INNEHÅLL NUMMER 39, 2005

LEDARE

Reformerad Lex Maria ger bättre patientsäkerhet 2729
På Maria sjukhus i Stockholm inträffade 1936 en tragisk händelse som påverkat hälso- och sjukvården på många sätt. Fyra patienter avled sedan de av misstag fått injektioner med desinfektionsmedel i stället för lokalbedövningsmedel... / Catarina Andersson Forsman
Depression bland läkarstudenter vanligare än vi tror 2735
Ökande prestationskrav på universiteten har lett till att fler studenter uppvisar allvarliga stressymtom. Sambandet mellan studiestress och förekomsten av depression hos läkarstudenter diskuteras i nummer 11 av New England Journal of Medicine... / Josef Milerad

NYKLIPPT

Placebo vs homeopati 2729
Grönköpings forskare tävlar icke utan framgång med sina svenska kolleger när det gäller att sätta nya medicinska landvinningar å den vetenskapliga tapeten, kan presskollegan Grönköpings Veckoblad förtälja:

»Homeopatiska läkemedel ha vid en omfattande studie genomförd av...

AKTUELLT

»Utöka kraven på etikprövning av forskning« 2740
Lagen otillräcklig anser regeringens utredare
Utöka kraven på etikprövning av forskning och inför en ny modell för tillsättning av ledamöter i etikprövningsnämnderna. Det föreslår en statlig utredning, som även vill höja den redan kritiserade avgiften för etikprövning. Den nuvarande lagen om etikprövning av forskning som avser människor kom 1 januari 2004. Den 27 september överlämnar lagman Erik Lempert, ordförande i den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala och regeringens utredare av lagen om etikprövning, sitt betänkande till regeringen, där det bland annat finns förslag på en ny definition på vad som i lagens mening ska betecknas som forskning.
Läs mer
Allt fler nekas sjukpenning trots läkarintyg 2741
Men fortfarande går försäkringskassan nästan alltid på läkarnas linje
I många år har försäkringskassorna nästan aldrig ifrågasatt den behandlande läkarens intyg, men sedan ett par år har kassorna mer tydligt börjat tillämpa det egna regelverket. Det har lett till att det blivit vanligare att människor med sjukintyg från läkare får avslag på sin begäran om sjukpenning...
/ Sara Gunnarsdotter
Salus Ansvars sparare uppmanas flytta sina pengar 2741
De som pensionssparar i Salus Ansvar får nu flytta sitt kapital till SEB Trygg Liv. Salus Ansvar har svårt att infria den garanterade avkastningen på 3–5 procent till de försäkrade. Man har därför ingått ett avtal med SEB om att flytta sina livsparare dit... / Sara Gunnarsdotter
Sjuksköterska ordförande för Läkare utan gränser 2742
Narkossköterskan Anneli Eriksson är från förra veckan ordförande i svenska Läkare utan gränser. De tre tidigare ordförandena i Sverige är alla läkare. Av organisationens 19 nationella sektioner har 17 en läkare som ordförande... / Sara Gunnarsdotter

NOTISER

Ny sjukskrivningspolicy på Sahlgrenska 2742
Från den första september fokuserar Sahlgrenska sjukhuset på korttidsfrånvaron. Den som varit sjuk fyra gånger under ett år måste vid femte tillfället ha läkarintyg redan från första sjukdagen...
Läkemedel för barn – råd i ny handbok 2742
Det brittiska läkarförbundet, British Medical Association, har sammanställt den forskning som finns kring barn och läkemedel i en ny handbok som vänder sig till läkare och annan vårdpersonal...
Mobil operationsenhet på besök i Sverige 2742
En trailer innehållande en modern operationsavdelning är på turné i Sverige. Carema specialistvård, som står för satsningen, menar att mobila operationsavdelningar kan hjälpa landstingen att korta långa operationsköer...
Förtydligande 2742
Nätverket Strama har inte tagit ställning till hur allvarliga konsekvenserna av antibiotikaresistens kan bli i förhållande till HIV eller andra globala infektionssjukdomar i framtiden...

MEDICINSK KOMMENTAR

Patenträttigheter och den fria forskningen 2737
Gränsen mellan grundforskning och privat sektor inte längre knivskarp
I en intressant artikel berör Kesselheim och Avorn immaterialrättsliga frågeställningar i samband med universitetsbaserad vetenskap och biotekniska produkter.
/ Li Westerlund
Dags att bryta tystnaden! 2738
Den rika världens läkare måste ta ansvar i den globala HIV-epidemin
Mitt under den svenska sommaren pågick i Rio de Janeiro årets internationella HIV-/aidskonferens. I svenska medier förbigicks den med i stort sett total tystnad. Dagens Nyheter hade en liten notis om skyddande effekt av omskärelse...
/ PehrOlov Pehrson

NYA RÖN

Sverige i topp – en jämförelse av biomedicinsk forskningsproduktion i EU och USA 2744
I en nyligen publicerad artikel i BMJ jämför författarna Soteriades och Falagas den vetenskapliga produktionen inom biomedicin i USA och EU under åren 1994–2004... / Jonas F Ludvigsson
Svårt att mäta forskning 2745
Att kunna mäta forskning är en dröm för många forskare, forskningsfinansiärer och politiker. Dagens metoder är oftast baserade på antingen input-variabler, såsom antal forskare eller finansiering, eller antalet publikationer och citeringar (bibliometri)... / Jonas Lundberg
Otillräckliga bevis för att akupunktur fungerar som analgesiadjuvans under operation 2745
Författarna Lee och Ernst har gjort en värdefull översikt för att få grepp om akupunkturens plats som adjuvant analgesimetod vid kirurgi tillsammans med standardanestesi... / Staffan Arnér

KLINIK OCH VETENSKAP

Serotoninåterupptagshämmare misstänks öka risken för osteoporos 2746
Ett stort antal studier antyder att skelettet påverkas av nervsystemet via signalsubstanser. SSRI-preparat, som blivit allt vanligare i behandlingen av depression, minskar den mängd serotonin som är tillgänglig för signalering, vilket kan tänkas försämra skelettets ständiga ombyggnad och därigenom öka risken för osteoporos. / Ulf H Lerner WITH ENGLISH SUMMARY

Triage – metod för bästa möjliga omhändertagande på akutmottagningen 2751
Triage, eller sortering/prioritering, är ett hjälpmedel för att göra den första bedömningen av en patient som söker på en akutmottagning. Modellen har utarbetats av en grupp akutläkare och sjuksköterskor i Manchester och blivit nationell standard i England. Den bygger på att patientens beskrivna problem värderas enligt ett standardiserat flödesschema så att besluten blir säkra och reproducerbara. / Widfeldt Nina
Ett kvartssekel med föräldragrupper i barnhälsovården – var står vi idag? 2754
Ett av de viktigaste folkhälsoproblemen idag är den psykiska ohälsan. Ser man till sjukskrivningsstatistik ökar problemet oroande snabbt. Även rapporter om barns och ungdomars hälsa talar för betydande och troligen ökande problematik [1]... / Christer Petersson
Fysisk aktivitet lika viktigt som en bra sammansatt kost 2757
Nya nordiska näringsrekommendationer 2004
Extra fysisk aktivitet – minst 30 minuter om dagen för vuxna och 60 minuter för barn och ungdomar – det är det nya i de nordiska näringsrekommendationerna från år 2004. Vidare rekommenderar man höjt intag av vitamin C för vuxna och av vitamin D för barn och vuxna. I övrigt kvarstår råden om fett, kolhydrater och protein från år 1996.
/ Wulf Becker WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

»Vi är en del av en stark internationell rörelse för bättre patientsäkerhet« 2763
– Många av er som är här är eldsjälar i patientsäkerhetsarbetet. Eldsjälar kan ibland känna sig rätt ensamma, men om ni ser er omkring så är ni inte ensamma... / Tom Ahlgren

Händelseanalys i stället för bestraffning har lett till förbättrad patientsäkerhet i USA 2764
Läkare som gör fel och orsakar patienter skada ska inte straffas, oavsett utgången av skadan. Istället ska händelsen analyseras. Det hävdar ingenjören, läkaren och astronauten James P Bagian, chef för National Centre of Patient Safety vid Veterans Affairs i USA, som var en av huvudtalarna vid patientsäkerhetskonferensen i Stockholm för två veckor sedan.
»Alla skador och risker för skador måste rapporteras och analyseras« 2765
Läkarförbundets ordförande sätter patientsäkerheten högt på agendan
Alla inträffade skador och risker för skador måste inrapporteras och analyseras för att få fram varför de skedde, rutiner måste ändras så att situationen inte uppstår igen, och andra måste kunna lära av misstagen...
/ Tom Ahlgren
»Fullt möjligt att halvera antalet vårdrelaterade infektioner« 2767
Varje vårdrelaterad infektion måste ses som ett misslyckande och sjukvården måste arbeta konsekvent och med övertygelse för att reducera förekomsten av detta. Ett mycket stort lidande och en stor förbrukning av samhällsresurser kan undvikas om sjukvården tar problemet på allvar... / Tom Ahlgren

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Medicinska biobanken – en unik resurs för medicinsk forskning 2769
I Medicinska biobanken i Umeå, som etablerades redan 1986, har idag över 140000 blodprov samlats in. Dessa analyseras nu för att kunna påvisa samband mellan uppkomst av vissa typer av sjukdomar och bakomliggande genetiska faktorer eller miljö. I centrum står folksjukdomar som cancer, kardiovaskulär sjukdom och diabetes... / Torgny Stigbrand
Patientdatautredningens uppdrag:
En lag för hanteringen av patientuppgifter i sjukvården 2775
Patientdatautredningen arbetar på regeringens uppdrag med att göra en översyn av ett antal lagar som reglerar hanteringen av patientuppgifter i hälso- och sjukvården, bla Patientjournallagen och Vårdregisterlagen... / Anna Tansjö

DEBATT OCH BREV

Vi måste säga ifrån när människors liv och hälsa står på spel! 2781
Sannolikt finns flera orsaker till att vårdens chefer idag ofta tystnar i politiskt känsliga frågor. Men alla anställda i sjukvården och speciellt dess chefer har en skyldighet att säga ifrån när utsatta människors liv och hälsa är i allvarlig fara, skriver Jan Halldin, Stockholm. / Jan Halldin
Skrämselpropaganda oetisk metod för Cancerfondens pengainsamling 2783
Att vädja till fruktan är ett klassiskt sätt att påverka. Cancerfonden underblåser enligt vår mening både fruktan och fördomar i sin kampanj »Cancern talar« för att skrämma människor att skänka pengar till cancerforskningen... / David finer
Replik: Vårt nya budskap är »en bättre morgondag« 2784
I kampen mot cancer är Cancerfonden helt beroende av gåvor från enskilda personer och företag. Vår kampanj »Cancern talar« fick både positiva och negativa reaktioner, vilket visar på det svåra med kommunikation. Vi beklagar om annonserna väckt anstöt hos en del och tar med oss synpunkterna inför kommande kampanjer... / Ellinor Bollman
Integrativ medicin vid Karolinska institutet – forskning på vetenskaplig grund 2787
Forskning kring alternativ medicin behöver inte vara kontroversiell. Karolinska institutets villkor för att skapa ett Osher centrum i integrativ medicin har varit att få tillämpa samma strikta vetenskapliga kriterier som i all annan forskning... / Hans Forssberg

KORRESPONDENS

Dödsfall av fentanylplåster – letal dos finns kvar i plåstren efter användning! 2788
Fentanyl depåplåster (Durogesic, Fentanyl Hexal) finns i styrkorna 25, 50, 75 respektive 100 µg per timme. Den totala mängden fentanyl i plåstren är betydligt högre än vad som avges under 72 timmar... / Anders Ekedahl
En person hade förhöjt PSA-värde – jag själv! 2788
Omständigheternas makt och tillfälligheter påverkar våra liv. Följande lilla historia kan illustrera detta. Läkartidningen hade i våras en liten artikelrunda om PSA-värden och prostata...
Varför avbröts kikhostevaccinationen i Sverige 1979–1996? 2788
I Läkartidningen 35/2005 fanns två utmärkta artiklar om kikhosta och kikhostevaccinationen i Sverige av Rose-Marie Carlsson och medarbetare. / John Taranger
Diagnos prostatacancer: Att vänta på att börja vänta 2789
Jag heter Calle Bengtsson. För några år sedan fick jag diagnosen prostatacancer och behövde hjälp av sjukvården. Jag vet att det kan vara svårt att behöva vänta. Men att vänta på att vänta är ännu värre. Ett besked om att man har en cancer medför en psykisk belastning...
Att befinna sig i limbo 2789
Ordet limbo (medeltidslatin, ungefär »gräns«) används idag för att beskriva en obestämd väntan utan att veta när, eller ens om, något kommer att hända. Det har även betydelsen »vara förbisedd«, »åsidosatt« och »befinna sig i ett obestämt tillstånd«... / Gösta Eliasson
Varför ingen rekommendation av ultraljud vid maxillarsinuit? 2790
En kommentar till Läkemedelsverkets behandlings- och utredningsrekommendation angående rinosinuiter, publicerad i Information från Läkemedelsverket, nr 3, maj 2005...
Replik:
Stora skillnader i tillgång och erfarenhet 2790
Inledningsvis finner vi det mycket glädjande att Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer, i detta fall »Läkemedelsbehandling av rinosinuit«, läses, diskuteras, ifrågasätts och kommenteras! / Jane Ahlqvist Rastad
Hjärndödsdiagnostik och organdonation – kommentar till de nya föreskrifterna 2791
Ett aktuellt donationsfall vid neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, kom mig att fundera vidare över Socialstyrelsens föreskrifter om hjärndödsdiagnostik, SOSFS 2005:10 (M), som trädde i kraft den 1 juli 2005... / Stig Rehncrona
Kommentar:
All diagnostik bör utgå från en initial klinisk undersökning 2791
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd skall kunna tillämpas inom hela hälso- och sjukvården, och det är därför inte möjligt att föreskriva om handläggande av unika situationer som kan uppkomma någon enstaka gång... / Sylvia Myrsell

NYA BÖCKER

Liten introduktion till ett outforskat område 2792
Claes Lundgren. FAS-UT. Råd vid utvärdering och avslutning av läkemedelsbehandling.
Allmänbildande medicinhistoria 2792
George F Smith. The man who saved the world from smallpox.
Läsvärt om barnsängsfeberns betvingare 2792
Sherwin B Nuland. Doktor Semmelweis och barnsängsfebern.
Om moderskärlek, barnmortalitet och fattigdom 2793
Jónína Einarsdóttir. Tired of weeping: mother love, child death, and poverty in Guinea-Bissau.

INLÄGG UTIFRÅN

Lagom onormalitet är bäst 2816
I min familj har vi lågt blodtryck. Vi är inga medicinska sensationer, men det svartnar för ögonen på oss ibland när vi reser oss hastigt. Sånt tycker läkarna att vi ska lära oss att leva med. Vi ska bara komma ihåg att resa oss i ultrarapid... / Elise Claeson

ENDAST PÅ WEBBEN

Upptäckt av magsårsbakterie belönas med årets Nobelpris
Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelas en upptäckt från 1982 som innebar ett paradigmskifte: inflammationer i magsäckens slemhinna visade sig orsakas av en bakterie, Helicobacter pylori, och inte av livsstilsfaktorer. Men det är fortfarande oklart varför vissa insjuknar och inte andra.
Läs mer
70 procent av landstingen saknar program mot alkoholproblem
Trots att en majoritet av landstingen lyfter fram frågor kring tobaks- och alkoholvanor i sina övergripande styrprogram, saknar en stor del av landets vårdcentraler rutiner eller program för dessa frågor. Det framgår av en kartläggning gjord av Socialstyrelsen.
Läs mer
Socialmedicin föreslås förbli specialitet
Socialmedicinen blir basspecialitet. Det föreslår Socialstyrelsen inför regeringens beslut om de medicinska specialiteterna.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Ny SBU-rapport: Många patienter med ångest får inte rätt hjälp
För samtliga ångestsyndrom, till exempel paniksyndrom, fobi eller tvångssyndrom, finns behandlingsmetoder med dokumenterad effekt. Med undantag för specifika fobier är effekterna av behandling måttliga. Symtomen lindras, men upphör sällan helt och återkommer, med få undantag, när behandlingen avslutats. Det visar en systematisk litteraturöversikt från SBU. Där framgår också att det finns en klar risk att patienter med ångestsyndrom får fel diagnos, utreds i onödan för andra sjukdomar och erbjuds behandling som inte ger bästa möjliga effekt. »Läs rapporten på www.sbu.se«
Klart för en tredje patientsäkerhetskonferens x
Den patientsäkerhetskonferens som just hållits var den andra i ordningen. Den första hölls 2003/2004.
Dags för VRISS II y
I VRISS-projektet (Vårdrelaterade infektioner ska stoppas), som startats av Sveriges kommuner och landsting, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag och Socialstyrelsen, har ingått 21 team runt om i Landet...