INNEHÅLL NUMMER 48, 2005

LEDARE

Ljus i decembermörkret? 3617
Indelningen i läkarspecialiteter är ett viktigt instrument för att inom vården utveckla funktionella arbetsområden för klinisk verksamhet, utbildning och forskning... / Hans Hjelmqvist
Husdjur på recept 3623
Nästan alla barn älskar husdjur, liksom många vuxna. Enligt en översikt i veckans nummer av BMJ (2005;331:1252-4) kan denna kärlek till djuren ha en djupare biologisk innebörd. Djurkontakter tycks befrämja både välbefinnande och fysisk hälsa... / Josef Milerad

NYKLIPPT

Den sjuka sjukskrivningen 3617
En rad tidningar kommenterar rapporten om de dyra sjukskrivningarna från Studieförbundet näringsliv och samhälles Välfärdsråd. Nerikes Allehanda (lib) tar upp de stora besparingar som är möjliga: Om sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna kunde komma tillbaka till den...

AKTUELLT

Svårt för doktorn att säga nej till sjukskrivning 3630
Sjukskrivning och förtidspension är ett stort samhällsproblem och ett svårt kapitel för doktorn. Kursen »Allmänläkaren och sjukintyget«, som också beskrivs på sidan 3666, vill hjälpa läkarna att hantera de kniviga fallen. / Elisabet Ohlin
150 sökande till 20 platser 3636
Tredagarskursen »Allmänläkaren och sjukintyget« gavs i oktober för elfte gången. Den finansieras av Provinsialläkarstiftelsen och läkarnas arbetsgivare. Det brukar vara omkring 150 sökande till 20 platser... / Elisabet Ohlin
»Kärleksakuten« ingång till vinnande artikel 3638
Tävlingen om de bästa artiklarna i Läkartidningen under det gångna året är nu avgjord. Priset för året bästa artikel delas ut på Riksstämman i Läkartidningens monter den 1 december klockan 13.00. Alla artiklar som publicerats i Läkartidningen det senaste året deltar automatiskt i tävlingen inom sex kategorier, se nedan. Dessutom delas pris ut till de bästa debattartiklarna samt till den bästa utbildningsartikeln »Medicinens ABC«. / Sara Holfve
Igenkännande ämne fick många att höra av sig 3639
Ska vi verkligen fortsätta lova alla evig lycka och ungdom, smärtfrihet och starkt skelett, frihet från depression och ångest? Så skriver distriktsläkaren Lars Erik Adolfsson i sin artikel som blev årets debattartikel i Läkartidningen... / Sara Holfve
»Uppskattning från kolleger behöver vi mer av« 3639
– Många av artikelförfattarna har haft mod att visa sina personliga åsikter. Det säger Johan Rönnelid, docent i klinisk immunologi och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och en av åtta jurymedlemmar som har utsett årets artiklar... / Sara Holfve
»Gödsla inte med kinoloner i onödan« 3640
I en del länder i Sydeuropa närmar sig andelen kinolonresistenta E coli-bakterier i blodisolat 25 procent. En undersökning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala visade att andelen resistenta E coli ökat från 4 till 8 procent bara mellan 2002 och 2003, motsvarande andel i urinodlingar ökade från 7 till 12 procent... / Sara Gunnarsdotter

NOTISER

Fd ordförande lämnar alla uppdrag i SFAM 3640
Johan Berglund, tidigare ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, lämnar styrelsen. Han lämnade nyligen ordförandeposten på grund av åtalet mot honom, se LT 47/2005, men satt kvar i styrelsen. Nu har han på styrelsens uppmaning helt lämnat styrelsen...
LT-medarbetare får kommunikationspris 3640
Carl Johan Sundberg, docent i fysiologi vid Karolinska institutet, och en av Läkartidningens medicinska redaktörer, tillhör de 23 nominerade till prestigefyllda Descartes-priset för framstående insatser i vetenskapskommunikation...
Vetenskapspris för studier på läkares hälsa 3640
Ann Fridner, projektledare för Houpe -studien av läkares hälsa, arbetsmiljö och jämställdhet på Karolinska Universitetssjukhuset, har fått 1,6-miljonerklubbens vetenskapspris...

MEDICINSK KOMMENTAR

Flyktingpolitiken behöver reformeras 3625
Snabb tillgång till samma rättigheter som bofasta gynnar flyktingars psykiska hälsa – även på lång sikt
I augusti 2005 publicerade JAMA ett temanummer om våld och mänskliga rättigheter [1-3] inkluderande två artiklar om psykisk ohälsa i flyktingpopulationer och en metaanalys av flyktingars livsvillkor och psykiska hälsa...
/ Solvig Ekblad
De apatiska barnen – en utmaning för svensk barnsjukvård 3627
I »Elementär barnpsykiatri« kan man läsa att psykiska trauman kan framkalla »en apatineuros som kan te sig antingen som en schizofreni av kataton typ eller som en depression med stark hämning« [1]... / Göran Bodegård
Ord kan göra ont 3629
Välmenande standardfraser kan öka smärta och oro
Fördomar, vanföreställningar och slentrian är svåra att ändra, kanske särskilt när de förekommer i sjukvården. Stämmer dessutom våra föreställningar med ett allmänt empatiskt förhållningssätt blir de lätt odiskutabla sanningar...
/ Narinder Rawal

NYA RÖN

Dyspné riskfaktor för kardiellt orsakad död 3642
Förekomst av dyspné vid ansträngning är ett mycket viktigt symtom. Det menar forskare från USA som undersökt dyspné som riskfaktor för att dö av kardiovaskulär orsak... / Anders Hansen
Frågan om aspiration och vila vid ledinjektion 3642
Ledinjektioner med kortison används ofta i behandlingen av reumatiska sjukdomar för att lindra ledvärk och svullnad. Infektion i den injicerade leden är en sällsynt, men fruktad komplikation. I detta material var förekomsten <1 per 12000 ledinjektioner... / Tomas Weitoft
Trevlig miljö ökar motionsbenägenheten 3642
I denna korta BMJ-rapport beskriver författarna någonting till synes så banalt som omgivningens trevnad och dess betydelse för benägenheten att vara fysiskt aktiv eller att ha viktproblem... / Stephan Rössner
Kroniskt sjuka barn riskerar andningssvikt vid influensa 3643
Forskare från USA har studerat risken för barn med olika kroniska sjukdomar att drabbas av respiratorisk svikt i samband med en influensainfektion. Kohortstudien bygger på data från 745 barn och ungdomar under 21 års ålder som vårdats på sjukhus i Philadelphia för en... / Anders Hansen
Amerikansk konsensus om vikten av likvorundersökning vid MS-diagnostik 3643
Likvorundersökning har i flera decennier använts som ett kompletterande test utöver klinisk bedömning i diagnostiken av multipel skleros (MS). Tekniken förfinades och förbättrades under 1980– 1990-talen... / Sten Fredrikson
Oroande data om nyfödda barn och smärta 3643
Peters och medarbetare ställer i ett aktuellt och välskrivet arbete frågan: »Leder neonatal kirurgi till ökad smärtsensitivitet senare i barndomen?« 164 barn för vilka större kirurgi planerades under de tre första levnadsmånaderna (>36 GW PCA) inkluderades i studien... / Björn A Larsson

KLINIK OCH VETENSKAP

Asylprocess grogrund för apati hos vissa barn 3646
Negativt besked om uppehållstillstånd ofta utlösande faktor
En retrospektiv studie har gjorts av asylsökande barn som sökt barnpsykiatrisk behandling. Syftet har varit att kartlägga barnens tidigare sjuklighet, diagnos, etnisk bakgrund och mödrarnas psykiska hälsa samt att utvärdera vilken roll permanent/tillfälligt uppehållstillstånd...
/ Lars Joelsson WITH ENGLISH SUMMARY

Kinoloner – bot som blivit hot 3651
Accelererande resistensutveckling kräver skärpta indikationer
Nu hotas fluorokinolonerna av en accelererande resistensutveckling till följd av stor användning – ibland på felaktiga indikationer. I Sverige förbrukas tre gånger så mycket fluorokinoloner som i Danmark och två gånger så mycket som i Norge. Rätt använda är de ovärderliga – nu finns risken att de inte ”biter” längre. Skärpning i förskrivningen krävs för att mota detta hot.
/ Birgitta Lytsy WITH ENGLISH SUMMARY

Ovanliga bakteriefynd i sår hos tsunamipatienter 3660
Dominans av gramnegativa stavar, ökad andel antibiotikaresistens
Odlingar från sekret, urin och nedre luftvägar hos 229 patienter som sökt vård i Stockholm efter tsunamiktastrofen visar dominans av gramnegativa stavar och ökad andel antibiotikaresistens vad gäller Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis och Acinetobacter species – men inte Pseudomonas aeruginosa. En förklaring kan vara att patienterna ådrog sig P aeruginosa i samband med skadan, medan de infekterades med de andra bakterierna under vårdkontakterna före hemresan till Sverige.
/ Owe Källman WITH ENGLISH SUMMARY

»Inte doktorns bord« – ett vanligt dilemma i sjukskrivningskonsultationer 3666
Sjukskrivningstalen i Sverige har varierat under de senaste årtiondena [1]. Politiska faktorer, arbetslöshet, antalet karensdagar med flera faktorer bidrar till fluktuationerna... / Monika Engblom WITH ENGLISH SUMMARY

Abort – en tabubelagd rättighet 3677
Kvinnors mångbottnade upplevelser rymmer både lättnad och smärta
40 procent av de aborter som gjorts sedan Abortlagen infördes 1975 har gjorts av kvinnor över 30 år. En stor del av aborterna görs i stabila parförhållanden. Abortmotiven avspeglar behov av planerat föräldraskap. Ändå förknippas abort i regel med unga, ensamstående, arbetslösa, våldtagna eller speciellt utsatta kvinnor – och bilden av abort som något tabubelagt upprätthålls.
/ Anneli Kero WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Interaktion mellan karbamazepin och flukonazol
Vad finns dokumenterat om en interaktion mellan karbamazepin och flukonazol? Frågan rör en man i 60-årsåldern som behandlas med karbamazepin. Peroral behandling med flukonazol övervägs för behandling av hudmykos.

PATIENTSÄKERHET

Barnläkare skadade 2-årig flicka med förstoppning sedan han missat stolgången 3683
Borde försökt inspektera området i stället för att trycka hårdare
Trots att barnläkaren förde in lillfingret bakifrån för att inte hamna fel har han sannolikt missat stolgångsöppningen på den 2-åriga flickan med förstoppning och försökt känna i introitus vaginae, varvid en slemhinneskada i anslutning till mödomshinnan uppstod. Han får en erinran...
Missade appendicit hos 5-årig flicka 3684
Underläkaren borde ha tagit S-CRP, akut ultraljud och ordnat observation
Vid tillstånd med akuta buksmärtor av avsevärd intensitet, feber och kräkningar, i kombination med ömhet till höger i buken bör aktiv diagnostik bedrivas, exempelvis i form av S-CRP, akut ultraljud, observation eller planerad kontroll...
En 9-årig flicka fick tillväxthormon utan korrekt indikation av doktor utan adekvat kompetens 3684
En doktor varnas för att han behandlat två patienter, den ena en 9-årig flicka, med tillväxthormonet Genotropin i strid mot vetenskap och beprövad erfarenhet...
ST-läkare felbedömde PAD-svar efter konisation – missade cancer 3687
En ST-läkare varnas för att ha felbedömt ett PAD-svar efter konisation. Samtidigt kritiseras den medicinskt ledningsansvarige läkaren för att inte tidigare medverkat till att införa ett säkert system för hanteringen av PAD-svar...
Skrevs ut trots allvarliga varningstecken för suicid 3689
Skulle ha lagts in frivilligt eller med tvång – tog sitt liv ett par dagar senare
Om patienten inte gick med på att läggas in frivilligt borde han ha omhändertagits för vård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det anser Ansvarsnämnden och fäller en psykiater som trots allvarliga varningssignaler om suicid skrev ut en man, som ett par dagar senare tog sitt liv...

MEDICIN OCH SAMHÄLLE

Världens aidskatastrof angår svenska läkare 3690
Bristande föreställningsförmåga hindrar oss att inse aidsepidemins omfattning. Vaccin och botande medicin är önsketänkande. I denna situation bör vi läkare axla en aktivistroll, engagemang måste leda till handling. Detta är budskapet i den nyutkomna boken »Den yttersta plågan. Boken om aids«, vars inledande avsnitt återges efter författarens kommentarer.
En förnekelse med katastrofala konsekvenser 3694
»Det är forskar- och framför allt läkarsamhällets skyldighet att väcka stark opinion mot de sk aidsdissidenternas fortsatta framfart«, skriver Georg Klein...

DEBATT OCH BREV

Riksstämman:
Morgondagens psykiatri i centrum 3705
Debatten om vad psykiatrin klarar av och inte klarar av har ändrat karaktär. Den gamla diskussionen om vad som betyder mest – arv eller miljö – har tystnat. Det har visat sig att arvet och miljön inte kan separeras. Vetenskaplig forskning har gett oss kunskap om hur miljön modifierar biologin och om sättet på vilket generna uttrycks... / Hans Ågren
Dags att Sverige bejakar rätten till hälso- och sjukvård i annat EU-land 3709
Rätten att söka vård utomlands har övervägande positiva effekter. Men det finns tecken på att inte alla sjukvårdsansvariga, inte ens läkarna själva, accepterar denna rätt fullt ut. Det tycks behövas bättre information till både läkare och patienter. / Ulf Bernitz
Socialstyrelsens Meddelandeblad »Flyktingbarn med uppgivenhetssymtom«:
En bristfällig myndighetsskrivelse – var finns barnet, omsorgen och vården? 3715
Socialstyrelsens nyligen utgivna Meddelandeblad om uppgivenhetssymtom hos asylsökande barn har så stora brister att det måste arbetas om. Det vetenskapliga underlaget håller inte, barn och föräldrar beskylls för manipulation, förslaget om asylsamordnare är ogenomtänkt och de gömda barnen tycks inte finnas...
Om rutinerna för god handhygien inte följs hjälper inga enkelrum i världen! 3716
En nyligen publicerad engelsk studie ger intryck av att det inte lönar sig att isolera känt MRSA-positiva patienter i enkelrum på intensivvårdsavdelningar (IVA). I Sverige har vi hittills hållit nere spridningen av MRSA i vården... / Anna Hambraeus

KORRESPONDENS

Bättre bläckfisk än inget alls 3717
I Läkartidningen 45/2005 (sidan 3424) tar Göran Greider upp läkarkårens enligt honom bristfälliga rapportering av biverkningar. Han avslutar med: »Utan den [läkemedelsindustrin] vill nog ingen av oss leva, men det är viktigare än någonsin att läkarkåren sakta men säkert slingrar... / Bror Gårdelöf
Alfred Bjure, engagerad reumatolog 3717
I en Medicinhistorisk minipaus i Läkartidningen 45/2005 (sidan 3328) berättar Nils Brage Nordlander om radiologen Hugo Laurells speciella intresse för ortostatisk arteriell anemi... / Nils-Johan Höglund
JO Bolaget replikerar om juice och socker:
Symbolen upplysning till felinformerade konsumenter 3718
I sitt inlägg »Inget socker tillsatt, då måste det ju vara bra«, Läkartidningen 46/2005 (sidan 3484), menar Ylva Gefvert att symbolen »inget socker tillsatt« på juiceförpackningar är missvisande. Det håller vi på JO Bolaget inte med om... / Gunilla Ekström
Replik:
Juice höjer blodsockernivån mer än frukt 3718
Om någon tror att JO Bolagets juicer med märkning »Inget socker tillsatt – 100 % juice« innehåller mindre socker än annan juice av samma slag, så tror tyvärr den personen fel. De innehåller heller inte mer juice än andra juicefabrikat i våra livsmedelsbutiker... / Ylva Gefvert
Hjälp jordbävningsoffren i Pakistan! 3719
AAPKI (Aspiring and Activating People Towards Keen Innovation) är ett svenskt läkarinitiativ för att hjälpa jordbävningsoffren i Pakistan. I enlighet med FNs uppmaning om globalt stöd till de drabbade hoppas vi med ert stöd – läkares och andra medmänniskors – kunna... / Saeed Isaksson-Stammler
James Lind var inte först 3719
I Läkartidningen 45/2005 (sidan 3323) beskriver Olav Thulesius i en »Medicinhistorisk minipaus« hur skeppsläkaren James Lind år 1747 gjorde en stor insats, när han emot gängse regler av »beprövad medicin« beslutade sig för att testa sin hypotes att färsk frukt var nyttig och... / Bengt Sjögren
Replik:
Första fallet av evidensbaserad medicin 3719
Jag är medveten om att man redan för länge sedan anade att något kunde vara fel med skeppskosten. Så tidigt som 1227 gjordes försök med tillägg av frukt som äpplen, päran och citroner, men någon »beprövad medicin« för sjukdom blev detta inte förrän James Lind 1747 gjorde sin... / Olav Thulesius

NYA BÖCKER

Väckarklocka för läkare, politiker och beslutsfattare 3720
Lars Olof Kallings. Den yttersta plågan. Boken om aids.
Konkreta råd kring att sjukskriva – en efterlängtad bok 3720
Bengt Järvholm, Christer Olofsson. Sjukskrivningsboken.

INLÄGG UTIFRÅN

Kan vi leva tills vi dör?
Sjukvården har som uppgift att bevara liv, dvs se till att ingen dör. Ändå avlider människor. Vi har indikationer på att detta, hittills, tycks vara oundvikligt.

ENDAST PÅ WEBBEN

Grattis, Carl Johan Sundberg!
Carl Johan Sundberg, en av Läkartidningens medicinska redaktörer och docent vid Karolinska institutet, har belönats med EU-kommissionens Descartes-pris i forskningskommunikation och närmare en halv miljon kronor.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Rätt behandling av inbillad fulhet
SSRI-preparat i kombination med kognitiv beteendeterapi är rätt behandling vid dysmorfofobi, inbillad fulhet.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Gömda utestängda från vård – studie från Läkare utan gränser
Höga kostnader och rädsla för att bli anmäld av vårdpersonal hindrar gömda i Sverige från att få tillgång till hälso- och sjukvård. Många gömda vägras också vård för att de inte har giltiga papper att visa upp i receptionen. Detta enligt en studie som Läkare Utan Gränser lanserar.
Läs studien på organisationens hemsida.
Bättre ångestvård kräver gemensam insats – med ledning av evidens
Förhandspublicering – Debatt
För att förbättra vården av patienter med ångestsyndrom räcker det givetvis inte med en systematisk kunskapsgenomgång. Ska vi få bättre diagnostik och behandling av ångestsyndrom krävs också ett aktivt förbättringsarbete från alla aktörer, på basis av den evidens som finns, och givetvis med stöd och medverkan från SBU, framhåller företrädare för SBU med anledning av synpunkterna på rapporten om ångestsyndrom i den medicinska kommentaren i 47/2005.
/ Ragnar Levi
Läkarförbundet kritiskt till ”vårdotek”
Tolv så kallade vårdotek, sjuksköterskemottagning på apotek, har öppnat i Göteborg. Läkarförbundet är kritiskt.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Säga nej till sjukskrivning – dilemma för allmänläkaren
Att neka till sjukskrivning kan vara det bästa för patienten. Ändå är det oftast svårt för doktorn att säga nej. På kursen Allmänläkaren och sjukintyget analyseras besvärliga fall med läkarnas känslor som arbetsredskap. Ur kursen har ett pedagogiskt hjälpmedel successivt vuxit fram. Kursen har hållits elva gånger, senast i oktober. Då var Läkartidningen med.