INNEHÅLL NUMMER 40, 2005

LEDARE

Så kan vi minska sjuktalen 2817
Läkarförbundet har antagit ett nytt policyprogram – Sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen – där vi huvudsakligen behandlar läkarens roll i sammanhanget. För läkarprofessionen är sjukfrånvaron en högst angelägen fråga, inte minst mot bakgrund av den kritik som förekommer mot... / Karin Malmqvist
Manligt och kvinnligt i Läkartidningen 2817
Bodil Eriksson, läkarstuderande, och Eva E Johansson, docent, vid Umeå universitet, har gått igenom alla nummer av Läkartidningen under ett år och funnit att bilder av manliga läkare var fler och i genomsnitt något större än bilder av kvinnliga läkare... / Karin Bergqvist
Rättsprocess mot Darwin 2823
Intelligent design« är en mjuk eufemism för kreationismen och vilar på samma grundtanke. Naturens ändamålsenlighet som vi kan observera i både den enskilda cellens organeller och i hur cellerna samspelar i organismen kan bara ha uppkommit genom att en intelligent Skapare har... / Josef Milerad

AKTUELLT

Tvångsflytt till SEB Trygg Liv kan innebära större risker 2827
Nu inleds avvecklingen av Salus Ansvars livbolag
Kunderna i Salus Ansvars livbolag får efter överflytten till SEB Trygg Liv välja mellan fondförsäkring eller garantiförsäkring. För att få motsvarande eller högre garanterad ränta som i Salus Ansvar bör man på sikt även lämna SEB Trygg Liv.
Läkarförbundet presenterar nytt policyprogram:
Mer tid och resurser åt läkarna för att minska sjukfrånvaron 2828
Läkarnas arbetsgivare, oftast landstingen, måste prioritera sjukskrivningsprocessen och låta den ta tid och resurser i anspråk. Dessutom måste samarbetet mellan alla som är inblandade i sjukskrivningsprocessen förbättras... / Sara Gunnarsdotter
Kritiska röster mot förslagen 2828
På ett seminarium som AFA höll förra veckan presenterade en nöjd Karin Malmqvist Läkarförbundets färska policyprogram om sjukskrivningsprocessen. Flera av åhörarna var dock kritiska mot delar av den trettio punkter långa åtgärdslistan... / Sara Gunnarsdotter
Upptäckt av magsårsbakterie belönas med årets Nobelpris 2830
Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelas en upptäckt från 1982 som innebar ett paradigmskifte: inflammationer i magsäckens slemhinna visade sig orsakas av en bakterie, Helicobacter pylori, och inte av livsstilsfaktorer. Men det är fortfarande oklart varför vissa insjuknar och inte andra...
Upptäckten inledde ny era inom bakteriologin 2830
Årets Nobelpris är det bästa som kan hända bakteriologin. Det säger professor Pentti Huovinen vid Finlands folkhälsoinstitut... / Elisabet Ohlin
Universitet ska utveckla global e-hälsa 2831
Det internationella universitetsnätverket Universitas 21 ska hjälpa Världshälsoorganisationen att utveckla och sprida hälso- och sjukvårdsinformationen i utvecklingsländer... / Elisabet Ohlin
Avtal klart om professorers och lektorers pensioner 2831
Nyligen pensionerade läkare som haft kombinationstjänst kommer att få en »märkbar« retroaktiv pensionsutbetalning, efter att universitet och landsting kommit överens om hur sådana läkares pension ska finansieras... / Elisabet Ohlin
Socialmedicin föreslås förbli specialitet 2832
Socialmedicinen blir basspecialitet. Det föreslår Socialstyrelsen inför regeringens beslut om de medicinska specialiteterna... / Elisabet Ohlin
Inbrott försenar forskning 2832
Sjutton illrar har släpps ut, alternativt stulits, vid ett inbrott i ett djurstall på Karolinska institutet, KI. Gärningsmännen slog sig in genom väggen på den barack där illrarna hölls... / Sara Gunnarsdotter
Höga avgifter kan ligga bakom färre ansökningar om etikprövning 2834
Höga avgifter och en mer omfattande pappershantering är några av de negativa aspekterna med den nya lagen om etikprövning. Det menar såväl enskilda forskare som företrädare för etikprövningsnämnderna. Många upplever det också som positivt med en jurist som ordförande...
Många överklagar nämndbeslut 2835
Möjligheten för forskare att överklaga beslut i regionala etikprövningsnämnder har gett Centrala etikprövningsnämnden vid Vetenskapsrådet oväntat mycket att göra...

NOTISER

Hemliga avtal i norsk avtalsrörelse 2831
Förhandlingsdirektören i Den norske lægeforening, Øyvind Sæbø, slutade nyligen sin anställning och sitt förtroendeuppdrag för paraplyorganisationen Akademikerne Helse med omedelbar verkan...
30 miljoner till ovanlig sjukdom 2831
EU ger 30 miljoner kronor i stöd till forskning om den ovanliga och ärftliga sjukdomen APS 1 (autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1). Forskningen leds från Uppsala universitet men i projektet ingår forskare från andra delar av Europa, Australien och Hong Kong...
Jan Schöldström död 2831
Jan Schöldström, chef för Läkarförbundets förhandlingsavdelning, har avlidit efter en tids sjukdom. Han hade vid sin bortgång varit anställd på förbundet i närmare 30 år och under många år varit förbundets chefsjurist och avdelningschef...

MEDICINSK KOMMENTAR

Satanistiska ritualmord och övergrepp mot barn 2824
– evidensbasering kontra ideologi
Föreställningar om välorganiserade, vittförgrenade satanistiska nätverk som involverar barn i perversa, sexuella aktiviteter och kannibalistiska ritualmord uppstod i Centraleuropa under tidigare delen av 1400-talet [1] och har beskrivits som den mörka sidan av renässansen,...
/ Rickard L Sjöberg
Vad är en detaljerad läkemedelsberättelse? 2826
Innehåller indikation, peparat, styrka, dos – men även en behandlingsplan
I veckans nummer av Läkartidningen beskriver Tommy Eriksson och medförfattare i sin artikel »Läkemedelsberättelse – ett redskap för att minska överföringsfel vid utskrivningen från sjukhus« ett utskrivningsmeddelande som, utöver en läkemedelslista med aktuella...
/ Ylva Böttiger

NYA RÖN

Multisnitt-DT och kranskärlssjukdom 2836
Det har under många år funnits ett ökande intresse av att visualisera kranskärlen med icke-invasiv diagnostik, framför allt beroende på att konventionell koronarangiografi är förenad med en potentiell komplikationsrisk och ett visst obehag för patienten... / Tage Nilsson
Laparoskopisk gastrisk bypass vinner i längden 2836
Flera olika metoder har använts för att uppnå god och bestående viktnedgång hos personer med svår övervikt. Tyvärr har endast ett fåtal randomiserade studier jämfört olika tekniker, vilket gör att vi har begränsad kunskap om hur effektiva och säkra operationsteknikerna är... / Torsten Olbers
Specifika biomarkörer kopplade till risken för förstagångshjärtinfarkt 2837
Utvecklingen av förstagångshjärtinfarkt är associerad med en lång rad faktorer. Hög ålder, manligt kön, högt blodtryck, rökning, diabetes, högt BMI och hyperkolesterolemi anses vara etablerade riskfaktorer... / Anna Margrethe Thøgersen
Strålbehandling efter radikal prostatektomi minskar risken för recidiv vid lokalt avancerad prostatacancer 2837
I och med att den nyligen avslutade studien SPCG-4 (Scandinavian Prostate Cancer Group) kunde visa på en betydande överlevnadsvinst med radikal prostatektomi jämfört med konservativ behandling har synen på behandling av prostatacancer förändrats världen över... / Gabriel Sandblom

KLINIK OCH VETENSKAP

Bilder av läkare i fackpress visar gamla genusmönster i ny stöpning 2840
Män framställs som aktiva, ledande – kvinnor som lyssnande, inkännande
År 1888 blev Karolina Widerström Sveriges första kvinnliga läkare. År 2002 fanns det 11066 kvinnliga läkare i Sverige, vilka utgjorde 40 procent av läkarkåren [1]...
/ Eva E Johansson
Tvättsäcksprojektet – genusskillnader in på bara skinnet 2846
Olika behandling för män och kvinnor vid några vanliga hudsjukdomar
Tidigare okända skillnader i ordination och utförande av behandling mellan kvinnliga och manliga patienter med psoriasis och eksem kunde konstateras i en studie från hudkliniken vid Danderyds sjukhus. Män får i stor utsträckning ordination om behandling på kliniken, medan kvinnor ordineras egenvård. Samma mönster sågs ännu tydligare på en behandlingsenhet i Psoriasisförbundets regi.
/ Filippa Nyberg WITH ENGLISH SUMMARY

»Jag är bara tjänsteman – neutral och könlös« 2852
Om motståndet mot genusperspektiv och risken för genusbias i medicinen
Genusbegreppet kom till för att betona att kön har en social dimension – det är inte bara biologi, som vi inom medicinen ofta föreställer oss. Det understryker att vi alla »gör kön« [1, 2] i relationer och samspel med andra utifrån maktskillnader mellan könen [3, 4] och...
/ Gunilla Risberg WITH ENGLISH SUMMARY

Skall fetma hos äldre behandlas? 2856
Klent vetenskapligt stöd för överviktsbehandling i denna åldergrupp
Med allt fler äldre svenskar i samhället blir fetma på äldre dar ett tilltagande medicinskt problem. Prevalensen är dock ofullständigt känd, risker med fetma hos äldre är föga kartlagda, och det vetenskapliga stödet för överviktsbehandling i denna åldersgrupp är klent.
/ Stephan Rössner WITH ENGLISH SUMMARY

Delmål – ett arbetssätt i strokevården 2859
Stroke-enheten är grunden i modern strokevård. Arbetet i ett stroketeam ska vara problemorienterat och bedrivas utifrån patientens förutsättningar och de olika personalgruppernas specifika kunskaper... / Kristin Nyman WITH ENGLISH SUMMARY

Kontrastnefropati efter datortomografi 2864
Hydrering och anpassad kontrastmedelsdos ger bästa profylax
Kontrastmedelsnefropati har angetts som den tredje ledande orsaken till sjukhusförvärvad akut njurinsufficiens och är förenad med förlängd sjukhusvistelse samt ökad morbiditet och mortalitet. Uppskattning av njurfunktion, t ex med hjälp av lämplig formel, bör därför göras före kontrastmedelstillförsel, särskilt hos patienter över 70 års ålder. För att minimera risken för njurpåverkan bör kontrastmedelsdosen uttryckt i gram jod understiga det numeriska värdet av den glomerulära filtrationshastigheten uttryckt i ml/minut.
/ Gunnar Sterner

PATIENTSÄKERHET

ST-läkare och kirurg missade välkänd varningssignal vid galloperation 2872
En bristfällig fyllnad av kontrastvätska uppåt gallvägarna i levern i samband med en galloperation är en välkänd varningssignal. Det är då nödvändigt att klarlägga orsaken, vilket ST-läkaren och kirurgen inte gjorde tillräckligt noggrannt, anser Ansvarsnämnden.
Blodproppar i ögonen bör följas upp för att undvika komplikationer 2873
Blodproppar i ögonen bör följas upp och behandlas för att undvika komplikationer, menar Ansvarsnämnden.
Borde ha misstänkt näsfraktur och ordnat röntgenundersökning 2873
Eftersom patienten varit med om ett relativt kraftigt våld mot näsan och den devierade, borde distriktsläkaren ha misstänkt en fraktur och ordnat med röntgenundersökning.
Läkemedelsberättelse minskar överföringsfel vid utskrivning från sjukhus 2874
Informationsöverföring om läkemedel mellan vårdformer genererar många fel. Detta äventyrar patientsäkerhet, en kostnadseffektiv vård och patientens förtroende för vården. / Tommy Eriksson

DEBATT OCH BREV

SalusAnsvar Livs haveri väcker frågor om ekonomi och förbundsdemokrati 2879
Frågorna är många, både till SalusAnsvar och till Läkarförbundet: Hur kommer förbundet att bevaka medlemmarnas intressen i samband med flytten till SEBTrygg Liv? Kommer förbundet att undersöka om livbolagets hantering av börsnedgången 2000–2002 kan kallas trolöshet, och kan det därmed finnas något ansvar... / Christer Sjödin
Replik:
Flytt till SEBTrygg Liv det bästa under rådande förhållanden 2879
Läkarförbundet har som ägare i SalusAnsvar AB agerat för att lösningen ska bli så bra som möjligt för medlemmarna utifrån de förutsättningar som råder... / Catarina Andersson Forsman
Två repliker (mp) om komplementär medicin:
Vi ignorerar inte forskningen men vill lyfta fram det nya 2880
Miljöpartiets generella hållning i den komplementärmedicinska frågan sammanfattas på ett utmärkt sätt i den forskningsproposition som regeringen tagit fram tillsammans med Miljöpartiet (2004/05:80). I propositionen står det:»Mot bakgrund av människors intresse för alternativ- och komplementärmedicin [..... / Mikaela Valtersson
Vi vill ha ökad samverkan mellan komplementär- och skolmedicin 2882
I Stockholms läns landsting driver vi ett projekt som syftar till att hitta vägar för samverkan mellan skolmedicinen och komplementär- och alternativmedicinen. En viktig del i projektet är att ta fram en policy för hur landstinget ska arbeta inom området... / Lena-Maj Anding
Lärobok ger vilseledande information om whiplashskador 2883
Det finns inte stöd för läroboksförfattarnas ensidiga sätt att propagera för att psykologiska mekanismer har en framträdande roll vid utveckling av kroniska besvär efter whiplashskada... / Bengt H Johansson
Replik:
Ingen grund för kritiken 2885
Johanssons och Tjells kritik att vår framställning ger bilden av att psykologiska faktorer utgör den dominerande orsaken till de kroniskt skadelidandes besvär saknar grund... / Hans-Göran Hårdemark

KORRESPONDENS

Läkemedelsverket »valde« inte Artrox 2886
I ett inlägg i Läkartidningen 37/2005 (sidan 2587) argumenterar Erik Lindberg för försäljning av glukosaminprodukter utanför apotek. Inlägget innehåller en del felaktiga påståenden, vilka är värda att kommentera... / Jane Ahlqvist Rastad
Vi tänker ergo har vi en själ 2886
I artikeln »Psyket som försvann – eller Helhetssynen som plattade till patienten«, Läkartidningen 38/2005 (sidorna 2640-5), skriver Jörgen Malmquist och Christer Petersson mycket intressant och tankeväckande om hur en ensidig biologisk syn kan hämma vår förståelse av... / Jan Carlestam
Doktorn kan ha flera arbetsstrategier 2886
Hanne Kjöller skriver i Läkartidningen 37/2005 (sidan 2616): »Distriktsläkare i min bekantskapskrets berättar unisont hur de vanligtvis rätt tidigt förstår att patientens problem inte primärt är medicinska. Men att insatserna fortsätter att vara det... / Björn Landström
Det är inte för sent att ställa sig på patienternas sida! 2888
I Läkartidningen 34/2005 (sidorna 2332-3) beskriver Johan Fischer hur läkaretiken underordnas sjukvårdspolitiska prioriteringar bla på grund av opportunistiskt handlande av omedvetna kolleger... / Ulf Lindsjö
Sir Arthur Conan Doyle KB och Mr David Beckham OBE 2888
Carl Gustaf Carpel har helt rätt när han i Läkartidningen 32/2005 (sidan 2244) påpekar att Arthur Conan Doyle aldrig blev adlad. Conan Doyle blev dubbad till riddare av Kung Edward VII år 1902 och kunde därför kalla sig Sir Arthur... / Bo Adrian Pettersson
En reparativ ortopedisk kirurgi kan ge fantastiska resultat 2889
Som den minnesgode läsaren kanske erinrar sig ställde jag i Läkartidningen 40/2004 (sidan 3098) frågan ifall preventiv osteotomi var en möjlig åtgärd vid knäledsartros. Jag presenterade en bild på min valgusställning av höger ben från 1957... / Björn Ekblom

MEDICINENS SPRÅK

Diffusa termer med viss diffusion 2877
Kommentar 1 Kommentar 2
Entydighet är en viktig egenskap hos facktermer. Vissa termer kan dock tolkas på olika sätt och bör därför användas med vaksamhet. Önskvärt vore också att onödigt invecklade termer rätades ut.

NYA BÖCKER

Inspiration för läkare att läsa skönlitterära klassiker 2890
John Salinsky. Medicine and literature. The doctor´s companion to the classics.

INLÄGG UTIFRÅN

Av fyra pandemier är Likgiltigheten den värsta? 2912
Jag slutade mitt kåseri i Läkartidningen 34/2005 med att påstå att det överlägset viktigaste projektet detta årtusende är »Den mogna människan«. Det låter djärvt men är snarast självklart...

FASTA SIDOR PÅ WEBB

SalusAnsvars VD svarar kritikerna: Fri flytträtt dålig affär
Läkartidningen skrev om det erbjudande om flytt till SEB Trygg Liv som pensionsspararna i SalusAnsvar Liv kommer att få. Styrelseordförande Carl-Viggo Östlund svarar.
Läs mer

ENDAST PÅ WEBBEN

Vårdprogram i Sverige
Sjukhusbiblioteken.se är ett länkbibliotek som vänder sig till sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga, bibliotek, studerande samt den intresserade allmänheten.
Läs mer
Svårt bedöma risker i psykiatrin
Det är svårt att i förväg förutse vilka psykiskt sjuka patienter som kommer att begå våldshandlingar. Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som på regeringens uppdrag granskat den samlade forskningen på området.
Läs mer
Dagens landsting för små anser Socialstyrelsen
Sjukvården bör i framtiden indelas i sex regioner eller landsting, anser Socialstyrelsen.
– Utifrån hälso- och sjukvårdens perspektiv kan man tänka sig sex storlandsting, säger Bo Lindblom, avdelningschef vid Socialstyrelsen.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Metabola syndromet i blåsväder
Internationell strid om riskfaktorkomplexets vetenskapliga grund
Förhandspublicering
En internationell debatt har utbrutit om det vetenskapliga fundamentet för »metabola syndromet«. European Association for the Study of Diabetes (EASD) och American Diabetes Association (ADA) har i ett gemensamt uttalande varnat för en alltför okritisk användning av beteckningen »the metabolic syndrome«. Ett motinlägg har kommit från några ledande företrädare för en amerikansk syn på metabola syndromet och dess definitioner.
Läs mer
/ Peter M Nilsson
Inlägg och svar om SalusAnsvar
Att flytta sin pensionsförsäkring till SEB Trygg Liv är det bästa under rådande förhållanden, skriver Läkarförbundets VD Catarina Andersson Forsman i sitt svar till ett debattinlägg av Christer Sjödin, där han kritiserar Läkarförbundet och SalusAnsvar för det uppkomna läget.