INNEHÅLL NUMMER 47, 2005

LEDARE

Stämma med stuns! 3513
Nästa vecka är det åter dags för Svenska Läkaresällskapets riksstämma i Stockholm. Den är trots ökande konkurrens en av de största medicinska konferenserna i Norden, och glädjande nog besöks den av var femte svensk läkare... / Eva Nilsson Bågenholm
Skatter med sans! 3513
»Varken socialdemokraterna eller den borgerliga alliansen står i dag upp för skattereformens beskedliga principer. För att hitta spännande skatteförslag måste man i stället vända sig till en svensk facklig organisation... / Uno Käärik
Ibland fel vaccin till doktorns egna barn 3519
Vaccinationer är kanske den enskilda åtgärd som betytt mest för att befrämja hälsa hos världens barn. Detta till trots motarbetas barnvaccination av grupper som ideologiskt står nära alternativmedicinen och vissa miljörörelser... / Josef Milerad

AKTUELLT

Skyddsombud hotar stänga vårdcentralen i Svedala 3525
Läkare kritiska till verksamhetschefs ledarskap
Om inte verksamhetschefen vid vårdcentralen i Svedala omedelbart skiljs från sitt uppdrag hotar huvudskyddsombudet att stänga arbetsplatsen. Men primärvårdschefen har inga planer på att byta ut verksamhetschefen.
/ Sara Gunnarsdotter
Läkare med rätt personlighet bästa chefen 3526
Den som har de bästa ledaregenskaperna , oavsett yrke, ska vara chef på vårdcentralen. Det anser distriktsläkarnas ordförande Benny Ståhlberg. – Men om den egenskapen finns hos en läkare så är det oerhört värdefullt för verksamheten... / Sara Gunnarsdotter
Gemensam upphandling av vaccin 3527
Landstingen börjar nu att samordna vaccinupphandlingen centralt. Det är Stockholms läns landsting som tagit på sig uppgiften att ansvara för upphandlingen. För ett par veckor sedan kom Socialstyrelsen med en rapport om hur Sveriges vaccinförsörjning skulle säkras vid en... / Sara Gunnarsdotter
SFAMs ordförande åtalad för skattebrott 3528
Johan Berglund, tills nyligen ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, åtalas för skattebrott. Han har därför lämnat sitt uppdrag som ordförande i föreningen... / Elisabet Ohlin
Beslutsstöd för sjukskrivning tas fram 3528
Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska på uppdrag av regeringen utveckla ett beslutsstöd för läkarnas bedömning av arbetsförmåga och behov av sjukskrivning... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Distriktsläkare dåliga på fackligt engagemang 3527
Allmänläkarnas fackliga engagemang är dåligt eller mycket dåligt. Det anser fler än hälften av dem som svarat på en enkätundersökning som Distriktsläkarföreningen (DLF) gjort bland sina medlemmar...
Vårdens produktivitet svår att mäta 3527
Det är viktigt att mäta vårdens produktivitet, säger Sveriges Kommuner och Landsting, men svårt. Relevanta mått och uppgifter om kvalitet saknas i stor utsträckning. I en rapport vill Sveriges Kommuner och Landsting diskutera problemet och bringa en aning ljus i frågan...
Ofarlig robot kan ta över sjukhussysslor 3527
Vårdpersonalen vid Centralsjukhuset i Karlstad utför ett stort antal uppgifter som inte är vårdande; går med prover, hämtar läkemedel, bäddar sängar, går och handlar åt patienter. I framtiden kan dessa uppgifter istället utföras av robotar...
Läkare nominerad till Årets skyddsombud 3528
Anna Rask Andersen, huvudskyddsombud för läkarna på akademiska sjukhuset i Uppsala, har nominerats av Saco till utmärkelsen Årets skyddsombud. Vinnare presenteras vid Elmia-mässan om arbetsmiljöfrågor i Jönköping i maj 2006...
EU bistår Asien i kamp mot fågelinfluensa 3528
EU-kommissionen avsätter 30 miljoner euro för att bistå de länder i Asien som drabbats av fågelinfluensan i deras strategier mot en spridning. Syftet är att minska risken för en pandemi genom att bekämpa sjukdomen vid källan...
Färre djurförsök strävan inom EU 3528
EU-kommissionen har slutit en överenskommelse med en rad industrisammanslutningar inom bland annat läkemedels- och kemiområdet om att antalet djurförsök ska minska inom EU. Alternativa metoder ska också bli en viktig marknad för europeiska företag är tanken...
Anders Hallberg ny rektor i Uppsala 3528
Professor Anders Hallberg föreslås bli ny rektor vid Uppsala universitet från och med 1 juli 2006. Anders Hallberg är professor i läkemedelskemi och dekanus vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet. Beslutet om rektorstjänsten fattas av regerigen vid årsskiftet...

MEDICINSK KOMMENTAR

Posttraumatiskt stressyndrom är en folksjukdom 3521
Behandlingen av traumatiserade måste integreras i vården
Från Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet har Kerstin Bergh Johannesson och medarbetare initierat en viktig kartläggning av resurser i Sverige för tidiga och sena insatser till följd av traumatiska händelser...
/ Per Borgå
»Ångest, ångest
är min arvedel ...« 3523
... och så lär det förbli – SBU-rapport når inte klinisk praxis
SBUs rapport »Behandling av ångestsyndrom. En systematisk litteraturöversikt« lär knappast förändra situationen för de många patienter som lider av ångestsyndrom, eftersom den inte kommer att nå ut i klinisk praxis – varken allmänläkare, psykiatrer eller kliniska psykologer kommer att läsa rapportens 776 sidor. Bäst passar rapporten som referens- eller uppslagsverk.
/ Alv A Dahl

NYA RÖN

Låg födelsevikt riskfaktor för koronarsjukdom 3530
Individer med låg födelsevikt drabbas i större utsträckning än normalt av koronarsjukdom senare i livet. Det visar en kohortstudie på 8760 personer från Helsingforsområdet, som presenteras i New England Journal of Medicine... / Anders Hansen
Tatuering – orsak till sarkoidos? 3530
Etiologin till den inflammatoriska sjukdomen sarkoidos är fortfarande okänd. I en artikel av D Antonovich och J Callen beskrivs ett patientfall där författarna menar att kosmetisk hudtatuering, »permanent makeup«, utlöst systemisk sarkoidos... / Johan Grunewald
Låginkomstländerna töms på läkare 3530
Ett stort antal läkare flyttar från u-länder för att arbeta i västvärlden. En amerikansk studie, som presenteras i New England Journal of Medicine, har sammanställt material från ett antal databaser från hälsomyndigheter i olika länder samt från WHO om var läkare arbetar och var... / Anders Hansen

KLINIK OCH VETENSKAP

Specialistteam för traumarelaterade störningar – en bristvara i Sverige 3532
Både resurser och effektiva behandlingsmetoder saknas, visar enkätstudie
De psykologiska effekterna av traumatiska upplevelser kan bli långvariga och svårartade. I ett samhälle där förekomsten av dessa företeelser tyvärr blivit vanligare är det allt viktigare att uppmärksamma detta problem...
/ Kerstin Bergh Johannesson WITH ENGLISH SUMMARY

Mycoplasma genitalium bör misstänkas vid ospecifik uretrit och cervicit 3538
Studie från Västerbotten bekräftar den höga prevalensen av bakterien
Av de patienter som kommer till hud- och STD-kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå med symtom har många sveda och trängning vid vattenkastning och flytningar...
/ Harriet Mellenius WITH ENGLISH SUMMARY

Konformationsförändrade proteiner orsakar neurodegenerativa sjukdomar 3542
Mycket talar för att s k konformationsförändrade proteiner som aggregerar i eller mellan hjärnans nervceller är den gemensamma nämnaren för neurodegenerativa sjukdomar. Man har karakteriserat mutationer i gener som orsakar ärftliga former av alzheimer, frontotemporallobsdemens, parkinson, lewykroppsdemens, ALS, Huntingtons sjukdom och prionsjukdom. På sikt väntas dessa kunskaper leda till fungerade läkemedel. / Martin Ingelsson WITH ENGLISH SUMMARY

Kan kronisk smärta och smärtspridning induceras via gliala mekanismer? 3552
Nya hypoteser om generering och underhåll av långvariga smärttillstånd
Vid smärta aktiveras inte bara nervceller i hjärnan utan även hjärnans stödjevävnad, de s k gliacellerna. Ny forskning talar starkt för att det är gliacellerna som ligger bakom och underhåller den långvariga smärtan och även spridning av smärtan inte bara i den skadade kroppshalvan utan också ibland till den motsatta. I så fall öppnas nya möjligheter att behandla långvarig smärta, ett tillstånd som orsakar mycket mänskligt lidande och stort produktionsbortfall.
/ Elisabeth Hansson WITH ENGLISH SUMMARY

Behandling av ångestsyndrom 3561
En systematisk litteraturöversikt. SBUs sammanfattning och slutsatser
I psykiatriskt språkbruk används begreppet ångest för att beteckna en grupp ospecifika, obehagliga symtom som liknar upplevelserna av, och reaktionerna på, skräck och fruktan...
WITH ENGLISH SUMMARY

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Spionromanförfattare granskar läkemedelsindustrin 3573
Läkemedelsindustrins oetiska studier i Afrika är temat i John Le Carrés bok ”The constant gardener” (”Den trägne odlaren”), som nu kommit som film också i Sverige. Lars Werkö kommenterar romanen utifrån en analys som gjorts i New York Review of Books.

DEBATT OCH BREV

HSL vägvisare till följsamhet ABLAs frön får inte blåsa bort! 3583
Den svåra läkemedelsordinationen
Vad spelar det för roll om läkemedlen är bra om patienten inte tar dem? God kommunikation mellan läkare och patient är därför A och O, och Hälso- och sjukvårdslagen kan ge vägledning för denna process och för avvägningen till patientens rätt att själv ta ställning. Ibland kan samsyn faktiskt innebära att patienten inte ska medicinera!
/ Thomas Ihre
Hypertonistudier – för vem? 3587
Låt oss slippa dessa meningslösa studier, låt oss slippa larm om nulliteter och låt oss slippa vara med om att läkemedelsföretagen driver in kilar av misstroende i patient–läkarrekationen med ohederliga metoder. Det skriver Bengt Hjelmqvist med anledning av metaanalyser av läkemedelsbehandling inom hypertoniområdet... / Bengt Hjelmqvist
Kommentar:
Små effektskillnader kan ha betydelse vid val mellan likvärdiga alternativ 3588
Små skillnader i behandlingseffekt kan få stor betydelse när många individer behandlas, och hypertoniker är för visso en mycket stor patientgrupp. Vi anser därför att vi måste ta till oss budskapet från de aktuella metaanalyserna om bl a betareceptorblockerare och ompröva tidigare rekommendationer... / Peter M Nilsson

KORRESPONDENS

En allmänläkares helhetssyn utesluter inte specialiststöd! 3589
Visst är det så att alla blivande läkare har enbart två veckor ortopedi i sin grundutbildning. Och alla genomgår även en AT-tjänstgöring. Dock är graden av kontakt med ortopediska frågeställningar olika intensiv, även beroende på den kategori av sjukhus där AT fullgörs. / Hans Fredin
Äras den som äras bör 3589
I recensionen av Larsson och Rubertssons bok »Intensivvård« (Läkartidningen 45/2005, sidan 3405) nämner Lars Berggren även den första svenska boken om intensivvård som utkom 1968 och påpekar dess betydelse... / Jan Eklund
Samväldet inte längre brittiskt 3589
»... det Brittiska Imperiet finns nu inte längre, men vi har däremot en sammanslutning av länder som tidigare ingått i det britiska imperiet och kallas ´The British Commonwealth´, skriver Bo Adrian Pettersson i Läkartidningen 44/2005 (sidan 3250). Det är inte korrekt... / Anders Jeppsson
Nya dopinglistan från 1 januari 2006 – kortison för lokalt bruk inte längre med! 3590
WADA (World Anti-Doping Agency) publicerade nyligen sin nya doping-lista, som kommer att gälla i hela världen och i alla idrotter från och med den 1januari 2006... / Bengt O Eriksson
En cybervision – tänk om ... 3591
Tänk om hela världen hade ett gemensamt journalsystem. Tänk om all medicinskt utbildad personal tog samma typ av anamnes, om undersökningen var standardiserad och om behandlingseffekten alltid följdes upp. Tänk om alla dessa data kunde granskas statistiskt... / Jonas Brink
En erfarenhet rikare till priset av sömn 3591
Mitt i medelåldern kan jag knappt minnas att jag som vuxen vaknat medveten om att jag haft drömmar under natten som gått. Än mindre mardrömmar. När jag nyligen för tredje morgonen i rad vaknade efter en natt fylld av långdragna, bisarra och direkt plågsamma mardrömmar, började... / Patrik Anderson
Äldres hälsa – haltande jämförelse mellan 1992 och 2002 3592
Thorslund och Parker har i Läkartidningen 43/2005 (sidorna 3119-24) gjort en genomgång av aktuell svensk och internationell forskning om utvecklingen av de äldres hälsa... / Lars Brandt

INLÄGG UTIFRÅN

När man inte känner igen folk man känner 3616
En av mina dåliga egenskaper är att jag har svårt att känna igen folk. Det är dubbelt irriterande, både för mig som inte känner igen dem som jag borde känna igen och för dem som jag inte känner igen och som kan bli ledsna för det...

ENDAST PÅ WEBBEN

Årets bästa artiklar i Läkartidningen
Varje år delar Läkartidningen ut pris till årets bästa artiklar i olika kategorier. Alla artiklar som publicerats i Läkartidningen fram till november år 2005 deltar automatiskt i tävlingen. En fristående jury röstar fram vinnarna bland de artiklar som kommit till final...
Posttraumatiskt stressyndrom – en folksjukdom
Det är väl känt att krig och katastrofer kan orsaka posttraumatiskt stressyndrom – ett symtomkomplex av bl a påträngande minnen, socialt undandragande och störd sömn. Men även andra trauman (överfall, övergrepp, svåra olyckor eller andra livshot) kan ge tillståndet. Posttraumatiskt stressyndrom är snarast en folksjukdom, majoriteten av den vuxna befolkningen har upplevt sådana livshot. I rutinmässig vård ställs diagnosen dock ytterst sällan, mörkertalet är stort. Svensk sjukvård saknar idag både resurser och effektiva behandlingsmetoder.