INNEHÅLL NUMMER 42, 2005

LEDARE

Ett försuttet tillfälle 3001
Utrikesdepartementet (läs regeringen) har i somras presenterat ett förslag till lag om bl a hälso- och sjukvård för asylsökande i Sverige. Förslaget har väckt oro inom delar av läkarkåren – se t ex en debattartikel i LT 38/2005, sidan 2676... / Uno Käärik
Drogtest i skolan? 3001
Ska skolhälsovården i sitt drogförebyggande arbete även använda sig av slumpvisa drogtest på skolans elever? Ja, anser skolöverläkaren Nils Lundin i en debattartikel i veckans nummer (se sidan 3053)...
Inte rädd att flyga 3007
Att två chefspiloter i ett flygbolag skulle avgå i protest mot att ekonomiska åtstramningar hotar flygsäkerheten och få stöd i sin bedömning av luftfartsmyndigheten är mindre sannolikt... / Josef Milerad

NYKLIPPT

Synen på psykiskt sjuka
Gäller rättssystemets princip att hellre fria än fälla även samhällets syn på de psykiskt sjuka, undrar Dagens Nyheters (ob lib) ledarskribent Johannes Åman:
»Vansinnesdåd sprider skräck...

AKTUELLT

Var tionde utfärdad legitimation till läkare utbildad i Polen 3010
Både Läkarförbundet och Socialstyrelsen får varje dag flera förfrågningar från läkare i andra EU-länder som vill veta hur man gör för att få svensk läkarlegitimation. Fram till år 2000 utfärdade Socialstyrelsen långt under hundra legitimationer varje år till läkare från andra EU-länder. Sedan millennieskiftet har antalet EU-utbildade läkare som får svensk legitimation ökat stadigt och förra året ökade gruppen explosionsartat, delvis beroende på EU-utvidgningen. / Sara Gunnarsdotter
Tuffa språktest inför svenskt jobb 3011
Ett 30-tal allmänläkare, psykiatrer och tandläkare som nyligen fått jobb i Sverige är på väg över gränsen. De klarade det tuffa språkprovet. Var tionde gör det inte. Åtminstone inte i första vändan...
Landsting hittar läkare genom rekryteringsresor 3012
De flesta, om inte alla, landsting och regioner i Sverige har deltagit i organiserad rekrytering av läkare från andra länder... / Sara Gunnarsdotter
Hopp om lugnare arbetstempo i Pippi Långstrump-land 3013
Sju månader har gått. Intensivkursen i svenska är strax slut. Sverige väntar. Ett nytt land, nytt språk, nytt jobb. För psykiatern Iza Rozek är det en tuff utmaning...
Minskade sparkrav på Karolinska 3014
Karolinska Universitetssjukhuset får ett tillskott på 140 miljoner kronor för nästa år efter det att sjukhusledningen varnat för försämrad patientsäkerhet... / Elisabet Ohlin
Carema tar över på Österlen 3014
Den planerade kirurgin försvinner från Simrishamns sjukhus. Nuvarande entreprenören Närsjukvården Österlen AB vill inte fortsätta. Enda anbudet kom från Carema Närvård AB... / Elisabet Ohlin
Vård och omsorg blir ett i Norrtälje 3015
All sjukvård och kommunal omsorg i Norrtälje slås samman under en gemensam nämnd, den första i sitt slag i Sverige... / Elisabet Ohlin
Miljöklassificering av läkemedel på Fass.se 3015
På Fass.se kan man nu få miljöinformation om vissa läkemedel. Informationen vänder sig till både läkare och patienter. Bakom miljöklassificeringen står Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen, Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting... / Sara Holfve
Effektivare operationer med roboten Holger 3016
Universitetssjukhuset i Lund visade nyligen upp sin nya kirurgiska robot. Holger, som roboten inofficiellt kallas, är skonsammare och mer precis än en mänsklig kirurghand...
Muslimskt bönerum blev verklighet på NÄL 3016
Under ett år har Norra Älvsborgs lasarett NÄL i Trollhättan haft ett avsides beläget muslimskt bönerum på försök. Nu har försöket permanentats och det muslimska bönerummet har fått en central placering, granne med sjukhuskyrkan...

NOTISER

Fritt att arbeta i andra EU-länder 3010
Alla medborgare i EU har rätt att arbeta i alla EU-länder. Läkare och en del andra yrken med legitimation eller auktorisering omfattas av så kallade sektorsdirektiv. Det innebär att medlemsländerna kommit överens om ett gemensamt regelverk för dessa yrken...
Misstänkt dödshjälp under orkanen Katrina 3015
Personalen vid sjukhuset Memorial Medical Center i New Orleans anklagas för dödshjälp i samband med orkanen Katrina. Enligt Washington Post undersöker åklagaren i Louisiana nu anklagelserna sedan en av sjukhusets läkare berättat att han hört diskussioner om eutanasi för de...
Etiska regler också för medicinteknikindustri 3015
Sjukvårdsanställdas kontakter med medicintekniska företag ska styras av ett nytt etikavtal från och med årsskiftet. Precis som sjukvårdens kontakter med läkemedelsindustrin regleras i ett etikavtal kommer nu ett motsvarande avtal för kontakter med medicintekniska företag...

MEDICINSK KOMMENTAR

»Tid är hjärtmuskel« 3008
Snabbare handläggning och reperfusion räddar fler med ST-höjningsinfarkt
Begreppet ”tid är hjärtmuskel” har snart inte undgått någon som är involverad i att behandla patienter med akut härtinfarkt. Nationella kvalitetsregistret för hjärtintensivvård visar att fördröjningstiderna från symtomdebut med ST-höjning på EKG till reperfusion är allt för långa, och under 2004–2005 har knappt 65 procent av patienterna fått reperfusionsbehandling. Snabbare handläggning och högre andel reperfusionsbehandling kan ytterligare förbättra överlevnaden vid ST-höjningsinfarkt.
/ Ulf Stenestrand

NYA RÖN

Musik har en semantisk komponent 3018
Likheterna mellan musik och språk är tydliga. Båda är kommunikationssystem med rösten som primärt uttrycksmedel i sång eller tal. Båda är allmänmänskliga och finns i någon form hos alla kända folkslag och kulturer... / Fredrik Ullén

KLINIK OCH VETENSKAP

Patientskador i svensk sjukvård får långvariga samhällsekonomiska effekter 3020
Den enskilda skadan är dyr, men totalantalet skador är relativt litet
En studie av ersatta patientskador i sjukvården under åtta år vid sex typer av ingrepp visar på långsiktiga och dyra konsekvenser för samhället. Genomsnittskostnaden för sjukvård, omsorg och produktionsbortfall vid denna typ av skada är ungefär tre gånger så stor som kostnaden för trafikskador där de skadade överlever. Totalt sett är dock antalet patientskador relativt begränsat.
/ Ulf Persson
Behandling av venösa bensår kostsamt för sjukvård och samhälle 3027
Värdet av förebyggande insatser måste utredas mer, visar studie
Patienter med venösa bensår beräknas kosta över 900 miljoner kronor årligen i Sverige (kostnader för dels behandling, dels produktionsbortfall). För att reducera kostnaderna bör insatserna koncentreras på att påverka faktorer som läkningstid, omläggningsfrekvens och tidsåtgång för varje såromläggning, visar en hälsoekonomisk studie. Förebyggande behandling är också viktigt i ett långsiktigt perspektiv.
/ Gunnel Ragnarson Tennvall WITH ENGLISH SUMMARY

Hypotermi efter perinatal asfyxi minskar risken för hjärnskada 3030
Men för tidigt att rekommendera rutinmässig behandling
Måttlig hypotermi har visats fungera utan svåra biverkningar på barn med mindre hjärnskada. Metoden kan dock ännu inte rekommenderas som klinisk rutin. Det behövs mer kunskap om bästa och säkraste temperatur, metod, tidsåtgång osv i relation till typen av skada.
/ Lena Hellström-Westas WITH ENGLISH SUMMARY

Syrgas som felkopplats till urinkateter orsakade subkutant emfysem 3032
Fallbeskrivning
I litteraturen finns åtminstone två tidigare fall av subkutant emfysem efter syrgasinsufflation i urinblåsan beskrivna, båda från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg [1]...
/ Christin Danielsson
Marburgfeber i Angola – epidemin kväst, men sjukdomen finns kvar 3034
Nyligen har uppmärksamhet riktats mot ett utbrott av hemorragisk feber som pågår i Uigeprovinsen i norra Angola. Utbrottet tros ha börjat i oktober 2004. Den 21 mars 2005 kunde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) konstatera att agens var Marburgvirus... / Hanna Merk

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Opioider – skillnad i förekomst av urtikaria 3044
Skiljer sig olika opioider åt avseende förekomst av urtikaria/utslag/klåda? Frågan gäller en patient som tidigare reagerat på petidin-injektion...

PATIENTSÄKERHET

Tillät behandlingsmetod som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet 3040
Verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare och sjuksköterska varnas
Verksamhetschefen och den medicinskt ansvariga läkaren tillät en behandlingsmetod som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. De varnas tillsammans med den behandlande sjuksköterskan...
Radiologerna borde ha registrerat förändringen i kvinnans hjärna 3041
Av bilderna från undersökningen framgår en två cm stor expansivitet, som fyller ut det vätskefyllda hålrummet mellan hjärnhinnorna. Förändringen, som är relativt tydlig, borde ha observerats av de båda radiologerna, anser Ansvarsnämnden...
Läkaren skulle själv ha undersökt patienten 3042
Öronspolningarna direkt kontraindicerade
Allmänläkaren borde själv ha undersökt patienten, som visade sig ha öroninflammation med en stor trumhinneperforation. Patienten behandlades kontraindicerat med öronspolning...
Hjärtinfarkt måste uteslutas om inte symtomen entydigt talar för annan sjukdom 3042
Den 57-årige mannen som sökte för buksmärtor hade inte magsår som läkaren trodde utan hjärtinfarkt. För patienter i mannens ålder och med hans besvär måste hjärtinfarkt uteslutas om symtomen inte entydigt talar för en annan sjukdom...
»Doktorn handlade helt rätt – fälldes utan en fair prövning« 3043
– Jag anser att Ansvarsnämnden inte har givit den anmälda doktorn en fair prövning. Beslutet att fälla henne är fel – hon gjorde helt rätt och följde de behandlingsrutiner som gäller sedan mer än 20 år...

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Vem äger upptäckten, doktoranden eller professorn? 3048
Historien om streptomycinet
Upptäckten av streptomycin, det första effektiva medlet mot tuberkulos, och det Nobelpris den belönades med ledde till en av vetenskapshistoriens bittraste konflikter om ägarskapet mellan doktorand och professor.
/ Ola Sköld

DEBATT OCH BREV

Slumpvisa drogtest – en del av skolhälsovårdens förebyggande arbete! 3053
Skolhälsovården kan, med tillräckliga personalresurser, spela en viktig roll i skolans drogförebyggande arbete. Slumpvisa drogtest borde ingå som ett led i detta arbete, även om det inte ska ersätta andra insatser... / Nils Lundin
Finasterid – risk för »oavsiktlig doping« 3054
En elithandbollsspelare har testat positivt för finasterid. Förskrivande läkaren är i högsta grad medskyldig till det positiva dopingprovet... / Bengt O Eriksson
Felaktig användning av statistik 3056
Övervikten beror enligt min mening på en diskrepans mellan energiintag och energiförbrukning. Orsakssambandet mellan införandet av nyckelhålsmärkningen och ökad övervikt återstår att bevisa... / Åke Bruce
Hedbrant ute på svag is 3057
Införandet av nyckelhålssymbolen har ökat medvetenheten om fettsnåla och fiberrika livsmedel bland svenska konsumenter men inte minskat konsumtionen av energi och fett... / Ingrid Larsson
Dra inte alla kolhydrater över en kam 3058
Idag översvämmas vi av söta drycker, godis, glass, söta flingor, nya söta mjölkprodukter, kaffebröd, kex, kakor och en uppsjö av kolhydratrika snacks... / Lena Ljungkrona-Falk
Replik:
Enkel analys bättre än bortförklaringar 3059
Hur förklarar vi svenska folkets viktuppgång? Inget tyder på att vi blivit mera stillasittande. Kunskapen om nyckelhålsmärkningen är störst bland dem som ökat mest i vikt. I Norden påbjuds ökat intag av kolhydrater, men aktuella amerikanska dietrekommendationer för typ 2-diabetiker anvisar mindre andel kolhydrater... / Johan Hedbrant
Kvinnans »överaktiva« blåsa – ett icke evidensbaserat tillstånd? 3060
Det diagnostiska slanguttrycket »överaktiv blåsa« håller på att få den etablerade diagnosens status. Uttrycket för tanken till en sjuk och autonomt arbetande blåsmuskel, med eller utan patologisk innervation... / Olof Löfgren

KORRESPONDENS

Mp slösar pengar på hokus pokus 3060
Lena-Maj Anding (mp) skriver i Läkartidningen 40/2005 (sidan 2882) om miljöpartiets projekt i Stockholms läns landsting att sprida idéer kring alternativmedicin...
SalusAnsvar:Flytterbjudandet är bra för spararna 3061
I Läkartidningen 40/2005 (sidan 2827) ställs ett antal frågor avseende det erbjudande om flytt till SEB Trygg Liv som pensionsspararna i SalusAnsvar Liv kommer att få. Med anledning av artiklarna vill jag göra några förtydliganden...
Genetiska (van)föreställningar i olika tider 3061
Med anledning av Olle Byströms brev till Läkartidningen 32–33/2005 (sidan 2242) och Stephan Rössners notis i 26– 27/2005 (sidan 1983) vill vi komma med kompletterande upplysningar... / Leif Wiklund

ENDAST PÅ WEBBEN

Apotekens utlämning av Tamiflu begränsas
Högst tio förpackningar per rekvisition av det antivirala läkemedlet Tamiflu får expedieras av apoteken, enligt beslut av Läkemedelsverket.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Stora brister i hemsjukvården
Tillgängligheten, särskilt tillgången till läkare, är för dålig i hemsjukvården. Det råder också stora brister i samverkan, avvikelserapportering och läkemedelshantering inom hemsjukvården i landet. Det konstaterar Socialstyrelsen i en nationell granskning.
Läs rapporten
Effekten av beta-blockerare ifrågasatt
Beta-blockerare ger inte lika bra skydd mot stroke som andra läkemedel mot högt blodtryck, visar en metaanalys.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Ylva Johansson föreslår EU-direktiv för vården
Vårdminister Ylva Johansson vill att EU inför ett patientrörlighetsdirektiv.
– Det är min egen idé. Jag vill påbörja ett sådant arbete.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin