INNEHÅLL NUMMER 49, 2005

LEDARE

Läkaretik för chefer och andra
När samhällsekonomin tvingade fram en hård styrning av sjukvårdens resurser hämtades förebilderna från näringslivet. Vården fick ekonomer, och VD:ar och nyutnämnda läkarchefer fick tuffa kontrakt med lojalitetsklausuler... / Josef Milerad
Lokal drive för arbetstiden 3753
Läkare arbetar för mycket! Det budskapet snurrade runt i många massmedier för några veckor sedan, och lokalt vaskade tidningarna fram uppgifter om läkare som under 2004 arbetade betydligt mer övertid än Arbetstidslagens tak på 200 timmar per år... / Eva Nilsson Bågenholm

NYKLIPPT

Lotteriet till läkaryrket 3753
Systemet med lottning till läkarutbildningen kritiseras i en krönika i Göteborgs-Posten (lib): »Sedan hösten 2002 har det varit krav på 20,0 i betyg (högsta) på alla läkarprogram. Det har Tibella, men det räcker inte ändå. Det är lotten som avgör...
Den nyckfulla vården 3753
Avsaknaden av personnummer kan vara ett livshotande tillstånd, konstaterar Expressen (ob) apropos vården för gömda vuxna flyktingar: »Enligt hälso- och sjukvårdslagen måste landstingen ge ’omedelbar vård’ till alla som vistas på svensk mark...

AKTUELLT

Ökade möjligheter för läkare att anmäla olämpliga bilförare 3761
Minst 40 liv om året kan räddas om läkarna får bättre möjligheter att anmäla medicinskt olämpliga bilförare. Det hävdar Vägverket som i samråd med Socialstyrelsen utrett läkarnas anmälningsskyldighet. Totalt handlar det om tiotusentals körkort som bör återkallas, troligen fler.
Grattis, Carl Johan Sundberg! 3761
Carl Johan Sundberg, en av Läkartidningens medicinska redaktörer och docent vid Karolinska institutet, har belönats med EU-kommissionens Descartes-pris i forskningskommunikation och närmare en halv miljon kronor... / Elisabet Ohlin
»Vi saknar ett språk för att förstå våra känslor« 3762
Psykisk ohälsa temat på årets riksstämma
Det var fullspikat till sista plats i den stora salen. Psykisk hälsa, eller snarare dess motsats, var årets tema på riksstämman och ämnet för det inledande Allmänna mötet.
/ Elisabet Ohlin
Samförstånd kring vikten av klinisk forskning 3763
»Det finns ett glapp mellan kunskapsmattan och vår förmåga att implementera kunskapen i praktiken. Många är oroade över det... / Sara Gunnarsdotter
Förutsägbar politisk debatt 3764
Mer och bättre av det mesta var det generella budskapet från partierna
Vilka är de sjukvårdspolitiska skiljelinjerna inför valet 2006? Den frågan utgjorde rubriken på den politiska debatt som hölls på Riksstämman i förra veckan. De gamla vanliga, är svaret...
/ Sara Gunnarsdotter
»Allmänhetens kunskap om HIV och STD har minskat« 3765
Den internationella aids-dagen uppmärksammades på Läkarstämman bland annat genom att premiärvisa en film av Staffan Hildebrand. I den liksom i flera talares anföranden framgick att människors kunskap om HIV och aids inte har ökat och att det finns en oroande utveckling av sexuellt överförbara sjukdomar... / Sara Holfve
Svenskarnas sjukskrivning ett mysterium, enligt Reed 3766
Över 30 länder använder Reeds sjukskrivningsverktyg. Det skulle Sverige också kunna göra, menar den amerikanske psykiatern Presley Reed, redaktör för verktyget The Medical disability advisor. / Elisabet Ohlin
Internetbaserad KBT når fler patienter 3766
Studier visar att Internetbehandling kan vara en effektiv behandlingsform vid till exempel paniksyndrom och tinnitus. Men hur kan vi implementera detta i vår vardag, undrade åhörarna på symposiet »Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) vid psykisk ohälsa«? / Sara Holfve
Vad var bäst på årets riksstämma? 3767
Minienkät ställd till tre besökare på Läkaresällskapets rikkstämma 2005. / Sara Gunnarsdotter
Bristande kunskap om sekter i psykiatrin 3767
Varje år söker minst 100 svenskar psykiatrisk hjälp på grund av sektengagemang. Men psykiatrin har dålig beredskap och handläggningen blir ofta famlande. Förutom den bristande kunskapen riskerar patienten att råka ut för »bisvärmseffekten«... / Sara Gunnarsdotter
Negativa attityder hinder för läkemedel mot alkoholberoende 3768
Det krävs en attitydförändring hos såväl läkare som patienter till användning av läkemedel mot alkoholberoende. Det anser Henry Kranzler, en av de främsta forskarna i världen om läkemedelsbehandling mot alkoholberoende. / Peter Örn
Riktlinjer för missbruksvården klara tidigast våren 2006 3768
Tidigast våren 2006 kommer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruksvården att vara klara. Det berättade projektledaren docent Ola Arvidsson, då det pågående arbetet med riktlinjerna presenterades på riksstämman... / Peter Örn
Järninfusioner minskar symtomen vid restless legs 3769
Intravenöst järn är ett mycket värdefullt tillskott till behandlingen av »restless legs«. Det är slutsatsen av världens första kliniska studie i ämnet... / Karin Bergqvist
Inte ens hälften av sjukhusen har plan för jämställdhet 3770
16 av 31 sjukhus/sjukvårdsorganisationer saknar jämställdhetsplan och inget av dem som har en plan når upp till målen... / Sara Gunnarsdotter
Mölndals vårdcentral inför sextimmarsdag 3770
Tvåskift ska öka tillgängligheten
Sex timmars arbetsdag med full heltidslön. Det får läkarna och sjuksköterskorna på privata Mölndals vårdcentral från mitten av januari 2006...

NOTISER

Pris till blivande läkare 3764
Under Riksstämmans sista dag delade Svenska läkaresällskapet tillsammans med sin kandidatförening ut priser. Sebastian Thams, läkarstudent i Stockholm, fick 10 000 kronor för sin artikel »A role for MHC class I molecules in synaptic plasticity and regeneration of neurons after...
Pisksnärtskadades tidiga smärtor dåligt dokumenterade 3765
Dokumentera smärtan från början! Det är uppmaning till akutmottagningar och primärvård från Läkaresällskapets medicinska expertgrupp på Whiplashrelaterade skador (WAD)...
Samhällets kostråd inte adekvata för äldre 3768
Samhällets kostrekommendationer fokuserar på att motverka övervikt och hjärt–kärlsjukdom genom ett minskat kaloriintag, ökad konsumtion av frukt och grönt samt fet fisk. Dessa rekommendationer passar inte för äldre människor...
Anders Milton kritiserar psykiatriundervisningen 3769
Dagens psykiatriundervisning är inte anpassad till verklighetens krav, enligt psykiatrisamordnare Anders Milton. Till exempel erbjuds inte undervisning i kognitiv beteendeterapi på många av utbildningsorterna...
Vaccin mot reumatoid artrit väntas 3769
Forskare i Göteborg med medicine doktor Inger Gjertsson i spetsen hoppas kunna utveckla ett DNA-vaccin mot reumatoid artrit. Forskargruppen har redan tagit fram ett sådant vaccin i en djurmodell av sjukdomen. Vaccinet omskolar immuncellerna...
Fett i levern riskfaktor för flera sjukdomar 3769
Fettansamling i levern gör levern inflammationskänslig och ökar därmed risken för skrumplever, leversvikt och levercancer. Det är därför viktigt att varna överviktiga patienter för sådana risker, enligt Ulrika Bromé, docent och överläkare vid Gastrocentrum, Karolinska...
Sjukvården borde diskutera friskfaktorer 3769
Samhället, läkarna och den medicinska forskningen fokuserar för ensidigt på riskfaktorer, enligt Gösta Eliasson, en av cheferna för Familjemedicinska institutet, Fammi. Att ensidigt leva därefter kan beröva människor glädjen, friheten och tilliten till den egna kroppen...
Regeringsförslag mot antibiotikaresistens och vårdrelaterad sjukdom 3770
Övergripande krav på god hygien ska införas i Hälso- och sjukvårdslagen. Detta enligt propositionen »Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar« (prop 2005/06:50), som regeringen tog beslut om förra veckan...

MEDICINSK KOMMENTAR

Amerikansk långtidsuppföljning visar på allvarliga funktionsbegränsningar 3773
Barn som fötts med extremt låg födelsevikt
I Sverige föds cirka 240 barn per år efter en graviditetslängd understigande 28 veckor [1]. Den graden av underburenhet motsvaras av den födelsevikt (<1000 g) som var inklusionskriterium i en studie som Hack och medarbetare presenterat i JAMA [2]...
/ Elisabeth Fernell
Svenska, extremt underburna barn klarar sig bättre, internationellt sett 3774
Vården av mycket omogna barn diskuteras intensivt i västvärlden. Orsaken är främst den relativt höga andel barn som drabbas av svåra skador i nyföddhetsperioden och som också riskerar problem senare i livet. Olika uppfattningar i etiska frågor råder... / Orvar Finnström
Klena data om läkemedel vid hjärtstopp 3777
Omfattande, randomiserade studier behövs – vasopressin möjligt alternativ
Omfattande, randomiserade studier behövs nu för att studera effekten av olika läkemedel vid hjärtstopp. Kanske de mest korrekta skulle vara att ”börja om från början” och jämföra såväl adrenalin som vasopressin med placebo.
/ Johan Herlitz

NYA RÖN

Stresshantering kan minska långvarig smärta och främja välbefinnandet 3772
Stressrelaterade besvär/sjukdomar och långvarig muskelvärk utgör ett betydande hot mot folkhälsan i de flesta industrialiserade länderna och förväntas av WHO bli allt vanligare under de kommande decennierna... / Dan Hasson
Neonatal screening av hörselnedsättning fungerar bra 3772
Bilateral permanent hörselnedsättning på 40 dB eller mer ses hos drygt en promille av alla nyfödda barn. För att säkerställa normal språkutveckling är det viktigt att dessa barn identifieras tidigt så att habilitering kan sättas in före 8 månaders ålder... / Mats Ulfendahl
Koffein ökar inte risken för hypertoni 3772
Koffein har en känd, kortvarigt blodtryckshöjande effekt, och det har spekulerats i att kaffedrickande skulle kunna leda till hypertoni även på längre sikt. Nu visar en amerikansk studie av forskare från bla Harvarduniversitetet att så inte är fallet... / Anders Hansen
Därför är tumörceller evigt unga 3773
Man har länge känt till att tumörsjukdomar och en mängd åldersrelaterade syndrom uppvisar förändringar i kromosomernas ändstrukturer, de sk telomererna. I oktobernumret av Nature Structural and Molecular Biology rapporterar ett europeiskt forskarlag att man upptäckt att... / Tomas Simonsson
Sömnapné oberoende riskfaktor för stroke 3773
Obstruktiv sömnapné är en oberoende riskfaktor för stroke. Det visar en studie från amerikanska Yale-universitetet. Kohortstudien har utgått från 1022 patienter som sökt vård vid en sömnklinik... / Anders Hansen
Kognitiv beteendeterapi bra mot sömnlöshet 3773
Sömnlöshet (insomnia) beskrivs vanligen ha tre kännetecken: subjektiva sömnbesvär, negativa dagtidssymtom och obehag eller funktionsbegränsning i någon viktig del av livet. Insomnia är ett mycket vanligt tillstånd och drabbar i princip alla människor någon gång under livet... / Markus Jansson

KLINIK OCH VETENSKAP

Från kontroversiellt bifynd till Nobelpris 3779
Upptäckten av Helicobacter pylori – en osannolik framgångssaga
Att ifrågasätta en dogm och påstå att en bakterie kan orsaka peptisk ulkussjukdom och i förlängningen magcancer möttes med stor skepsis, rentav hån. Men det fanns några framsynta forskare, bland annat i Sverige, som tidigt ansåg att fyndet inte kunde bortförklaras tills motsatsen bevisats. I en artikel i Läkartidningen rapporterades om bakterien redan 1986, och artikelförfattaren förutspådde att upptäckten var av Nobelprisklass. Han hade rätt.
Ladda ner artikeln
/ Lars Engstrand
TNF-blockad vid reumatoid artrit kan ge svår fibrotiserande alveolit 3788
Sex fallbeskrivningar
TNF-hämmare är potenta läkemedel som används alltmer i behandlingen av reumatoid artrit. Den ökade risken för tuberkulos är känd. Nya data visar också på allvarliga lungbiverkningar. Fibrotiserande alveolit hos sex patienter beskrivs, med dödlig utgång i några fall. Med biologiska immunmodifierande antireumatiska läkemedel, som utöver TNF-hämmare inbegriper en IL-1-receptorantagonist, rapporteras också biverkningar i form av svåra infektioner som kräver inläggning på sjukhus.
WITH ENGLISH SUMMARY

Ökad risk för infektion med biologiska immunmodifierande antireumatika 3794
Klara riktlinjer för omhändertagande är nödvändiga, visar fallbeskrivningar
Reumatoid artrit (RA) är en vanlig kronisk inflammatorisk sjukdom, som drabbar ungefär 1 procent av befolkningen, med en årlig incidens på 24/100000 i Landstinget Kronoberg [1]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Antivirala läkemedel vid influensa – aktuella rekommendationer 3802
Influensaläkemedel ersätter inte vaccination men är ett bra komplement
Influensaläkemedel kan inte ersätta vaccination, som är hörnstenen i preventionsstrategin mot influensa. För att mildra sjukdomsförloppet är läkemedlen ett bra tillägg och som profylax ger de god skyddseffekt. Målgrupper för både behandling och profylax är medicinska riskgrupper.
/ Ingrid Uhnoo
Influensa, fåglar och pandemihot 3810
Hela samhället bör planera för en extrem situation, inklusive hög sjukfrånvaro
Att en pandemi närmar sig är otvetydigt, men tidtabellen är högst osäker. Hela samhället bör förbereda sig på den extrema situation som en pandemi innebär. Socialstyrelsens beredskapsplan inför en pandemi presenteras, och förvirringen kring begreppen influensa, fågelinfluensa och pandemi reds ut.
/ Anders Lindberg

DEBATT OCH BREV

Läkartidningen och naturprodukterna – var finns den nyanserade informationen? 3816
Läkartidningens redovisning om effekten av Echinacea-preparat är missvisande. Enligt en Cochrane-rapport är det troligt att vissa beredningar av solhatt har effekt vid förkylning. Det är befogat med en mer nyanserad information om solhattsextrakt... / Jan G Bruhn
Replik:
Misstro mot okritisk vetenskap ej liktydigt med skepsis mot naturmedel 3817
Den vetenskapliga dokumentationen om effekten av Echinacea inskränker sig till en välgjord och tillförlitlig undersökning – den som Läkartidningen redogjort för. Att sälja Echinagard är inte detsamma som att aktivt marknadsföra medlet och hävda att dess effekt mot förkylning är vetenskapligt konstaterad... / Josef Milerad
SBU kommenterar en medicinsk kommentar: Replik:
Bättre ångestvård kräver gemensam insats – med ledning av evidens 3820
För att förbättra vården av patienter med ångestsyndrom räcker det givetvis inte med en systematisk kunskapsgenomgång... / Ragnar Levi

KORRESPONDENS

En beskrivning av miljögiftet kvicksilver som väcker frågor 3823
Efter att ha läst debattinläggen av Jesper Jerkert i Läkartidningen 37 och 41/2005 (sidorna 2581 respektive 2971) så skulle jag vilja inkomma med en stilla undran omkring några frågor... / Wilhelm Jülke
Apotekets förkylningsråd inte ogrundade 3823
Svar på Läkartidningens medicinska chefredaktör Josef Milerads inlägg om Apotekets naturläkemedel och kommentar om nikotinläkemedel (LT 45/ 2005, sidan 3279). Apoteket har ett begränsat sortiment av godkända naturläkemedel, men har tillhandahållandeskyldighet för alla...
Amalgamenheten kritiserades av tungt vägande expertis 3824
Wilhelm Jülke skriver att patienter med påstådda amalgamproblem har blivit illa bemötta, och att amalgamet utgör ett miljöproblem. Jag har inte skrivit om någotdera... / Jesper Jerkert
Slopa begreppet »neuropsykiatri« inom barn- och ungdomspsykiatrin 3824
Jag läste med stort intresse Jörgen Malmquists och Christer Peterssons artikel »Psyket som försvann – eller Helhetssynen som plattade till patienten« i Läkartidningen 38/2005 (sidorna 2640-5)... / Niklas Borell

ENDAST PÅ WEBBEN

Apatiska asylsökande barn
– en sammanställning
Under de gångna åren har Läkartidningen publicerat ett flertal artiklar om barn som lever i familjer som söker uppehållstillstånd i Sverige, och som samtidigt hamnat i ett apatiskt tillstånd.
Läs mer
Läkartidningen blir medlemstidning
Från den 1 januari 2006 ingår Läkartidningen som en del av medlemskapet i Sveriges läkarförbund. Den blir en obligatorisk del av medlemsavgiften för alla yrkesverksamma medlemmar. Detta beslutade Läkarförbundets fullmäktige i maj 2005.
Peter Rost sparkad
Den svenska läkaren Peter Rost som varit marknadschef vid läkemedelsbolaget Pfizer i USA har fått lämna sitt uppdrag. Peter Rost har länge varit en kontroversiell figur i branchen, se LT nr10 2005, och får nu sparken efter att ha anklagat sin arbetsgivare för att marknadsföra genotropin för icke-godkänd använding...
Naturpreparat kan orsaka blyförgiftning
Arbets-och miljömedicin i Stockholms läns landsting, som utrett en patient med mycket höga blyhalter i blodet, varnar nu för användning av Ayur-veda AYU 69 Shaktiton.
Läs mer
Stora framtida risker för extremt för tidigt födda barn
I ett framtidsperspektiv riskerar barn med extremt låg födelsevikt att drabbas av allvarliga funktionsbegränsningar som astma, cerebral pares, syn- och hörselnedsättning, sämre skolprestationer och brister i motorik. Internationellt sett tycks dock svenska, extremt för tidigt födda barn klara sig bättre.
Rapport från riksstämman
Läkartidningen har besökt några symposier på Läkaresällskapets riksstämma. Här rapporteras i notisform från några av dem.
Läs mer