INNEHÅLL NUMMER 44, 2005

LEDARE

Vill vi axla chefsansvaret? 3193
Den 1 januari 1997 infördes begreppet verksamhetschef. Det ersatte titeln chefsöverläkare (psykiatrin undantagen) som var en chefsposition förbehållen läkare. Detta öppnade för andra än läkare att bli chefer för kliniker, vårdcentraler eller verksamhetsområden...
Mammografi räddar liv 3199
Med tanke på den hätska debatt som rått rörande värdet av mammografi kommer en undersökning i veckans nummer av New England Journal of Medicine (NEJM 2005;353:1784-92) att tilldra sig ett stort intresse... / Josef Milerad

AKTUELLT

Information om naturläkemedel finns men kräver frågvis kund 3204
Det naturliga är inte alltid ofarligt. Även naturläkemedel kan medföra biverkningar och interagera med andra läkemedel. Men vilken information får man egentligen som konsument av naturläkemedel? Läkartidningen har gjort en rundvandring i hälsokostbutiker och apotek. / Sara Gunnarsdotter
Varierande kunskap bland apotekspersonal 3205
– Vi har väl fortfarande lite problem med naturläkemedel. Det säger Karin Ringqvist Mattson, naturläkemedelsansvarig på Apoteket AB. Hon är lite bekymrad över att Läkartidningens reporter har lite besvär att få adekvat information om de risker som finns med... / Sara Gunnarsdotter
Var fjärde vuxen tar naturläkemedel 3206
Studie från Blekinge
Mer än var fjärde vuxen i Blekinge använder naturläkemedel. Av dem som samtidigt använder receptbelagda läkemedel har endast 25 procent informerat doktorn om sitt naturläkemedelsbruk...
/ Sara Gunnarsdotter
Läkarna får utökat ansvar med nya vårdgarantin 3207
Den här veckan träder den nya utvidgade vårdgarantin i kraft. Den påverkar läkarna i deras vardag på flera sätt: Kravet på läkaren skärps när det gäller att bedöma behovet av behandling. Läkaren får ansvaret att vid behov informera och hänvisa patienten till annan klinik eller region...
»90+90 dagar är för lång tid« 3207
Läkarförbundet tycker att vårdgarantin är bra, patienterna måste kunna ges vård i rimlig tid, säger förbundsordföranden Eva Nilsson Bågenholm...

NOTISER

Biverkningar ska rapporteras i Uppsala 3205
I Uppsala kommun uppmanas sedan första oktober konsumenterna själva att rapportera misstänkta biverkningar från läkemedel och naturläkemedel. Det är Läkemedelsverket som står bakom projektet, som också är ett samarbete med apoteken i Uppsala...
KI klättrar på rankninglista 3206
Karolinska institutet är det fjärde bästa biomedicinska universitet i världen. Det framgår av tidningen The Times Higher Education Supplements rankning. Karolinska institutet har därmed klättrat tre placeringar jämfört med ifjol...
Färre döda i Jönköpings län 3206
Antalet dödsfall på sjukhusen i Jönköpings län ska minskas med 25 procent. Det är målet för en kampanj som nu sätter i gång i landstinget i Jönköping. Idag dör cirka 100 patienter i månaden på de tre sjukhusen i länet, om ett och ett halvt år ska de bara vara 75 varje månad...
Länsrätt stoppar upphandling av äldrevård 3206
Det personalägda Brommageriatriken AB förlorade nyligen sitt landstingsuppdrag att driva specialiserad äldre- och hemsjukvård i Bromma utanför Stockholm. Upphandlingsbeslutet har väckt protester och en namninsamling har lämnats till vårdminister Ylva Johansson...

MEDICINSK KOMMENTAR

Naturläkemedel – egenvård på egen risk! 3200
Fara för okända biverkningar och interaktioner med »vanliga« läkemedel
I detta nummer presenterar Helena Jernström och medarbetare en kartläggning av användningen av naturläkemedel och hormoner bland nyinsjuknade bröstcancerpatienter i Lund...
/ Curt Peterson
Metabola syndromet i blåsväder 3202
Internationell strid om riskfaktorkomplexets vetenskapliga grund
Sedan många år är det känt att ett antal riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom är ansamlade hos vissa individer i större utsträckning än vad som är slumpens spel...
/ Peter M Nilsson

NYA RÖN

Bön, musik och handpåläggning av tveksamt värde för hjärtpatienter 3208
Tidigare studier av (för)bönens effektivitet inom medicinen har gjorts, dock oftast av tvivelaktig kvalitet. En nyligen publicerad studie av Micthell W Krucoff och medarbetare tycks dock fylla höga formella krav... / Hans Isaksson
Insulinresistens och inflammation – starka riskfaktorer för hjärtsvikt 3208
Hjärtsvikt är en viktig orsak till sjuklighet och död i världen, och sökandet efter modifierbara riskfaktorer är centralt för att minska lidandet vid denna folksjukdom... / Erik Ingelsson

KLINIK OCH VETENSKAP

Hyperakusi – ett outforskat område 3210
Kognitiv beteendeterapi kan lindra besvären vid ljudöverkänslighet, ett tillstånd med många frågetecken
Preliminär data talar för att hyperakusi, eller extrem ljudöverkänslighet, är vanligt i befolkningen. Det är ett svårt handikappande tillstånd, orsakerna är bara delvis kända och ingen dokumenterat botande behandling finns. Med kognitiv beteendeterapi har man dock nått lovande resultat, och kontrollerade behandlingsstudier har påbörjats.
KUNSKAPSPROV / Gerhard Andersson WITH ENGLISH SUMMARY

Cellens kalciumjonsignalering – från grundforskning till patientnytta 3214
Kalciumjonen (Ca2+) är naturens favorit bland signaleringsjonerna. Den kontrollerar cellulära processer från livets början till livets slut: fertilisering, celldelning, differentiering, genuttryck, exocytos, kontraktion, nervimpulser och celldöd (Figur 1)... / Amanda Jabin Gustafsson WITH ENGLISH SUMMARY

Bruk av naturläkemedel dokumenteras sällan i journalen 3220
Risk att interaktioner och biverkningar missas, visar punktprevalensstudie
År 2003 såldes i Sverige naturläkemedel för cirka 1 miljard kronor [1], vilket motsvarar hela läkemedelskostnaden (öppenvård och slutenvård) för Sahlgrenska Universitetssjukhuset år 2004...
/ Susanna M Wallerstedt WITH ENGLISH SUMMARY

Naturläkemedel och hormonpreparat – potentiell risk för bröstcancerpatienter 3226
Studie kartlägger bruk av medel som kanske motverkar behandlingen
Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige med en incidens på 10 procent, motsvarande ett årligt insjuknande hos mer än 6800 svenska kvinnor [1]. År 2000 uppgick kostnaden för förbrukning av naturläkemedel till 1,1 miljarder kronor i Sverige [2]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Nya rön om fragil X-syndromet komplicerar genetisk vägledning 3232
Sjukdomsgenen orsakar fler symtom än vad som tidigare varit känt
Nya rön om fragil X-syndromet komplicerar den genetiska vägledningen. Detta X-bundna recessiva tillstånd, som förknippas med förståndshandikapp och autism, har också visats leda till symtom hos s k premutationsbärare: kvinnor har ökad risk för förtida menopaus – deras fertila systrar kan ha hög risk att få barn med syndromet; män har hög risk för ataxisyndrom med nedsatt närminne och kognitiv dysfunktion – deras döttrar har stor risk att få barn med syndromet.
/ Ulf Kristoffersson WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

»Borde ha misstänkt aortadissektion« 3238
Väl känt att smärta som har sitt ursprung i hjärtat eller de stora pulsåderkärlen kan upplevas i halsregionen0
Kombinationen plötslig svår bröstsmärta och åtföljande blodtrycksfall beror på hjärtinfarkt, lungemboli eller dissekerande aortaaneurysm. På grund av patientens ålder, 33 år, låg det närmast till hands att misstänka någon av de två senare. Kardiologen borde ha misstänkt aortadissektion och handlat därefter. Han får en varning.
Subaraknoidalblödning kan inte alltid ses vid skiktröntgen – lumbalpunktion skulle ha gjorts 3239
Livshotande tillstånd som kan behandlas framgångsrikt med neurokirurgiskt ingrepp
Sjukhistorien och undersökningsfynden var inte helt förenliga med subaraknoidalblödning. Däremot kunde detta tillstånd inte uteslutas eftersom en sådan blödning inte alltid kan ses vid skiktröntgen. Internmedicinaren borde ha utfört lumbalpunktion, menar Ansvarsnämnden.
Borde starkt ha misstänkt endocarditis lenta 3240
Trötthet, feber, blåsljud, förhöjda infektionsparametrar, lågt Hb
En månads trötthet med feber kombinerat med blåsljud, förhöjda infektionsparametrar och lågt Hb borde ha ingett starka misstankar om endokarditis lenta hos patienten, anser Ansvarsnämnden och fäller en kardiolog.
Måste utredas akut med tanke på botbar ryggmärgspåverkan – patienten hade diskbråck 3240
Hastigt uppkommen svaghet i benen med domningar samt urineringssvårigheter
Som ortoped borde han ha vetat att hastigt uppkommen svaghet i bägge benen åtföljt av domningar samt urineringssvårigheter måste utredas akut med tanke på botbar ryggmärgspåverkan, konstaterar Ansvarsnämnden.
Tyvärr blev det bara en gäspning 3242
Inte rädd att flyga – en kommentar
Josef Milerad tar i sin medicinska ledare 42/2005 »Inte rädd att flyga« upp frågan om säkerhetsarbetet i sjukvården och ställer med all rätt frågan om det finns ett stenålderstänkande som bromsar detta genom »att jaga syndabockar istället för att skapa en intelligent...

DEBATT OCH BREV

Sjukdomsorsaken blev mindre viktig än symtomen – vad gick snett? 3246
Läkare har goda möjligheter att i sitt vardagliga arbete ta ett konkret och handfast ansvar för att minska antalet rökare. Sjukvården skulle genom att fokusera mera på orsakerna än på symtomen kunna hjälpa åtskilliga rökare att trappa ner eller sluta helt. Rökare är olika och kan behöva olika former av stöd... / Hans Gilljam
Replik:
Vi ska bli tydligare 3247
Hans Gilljam och Kjell Larsson pekar i sitt debattinlägg på att läkare och Läkarförbundet måste bli tydligare i opinionsbildningen vad gäller tobaksarbetet. Vi är helt eniga... / Eva Nilsson Bågenholm
Skatteverket svarar:
Syftet med intyget/utlåtandet avgör om det är momspliktigt 3248
Nya rättsfall från EG-domstolen har lett till att Skatteverket gjort ett nytt ställningstagande beträffande undantaget från momsplikt för sjukvård. Eftersom vi fått flera frågor kring detta har en komplettering gjorts till den tidigare skrivelsen om skatteplikt för vissa...

KORRESPONDENS

Sämre för barnen i norra Botkyrka efter sammanslagningen av KSoch Huddinge 3247
För barnen i Norra Botkyrka har vården försämrats i och med sammanslagningen av Huddinge sjukhus och Karolinska sjukhuset. Genom okunnighet, nonchalans eller ointresse för problemen i det mångkulturella Sverige har kompetent svensk personal flyttats från segregerat... / Gösta Alfvén
Klang och jubel för nya docenter 3247
IGöteborgs-Tidningen fanns nyligen en kort notis med rubriken »Oavlönade docenter vid Sahlgrenska«. I texten gavs namn på två som utnämnts till oavlönade docenter... / Sven Åke Forsberg
Nya momsreglerna för läkarverksamhet – bör inte vissa intyg vara skattebefriade? 3248
Efter att ha läst instruktionerna i Läkartidningen 41/2005 (sidan 2928) om hur de nya momsreglerna skall tillämpas för läkarverksamhet inställer sig omedelbart några frågor som bör besvaras av Riksskatteverket och möjligen tas upp till diskussion i Läkarförbundet på lämplig nivå... / Bernt Ersson
Om det verkar vara för bra för att vara sant, är det sannolikt det 3249
I Läkartidningen 38/2005 (sidorna 2625-6) skriver Jörgen Malmquist att alternativmedicinen bör sättas under luppen och Jesper Jerkert om att det är oetiskt att uppmuntra till användning av behandlingar som saknar evidens... / Åke Andrén-Sandberg
Sista ordet om OBE? 3250
Svar till Carl Gustaf Carpel i Läkartidningen 43/2005 (sidan 3162). Skall man vara semantiskt korrekt står bokstäverna OBE för »Officer of the British Empire«, men det är underförstått att det rör sig om »Officer of the Order of the British Empire«... / Bo Adrian Pettersson
Diktafoner är ett farligt gift ... 3250
Häromdagen när jag gick rond på sjukhemmet hörde jag mig själv muttra om mina vikarier: »Om inte folk dikterade så förbannat skulle den här världen vara ett bättre ställe.« Syster sa: »Jag har hört det förut. Jag var gift med en läkare i trettio år... / Gunnar Bergquist

ENDAST PÅ WEBBEN

Egen produktion av vaccin enda alternativet
Inhemsk, alternativt samnordisk, produktion av influensavaccin skulle öka möjligheterna att vaccinera hela befolkningen vid en fågelinfluensapandemi, anser Socialstyrelsen.
Läs mer
Tamiflu i kombinat räcker till dubbelt så många
Tamiflu kombinerat med probenecid räcker till dubbelt så många. Beprövad metod halverar den nödvändiga dosen.
Läs mer
/ Sara Gunnarsdotter
Naturläkemedel kan hämma effekten av cytostatika
Naturläkemedel är knappast harmlösa. De kan ge biverkningar och interagera med ”vanliga” läkemedel. Flera av de vanligaste naturläkemedlen påverkar det läkemedelsmetaboliserande enzymsystemet cytokrom P450, flera har dessutom visats påverka blödningsbenägenhet, hjärt–kärlfunktion och blodsockernivåer. Det är därför viktigt att behandlande läkare diskuterar naturläkemedel med sina patienter. För läkemedel med smal terapeutisk bredd, t ex cytostatika eller warfarin, är de potentiella riskerna med naturläkemedel påtagliga; patienten bör då avrådas från att ta naturläkemedel för vilka riskerna inte är kända.