INNEHÅLL NUMMER 37, 2005

LEDARE

Lika vård för alla? 2529
Klarar dagens sjukvårdsorganisation med 18 landsting, två regioner och en kommun – med varierande kompetens och skatteunderlag – av att ge alla boende i Sverige en rättvis och optimal sjukvård? Frågan ställdes nyligen i en debattartikel i Dagens Nyheter av tre... / Uno Käärik
Danmark en förebild 2529
»Det lärande systemet« kallar danskarna sin nya modell för att hantera avvikelser inom vården – ett system som ska uppmuntra till rapportering men som inte är kopplat till sanktioner...
Efter syndafloden 2535
Katastrofinsatserna i New Orleans analyseras utförligt i veckans nummer av Nature. Det ligger nära till hands. I fjol publicerade man en artikel som med kuslig precision förutsade att just Louisiana skulle drabbas... / Josef Milerad

NYKLIPPT

Förvirrat i Skåne 2529
Ystads Allehanda (lib) konstaterar att det tycks råda förvirring om kompetensen vid Simrimshamns sjukhus:
»En patient som av ett sjukhus får besked om att senare besöka ett annat borde inte ha någon anledning att betvivla riktigheten i rekommendationen...

AKTUELLT

Rapporteringsplikt i Danmark sätter patientsäkerheten i fokus 2440
Danmarks sätt att hantera avvikelser inom vården är unikt. Sjukvårdspersonal har en lagstadgad plikt att rapportera fel, rapportören får inte straffas och anmälan kan göras anonymt. Något för Sverige att ta efter? / Björn Ramel
Mer accepterat att göra fel med nya lagen 2440
Nya droppetiketter, en checklista för medicinadministration och gemensamma infusionsapparater på olika avdelningar. På Amager hospital har fokuseringen på patientsäkerhet lett till konkreta åtgärder. Hållningen till fel har också förändrats... / Björn Ramel
Olika stort fackligt inflytande när arbetstider ses över 2442
Arbetstiden på nätter och helger blir en stor facklig läkarfråga det närmaste året. I Stockholm, Skåne och Västra Götaland har arbetet startat, och under nästa år kommer resultatet att visa sig för den enskilde läkaren. / Elisabet Ohlin
Fler svenskar på utländska läkarutbildningar 2544
Närmare ett tusental svenskar studerade förra året på läkarutbildningar i utlandet. Det är fyra gånger så många som för tio år sedan... / Elisabet Ohlin
Bjudresa till Italien granskas av åklagare 2544
Ett 40-tal vårdanställda, däribland flera läkare, kommer troligtvis att kallas till polisförhör till följd av att de deltagit i en bjudresa till Rom. / Sara Holfve

NOTISER

EU-parlamentet antar lag om barnläkemedel 2544
EU-kommissionens förslag till EU-förordning som ska stimulera utvecklingen av barnläkemedel har antagits av Europaparlamentet. När läkemedelsprövningar görs på barngrupper kommer patenttiden för läkemedlet att förlängas med sex månader...
Ny statssekreterare hos Ylva Johansson 2544
Vårdminister Ylva Johanssons statssekreterare Mikael Sjöberg slutar för att bli generaldirektör för Arbetslivsinstitutet. Han ersätts av Kent Waltersson, tidigare kommunalpolitiker i Linköping och politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet...

MEDICINSK KOMMENTAR

Svårfångad järnbrist vid renal anemi 2536
Evidensbaserade riktlinjer ger bättre diagnostik och behandling
Behandling med erytropoesstimulerande läkemedel (i Sverige registrerade preparat är epoetin alfa, epoetin beta och darbepoetin alfa) har en vidsträckt användning vid anemi hos patienter med kronisk njursvikt...
/ Peter Bárány
Utan vilja – ingen säker vård 2538
Amerikanska världsnamn kräver kraft i säkerhetsarbetet, Sverige bör ta efter
Det är nu mer än fem år sedan amerikanska Institute of Medicine (IOM) publicerade rapporten »To err is human: Building a safer health system«. Rapporten skakade om USA och den övriga västvärlden genom att hävda att 98000 människor dör varje år i USA till följd av undvikbara...
/ Magna Andreen Sachs

NYA RÖN

Magnesiumsulfat effektivt vid barnastma – men hur använda det? 2546
Magnesiumsulfat är ett nygammalt läkemedel vid behandling av akut astma. Det anses ha effekt vid akut astma genom bronkdilatation, då magnesium hämmar bronkmuskelcellernas kalciumupptag... / Bill Hesselmar
Osäkert om urinvägsutredning av nyfödda med en navelartär 2546
Det är väl känt att nyfödda med kromosomavvikelser och andra missbildningar kan ha en navelartär. Vid prenatalt ultraljud rapporteras ungefär hälften ha bara en navelartär som isolerat fynd [1, 2]... / Tomas Wester
Smärtbehandling visar könsskillnader 2546
Kvinnors upplevelse av smärta är starkare, mer frekvent och mer långvarig än mäns. Könsskillnaden har förklarats i olikheter i känslighet och uthållighet. Avsikten med studien var att undersöka om män och kvinnor med kronisk smärta svarar olika på multidisciplinär... / Viveca Brattström
Förlänger ett gott skratt livet? 2547
Människan är det enda djur som kan skratta, och ett gott skratt har påvisbara fysiologiska effekter genom att sänka muskelspänningen, öka syretensionen och ge hjärtat viss träning... / Stephan Rössner

KLINIK OCH VETENSKAP

Järnbrist vanlig orsak till dålig effekt av epoetinbehandling 2550
Viktigt att följa järnstatus – inte bara Hb-värde
Anemi är vanligt förekommande hos patienter med kronisk njursvikt och orsakas bla av inadekvat insöndring av erytropoetin från njurarna. Denna typ av anemi kan kräva behandling med erytropoietin eller darbepoetin alfa. Gemensamt benämns dessa substanser epoetin...
KUNSKAPSPROV / Susanna M Wallerstedt WITH ENGLISH SUMMARY

ICF – klassifikation av funktionshinder vid vanliga sjukdomstillstånd 2556
Ett internationellt utvecklingsarbete
International classification of functioning, disability and health, ICF, är ett system för klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa med beskrivningar som tillåter jämförelse av patientgrupper med avseende på vårdtyngd och planering utan koppling till specifika sjukdomstillstånd. Användningsområdet är vidare än rehabilitering och kan omfatta situationer där flera aktörer kan bli inblandade, exempelvis inom yrkesmedicin, försäkringsmedicin, socialtjänst och hemsjukvård.
/ Gunnar Grimby
Risken för allvarliga komplikationer vid piercing får inte underskattas 2560
Fallbeskrivningar
Piercing eller kroppssmyckning har fått stor spridning framför allt bland ungdomar. De flesta komplikationer efter piericing är lindriga, men risk för allvarliga komplikationer finns, särskilt då ingreppet innefattar brosk- och slemhinnepenetration.
/ Lena Ekelius WITH ENGLISH SUMMARY

Barn med ryggmärgsbråck blir vuxna! 2566
Allt fler barn med ryggmärgsbråck uppnår idag vuxen ålder, samtidigt som det föds allt färre barn med ryggmärgsbråck i Sverige. Problem uppstår när ungdomar med ryggmärgsbråck efter sin myndighetsdag ska överföras från barn- och ungdomshabiliteringen till vuxensjukvården. Inom vuxenmedicinen saknar man erfarenhet av denna ovanliga diagnosgrupp, och det saknas beredskap för att bemöta de specifika behoven. En vårdkedja för fortsatta medicinska kontroller behövs. / Sven Mattsson WITH ENGLISH SUMMARYInternmedicinen
och de sju dödssynderna 2572
Kliniska misstag och beteenden som kan leda till patientskada/anmälan
De sju dödssynderna är utgångspunkten för en exposé över vilka medicinska misstag som är de värsta och som oftast leder till patientskada, anmälan eller annan åtgärd. Hur lättja, högmod, avund, girighet etc gestaltar sig i medicinsk verksamhet är också en bra påminnelse om vilka beteenden en doktor bör undvika.
/ Jesper Persson

DEBATT OCH BREV

Medicinska erfarenheter från en flyktingförläggning 2579
Sjukvård vid gränsen
Barn som själva misshandlats av polis eller bevittnat hur släktingar brutalt misshandlats och mördats är bara några exempelpå vad svårt traumatiserade patienter vid våra flyktinganläggningar kan ha utsatts för. Likväl anses de inte ha tillräckliga skäl för asyl i Sverige. Vi läkare befinner oss ofta i en omöjlig medicinsk situation där vi inte vet hur skall vi agera etiskt i ett system där uppenbart så många människor far illa.
/ Staffan Mjönes
Integrativ medicin vid Karolinska institutet – några ord på vägen 2581
Satsa på originalstudier. Prioritera forskning kring metoder som verkar lovande. Granska metoder som ännu inte är väl undersökta. Det föreslår Jesper Jerkert med anledning av att Karolinska institutet ska bygga upp ett nytt forskningscentrum för vetenskaplig utvärdering av alternativa behandlingsformer, finansierat av en privat donation... / Jesper Jerkert
Bör kolesterolet sänkas mera aggressivt? 2583
Nyttan av statiner i högdos bör ifrågasättas. ITNT-studien sågs biverkningar hos fler i högdos- än i lågdosgruppen, och man kan anta att biverkningarna är fler i klinisk vardag än i studier... / Uffe Ravnskov
Replik:
Kontrollerade kliniska prövningar ger bästa svaret 2584
Kontrollerade, randomiserade studier av statiners effekt på kranskärlssjukdom har varit mycket entydiga och övertygande om att statiner har en skyddande effekt på aterosklerotisk hjärt–kärlsjukdom. Registerstudier har på senare år kommit att bli ett värdefullt komplement till randomiserade kontrollerade behandlingsstudier... / Anders G Olsson

KORRESPONDENS

Låt glukosamin få säljas som tidigare 2587
Debatten om huruvida endast apoteken skall få sälja läkemedel har hittills handlat om god och säker läkemedelshantering, hög tillgänglighet i hela landet, låga priser samt farmaceutisk kompetens hos dem som säljer läkemedlen... / Erik Lindberg
Generisk förskrivning – för patientsäkerheten 2588
I Läkartidningen 32–33/2005 (sidan 2241) skriver Anders Cronlund, utbildningschef vid Läkemedelsakademin, att huvudskälet till generisk förskrivning är läkemedelskostnaderna. För mig är huvudskälet patientsäkerheten... / Peter Rosenberg
Storbritannien jagar afrikansk vårdpersonal 2588
En stor del av de läkare och sjuksköterskor som utbildats i Afrika söder om Sahara rekryteras till arbeten i Storbritannien. Under 2003 utfärdade Storbritannien 5880 arbetstillstånd åt sjukvårdspersonal från Sydafrika, 2825 från Zimbabwe, 1510 från Nigeria och 850 från Ghana... / Anders Jeppsson
Specialistläkare behövs i den öppna vården 2589
Svensk sjukvård lider idag av svårtillgänglighet och köbildning. Den slutna vården på sjukhus belastas av en tung rutinsjukvård med en åldrande befolkning. Till detta kommer krävande omorganisationer samtidigt som datoriseringsarbete och en ökande administration tar alltmer... / Hans Fredin
Svenska distriktsläkare kan inte jämföras med allmänläkare i andra länder 2589
Nu har det åter kommit en av dessa OECD-rapporter där »produktiviteten« i svensk sjukvård jämförts med samma i andra europeiska länder (refererad i Läkartidningen 26–27/2005, sidan 1964)...
Pseudosjukskrivningar – vems är felet? 2590
Utan tvivel har det idag gått inflation i utfärdande av sjukintyg. Sjukskrivning skall ses som ett kraftfullt instrument i den medicinska behandlingsarsenalen. Omkring 50 procent av alla intyg saknar emellertid strikt medicinsk indikation... / Lennart Nässberger
Erinran om en erinran 2590
HSAN tilldelade nyligen en distriktsläkare en erinran för att remissvar ej bevakats. Fortfarande har datajournalen klara brister. Det finns ett bevakningssystem i tex Vania-journalen, men då skall sekreterarna manuellt lägga in bevakning av varje remiss i datorn så att avsända... / Mats E Nilsson

MEDICINHISTORISK PAUS

»Hjälper inte bastu, brännvin och tjära då är döden nära« 2578
Alltsedan Prometeus stal elden från gudarna och gav den till människorna har vi haft vördnad för elden. I många svettbadskulturer upptäckte man att stenar kunde absorbera eldens krafter. När man hällde vatten över stenarna bildades ånga, som betydde andlighet... / Gunnar Hjernestam

DATORVERKTYG I VARDAGEN

Dyrt men bra handdatorprogram 2592
Recensent: Jonas F Ludvigsson, avdelningsläkare, docent, barnkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna jonasludvigsson@yahoo...

NYA BÖCKER

Bra uppslagsbok för juridiska problem i vårdvardagen 2593
Hans Adler, Leif Gustafsson, Claes Hollstedt, Ulla Lidström, Peter Löwenhielm, Christer Olofsson, Bengt Sjölenius, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner, Ewa Wressmark. Specialistsjukvårdens juridik 2005.

INLÄGG UTIFRÅN

Fåfäng läkarjakt på ångestokocker 2616
En intervju för åtskilliga år sedan med artisten Louise Hoffsten har etsat sig fast i mitt minne. Hon berättade hur det gick till när hon kom till neurologen på Södersjukhuset i Stockholm... / Hanne Kjöller