INNEHÅLL NUMMER 43, 2005

LEDARE

Sveriges akademiker på G! 3097
Det har gått drygt 60 år sedan Sveriges Yngre Akademikers Centralorganisation bildades på grund av svårigheter att finansiera högre studier. Tack vare Syacos engagemang infördes 1946 förebilden till dagens studielån. Två år senare bildades Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, av 18 förbund med sammanlagt 16 000 medlemmar. / Eva Nilsson Bågenholm
Hotet i medicinskåpet 3097
Det är ett samhällsproblem att unga kvinnor vill skada sig. Ett inte så uppmärksammat sätt att göra det på är att överdosera paracetamol – vårt mest sålda receptfria läkemedel.
Svart dag i Vita huset 3103
Politiker som skapar problem för medicinsk forskning brukar kaxigt hävda att riskerna för att deras förslag skall leda till forskarflykt är överdrivna. / Josef Milerad

NYKLIPPT

Kalmaritisk planekonomi 3097
Barometern (m) kritiserar landstingsoppositionen för att vilja bryta överenskommelsen om sjukhusstrukturen i Kalmarlandstinget.

AKTUELLT

Unga använder paracetamol för att skada sig själva 3108
Unga kvinnor överdoserar avsiktligt paracetamol för att skada sig själva. Bruno Hägglöf, ordförande i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, säger att han skulle önska att det inte var så lätt att få tag i paracetamol... / Sara Gunnarsdotter
Regeringen vill begränsa tillgängligheten 3108
Såväl läkare som Läkemedelsverket och Giftinformationscentralen har tankar på att tillgängligheten av paracetamol på något sätt borde begränsas. Åldergräns nämns ofta. Nu vill också vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson att frågan utreds. / Sara Gunnarsdotter
Långt kvar till vaccin mot Alzheimers sjukdom 3110
Vaccinering mot Alzheimers sjukdom tillhör idag de »heta« strategierna inom klinisk Alzheimerforskning. Men trots flera hoppfulla nyhetsrapporter om planerade vaccinationsstudier kommer det förmodligen att ta många år innan eventuella positiva resultat kommer bredare patientgrupper till del.
Svenska läkare till Pakistan 3111
Fem frågor till läkaren Johan von Schreeb när han onsdagen den 19 oktober packade sovsäck, vinterkläder och varma kängor för att åka till det katastrofdrabbade Pakistan för Läkare utan gränser. / Elisabet Ohlin
Ruta på recept glöms bort 3111
Flera gånger i veckan ringer läkare till Läkemedelsverket och har synpunkter på att apoteket byter ut det förskrivna läkemedlet mot det billigaste likvärdiga som finns tillgängligt på apoteket... / Sara Gunnarsdotter
Nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt 3112
Nya rekommendationer för behandling av hjärtsvikt uppmanar läkare att behandla patienterna med en kombination av behandlingar, och att personer med allvarlig hjärtsvikt bör behandlas med apparatbehandling i större utsträckning än idag...
Effekten av beta-blockerare ifrågasatt 3113
Beta-blockerare ger inte lika bra skydd mot stroke som andra läkemedel mot högt blodtryck, visar en metaanalys... / Elisabet Ohlin
Ylva Johansson föreslår EU-direktiv för vården 3113
Vårdminister Ylva Johansson vill att EU inför ett patientrörlighetsdirektiv. – Det är min egen idé. Jag vill påbörja ett sådant arbete... / Elisabet Ohlin
»ADHD är till 75 procent medfött« 3114
10 frågor till Stephen Faraone, amerikansk psykolog och professor i psykiatri. Enligt Stephen Faraone bidrar både gener och miljön till att ADHD utvecklas. Men familje-, tvilling- och adoptionsstudier visar att gener spelar en övervägande roll...

NOTISER

Mindre förpackningar minskade antalet självmord 3109
När Storbritannien i slutet på 1900-talet minskade storleken på förpackningarna med analgetika så minskade också antalet självmord med överdosering av paracetamol. I september 1998 trädde en ny lag i kraft i Storbritannien...
EU stödjer studie om antibiotikaresistens 3111
EU har beviljat 26 miljoner kronor till en internationell studie som ska studera hastigheten och mekanismerna genom vilka resistenta bakterier sprids i olika typer av miljöer. Forskningsstudien drar igång nästa år och omfattar tio forskargrupper i sju olika länder...
Capio ansluter sig till etikavtal 3111
Företaget Capio Sjukvård Norden skriver på det avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsindustriföreningen och Läkarförbundet som reglerar läkemedelsindustrins kontakter med sjukvården...
»Läkemedelsindustrin exploaterar dödsångest« 3112
Kvällstidningarna säljer lösnummer på att blåsa upp hotet från fågelinfluensan och läkemedelsindustrin tjänar pengar på människors rädsla för döden. Det anser Göran Sjönell, allmänläkare och tidigare direktör för Fammi...

MEDICINSK KOMMENTAR

Nya kunskaper om amyloid kan ge ny behandling vid alzheimer 3104
Ännu finns ingen bot för Alzheimers sjukdom – den vanligaste demenssjukdomen, som drabbar miljontals människor i världen. Goda behandlingsmöjligheter skymtar dock i och med att kunskapen om den underliggande patofysiologin ökat. Alltmer data pekar på att gradvis ackumulering av beta-amyloid i hjärnan initierar en rad processer som leder till neurodegeneration. En klinisk prövning av vaccination mot proteinet har nyligen startat i Sverige. / Maria Eriksdotter Jönhagen
Äldres hälsa: en svårpenetrerad fråga! 3106
Medicinsk infallsvinkel ger inte tillräckligt svar, livskvalitet lika avgörande
I en artikel i detta nummer skriver Mats Thorslund – ett superproffs i sammanhanget – och Marti G Parker om en genomgång de gjort av svensk och internationell forskning om huruvida den ökande livslängden hos befolkningen i länder som Sverige inneburit att de äldres...
/ Bertil Steen

NYA RÖN

Läkemedel – bra alternativ för barn med lindrig obstruktiv sömnapné 3118
Obstruktiva sömnapnéer (OSA) förekommer hos 2–3 procent av alla barn. I de flesta fall är andningsuppehåll under sömn associerade med adeno-tonsillär hypertrofi. OSA kan leda till kardiovaskulära och neurologiska avvikelser samt beteendestörningar... / Miriam Katz-Salamon
Nedsatt elasticitet i benvävnaden ökar risken för höftfraktur 3118
Risken för höftfraktur multipliceras med stigande ålder. Frakturrisken påverkas av yttre faktorer, falltendens och benvävnadens egenskaper. Skelettets hållfasthet beror på mängden mineraliserad vävnad samt skelettets mikro- och makrostruktur... / Kristina Åkesson
Även låggradig albuminuri ökar risken för hjärt–kärlsjukdom 3118
Mikroalbuminuri är en väldokumenterad riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom, framför allt hos diabetiker och hypertoniker. Relationen mellan låggradig albuminuri (under gränsvärdet för mikroalbuminuri) och incidens av hjärt–kärlsjukdom hos individer utan vare sig högt... / Johan Ärnlöv

KLINIK OCH VETENSKAP

Hur mår egentligen de äldre? 3119
Motstridiga forskningsresultat tyder på både förbättrad och försämrad hälsa
1900-talet var ett oerhört framgångsrikt sekel när det gäller åldrandet. Förbättrade levnadsförhållanden och medicin-tekniska framsteg har medfört att de allra flesta i Sverige och andra industriländer fått chansen att leva ett långt liv...
/ Mats Thorslund WITH ENGLISH SUMMARY

Gynnsam utveckling – men oroande vad gäller narkotika och analgetika 3125
Akuta förgiftningar bland vuxna och ungdomar år 2000
Giftinformationscentralen (GIC) har till uppgift att informera om risker, symtom och behandling vid akuta förgiftningar [1, 2]. I flera decennier har GIC kontinuerligt fått avidentifierade epikriskopior på förgiftningsfall från landets sjukhus...
KUNSKAPSPROV / Gunilla Sjöberg
Receptfritt paracetamol vanlig orsak till förgiftning bland tonårsflickor 3130
Giftinformationscentralens rapport om analgetikaförgiftningar
Den vanligaste orsaken till läkemedelsförgiftning är överdosering av psykofarmaka. En nyligen genomförd studie visade att dessa förgiftningar var mer godartade år 2000 än tio år tidigare. När det gäller analgetika kunde man inte se samma gynnsamma utveckling [1]...
KUNSKAPSPROV / Birgitta Irestedt
Vänsterkammarrekonstruktion vid ischemisk hjärtsjukdom 3134
Bra hjärtkirurgiskt alternativ vid avancerad hjärtsvikt
Hjärtinfarkt orsakar form- och volymförändringar av vänster kammare, vilket ger försämrad pumpfunktion och hjärtsvikt. Med operationsteknik enligt Dor kan vänster kammares volym reduceras och den normala formen återställas. Rekonstruktionen kombineras oftast med kranskärlskirurgi. Goda resultat av ingreppet redovisas från Karolinska Universitetssjukhuset på en serie av hittills 135 operationer.
/ Ulrik Sartipy WITH ENGLISH SUMMARY

Vad är behandlingseffekt om patienten blev bättre men ingen vet hur mycket ? 3138
Analys av förändring när datamaterialet består av ordnade kategorier
Mätvärdena i den typ av data som man får utifrån bedömningar på skalor och liknande representerar enbart en ordning och saknar information om storlek och avstånd mellan kategorierna. Dessa begränsade matematiska egenskaper gör att de mest kända statistiska metoderna inte kan användas för analys av t ex behandlingseffekt. I stället får klassiska metoder tillämpas.
/ Elisabeth Svensson WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Plavix och gastrointestinala biverkningar 3146
Ger klopidogrel gastrointestinala biverkningar i mindre utsträckning än acetylsalicylsyra (ASA) i lågdos?

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Satsning på ledarskapet kan ge en bättre och mer effektiv arbetsmiljö 3150
Behovsstyrd ledarskapsutveckling för läkare
Ledarutvecklingsprogram inom den svenska sjukvården har i begränsad omfattning fokuserat på interaktionen mellan ledaren och medarbetaren. Läkarnas ledarskap bör fortlöpande uppmärksammas, och långsiktiga insatser bör göras för att utveckla ledarskapet i takt med verksamhetens och medarbetarnas behov...

DEBATT OCH BREV

Asylbarnen med uppgivenhetssymtom:
Politisering försenar medicinsk förankring och skapar medicinsk »vårdnadstvist« 3154
Vård i hemmet otillräckligt för svårast sjuka asylbarnen Långsam handläggning av asylärenden hos myndigheterna och låg vårdnivå har en mycket negativ inverkan på sjukdomsförloppet hos de svårast sjuka asylbarnen med uppgivenhetssymtom, skriver barnpsykiatern Göran Bodegård. / Göran Bodegård
MTS, ATS, CTAS eller ESI – passar någon för svensk akutmottagningstriage? 3155
Triage, det första steget i omhändertagandet av skadade personer i situationer med resursbrist, är relativt outforskat i Sverige. I Västra Götalandsregionen har bestämts att Manchestermodellen skall införas vid samtliga sjukhusanknutna akutmottagningar... / Katarina Göransson
Replik:
Bättre enas om metod som redan finns än ta fram en specifik svensk 3156
Vi är tveksamma till att ta fram en specifik svensk triageskala – då är det mer rationellt att enas om en av dem som redan finns utvecklade. Däremot instämmer vi i att det är önskvärt att alla svenska akutsjukhus använder sig av en gemensam standard för triage... / Nina Widfeldt
Extern auskultation – lyckad kursform för praktisk och klinisk fördjupning 3159
Extern auskultation under två veckor är en uppskattad kursform för läkarstuderande i Göteborg sedan 1999. Kursen ger möjlighet till fördjupning i ett valfritt ämne med bättre handledning och bredare inblick än vid ett kort vikariat. Många har efterlyst längre och fler liknande placeringar... / Sven Wallerstedt

MEDICINSK KONSTPAUS

»Institutionen arbetar« – en professors grupporträtt av sig själv och sin stab 3148
Monumentalmålningen – 18 kvadratmeter! – på »gamla patologen« vid Karolinska institutet har en intressant historia. Den var ett beställningsarbete som patologiprofessor Folke Henschen gav till sin svärson Peter Weiss och visar ett myller av människor på temat...

KORRESPONDENS

Jag var inte berusad
– det var B12-brist! 3160
Vid ett tillfälle under hösten 2003 stod jag och pratade med en av mina sköterskor i sjukstugans korridor, då hon sade »Tar du snedsteg?« Månne trodde hon att jag var berusad? En tid hade jag känt en viss osäkerhet och ostadighet i gången... / Gunnar Hjernestam

NYA BÖCKER

»Varför gör di inte som vi säger?« Om samsyn och följsamhet 3165
Thomas Ihre, redaktör. Enligt ordination – om bättre läkemedelsanvändning.
Pjäs att hyra som diskussionsunderlag 3167
Bengt Bratt och Roland Jansson. Mottagningen. Regi: Gunilla Nyroos. I rollerna: Susanne Lindberg, Jakob Isberg, Ulrika Lindberg, Helen Lindahl och Sebastian Höglund Katarina Strand Brodd, barnläkare och neonatolog, Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala...

INLÄGG UTIFRÅN

Med nyfikenhet som yrke 3192
Den högst mänskliga nyfikenheten är en egenskap som framkallar blandade känslor. De flesta tycker om den rent allmänt, som idé och rättesnöre. Den är också utan tvivel en av de viktigaste krafter som tagit världen dit den är idag; om detta läge sedan är det bästa eller inte må vara ämne för en annan krönika.

ENDAST PÅ WEBBEN

Svensk sjukvård jämförd med andra länders
Andelen 80-åringar är större i Sverige än i alla andra industriländer i västvärlden. Men vi är långt ifrån dyrast. Vården i Sverige kostar 9,4 procent av vår BNP vilket placerar oss i mitten bland OECD-länderna. Det skriver Sveriges kommuner och landsting.
Läs mer
Hur mår de äldre?
En genomgång av aktuell svensk och internationell forskning visar nu på motstridiga forskningsresultat: De äldre mår både bättre och sämre! Förmågan att klara vardagliga sysslor verkar ha förbättrats, samtidigt rapporterar allt fler specifika hälsoproblem. Utvecklingen över tid har inte varit linjär – flera undersökningar indikerar att utvecklingen under 1990-talet avviker från den positiva utvecklingen under 1970- och 1980-talen.
Förgiftning med analgetika och narkotika – oroande utveckling
Giftinformationscentralens rapportering om akuta förgiftningar år 2000 jämfört med 10 år tidigare visar att intoxikation med läkemedel är vanligast och att analgetika står för en fjärdedel av dessa förgiftningar. Paracetmol är det enskilda läkemedel som överdoseras mest, särskilt av tonårsflickor. Nu kan vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson tänka sig åldersgräns för köp av paracetamol.
– Det är en åtgärd man kan vidta, säger hon. Det ökande missbruket av narkotika i samhället bekräftas också i statistiken, som visar en ökning av förgiftningarna från knappt 1 procent år 1990 till 7 procent år 2000.
Hur mår egentligen de äldre? 3119
Motstridiga forskningsresultat tyder på både förbättrad och försämrad hälsa

Fortsättning på artikeln "Hur mår egentligen de äldre?"
Motstridiga trender döljs i den genomsnittliga utvecklingen
På befolkningsnivå utgör utvecklingen över tid ett genomsnitt av ett komplext mönster av olika trender, där olika grupper kan skilja sig...
/ Mats Thorslund WITH ENGLISH SUMMARY