INNEHÅLL NUMMER 38, 2005

LEDARE

Prioritera med omtanke! 2617
En absolut trovärdighetsfråga för samhället är att kunna ge tillgång till kvalificerad sjukvård den dag vi behöver den. Det är ett självklart samhällsansvar att ställa resurser till förfogande – för patienten och sjukvården... / Torbjörn Karlsson
Om lagar och läkaretik 2617
»Det är faktiskt fullt möjligt att människor som sökt sig en fristad i vårt land undan förföljelse och förtryck i en framtid kan komma att dö utanför sjukhusen eftersom lagen förvägrar dem rätt till sjukvård eller att de inte har råd att betala den...
Brist på kunskaper där man minst anar det 2623
Undersökningar visar att allmänheten anser att alternativmedicin är bra för många krämpor. Det finns ingen anledning att ifrågasätta dem som anser sig ha blivit hjälpta. Välbefinnande handlar mer om en personlig upplevelse än om konkret mätbara data... / Josef Milerad

AKTUELLT

»Antibiotikaresistens lika allvarligt som HIV« 2629
Antibiotikaresistens är ett minst lika allvarligt problem som HIV på sikt. Det behövs en betydligt större politisk medvetenhet, säger professor Otto Cars, ordförande i nätverket Strama. / Elisabet Ohlin
Andra skadliga effekter av antibiotika 2629
Förutom resistens kan antibiotika ha andra allvarliga konsekvenser. Den frågan ville Pentti Huovinen, forskningsprofessor vid finska Folkhälsoinstitutet, lyfta fram vid Stramas jubileumssymposium när han talade på temat Mikrober och människa – mindre kända hälsoeffekter av... / Elisabet Ohlin
Mer pengar till att förbättra sjukskrivningsprocessen 2630
En miljard kronor till sjukvården under 2007, 2008 och 2009. Det föreslås i årets höstbudget. Pengarna ska användas till att förbättra sjukskrivningsprocessen, i syfte att få ner sjuktalen... / Sara Gunnarsdotter
»Halveringsmålet inom räckhåll« 2630
Målet med att halvera sjukfrånvaron till 2008 är inom räckhåll, säger arbetslivsmininstern Hans Karlsson. Samtidigt sjukpensioneras fortfarande fler och fler... / Sara Gunnarsdotter
»Vården spär på trygghetsnarkomanin« 2631
Tio frågor till David Eberhard, överläkare och sektionschef inom psykiatrin i Stockholm, fd redaktör för Moderna läkare och fd adjungerad medicinsk redaktör för Läkartidningen, som på DN Debatt den 11 september hävdade att Sverige har ett överdrivet behov av trygghet och kontroll. / Elisabet Ohlin
Dansk sjukhuspersonal får direktlinje till polis 2632
Rigshospitalet i Köpenhamn får direkta telefonlinjer till polisen och skärpt videoövervakning. Syftet är att stärka säkerheten och förbättra arbetsmiljön... / Johan Erichs

Bättre AT i Göteborg med delaktiga studenter 2633
Sedan ett år tillbaka är det obligatoriskt för AT-läkarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att själva arbeta med projekt för att förbättra AT-utbildningen. – Vi har fått det så himla bra, säger AT-läkaren Johnna Schölin. / Sara Gunnarsdotter
Eksjö i topp på årets AT-rankning 2634
Karlshamn, Uddevalla och Ängelholm har gjort präktiga ryck i årets AT-rankning. Från att har legat på placeringarna 40 och delad 46:e plats förra året återfinns dessa sjukhus nu på topp-tio-placeringar. Omvänt gäller att Kalmar och Visby tappat rejält... / Sara Gunnarsdotter

»Viktigt få se människorna bakom sjukdomarna« 2636
Läkarstudenter i Göteborg ges tidig yrkeskontakt
Sedan höstterminen 2001 börjar läkarstudenterna i Göteborg med praktik en dag i månaden redan första terminen. Charlotte Montalvo tycker att praktiken är ett välkommet avbrott i de första terminernas teoretiska undervisning. Dessutom har praktiken fått henne att tänka om beträffande framtida specialisering. Kanske är det inte så trist med vårdcentral trots allt?
/ Sara Gunnarsdotter
Handledning tillfälle göra reklam för specialitet 2637
Christina Malm handleder läkarstudenter av rent egoististka skäl, hon blir glad av det. Dessutom kanske hon kan rekrytera några framtida allmänläkare... / Sara Gunnarsdotter

NOTISER

Datainspektionen kritiserar vårdens IT-system 2632
Känsliga patientuppgifter är inte tillräckligt skyddade i sjukvårdens IT-system, enligt Datainspektionen. Landstingen har liten eller ingen kontroll alls av att obehöriga inte får tillgång till patientuppgifterna i de elektroniska patientjournaler som blir allt vanligare...
Smittskyddsläkare får starkare roll 2632
En samlad proposition om hur antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar ska motverkas väntas från regeringen i slutet av hösten. Förslaget kommer bl a att skärpa hygienkraven inom vården och ge smittskyddsläkarna en starkare roll gentemot sjukvårdshuvudmännen...
Ipuls VD slutar 2632
Ipuls vd Magnus Sederholm lämnar Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige, Ipuls. Magnus Sederholm har erbjudits posten som VD för Stockholmsbriggen AB, som står bakom byggandet av ett segelfartyg i Stockholm...
Nya webbsidor om patientsäkerhet 2632
Socialstyrelsen startar nya webbsidor om patientsäkerhet. Sidorna är en utbyggnad av Riskronden och innehåller medicinsk information om risker, vägledning och råd om förbättrad säkerhet i vården...
Forskarkväll på gator och torg 2632
På fredag är det »European Researchers Night«. Tanken är att allmänheten i hela Europa ska få komma i kontakt med forskning och forskare genom utställningar, demonstrationer, debatter, vetenskapscaféer m m...
Sahlgrenska klättrar i AT-rankningen 2634
I den AT-rankning som Sylf (Sveriges yngre läkares förening) gör sedan sex år tillbaka har Göteborgssjukhusen rankats lågt i flera år. I fjol seglade SU/Sahlgrenska upp på topp-tio-position bland 60-talet sjukhus...

MEDICINSK KOMMENTAR

Sätt alternativmedicinen under luppen! 2625
Fortsatt stringent granskning och diskussion är nödvändig
I en debattartikel i veckans nummer av Läkartidningen (sidan 2671) attackerar Jesper Jerkert miljöpartiet på grund av dess stöd till »ovetenskap«. Han avser dels alternativ medicin, dels de diskutabla miljöanknutna sjukdomsbegreppen elöverkänslighet och amalgamsjuka...
/ Jörgen Malmquist
Placebo biter inte alltid på nocebobaciller 2627
Samspelet mellan kropp och själ ännu höljt i dunkel
Enligt Aristoteles finns två sorters fysik: en jordisk och en himmelsk. Enligt den jordiska rör sig kroppar linjärt och är ofullkomliga, enligt den himmelska rör sig kropparna i cirklar och är fullkomliga och gudomliga...
/ Niels Lynöe

NYA RÖN

Tidig transplantation med navelsträngsblod vid infantil Krabbes sjukdom förbättrar naturalförloppet 2638
Krabbes sjukdom är en recessivt ärftlig, lysosomal, neurodegenerativ sjukdom orsakad av brist på eller avsaknad av enzymet galaktocerebrosidas. Den infantila formen av Krabbes sjukdom debuterar oftast före 6 månaders ålder med irritabilitet, spasticitet, kramper, mental... / Gunilla Malm
Muskeltonus skulle kunna förklara viktskillnaden mellan feta och magra 2638
Under senare år har man börjat studera effekten av små variationer på båda sidor i jämviktsekvationen, som på sikt kan tänkas påverka viktutveckling i endera riktningen... / Stephan Rössner
Hårfärgning och risken för cancer 2639
Alltsedan Ames år 1975 visade att aromatiska aminer i hårfärg var mutagena in vitro har djurförsök och epidemiologiska studier undersökt ifall ämnen i hårfärger kan leda till cancer hos människan... / Martin Tondel
Bra att vänta med plaströr efter sekretorisk mediaotit hos barn 2639
Kvarstående vätska i mellanörat (sekretorisk otitis media; SOM) är mycket vanligt hos barn. Vätskan förorsakar en hörselnedsättning som kan uppgå till 40 dB, och om SOM är bilateral och långvarig kan barnets förmåga att lära och utvecklas påverkas... / Gösta Granström

KLINIK OCH VETENSKAP

Psyket som försvann – eller Helhetssynen som plattade till patienten 2640
En av sjukvårdens viktigaste uppgifter är att försöka avgöra vilken eller vilka orsaker patientens sjukdom eller symtombild har och vilka omständigheter som påverkar symtomens intensitet, karaktär, utveckling och varaktighet... / Jörgen Malmquist
Tidig yrkeskontakt stärker
studenternas professionella utveckling 2646
TYK – en ny kurs i läkarutbildningen i Göteborg
Tidig yrkeskontakt, TYK, är en ny kurs i läkarutbildningen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Det är en 4-poängskurs med syftet att ge studenterna en stegvis orientering i läkaryrket genom att de tidigt får delta i sjukvårdsverksamheten. Kursen är lagd som en ”strimma” med en praktikdag per månad under de två första prekliniska åren.
/ Gunilla Hellquist WITH ENGLISH SUMMARY

Läkarutbildningen i Linköping förnyas 2654
Problembaserat lärande, basvetenskap och folkhälsa förstärks
Hälsouniversitetet i Linköping startade 1986, och den nya läkarutbildningen var därmed den andra i Europa efter Maastricht i Holland som konsekvent genomförde problembaserat lärande (PBL)...
/ Björn Bergdahl WITH ENGLISH SUMMARY

Svensk praxis för vätsketerapi
i skede av stark förändring 2659
Den internationella debatten om vad som är optimal vätsketerapi har gett avtryck i Sverige. Det framgår av sammanställningen av en enkät till verksamhetsansvariga vid operations- och IVA-avdelningar. Rutinerna för vätsketerapi har förändrats påtagligt: Albumin används allt mindre och artificiella kolloider allt mer, dextran tappar mark och stärkelse dominerar som kolloid. Restriktiv vätsketerapi förordas – men det finns skäl att varna för riskerna. / Hengo Haljamäe WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Överdoserade epilepsimedicin till 1-åring 2666
Två barnmedicinare fälls av Ansvarsnämnden
En barnmedicinare ordinerade en tre gånger för hög dos Ergenyl till en 1-årig pojke med epilepsi, en annan ändrade doseringen men kontrollerade inte ordinationen...
»Allvarligaste felet är att inte punktion beställdes« 2667
Allmänläkare och radiolog upptäckte inte bröstcancer
Det allvarligaste felet är att inte någon punktion beställdes. Så kritiserar Ansvarsnämnden en allmänläkare, som fälls tillsammans med en radiolog sedan de inte upptäckt att patienten hade bröstcancer...
Hjärntumör, inte katarakt, bakom synnedsättning – ögonläkaren borde ha gjort synfältsprövning 2668
Ögonläkaren bedömde att patientens synnedsättning berodde på lätt linsgrumling och remitterade honom till en kataraktkirurg. Han gjorde ingen synfältsprövning. Det borde han, med hänsyn till innehållet i remissen från optikern, ha gjort, menar Ansvarsnämnden. Patienten visade sig ha en hjärntumör...

DEBATT OCH BREV

Miljöpartiet vilse i vetenskapen 2671
Oetiskt uppmuntra till användning av behandlingar som saknar evidens
Att uppmuntra till användning av behandlingar som saknar evidens är inte bara ovetenskapligt utan också oetiskt. Att stödja forskning som av all expertis döms ut som undermålig är ansvarslöst. Stödet till metoder grundade på antroposofisk andeskådning är oacceptabelt...
/ Jesper Jerkert
Hälso- och sjukvård för asylsökande:
Nytt lagförslag strider mot mänskliga rättigheter och läkaretiska regler 2676
Utrikesdepartementet, inte Socialdepartementet, har nu presenterat ett lagförslag som definierar rätten till vård utifrån olika kategorier av asylsökande m fl. Etiska överväganden och medicinska konsekvensbedömningar saknas helt i förslaget, som inte skickats på remiss till Läkarförbundet och Läkaresällskapet... / Henry Ascher
Läkarna och alkoholen: Förbundet får inte abdikera 2680
Det är med beklagan som vi konstaterar att förbundet inte mer aktivt tagit ställning mot den nedmontering av alkoholpolitiken som skett i samband med EU-anpassningen. Den senaste i raden av dessa förändringar är det nu aktuella förslaget till skattesänkning på sprit, som Läkarförbundet inte reagerat på... / Peter Allebeck
Replik:
Vi går vidare och undersöker möjligheterna att ta ställning 2682
För att säkert utreda vad våra specialitets- och intresseföreningar med experter på alkoholrelaterad sjuklighet anser, har vi skickat ut en särskild förfrågan. Om svaren är entydiga kan de komma att ge centralstyrelsen underlag för att mer aktivt plädera mot förslaget att sänka alkoholskatterna... / Eva Nilsson Bågenholm

ENDAST PÅ WEBBEN

Sparare uppmanas
lämna Salus Ansvar
Samtliga kunder i Livförsäkringsaktiebolaget Salus Ansvar erbjuds nu att flytta över kapitalet till SEB Trygg Liv. Men det är ett erbjudande som ska tolkas som en uppmaning.
Läs mer
Ny sjukskrivningspolicy på Sahlgrenska
Den som varit sjuk fyra gånger under ett år måste vid femte tillfället ha läkarintyg redan från första sjukdagen. Läkarföreningen säger att det visserligen är positivt att arbetsgivaren engagerar sig i personalens hälsa men undrar vem som ska skriva alla intygen.
Läs mer
/ Sara Gunnarsdotter
Samspelet mellan kropp och själ
ännu höljt i dunkel
Frågan om kropp och själ och samspelet mellan dem är central i bedömningen av orsaker till och åtgärder vid olika sjukdomstillstånd – och hänger samman med den viktiga frågan om helhetssyn i vården, ett honnörsbegrepp. Intressant i sammanhanget är effekten av placebo och dess motsats, nocebo.

Läkarförbundet aktivare i alkoholpolitiken?
»För att säkert utreda vad våra specialitets- och intresseföreningar med experter på alkoholrelaterad sjuklighet anser, har vi skickat ut en särskild förfrågan. Om svaren är entydiga kan de eventuellt ge centralstyrelsen underlag för att mer aktivt plädera mot förslaget att sänka alkoholskatterna.« Det skriver Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm som svar på ett debattinlägg av Peter Allebeck och Sven Andréasson.