INNEHÅLL NUMMER 41, 2005

LEDARE

Framgång i EU-arbetet 2913
Många läkare väljer att arbeta i ett annat land, och bland studenterna är det vanligt att läsa hel utbildning eller vissa kurser utomlands. Läkarförbundet samarbetar i olika internationella organisationer, varav CPME, Comité Permanent des Medicins Européens, är en av de... / Eva Nilsson Bågenholm
Klimathot mot hälsan 2919
Intresset för miljöns och klimatets effekter på hälsan har ökat dramatiskt i USA efter orkanen Katrinas härjningar. En läsvärd översikt i ämnet finns i veckans nummer av New England Journal of Medicine. / Josef Milerad

AKTUELLT

Chefläkare avgår – fick inget gehör 2924
Chefläkare avgår och Socialstyrelsen skärper tillsynen över Karolinska Universitetssjukhuset. Men det ändrar ingenting för vare sig landstingsledning eller sjukhusets direktör. / Elisabet Ohlin
Socialstyrelsen orolig för patientsäkerheten 2924
Bristande riskanalys och för mycket fokus på ekonomin gör att Socialstyrelsen oroar sig för patientsäkerheten på Karolinska Universitetssjukhuset... / Elisabet Ohlin
Konsekvensanalysen politikernas ansvar 2925
Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset, tillbakavisar kritiken. – Vi har hela tiden haft patientsäkerheten i blicken när vi koncentrerat verksamheter. Men självklart blir det stökigt... / Elisabet Ohlin
Övergripande riskanalys »byråkratiskt tjafs« 2925
Sammanslagningen fortsätter som planerat, enligt landstingsledningen. Men det kan bli tillskott i nästa års budget. Av andra skäl... / Elisabet Ohlin
Sex landsting lagom, anser Socialstyrelsen 2926
– Utifrån hälso- och sjukvårdens perspektiv kan man tänka sig sex storlandsting, säger Bo Lindblom, avdelningschef vid Socialstyrelsen... / Elisabet Ohlin
Skrev ut narkotikaklassade läkemedel för 150 kronor 2926
En läkare vid en vårdcentral i Värmland har skrivit ut narkotikaklassade läkemedel per telefon, skickat recepten i brev till patienterna och bifogat inbetalningskort med doktorns eget kontonummer. 150 kronor tog läkaren för den tjänsten... / Sara Gunnarsdotter
Vaccinering mot papillomvirus väntas redan 2007 2926
Ett vaccin som skyddar mot livmoderhalscancer kan vara ute på marknaden om två år. Det säger Joakim Dillner, professor i virologi vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö... / Sara Gunnarsdotter
Utökad momsplikt på läkarintyg 2928
Sedan den 1 oktober i år är det obligatoriskt för landsting och privata läkare att följa Skatteverkets nya direktiv om momspliktiga läkartjänster.

NOTISER

Brister i förebyggande insatser 2926
Läkare behöver mer utbildning i att arbeta förebyggande. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Socialstyrelsen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Antihormonell bröstcancerbehandling 2920
Övertygande studier finns – nu måste vi ta ställning!
Övertygande studier finns nu om effekterna av ny endokrin behandling vid hormonberoende bröstcancer. Det är dags för behandlande läkare och rådgivande vårdprogramsgrupper att ta ställning till dessa s k aromatashämmare. Behandlingen kostar dock tio gånger mer än den etablerade standardbehandlingen med tamoxifen; hälsoekonomiska analyser behövs därför.
/ Stig B Holmberg
Amlodipin bättre än atenolol vid hypertoni 2922
Förebygger mortalitet och kardiovaskulära händelser mer effektivt, visar ASCOT
Behandlingen av hypertoni har under det senaste året kommit i centrum av debatten för kardiovaskulär prevention till följd av SBU-rapporten 2004 om behandling av måttligt förhöjt blodtryck [1] samt kort tid därefter publiceringen av en metaanalys i Lancet som hävdade att...
/ Peter M Nilsson

NYA RÖN

Vävnadsodling – plastikkirurgens nya verktyg 2930
Vävnadsodling, tissue engineering (TE), är en ung men snabbt växande forskningsgren som syftar till att bibehålla, återställa eller förbättra vävnaders och organs funktioner... / Fredrik Huss
Betablockerare räddar liv under kirurgi 2930
Vilka läkemedel skall patienten ha under kirurgiska operationer? För 30 år sedan var det regel att hoppa över all kronisk medicinering. Syftet var att slippa bryta den preoperativa fastan och förhindra interaktioner med anestesiläkemedlen... / Robert Hahn
Ryggbesvär inte alltid psykosocialt betingat 2930
Många epidemiologiska studier har visat att psykosociala faktorer har betydelse för förloppet vid ryggbesvär. I den här refererade studien har Jellema och medarbetare undersökt om tidig psykosocial intervention i primärvård vid akuta, ospecifika ländryggsbesvär kan förbättra... / Sara Holmberg

KLINIK OCH VETENSKAP

Forskningsetiska riktlinjer: delvis olika krav i olika typer av studier 2932
Etiska konflikter blir ofta aktuella i forskning, vilket två typer av studier exemplifierar. I kliniska studier är kravet på informerat samtycke i regel självklart. Arbetsmiljöstudier från Rönnskärsverken från 1930-talet och framåt visar på epidemiologins dilemma, där förväntad nytta ställs mot kravet på informerat samtycke. Ett förslag från artikelns författare är att enhetliga internationella riktlinjer skapas, gärna med WHO som huvudman. / Tore Nilstun
Livet efter stroke – ny nationell studie 2938
Förnyad uppföljning av strokedrabbade visar ökande beroende av anhöriga
En nationell uppföljning av strokedrabbade två år efter insjuknandet visar nu (jämfört med en studie för fyra år sedan) att fler patienter bor kvar hemma och är nöjda med hjälp och stöd. En tredjedel av patienterna saknar dock tillräcklig rehabilitering, och nästan 60 procent är helt/delvis beroende av anhöriga. Samtidigt har endast 11 procent av de närstående anhörigstöd i form av avlösning.
/ Kerstin Hulter Åsberg WITH ENGLISH SUMMARY

AGREE-instrumentet praktisk metod för utvärdering av kliniska riktlinjer 2942
Kvalitetsgranskning av riktlinjer för astma/allergi och diabetes i Östergötland
Eftersom behovet av riktlinjer inom sjukvården har ökat de senaste åren, både internationellt [1] och inom Sverige, har samtidigt intresset för kvalitetsgranskning och utveckling av gällande medicinska riktlinjer ökat [2]...
/ Malou Lindberg
Begränsa utredningen vid cancer utan känd primärtumör 2946
Cancer utan känd primärtumör (CUP) ligger på sjunde plats bland de vanligaste cancerdiagnoserna. Prognosen är dålig, men det finns undergrupper som har möjlighet till lång överlevnad. Några patienter kan till och med botas. Det finns mycket att vinna på att omhänderta CUP-patienten i ett multidisciplinärt nätverk, vilket lämpligen bör innehålla onkologisk, patologisk, radiologisk och kirurgisk kompetens. Utredning och behandling bör dock ställas i relation till möjlig patientnytta. / Åke Berglund WITH ENGLISH SUMMARY

Fem sekunder … så botar gynekologen hydronefros/hydrouretär 2954
Prolaps eller framfall är en vanligt förekommande sjukdom hos kvinnor. Som en konsekvens av förlossningar och stigande ålder får praktiskt taget alla kvinnor en uttänjd bäckenbotten. Genetiskt dålig bindväv förklarar varför vissa kvinnor drabbas oftare än andra... / Folke Flam

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Utsättning av Neurontin vid fantomsmärta 2959
Hur ska utsättning av gabapentin (Neurontin) vid behandling av fantomsmärta ske? Frågan gäller en patient som får 300 mg gabapentin dagligen mot fantomsmärta. Enligt Fass ska utsättning av gabapentin vid indikationen epilepsi ske gradvis under minst en vecka...

PATIENTSÄKERHET

Patolog förväxlade operationspreparat – patient fick falskt positivt cancerbesked 2960
Patologen förväxlade två patienters operationspreparat, vilket ledde till att den ene fick ett falskt positivt cancerbesked. Patologen fälls av Ansvarsnämnden.
Höger höft blev vänster för radiolog 2960
Borde sett sidomarkeringen
Radiologen skrev i sitt utlåtande att kvinnans vänstra höft visade tecken på artros. I själva verket var det den högra höften.
»Har man gjort fel vill man inte att någon ska få veta om det« 2961
Patientsäkerhetsansvarig anestesiläkare
– Cheferna måste antingen utse någon patientsäkerhetsansvarig eller börja arbeta med patientsäkerhetsfrågorna själva. Det måste man göra på varje klinik.

DEBATT OCH BREV

Inrätta team för förstagångspsykoser! Hög tid för rikstäckande vårdmodell 2968
I Sverige drabbas varje år 1 000–1 500 personer för första gången av psykos. Genom att komma in tidigt i förloppet och bättre tillgodose de insjuknades behov kan tiden mellan insjuknande och behandling förkortas betydligt. Team baserade utanför sjukhusen med uppgift att erbjuda vård för förstagångspsykotiska patienter och med tillgång till små krishem bör inrättas i hela landet, skriver Johan Cullberg, Sonja Levander och Maria Mattson i en debattartikel där de redovisar principerna i »Fallskärmsprojektet«. / Johan Cullberg
Ny läkarroll i sjukskrivningsproblematiken? 2970
Försäkringskassan förefaller allt oftare göra en annan bedömning av långtidssjukskrivna patienters sjukdom än behandlande läkare, med resultat att patientens sjukpenning dras in. Regeringen ser detta som ett gott tecken. Själv är jag orolig för mina patienter... / Björn Hammarskjöld
Slutreplik om miljöpartiet och alternativmedicinen:
Okunnigt och oetiskt 2972
Det finns många områden där mp:s politik inte strider mot vetenskapliga fakta. Men på andra områden struntar mp i vetenskaplig kunskap, och det är dessa som jag har tagit upp... / Jesper Jerkert
Slutreplik om pisksnärtsskador:
Oroväckande att läroboksförfattare sprider grundlösa påståenden 2975
I sin kommentar till vår kritik mot hur läroboken »Neurologi« belyser whiplashskador undviker författarna att kommentera varför de belyst problemen ensidigt (Läkartidningen 40/2005, sidorna 2883-5)... / Bengt H Johansson
Slutkommentar:
Det vi hänvisar till är dokumentet från den medicinska expertgruppen 2975
Vi hänvisar inte till Whiplaskommissionens slutrapport utan till det dokument, »Diagnostik och tidigt omhändertagande av whiplashskador«, som utarbetats av Svenska Läkaresällskapets och Whiplashkommissionens medicinska expertgrupp... / Hans-Göran Hårdemark

MEDICINSK KONSTPAUS

Goyas sista självporträtt delar han med sin läkare 2953
I Francisco de Goyas sista självporträtt visar han sig själv som sjukdomspinad patient under ett nattligt astmaanfall. Hans lätta cyanos, kroppshållningen, huvudets position med det rufsiga håret och den vänstra handens grepp kring lakanet är perfekta observationer...
Michelangelos David skelar 2967
Ett av Michelangelos mästerverk, statyn av den bibliske hjälten David i färd med att besegra Goliat, har en anatomisk egenhet: David skelar! Det är ögonläkaren S Shaikh och konsthistorikern J Leonard-Amodeo från Florida som har granskat några anatomiska egenheter hos...

KORRESPONDENS

Vitamin B12 och folat – en balansfråga? 2975
En studie, nyligen publicerad i JAMA, visar att tablettbehandling med vitamin B12, 1,5 mg dagligen, och folsyra, 5 mg dagligen under två år, reducerade antalet höftfrakturer från 43 till 10 per 1000 patientår [1]... / Katarina Nägga
Allmänmedicinare och sjukhusspecialist – när mötas de två? 2976
Då jag själv har mycket god erfarenhet av ortopeder i »öppen vård« välkomnar jag Hans Fredins inlägg i Läkartidningen 37/2005 (sidan 2589). Att på ett informellt och nära sätt ha tillgång till en spjutspetskompetens, i mitt fall en dag per vecka på vårdcentralen, ger ett enkelt... / Pontus Stange
Replik:
Allmänläkarens helhetssyn utesluter inte specialiststöd 2976
Tack för kommentar, en förutsättning för en fortsatt debatt. Faktum kvarstår: en allmänläkare kan inte äga total kunskap om hela sjukdomspanoramat. Det är inte heller att förvänta sig... / Hans Fredin
Oförsiktighet med generaliseringar bidrar till dålig attityd mot minoriteter 2978
Prevalensen av STD (sexuellt överförda infektioner) är högre bland homosexuella män än bland heterosexuella, eftersom promiskuitet är vanligare bland homosexuella män än bland heterosexuella, vilket i sin tur beror på ett flertal olika faktorer (inte minst att det enbart handlar... / Michael Hunze
Vi förbereder studie om pisksnärtsskada och ögonsymtom 2978
I ett inlägg i Läkartidningen 24/2005 (sidan 1925)har dr Bo Sonnsjö föreslagit att apoptos och kärlskada i det centrala nervsystemet skulle kunna förklara sådana syn- och ögonrelaterade symtom som är vanligt förekommande hos patienter med kvarstående problem efter pisksnärtsvåld... / David CBuck

NYA BÖCKER

Alternativmedicin: essäer med utifrån gjorda betraktelser 2979
Motzi Eklöf, red. Perspektiv på komplementär medicin. Medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning.
Vrenen – en intressant bekantskap 2979
Lotta Olivecrona. VREN. De glömda rummen.
På irrvägar genom tid och rum 2980
Ulf Durling. Vägs ände.

INLÄGG UTIFRÅN

Arbetar vi för mycket?
»Jag anser att allt arbete bör organiseras så att det utförs av någon annan.« Detta var en maxim som jag fick lära mig av en gammal lärare i historia. Han praktiserade den inte själv. Och jag har aldrig lyckats leva efter den... / Nils-Eric Sandberg

ENDAST PÅ WEBBEN

Fel bild av sjukskrivningar i Sverige
Att det skulle finnas en sjukskrivingsepidemi bland den arbetande befolkningen i Sverige under senare hälften av 1990-talet är fel. Det menar Arbetslivsinstitutet i en rapport som idag läggs fram till regeringen.
Läs mer
/ Sara Holfve
Fågelinfluensan – dagsläget!
Följ de senaste internationella och svenska rapporterna om fågelinfluensan via länkar till WHO, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen.
Till länkarna
Amlodipin bättre än atenolol vid hypertoni
Förebygger mortalitet och kardiovaskulära händelser mer effektivt, visar ASCOT
ASCOT-studien Lång oavkortad version
Denna version av kommentar till ASCOT-studien innehåller en tabell och är längre än den som publiceras i tidningen, och som återfinns under avdelningen Medicinsk kommentar.
Huvudresultatet i ASCOT visar att amlodipin bättre förebyggde mortalitet och flertalet kardiovaskulära händelser än atenolol. Frågetecken kvarstår dock i vilken mån skillnader i blodtrycksreglering påverkade resultatet.
Läs mer
/ Peter M Nilsson
Miljöklassificering av läkemedel på Fass.se
På Fass.se kan man nu få miljöinformation om vissa läkemedel. Informationen vänder sig till både läkare och patienter. Bakom miljöklassificeringen står Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting.
Läs mer
/ Sara Holfve