INNEHÅLL NUMMER 35, 2005

LEDARE

Etiken – levande ledstjärna
I nästa vecka träffas de fem nordiska läkarförbundens etiska råd till ett seminarium i Sverige. Dessa träffar startade i början av 1980-talet och har sedan ägt rum vartannat år... / Gunnar Lönnquist
Välkommen, Jonas! 2369
Jonas Hultkvist är från och med den 1 september ny chefredaktör och ansvarig utgivare för Läkartidningen, då jag med ålderns rätt drar mig tillbaka. Jonas, som har en gedigen publicistisk bakgrund, tar över ledningen av en tidning som står stark... / Kristina Räf
Homeopati och Immanuel Kant 2375
I flera kontrollerade studier har homeopati visat sig ha mätbara effekter på sjukdomssymtom trots avsaknad av rationell biologisk förklaring. Homeopatiska preparat tillförs i en spädning som ofta inte innehåller en enda molekyl av den aktiva substansen... / Josef Milerad

AKTUELLT

Homosexuella som tar allt större risker
bidrar till ökning av infektionssjukdomar 2380
Antalet nyanmälda fall av sexuellt överförda sjukdomar har ökat under hela 2000-talet, och till stor del svarar män som har oskyddat sex med andra män för ökningen. Homosexuella män tar idag större risker att bli smittade till följd av den allt effektivare hiv-behandlingen, uppger läkare på Venhälsan i Stockholm. Nu finns tecken på ett trendbrott, åtminstone gällande syfilis och gonorré, vars kurvor för antalet anmälda fall nu pekar nedåt.
Patientstudie ger hopp om framtida bot mot HIV-infektioner 2381
Att helt bota HIV-infektioner kan på sikt vara en realistisk målsättning. Det visar resultat från en studie av amerikanska forskare. De har lyckats angripa HIV-virus som gömmer sig i celler och minskat antalet infekterade celler i kroppen med 75 procent...
Enhetlig handläggning av tuberkulos efterlyses 2382
De som studerar eller nyanställs inom förskola, neonatalvård eller förlossningsvård ska avge en hälsodeklaration och genomgå tuberkulintest och lungröntgen. Det föreslår Lars Olof Larsson, som leder Socialstyrelsens grupp för ett nationell vårdprogram för tuberkulos. / Sara Gunnarsdotter
Färre läkare än väntat upplever problem vid sjukskrivningsärenden 2383
Resultatet förvånar forskarna
30 procent av läkarna upplever problem med sjukskrivningsärenden en gång per vecka eller oftare, enligt en ny studie. Men det är en överraskande låg andel, menar forskarna bakom studien.
Liten risk för fågelinfluensa inom EU 2383
Risken för utbrott av fågelinfluensa inom EU är liten. Det anser EUs veterinärexperter. Inte heller finns det anledning att känna ökad oro för muterade virus och risk för smitta mellan människor till följd av utbrotten av fågelinfluensa i Ryssland och Kazakstan.
BB i Kiruna förblir stängt 2384
Norrbottens läns landsting ger upp försöken att öppna BB i Kiruna. Beslutet i landstingsstyrelsen har sin grund i svårigheter att rekrytera läkare till enheten...
Tolv läkare seglar med Götheborg mot Kina 2384
Av över 100 sökande läkare har tolv vaskats fram för att i var sin etapp tjänstgöra på ostindiefararen Götheborg på hennes färd mot Kina... / Sara Gunnarsdotter

NOTISER

Skadade av Vioxx ersätts av försäkring 2382
I Texas, USA, tilldömdes nyligen en patient som skadats av cox 2-hämmaren Vioxx till skadestånd från tillverkaren Merck & Co. I Sverige finns en annan syn på ersättning för läkemedelsskador, genom att alla som fått ett läkemedel utskrivet på recept, eller köpt det på Apoteket,...

MEDICINSK KOMMENTAR

Dags att ändra barnvaccinationerna 2376
Svenska barn kan få ännu bättre sjukdomsskydd – men det kostar mer
Skyddet mot kikhosta kan förbättras! En medicinsk kommentar och två artiklar aktualiserar barnvaccinationsprogrammet med avseende på främst skyddet mot kikhosta.
/ Ragnar Norrby
Hejda direktreklam för DT- och MR-screening 2379
Svensk lag måste skärpas för att hindra amerikansk trend nå Sverige
I decembernumret 2004 av Archives of Internal Medicine finns en originalartikel [1] och en ledarartikel [2] på temat »direktreklam riktad till patienter som själva söker för screeningundersökning med hjälp av datortomografi (DT) och/eller magnetisk resonanstomografi (MR)«...
/ Peter Aspelin

NYA RÖN

Kvinnlig könsstympning kan orsaka infertilitet 2386
Flickor som genomgår könsstympning riskerar att bli infertila senare i livet. Detta visar en svensk-sudanesisk studie som nyligen publicerats i Lancet. Kvinnlig könsstympning är mycket vanlig i stora delar av Afrika och i vissa länder i Asien... / Lars Almroth
Gynnsam prognos vid tidig upptäckt av lokalrecidiv vid analcancer 2386
Analcancer av skivepiteltyp utgör 1– 2 procent av all kolorektal cancer och har en incidens av omkring 100 nya fall per år i Sverige. Primärt behandlingsalternativ är radioterapi, som dock ofta kombineras med kemoterapi... / Per J Nilsson
Cannabinoidreceptorblockerare – ny behandlingsprincip vid fetma 2387
RIO-Europe är en klassisk, dubbelblind, randomiserad, prospektiv, placebokontrollerad ettårsstudie, där man vid ett 60-tal överviktsenheter i Europa behandlat patienter med okomplicerad fetma med 5 mg eller 20 mg rimonabant... / Stephan Rössner
Hjärtfrekvens som prediktor för plötslig död – det enkla väl så bra som det sofistikerade 2387
Aktiviteten och balansen mellan vagus och sympatikus reglerar hjärtfrekvensen (HR) under mental stress, fysisk aktivitet och återhämtningen därefter. Det är också känt att förändringar i denna balans kan bidra till risken för plötslig död... / Ulf Näslund
Vaccinationer ökar inte risken för sjukhusvård vid andra infektioner 2388
De allmänna vaccinationsprogrammen har en tendens att utökas och bli alltmer komplexa. Kombinationsvaccinerna har blivit fler, liksom de upprepade doserna för att upprätthålla ett gott skydd... / Anders Lindberg
Att följa upp patienter med alkohol- eller kokainberoende per telefon fungerar lika bra som sedvanlig uppföljning 2388
McKay och medarbetare erbjöd 359 patienter med alkohol- eller kokainberoende uppföljning under tolv veckor efter en fyra veckors intensiv behandling i öppen vård (tio timmar/vecka)... / Mats Berglund
Preoperativ kolhydratrik dryck kan minska postoperativt illamående 2388
Kolhydratrik dryck som ges preoperativt bryter katabolismen inför operationsstart och minskar den postoperativa insulinresistensen. Kolhydratbehandling har också visats kunna minska obehag som törst, hunger och oro under väntetiden före elektiv gastrointestinal kirurgi... / Jonatan Hausel

KLINIK OCH VETENSKAP

Kikhosta livshotande för de minsta barnen 2390
Frikostig profylax och smittspårning minskar riskerna
Kikhosta behöver inte uppvisa en typisk bild – vuxna och tidigare vaccinerade barn får ofta lindrigare symtom men kan ändå vara smittsamma. Ovaccinerade spädbarn riskerar allvarlig sjukdom och bör skyddas från smitta.
/ Rose-Marie Carlsson WITH ENGLISH SUMMARY

Dags att ge förnyelsedos mot kikhosta till 10-åringarna 2394
Kikhosta har inte eliminerats trots att antalet fall har minskat radikalt i alla länder med väl fungerande vaccinationsprogram. I det svenska barnvaccinationsprogrammet ingår idag vaccination mot kikhosta vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Från och med läsåret 2005/2006 bör den vaccination som idag ges mot difteri och stelkramp till 10-åringar innehålla också kikhostevaccin. / Rose-Marie Carlsson WITH ENGLISH SUMMARY

Sekundär syfilis med ögonengagemang hos en 77-årig man 2399
Fallbeskrivning
Syfilis är en sexuellt överförd infektion med ökande incidens i Sverige. I det sekundära stadiet kan många organ vara engagerade såsom lever, njurar, CNS och ögon...
/ John Paoli WITH ENGLISH SUMMARY

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Framtidens läkarroll kräver personligt engagemang 2402
I vår yrkesutövning utsätts vi för påverkan. Akademin och administrationen vill styra den enskilda konsultationen genom avtal, vårdprogram och behandlingsriktlinjer; inte minst i diskussionen om ohälsan har det blivit tydligt vilket tryck läkarkåren är utsatt för. Industrin påverkar både oss och patienten...
Den desillusionerade doktorn 2404
Om läkarrollens kris i vårdens omöjliga uppgift
Dagens läkarroll är i kris. I en tid då anspråken på hälsa och välbefinnande är av aldrig tidigare skådat slag – där vården ställts inför en omöjlig uppgift – känner läkare allt mer frustration och allt mindre tillfredsställelse i yrket, samtidigt som patienternas förtroende...
/ Cecilia Magnusson
Att inte må bra – är det sjukdom? 2407
Sjukvården vacklar vid den diffusa gränsen mellan hälsa och sjukdom
Definitionen av många stora sjukdomsgrupper förändras med tiden – till följd av ökade möjligheter till undersökning och behandling samt av hur patienter, patientorganisationer och allmänhet betraktar avvikelser från en eftertraktad hälsa...
Vems behov går först – patientens eller samhällets? 2410
Ett ständigt aktuellt läkaretiskt dilemma
Läkarens ansvar har ansetts vara att främst värna den enskilde patientens intressen. I praktiken har även andra intressen påverkat läkarens arbete. Konflikter av detta slag kan försätta läkaren i ett yrkesetiskt dilemma, vilket flera exempel ur historien och från nutiden visar...
/ Daniel Wide
Skönlitteraturen en genväg till den motsägelsefulla människan 2414
Litteratur och läkekonst
Ett kliniskt dilemma är att kunna agera med gott omdöme i skärningspunkten mellan medicinsk vetenskap och den enskilde patientens unika problem. Det gäller att rätt förstå patientens problem. Litteraturen visar oss det säregna och kan därigenom hjälpa oss att utveckla blicken för den enskilde...
/ Christer Petersson

DEBATT OCH BREV

Har privatgynekologin en framtid? 2420
Landstinget i Stockholm var under senare delen av 1990-talet öppet för alternativa driftsformer av vården, bl a inom gynekologin. En anledning var den rådande låga produktionen, som kunde avläsas i vårdköer, och där mer pengar in i systemet inte var lösningen... / Folke Flam
Läkemedelskommittén – en utbildningspolis? 2421
Är det förbjudet att ta initiativ till fortbildning av läkare i Halland, och är industrin förbjuden att medverka i sådan utbildning? Är det läkemedelskommitténs uppgift att bedöma kvaliteten i utbildningarna? Det är några av de frågor som aktualiseras med anledning av en incident i våras då... / Tommy Carlsson
Replik:
Nej, läkemedelskommittén skall inte ha polismössa/-batong! 2422
Läkemedelskommittén Halland har självfallet inget uppdrag att hindra utbildningar för professionen då det gäller farmaka. Men om läkemedelskommittén står som medverkande part i programmet vill vi kunna vara med och påverka förutsättningarna. Så skedde inte i det aktuella fallet... / Einar Skarfors
De apatiska barnen:
Är könsstympningen i Sverige belagd nu? 2423
Fyra forskare påstår i Läkartidningen att flera studieresultat från Sverige indikerar att könsstympning sker även på svenska flickor. Frågan om kvinnlig könsstympning är inte statisk... / Sara Johnsdotter
Replik:
Frågan om stympning av flickor fordrar uppmärksamhet och forskning 2426
I Frankrike har minst 25 domar avkunnats avseende könsstympning av flickor. Varför skulle Sverige vara helt undantaget från denna risk? Debatten måste handla om hur vi kan hjälpa, stötta och eventuellt behandla de flickor och kvinnor som genomgått eller riskerar genomgå könsstympning, oavsett var i världen de befinner sig... / Lars Almroth

KORRESPONDENS

De apatiska barnen:
Medicinsk etik och politiskt ansvar 2427
Under sommaren har en debatt förekommit i Läkartidningen angående inställningen till apatiska barn. De som inte är insatta i problematiken kan ha glädje av att känna till kontexten för fenomenet. Under år 2002 avskaffades så kallade de facto-asylskäl... / Hans Peter Söndergaard
Så stödjer vi bäst de dömda i Libyen 2427
Johan Lagerfelt undrar i Läkartidningen 30–31/2005 (sidan 2171) hur Läkarförbundet och WMA, World Medical Association, har agerat för att visa solidaritet med den palestinske läkare och de fem bulgariska sjuksköterskor som är dömda till döden i Libyen... / Eva Nilsson Bågenholm
Replik:
Snabbare etisk prövning med korrekt ifyllda blanketter 2428
En grupp professorer och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kommenterar i Läkartidningen 23/2005 (sidorna 1832-4) en tidigare artikel av Kjell Strandberg om klinisk prövning, och de påtalar det problematiska med »..... / Viggo Junkes
Replik:
Utrymme finns för ökad »kundorientering« 2428
Vår artikel syftade till att initiera en debatt om nyttan av de allt mer komplicerade regelverk som omger kliniska prövningar. Viggo Junkes väljer att ta upp handläggningstiden för mina senaste ansökningar till Etikprövningsnämnden (EPN) som en isolerad fråga i sammanhanget... / Anders Vahlquist
Ventilationen klen i kandidaternas 2428
Apropå Stephan Rössners underhållande kåseri om läkarcitat i Läkartidningen 32–33/2005 (sidan 2233). I mitten av 50-talet gick jag medicinkursen på Serafen. Kandidaterna hade då ett omklädningsrum på nedre botten, och om jag inte minns fel var det här Scheele fann syret...
Skolhälsovårdens dilemma 2429
Med oro läser jag och begrundar HSANs bedömning i ett ärende kring »Delegation vid fingerskada« (HSAN 2537/04:A2), refererat i Läkartidningen 18–19/2005 (sidan 1431)... / Nils Lundin
Replik:
Skolsköterska och skolläkare kan remittera vidare vid behov 2429
Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område innebär bla att skolsköterskan själv måste bedöma huruvida hon/han har kompetens nog att värdera en aktuell situation... / Lars Hellgren

DATORVERKTYG I VARDAGEN

Filemaker Pro 7 – användbart databasprogram 2418
En databas är ett verktyg man använder för att lagra och hantera information. Vitsen med ett databasprogram, tex Filemaker Pro 7, är att man kan skapa relationer mellan data från olika register och därigenom bygga en relationsdatabas...

NYA BÖCKER

Högaktuell bok om forskningsfusk 2430
Horace Freeland Judson. The great betrayal: fraud in science. 463 sidor. Orlando: Harcourt Inc; 2004. ISBN 0-15-100877-9.
Recensent: Henrik Zetterberg, med dr, leg läkare, Center for Neurologic Diseases, Brigham and Women´s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA...
Utmärkt tillskott till arsenalen av läroböcker i geriatrik 2430
Åke Rundgren, Ove Dehlin. Äldresjukvård. Medicinsk äldresjukvård av multisjuka patienter. 245 sidor.Lund: Studentlitteratur; 2004. ISBN 91-44-02097-X
Recensent: Bertil Steen, professor emeritus, avdelningen för geriatrik, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet...
Neurovetenskap i samhälleligt perspektiv 2431
Dai Rees, Steven Rose, editors. The new brain sciences: Perils and prospects. 301 sidor. Cambridge: Cambridge University Press; 2004. ISBN 0-521-83009-5.
Recensent: Reet Arnman, fd överläkare, internmedicin, Uppsala...

INLÄGG UTIFRÅN

Eftertanken på efterkälken 2448
I den massmediala forntiden, när morgontidningarna utkom på morgonen och kvällstidningarna på kvällen, hade ordet »pressläggning« en alldeles särskild klang. Det var det gyllene ögonblick som hela verksamheten roterade omkring och inför... / Hans Fällman

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkarrollen
– i dag och i morgon
I fyra artiklar belyses läkarrollen i dag och i framtiden.
Bland annat diskuteras påverkan som läkarna utsätts för i sin yrkesutövning, t ex hur akademin och administrationen vill styra den enskilda konsultationen genom avtal, vårdprogram och behandlingsriktlinjer.
I artikeln "Den desillusionerade doktorn" skriver författaren att "kontraktet mellan läkare och patient behöver förnyas, och en modern läkarroll måste ta form."
Omfattande utbrott av tuberkulos bland engelska skolelever
Kan även Sverige drabbas?
I Leicester, nordost om Birmingham, har man nyligen funnit tuberkulos (tbc) hos 50 personer varav många är elever i en och samma hög- och mellanstadieskola. Detta anses vara det svåraste utbrottet av tbc i England sedan 1963 [1, 2] [M Yates, London, pers medd, 2001]...
/ Malin Ridell
Tuberkulos-situationen oroar
För att stå emot trycket från omvärlden krävs bättre epidemiologisk beredskap
Under större delen av 1900-talet minskade tuberkulosen successivt i Sverige. Från år 1940, då vi hade 289 nya fall per 100 000 invånare, halverades incidensen kontinuerligt med nio års intervall ända fram till 1990, då den planade ut vid 5–7 nya fall per 100 000 invånare och år...
Resistent tuberkulos sprids i Sverige
Molekylärepidemiologiska »fingeravtryck« av de infekterande organismerna kan underlätta smittspårning
Utan adekvat kemoterapi är tuberkulos (tbc) ofta en dödlig sjukdom; mer än hälften av de patienter som insjuknade i tbc i Sverige på 1800-talet dog i sjukdomen. Med införandet av tbc-medel som streptomycin, isoniazid, pyrazinamid och rifampicin har dödligheten sjunkit kraftigt...
/ Gunilla Källenius
Positiv tuberkulinreaktion hos barn: från livförsäkring till tickande bomb
Latent tuberkulos bör behandlas för att minska risken för aktiv sjukdom
Tuberkulos (tbc) har på senare tid åter fått stor uppmärksamhet. Dels har HIV-pandemin lett till en hög förekomst av aktiv tbc, framför allt i Afrika söder om Sahara, dels har en ökning av antibiotikaresistenta stammar noterats...
/ Rutger Bennet