INNEHÅLL NUMMER 45, 2005

LEDARE

Det svåra bolagsvalet 3273
Läkarförbundet startade redan 1903 ett försäkringsbolag för att bistå medlemmarna med ansvarsförsäkring samt liv- och kapitalförsäkringar. Historiken från början av 1900-talet till idag är intressant ur många aspekter, och bolaget har under decennierna sett rätt olika ut. / Catarina Andersson Forsman
Ogrundade förkylningsråd på Apoteket 3279
Som oktoberkund på apoteket möts man av uppmaningar att förse sig med näsdroppar, febernedsättande och Echinacea inför den stundande förkylningssäsongen. De två förstnämnda preparaten är säkert bra att ha hemma, men hur välgrundat är rådet om extrakt av röd solhatt? På sid... / Josef Milerad

NYKLIPPT

Kritiskt om vårdgarantin 3273
Den nya vårdgarantins ikraftträdande kommenterades av några pressgrannar, som i huvudsak var kritiska. Gefle Dagblad (lib) betecknade reformen som kosmetik: »I dag träder den nya utökade vårdgarantin i kraft...

AKTUELLT

Omöjligt narkotikaklassa GBL och butandiol 3284
Drogen GHBs nära släktingar GBL och butandiol används som narkotika och orsakar dödsfall. Ändå är narkotikaklassning inte möjlig, enligt regeringen. Det skulle ha för stora kommersiella effekter... / Elisabet Ohlin
»Alla säger att de druckit GBL« 3285
GBL och butandiol blev den 1 september i år klassade som hälsofarliga varor. Men det är inte tillräckligt, anser polisen... / Elisabet Ohlin
Hälsofarlig vara – tillfällig lösning 3286
Med viss tvekan klassade regeringen GBL och butandiol som hälsofarliga varor och lovade samtidigt en översyn av lagstiftningen. Någon sådan har ännu inte startat... / Elisabet Ohlin
Snabbare tillverkning av vaccin mot fågelinfluensa 3287
Men det dröjer innan produktionen är verklighet
– Håller det vad det lovar kanske tillverkningstiden kan halveras. Det säger Annika Linde på Smittskyddsinstitutet om att den japanske forskaren Yoshihiro Kawaoka hittat ett sätt att öka hastigheten av virusproduktion vid tillverkning av vaccin mot fågelinfluensa...
/ Sara Gunnarsdotter
Socialstyrelsen följer läkarnas förskrivning av Tamiflu 3287
Under januari till och med september i år har Apoteket sålt cirka 8800 förpackningar av det antivirala läkemedlet Tamiflu som förskrivits på recept. Dessutom har drygt 3300 förpackningar sålts till sjukvården... / Sara Gunnarsdotter

NOTISER

Läkare får snabbt jobb efter examen 3286
Av de läkare som tog sin examen under läsåret 2001/2002 var 94 procent etablerade på arbetsmarkanden 2003. Det framkommer av en rapport som Högskoleverket presenterade i förra veckan...
Svalt intresse för gratis bokningsstöd 3286
Bokningstjänsten Läkartid.nu ( http://www.lakartid.nu )är en Internetbaserad tidbok öppen för patienter som söker läkare och andra vårdgivare. De läkare och sjukvårdsenheter som är anslutna till Läkartid...
Utmattningsdepression ger livränta 3286
En kvinna på Väddö har fått sin utmattningsdepression klassad som arbetsskada och har därmed rätt till livränta. Försäkringskassan nekade kvinnan ersättning då försäkringsläkaren inte accepterade diagnosen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Nikotinplåster – skral effekt vid ulcerös kolit 3281
Inte tillräckligt verksamt för att motivera terapirekommendation
Under 1980-talet visades att ulcerös kolit är mindre vanligt hos rökare och att debut och recidiv av sjukdomen är vanligare efter rökstopp. Tidiga studier från England [1, 2] och Sverige [3] konfirmerades i flera andra länder...
/ Åke Nilsson
WHOs globala tobakskonvention utmanar svenska läkare att »kavla upp ärmarna« 3282
»Tobacco is a killer!« En av Gro Harlem Brundtlands första åtgärder 1998 som Världshälsoorganisationens generalsekreterare var att starta arbetet på en ramkonvention om tobak... / Göran Boëthius

NYA RÖN

Fysiskt inaktiva flickor riskerar bli feta vuxna 3290
Dubbelt så många flickor var feta vid 19 års ålder än vid 9 års ålder i en amerikansk longitudinell studie, där drygt 2000 svarta och vita flickor följts under tio års tid. Barnens fysiska aktivitet minskade avsevärt under dessa år... / Maria Westerståhl
Dekompression bra vid epidurala cancermetastaser 3290
Ett av problemen med epidurala cancermetastaser är att tumörväxten ofta sker i kotkroppen och komprimerar ryggmärgen framifrån eller från sidan. Laminektomi, som tidigare varit den förhärskande kirurgiska behandlingen, avlastar ryggmärgen bakifrån men ger ingen dekompression... / Elisabeth Ronne-Engström
Kan man lita på hälsoekonomiska utvärderingar? 3291
I en nyligen publicerad artikel i BMJ jämförs resultaten av kostnad–effektanalyser som genomförts på uppdrag av National Institute for Clinical Excellence (NICE)... / Ingemar Eckerlund
Kost- och livsstilsförändringar bromsar prostatacancer 3291
Mycket stort intresse har på senare tid riktats åt möjligheten att med kostfaktorer kunna förebygga sjukdomsuppkomst eller lindra redan uppkomna sjukdomar. I septembernumret av Journal of Urology redovisar Ornish och medarbetare (huvudsakligen vid Department of Preventive... / Dick Delbro
Ingen effekt av solhattsextrakt mot förkylning – varför fler studier? 3292
Bruket av Echinacea angustifolia (rudbeckia, solhatt) har sitt ursprung hos Nordamerikas indianer, som har använt växten mot ett flertal sjukdomstillstånd, från magvärk till ormbett. Även idag är Echinacea en populär huskur (örtmedicin) mot vanlig förkylning... / Per Follin
Akut nedre luftvägsinfektion läker utan antibiotika 3292
Akut nedre luftvägsinfektion är ett av de vanligaste tillstånden som behandlas i primärvården, och många läkare förskriver antibiotika. Systematiska genomgångar har funnit divergerande resultat om effekten av antibiotikabehandling, och den senaste Cochrane-sammanställningen... / Katarina Hedin
Inget stöd för CRP-diagnostik vid nedre luftvägsinfektion 3292
Virusorsakade infektioner i nedre luftvägarna är betydligt vanligare än bakteriella pneumonier. Trots det behandlas de flesta nedre luftvägsinfektioner med antibiotika. CRP har föreslagits som lösning för att skilja bakteriella infektioner från virusutlösta... / Katarina Hedin

KLINIK OCH VETENSKAP

GHB-, GBL- och butandiolförgiftningar – ett allvarligt problem i Västsverige 3294
År 2004 dog sju unga personer efter missbruk av det organiska lösningsmedlet GHB. Akuta förgiftningar med GHB har blivit ett allvarligt medicinskt och socialt problem framför allt i Västsverige. GBL (gamma-butyrolakton) och butandiol är två substanser som omvandlas till GHB i människans kropp och som också används som berusningsmedel med samma farliga konsekvenser – dock utan att vara narkotikaklassade. / Kai Knudsen WITH ENGLISH SUMMARY

Hindren för organdonation i intensivvården kan överbryggas 3300
Identifierade hinder är attityder, etik, resurser och kompetens, visar enkät
Enligt en enkät till anestesiologer och neurokirurger är hindren för organdonation följande: läkares förhållningssätt vid förfrågan om donation, etiska problem avseende både patienten och dennes anhöriga, resursbrist på främst regionsjukhusen samt varierande kompetens vad gäller diagnostik av total hjärninfarkt. En modell för hur hindren kan överbryggas skisseras.
/ Margareta Sanner WITH ENGLISH SUMMARY

Tidig prognosbedömning efter hjärtstopp är i dagsläget omöjlig 3306
Kliniska parametrar är lätta att använda men behäftade med osäkerhet
Med enbart kliniska tecken är det omöjligt att förutsäga en god prognos efter hjärtstopp. De enda tecken som tidigt (inom 24 timmar) medger bedömning av en dålig prognos är avsaknad av korneal- eller ljusreflex respektive en reaktionsgrad motsvarande undandragande rörelse eller sämre. På sikt kan studier av hjärnskademarkörer leda till bättre prognostisering.
KUNSKAPSPROV / Jan-Erik Starmark WITH ENGLISH SUMMARY

Hitta rätt i PubMed 3312
Strategier för att finna kliniskt relevant information av tillräcklig kvalitet
För att snabbt hitta relevant klinisk information av tillräckligt hög kvalitet bland de mer än 15 miljoner referenser som finns i databasen PubMed behövs praktiska verktyg och kloka strategier, som serveras här. Var så god!
KUNSKAPSPROV / Viveka Alton
Trikuspidalisstenos – en allvarlig komplikation till Port-a-cath 3318
Fallbeskrivning
En elvaårig pojke med systemisk lupus erythematosus (SLE) av aggressiv typ och med led- och perikardengagemang sedan tidig barndom fick år 1997 en Port-a-cath (subkutan venport) inlagd för att ge bla cyklofosfamid (Sendoxan)...
/ Torsten Malm WITH ENGLISH SUMMARY

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Förnyelse är ett generellt behov 3224
»Det gäller inte bara att öka kunskaperna i medicinska frågor utan också att få individen att förnyas och växa i förhållande till livets realiteter.« Detta är utgångspunkten för en rörelse i San Fransisco som försöker ingjuta nytt mod i läkarkåren och vars metoder kanske skulle vara värda pröva i Sverige för att motverka den vantrivsel som många läkare känner i arbetet idag.

DEBATT OCH BREV

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ger inte fritt fram för att drogtesta skolelever 3399
Att arbeta för minskat droganvändande är lovvärt, speciellt om det kan kombineras med minskade olycksfallsrisker i arbetet... / Robert Wålinder
En till synes obetydlig incident i trafiken ... 3400
Från att ha varit en helt frisk, högavlönad kirurg med golf, joggning och trädgårdsskötsel som fritidsintresse är jag nu helt invalidiserad. Enligt försäkringsbolaget har mina skador inget samband med den trafikolycka jag för sju år sedan drabbades av... / Ulla Bergholm

KORRESPONDENS

Patientskador är betydligt vanligare än trafikskador – och dyrare 3402
I Läkartidningen rapporterar två utredare från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund (IHE) en mycket intressant studie om kostnader för skador orsakade inom sjukvården [1]. Retrospektivt detaljstuderades 48 patienter med behandlingsorsakad skada... / Bengt Novik
Replik:
Angeläget att kartlägga det verkliga antalet skador i sjukvården 3403
Årligen inkommer ca 9000 anmälningar till patientförsäkringen Personskadereglering AB (PSR). Ersättning utgår för ca 45 procent av dessa. Av de ca 3 600 ersatta patientskadorna år 2001 innebar närmare tre av fyra någon grad av invalidisering... / Ulf Persson
Biltrafiken ökande globalt hälsohot 3403
Efter prognoser som tyder på att det globala antalet dödsfall i trafikolyckor snart kommer att överstiga antalet döda i aids, beslöt FNs generalförsamling i slutet av oktober att inrätta en minnesdag för trafikoffer samt att uppmana världens regeringar att förbättra... / Anders Jeppsson
Vårdreformer och vårdgarantier – är de alltid kongressrelaterade? 3404
I anslutning till det socialdemokratiska partiets kongress i Malmö har »vårdministern« redovisat kommande satsningar på såväl äldreomsorg som tandvård. Hennes regeringskollega, »folkhälsoministern«, borde ha kunnat sekundera henne med att »tandhälsa är en viktig... / S Åke Lindgren
Vitamin B12 och folat – ett förtydligande 3404
Min gode vän Gunnar Hjernestam gjorde läkarkåren ett par stora tjänster med sitt inlägg i LT 43/2005 (sidan 3160). För det första bjöd han på en klassisk beskrivning av neurologiska symtom, balansrubbningar, som första tecken på B12-brist... / Bo Norberg
Låt sjukskrivna jobba på försäkringskassan 3404
Regeringen och andra aktörer har satt upp målet att sjuktalet skall sänkas till hälften inom några år. Är detta verkligen möjligt? Dessutom framskymtar i debatten att de flesta sjukdomar beror på arbetsmiljön... / Claes von Segebaden

NYA BÖCKER

Juridisk information för yrkesfolk inom allmänmedicinen 3405
Hans Adler, Claes Hollstedt, Ulla Lindström, Peter Löwenhielm, Christer Olofsson, Bengt Sjölenius, Karin Sparring Björkstén, Mats Wikner, Ewa Wressmark. Allmänmedicinens juridik 2005.
Fullödig lärobok om modern intensivvård 3405
Anders Larsson, Sten Rubertsson, redaktörer. Intensivvård
Förnämlig svensk kirurgihistoria! 3406
Göran Ekelund, redaktör. Svensk kirurgisk förening 100 år

INLÄGG UTIFRÅN

Vilken läkare skulle lyssna? 3424
»Om jag försökte dammsuga kändes det oerhört jobbigt för jag upplevde att jag befann mig utanför den egna kroppen, kanske en meter från mig själv. Jag kommer alltför väl ihåg tillfällen då jag skulle hämta något ur kylskåpet.

ENDAST PÅ WEBBEN

Influensavaccin och Tamiflu slut på apoteken
Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har inte varit tillräckligt tydliga med rekommendationer till förskrivarna, enligt Apoteket.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Kostråd skall baseras på evidens
Diabetes kan förebyggas/hållas i schack med balanserat födointag
Förhansdspublicering
Läkemedelsindustrin satsar enormt på mediciner mot livsstilsrelaterad ohälsa – till ökande kostnader, vilket är ett hotande samhällsekonomiskt problem. Men bestående livsstilsförändringar behövs! Det gäller såväl patienter med diabetes som den övriga befolkningen, som blir allt tjockare med åtföljande risk för följdsjukdomar, där diabetes bara är en av dessa. De nya, evidensbaserade kostråden för att förebygga och behandla diabetes är här en bra bas.
Läs mer
/ Bengt Vessby
De nya innedrogerna kan inte narkotikaklassas
Drogen GHBs nära släktingar GBL och butandiol används som narkotika och orsakar dödsfall. Ändå är narkotikaklassning inte möjlig, enligt regeringen. Det skulle ha för stora kommersiella effekter.