enligt min mening ur när kammarrätten åtog sig att pröva sekretessfrågan och när den beslöt att etiska nämndens beslut om sekretess skulle frångås. Dels låg ärendet utanför rättsväsendets uppgift, dels var beslutet felaktigt...
/ Carl-Gerhard Gottfries
Läkemedelskommittén – en utbildningspolis? 2327
OBS! I den tryckta Läkartidningen blev denna artikel på grund av tekniska skäl ofullständig. I föreliggande webbversion är den komplett. / Tommy Carlsson
Replik:
Nej, läkemedelskommittén skall inte ha polismössa/-batong! 2328
Läkemedelskommittén Halland har självfallet inget uppdrag att hindra utbildningar för professionen då det gäller farmaka. Men om läkemedelskommittén står som medverkande part i programmet vill vi kunna vara med och påverka förutsättningarna. Så skedde inte i det aktuella fallet... / Einar Skarfors
Vart går Läkarförbundet? 2329
I ett aktuellt informationsbrev redovisar Läkarförbundet vad man sysslar med och varför det kostar. Jag vill inte att min fackförening ska syssla med det som är de politiska partiernas uppgift. Inte heller att mina avgifter ska bekosta opinionsundersökningar... / Björn Öjerskog
Replik:
Vi har fler kärnfrågor än lönerna 2329
Vårt uppdrag är att fortsatt driva de frågor som är viktiga för läkare och för sjukvården... / Eva Nilsson Bågenholm
Laparoskopi vid ljumskbråck:
En utmärkt operationsteknik – under rätt förutsättningar 2330
I Sverige opereras merparten av ljumskbråck med öppen teknik, men laparoskopisk kirurgi har nu utvecklats till ett fullvärdigt alternativ, under vissa villkor. Vetenskapligt stöd saknas för att förorda den ena metoden framför den andra... / Bengt Novik

KORRESPONDENS

Ett demokratiskt problem? 2332
Läser vid morgonkaffet att jag är ett demokratiskt problem. I Läkartidningen 28–29/2005 (sidan 2050) refereras ett debattseminarium i Almedalen. Enligt DNs ledarskribent Hanne Kjöller är distriktsläkarkåren, vilken jag tillhör, ett demokratiskt problem eftersom den... / Göran Petri
Läkaretiken och det Offentligas prioriteringar 2332
Sjukvårdplanering är förbehållen det Offentliga, men kunskaper saknas om medborgarnas »verkliga« och upplevda behov. Därför ransoneras (prioriteras) inte rättvist, och många kolleger medverkar till detta, kanske omedvetet. Väntelistor speglar inte »verkliga« behov... / Johan Fischer
Vitamin B12 och folat – sista smörjelsen? 2333
Jag läste med intresse Magnus Karlssons utmärkta referat i LT 32–33/2005 (sidan 2208) av den japanska studien om B12, folsyra och reduktion av risken för höftfraktur [1]. Jag vill gärna lägga till några kompletterande synpunkter... / Bo Norberg
Skribenten bör få veta vem som granskat artikeln 2333
I Läkartidningen 28/2005 (sidan 2094) diskuteras formerna för referentbedömning av artiklar i Läkartidningen. / Bo Sonnsjö
Paleolitisk kost – ett realistiskt alternativ för alla? 2334
Inläggen om paleolitisk kost i Läkartidningen nr 26–27/2005 av Staffan Lindeberg och Jarl Torgerson [1, 2] var intressanta att läsa. Undertecknad arbetar inte inom sjukvården men har ett aktivt intresse i kostfrågor... / Gunnar Jacks
Replik:
Paleolitisk kost är ett realistiskt alternativ 2334
Vi uppskattar Gunnar Jacks´ vidgning av diskussionen till att omfatta frågan om hur maten ska räcka till jordens växande befolkning. När det gäller vattenförbrukningen är vår bedömning, baserad på samma referens som Jacks´ [1], att paleolitisk kost faktiskt kan kräva mindre... / Staffan Lindeberg

MEDICINHISTORISK PAUS

Världens första underjordiska sanatorium i nedlagd saltgruva 2324
På 200 meters djup i saltgruvan i Wieliczka, en mil öster om Krakow i södra Polen, finns världens första underjordiska sanatorium. Här bedrivs fortfarande vård. Den salta och fuktiga luften sägs bota astma, hösnuva och även andra allergiska sjukdomar... / Arne Spångberg

NYA BÖCKER

Medvetandet i ett nytt, tvärvetenskapligt perspektiv 2335
Mark Solms, Oliver Turnbull. Hjärnan och den inre världen. En introduktion till psykoanalysens neurovetenskapliga grunder. 348 sidor. Stockholm: Natur och Kultur; 2005. ISBN 91-27-10764-7...

INLÄGG UTIFRÅN

Att gå till doktorn kan vara mer roande än att gå på cirkus 2368
I går kom jag till distriktscentralen för att kontrollera om dosen av råttgiftet Waran var lagom. Jag kom före klockan 8.00, men där stod redan en liten kö i det snåla solskenet. När dörren öppnades prick på slaget trängde sig den gubbe först som kommit sist...

ENDAST PÅ WEBBEN

Artiklar om tuberkulos
Med anledning av tuberkulosfallen på en förskola i Bromma i Stockholm lägger vi här ut några tidigare publicerade artiklar om tuberkulos i Läkartidningen.