INNEHÅLL NUMMER 46, 2005

LEDARE

Alla läkares tidning
Läkartidningen är inne i en spännande fas. Tidningen har under många år fungerat väl och upplevs som en viktig informationskälla för läkare. Läsarundersökningar visar att LT är mycket uppskattad av läsarna, och mer än 80 procent av läkarna läser tidningen regelbundet... / Eva Nilsson Bågenholm
Reklam för riksstämman 3431
I takt med att vi får allt fler subspecialiteter och grenspecialiteter ökar intresset för kongresser med fokus på smala områden. Samtidigt har flera tidigare välbesökta specialitetsövergripande möten fått problem med sjunkande deltagarantal... / Josef Milerad

NYKLIPPT

Psykologer i primärvården 3425
Smålandsposten (m) efterlyser mer psykologkompetens på vårdcentralerna: »Varje år besöker tre miljoner svenskar i vuxen ålder en läkare på en vårdcentral. Enligt svenska psykologförbundet har en miljon av dessa besökare problem som är relaterade till psykisk ohälsa...

AKTUELLT


Reformering
av engelsk sjukvård
väcker starka reaktioner 3437
Den offentligt finansierade sjukvården i England genomgår den största förändringen någonsin. Labourregeringen önskar fler och privata vårdgivare, inför ökad konkurrens, resultatbaserad betalning och större valfrihet för patienter. Inom vårdsektorn är protesterna stora.
Svenskt företag avlastar engelska sjukhus 3439
Ortopeden Bo Ehnar arbetar på ett engelskt sjukhus ägt av svenska Capio, men finansierat av NHS. Uppgiften är att avlasta NHS-drivna sjukhus för att minska väntetiderna och han har ett fast operationsbeting varje år. Bo Ehnar trivs med jobbet, men känner sig inte välsedd av sina engelska kolleger...
Samma möjligheter till abort för utländska kvinnor 3440
Ändra den svenska lagen så att abort likställs med all annan hälso- och sjukvård och ge utländska och svenska kvinnor samma möjligheter till abort i Sverige... / Sara Gunnarsdotter
Influensavaccin och Tamiflu slut på apoteken 3440
Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har inte varit tillräckligt tydliga med rekommendationer till förskrivarna, enligt Apoteket... / Elisabet Ohlin
Medicinskt och tekniskt samarbete med Kina 3441
Sista veckan i oktober invigdes Sino-Swedish Campus vid Fudan University i Shanghai och Sino-Swedish Centre vid Peking University. Det är ett samarbete mellan Chalmers, Kungliga tekniska högskolan, KTH, Karolinska institutet, KI och de kinesiska universiteten...
Vi laddar inför 2006 3441
Att efterträda Kristina Räf som chefredaktör på Läkartidningen är ingen lätt uppgift. Med sina mer än 30 år på tidningen tillhör hon de legendariska redaktörernas gäng...

MEDICINSK KOMMENTAR

In vitro-fertilisering i nytt skede 3433
Teknisk utveckling och ett-embryoåterföring ger säkrare behandling
In vitro-fertilisering (IVF) som kliniskt användbar behandling för infertilitet har nu 27 år på nacken, 23 år i Sverige. IVF används idag i många länder och på alla kontinenter. Upp emot en halv miljon behandlingscykler genomförs årligen, varav cirka 60 procent i Europa...
Dilemmat att fatta beslut vid svår stroke 3435
Fortsätta eller avbryta livsuppehållande behandling?
Att bedöma prognos vid svår stroke och fatta beslut om livsuppehållande behandling är ett stort medicinskt och etiskt dilemma. Efter en Medline-studie drar en grupp amerikanska neurologer slutsatsen att kunskapen om prognosen och kommunikationen med de anhöriga ofta brister. På basis av resultaten presenterar gruppen ett förslag till modell för beslutsfattande, vilken till stor del redan tillämpas på många svenska sjukhus, t ex att skapa struktur kring besluten och att identifiera nyckelpersoner runt patienten.
/ Andreas Terént

NYA RÖN

Stroke i höger hjärnhalva missas ofta 3442
En viktig studie av Foerch och medarbetare talar för att det kan finnas en systematisk underdiagnostik av TIA och stroke i höger hjärnhalva. Analys av en stor tysk databas på drygt 20000 patienter med TIA eller stroke visade att 56 procent var lokaliserade till vänster hemisfär... / Bo Norrving
Insulinresistens – oberoende riskfaktor för blodtrycksökning enbart hos yngre med normal vikt och normalt blodtryck 3442
Att högt blodtryck och insulinresistens ofta samexisterar har visats i en uppsjö av epidemiologiska tvärsnittsstudier. Dessutom visar en mängd experimentella studier att insulinresistens kan bidra till utvecklingen av högt blodtryck via effekter på kärlbädden och njurarna... / Johan Ärnlöv
Internet används flitigt av föräldrar inför beslut om barns operationer 3442
Internetanvändningen ökar snabbt i de flesta länder, och allt mer av medicinsk rådgivning finns utlagd på nätet. Vid Cincinnati Childrens´ Hospital Medical Center har man undersökt huruvida föräldrar till barn som skall opereras med vanliga ingrepp inom ÖNH-området... / Elisabeth Hultcrantz
Telefonsamtal efter läkarbesök ökar följsamheten vid läkemedelsförskrivning 3443
För att en behandling ska bli framgångsrik är det viktigt att patienten följer överenskomna råd och ordinationer. Internationella studier visar att patienters följsamhet är lägre än 50 procent vid behandling av kroniska sjukdomar, tex hypertoni... / Bertil Hagström
Ge inte aktiverat protein C vid lindrig sepsis 3443
Behandling med aktiverat protein C vid svår sepsis med låg mortalitetsrisk har studerats i en internationell multicenterstudie. Vid behandling av svår sepsis/septisk chock har aktiverat protein C tidigare visats reducera den relativa dödligheten med ca 20 procent, och... / Hans Blomqvist
Hög solskyddsfaktor ökar inte solandet 3443
Hudcancer ökar kraftigt globalt, och solexponering är den i särklass viktigaste kända riskfaktorn. Daglig användning av solskyddskrämer minskar riskerna för skivepitelcancer, men för malignt melanom är det oklarare... / Bernt Lindelöf

KLINIK OCH VETENSKAP

Ett ägg vid provrörsbefruktning 3444
Bibehållen förlossningsfrekvens trots dramatisk sänkning av flerbördsfrekvensen
In vitro-fertilisering (IVF) är den mest framgångsrika metoden att behandla barnlöshet, oavsett orsak till barnlösheten. Sedan det första IVF-barnet föddes i England 1978 och i Sverige 1982 har fler än 1 miljon barn fötts efter IVF i världen och fler än 20000 barn i Sverige...
/ Christina Bergh
Video vägleder vid anläggning av gastrostomiknapp hos barn 3451
Tio års erfarenheter visar metodens fördelar
Uppfödning med gastrostomi används alltmer för barn med svårigheter att svälja och/eller mera långvarigt behov av ökad energitillförsel. Den traditionella vägen med uppfödning via ventrikelsond kan vara tillräcklig för kortare perioder, men på sikt ger sonden irritation i hals...
/ Einar Arnbjörnsson WITH ENGLISH SUMMARY

»Orättvis« effekt av fysisk aktivitet 3456
Otränade måste träna längre tid för att nå uppsatta mål om prevention
Råd om fysisk träning måste individualiseras. Patienter med dålig kondition har svårare att med fysisk träning nå uppsatta mål om sjukdomsprevention och viktreduktion än de som är vältränade. Exempelvis krävs 4 timmar och tio minuters aktivitet för att nå preventiv effekt för en fysiskt inaktiv person medan det för en vältränad räcker med 37 minuter av samma typ av träning. Men däremot ökar prestationsförmågan snabbare hos den fysiskt inaktiva.
/ Bo Berglund WITH ENGLISH SUMMARY

Färre dödsfall och livshotande födoämnesreaktioner 3465
Läkarkårens rapportering har lett till effektiva åtgärder
Fortsätt att rapportera om dödsfall och livshotande reaktioner av livsmedel! Läkarkårens rapportering, som startade 1993, har legat till grund för de framgångsrika åtgärder som gjort att antalet dödsfall och livshotande reaktioner har minskat under perioden 1993–1996.
/ Tony Foucard WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Trimetoprim och trombocytopeni 3478
Är trombocytopeni en känd biverkan till trimetoprim–sulfametoxazol (Bactrim)? Är trombocytopenin reversibel? En treåring som behandlats med trimetoprim–sulfametoxazol på grund av urinvägsinfektion fick näsblod natten efter det att barnet tagit sin andra dos...
Neurologiska biverkningar av tramadol 3479
Kan behandling med tramadol (Tradolan) ha orsakat neurologiska biverkningar med spasmer i armar och ben? Frågan rör en patient som även blev vimsig, yr och ramlade ihop på akuten. Medicinen utsattes, men patienten hade kramper av mindre uttalad grad under flera månader efter den initiala händelsen. DT-hjärna och EEG var utan anmärkning...

PATIENTSÄKERHET

Sjukhistoria och fynd talade för att patienten mycket sannolikt fått infarkt i hjärnstammen 3470
Två läkare fälls sedan diagnosen missats
Utifrån sjukhistorien och undersökningsfynden var det mycket sannolikt att patienten drabbats av en infarkt i hjärnstammen. Han borde därför ha lagts in på sjukhuset, vilket dock inte skedde. En överläkare och en underläkare fälls av Ansvarsnämnden.
Genomlysning var inte tillräckligt – en konventionell röntgen borde ha gjorts 3471
Ortoped fälls för att ha missat fingerfraktur hos 3-åring
Ortopeden använde inte den säkraste metoden för att upptäcka en eventuell fingerfraktur hos den 3-årige pojken. Genomlysningsteknik var inte tillfyllest utan en konventionell röntgenundersökning borde ha utförts...
Orsaken till patientens buksmärtor borde ha utretts innan han skrevs ut 3472
Friad av Ansvarsnämnden fälls av länsrätten
En tidigare friad överläkare fälls av länsrätten, som anser att han skrev ut en patient innan orsaken till dennes buksmärtor utretts och utan att försäkra sig om att den insatta behandlingen hade avsedd effekt...
Felet ursäktligt, menar länsrätten och friar tidigare fälld familjeläkare 3473
Undersökte inte patienten personligen
Precis som Ansvarsnämnden anser länsrätten att familjeläkaren gjorde fel när han inte personligen undersökte patienten. Men till skillnad från Ansvarsnämnden menar länsrätten att felet är ursäktligt och upphäver familjeläkarens disciplinpåföljd...
Höftfraktur kunde inte uteslutas – patienten skulle ha röntgenundersökts 3473
När patienten träffade distriktsläkare B hade hon fortfarande besvär, gick med kryckkäpp och hade smärta vid inåt- och utåtrotation i höften. En fraktur kunde inte uteslutas utan röntgenundersökning. B fälls för att hon inte ordnade en sådan...
Skrev ut sköldkörtelhormon till kvinna med hypertyreos 3474
Patienten hade hypertyreos. Trots det skrev hyrläkaren ut sköldkörtelhormon, Levaxin, till henne. Behandlingen ökade på hennes besvär.

DEBATT OCH BREV

Djurskyddsmyndigheten – ett politiskt hot mot svensk forskning 3480
Djurskyddsmyndighetens nuvarande ledning tycks vara besjälad av samma anda som djurrättsaktivisterna i den översyn som för närvarande sker beträffande lagstiftningen om djurförsök. Myndighetens agerande är ett allvarligt hot mot medicinsk forskning och utveckling som det är hög tid att medicinskt ansvariga reagerar på... / Erik Lundgren
Slumpmässiga frivilliga drogtest har även en preventiv verkan 3481
De elever vi funnit med positiva drogtest har inte företett några av de klassiska markörerna vid missbruk. Just slumpmässiga frivilliga drogtest fungerar även som ett preventivt verktyg... / Nils Lundin
Replik:
Frivillighet och evidens 3482
Om skolhälsovården vill införa drogscreening så undrar man om det finns evidens för att detta är det mest effektiva sättet att använda resurserna på och om drogtest i skolor visat någon drogpreventiv effekt... / Robert Wålinder

KORRESPONDENS

Missad chans att upplysa om saltets roll 3483
Wulf Becker ger en trevlig översikt av den nyligen publicerade NNR (Nordic Nutrition Recommendations 2004) [1], men lyckas med konststycket att inte nämna ordet »salt« en enda gång. Ordet »natrium« nämns en gång i en uppräkning av faktorer som kan vara skadliga för hälsan... / Mattias Aurell
Replik:
Diskussion pågår med branschen om sänkt salthalt i fler livsmedelsprodukter 3483
Mattias Aurell påpekar i en kommentar till artikeln om de nya nordiska näringsrekommendationerna (NNR) [1] att rekommendationer om salt inte nämns specifikt. Det är glädjande att Aurell finner artikeln i övrigt läsvärd... / Wulf Becker
Ingen »förflyttning« – barnläkaren kapabel att själv fatta sina beslut 3483
I Läkartidningen 44/2005 (sidan 3247) tar Gösta Alfvén upp den viktiga frågan om resurstilldelning i underprivilegierade områden. Han hävdar att barnen i Norra Botkyrka får sämre vård i och med sammanslagningen av Huddinge sjukhus och Karolinska sjukhuset genom att »dåligt... / Gunnel Bågenholm
»Inget socker tillsatt, då måste det ju vara bra« 3484
Arla, JO-bolaget, Skånemejerier och Brämhults har på grund av vikande juiceförsäljning börjat med märkningen »Inget socker tillsatt – 100 procent juice« på sina förpackningar (God morgonjuice, JO, Tropicana, Bravo och Brämhults juice)... / Ylva Gefvert
Etiskt godkännande i efterhand av Gillbergs undersökning? 3485
»Gillbergaffären« utlöste långdragna diskussioner kring sekretess, offentlighetsprincipen och rättsskipning, som alstrat så mycket förvirring i själva sakfrågan att nu även en gammal och meriterad hedersman som C G Gottfries har bevekats att försvara lagbrott, domstolstrots och... / Michael G Koch
Kammarrätten borde inte ha prövat etiska nämndens beslut 3485
Dr med Michael G Koch har fått uppfattningen att mitt inlägg i Gillbergärendet är emotionellt betingat. Förmodligen antar han att jag vill försvara kollegan Christopher Gillberg och att jag i denna min ambition blir faktablind... / Carl-Gerhard Gottfries
Läkarrekrytering utomlands – en personlig betraktelse 3486
Det var i slutet av 1990-talet som problemet med läkarförsörjningen i Kalmar läns landsting blev akut, särskilt inom primärvården, omtalar landstingets personaldirektör Håkan Petersson i Läkartidningen 42/2005 (sidan 3011)... / Lars Linnersten
Replik:
Rekryteringen i Polen ett komplement som blivit en stor tillgång för vår sjukvård 3486
Landstinget i Kalmar län har liksom flertalet av övriga landsting under flera år haft svårigheter att rekrytera läkare inom vissa specialiteter men också till vissa geografiska områden... / Håkan Petersson
Inget samband med sammanslagningen 3486
»Sämre för barnen i Norra Botkyrka efter sammanslagningen av Huddinge och KS«. Gösta Alfvén, barnläkare i Hallunda skriver i Läkartidningen 44/ 2005 (sidan 3247) under ovanstående rubrik... / Gunilla Hedlin

NYA BÖCKER

Lärobok i medicinsk angiologi i ny utgåva 3487
Folke Lindgärde, Thomas Thulin, Jan Östergren, redaktörer. Kärlsjukdomar – lärobok i medicinsk angiologi.

ENDAST PÅ WEBBEN

Flyktingpolitiken behöver reformeras
Snabb tillgång till samma rättigheter som bofasta gynnar flyktingars psykiska hälsa – även på lång sikt
Förhandspublicering
Snabb tillgång till samma rättigheter som bofasta gynnar flyktingars psykiska hälsa, även på lång sikt. Ansvariga för EUs hälsopolicy bör därför garantera att asylsökande får sjukvård som är jämförbar med de bofastas. Att begränsa tillgången till endast akut vård för livshotande sjukdomstillstånd kan leda till att annars reversibla sjukdomstillstånd blir kroniska. Detta har knappast beaktats i det svenska förslaget till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande.
Läs mer
/ Solvig Ekblad
In vitro-fertilisering har kommit i ett nytt skede
Alltsedan starten för 25 år sedan har in vitro-fertilisering genomgått en omfattande teknisk och klinisk utveckling. Idag är 3 procent av alla nyfödda svenska barn tillkomna efter IVF-behandling. Den snabba tekniska utvecklingen inom området och ny praxis om återföring av endast ett embryo ger nu säkrare behandling med minskade medicinska risker för barnen.
Välkommen förbättring vid IVF
Endast ett preembryo överförs: inga tvillingar, lika många graviditeter
Den höga tvillingfrekvensen efter in vitro-fertilisering (IVF), cirka 25 procent, har varit ett stort problem. Tvillinggraviditeter innebär ökade risker för såväl barnen [1-5] som kvinnorna [4, 6]...
/ Outi Hovatta
Goda resultat då endast ett preembryo återförs efter in vitro-fertilisering
Första konsekvensrapporten sedan ny föreskrift införts
Tvillingfödsel efter befruktning in vivo utgör cirka 1 procent av alla förlossningar i Sverige. Efter in vitro-fertilisering (IVF) har tvillingfrekvensen under de senaste åren varit cirka 25 procent [1, 2]. Andelen tvillingbarn utgör således cirka 40 procent av IVF-barnen...
/ Per Sundström WITH ENGLISH SUMMARY

De apatiska barnen – en utmaning för svensk barnsjukvård
I »Elementär barnpsykiatri« kan man läsa att psykiska trauman kan framkalla »en apatineuros som kan te sig antingen som en schizofreni av kataton typ eller som en depression med stark hämning« [1]... / Göran Bodegård