INNEHÅLL NUMMER 1, 2006

LEDARE

Stamceller som Ungdomens källa 2
I maj 2005 publicerade tidskriften Science en artikel av fundamental betydelse för stamcellsforskningen. En forskargrupp, ledd av professor Hwang från Sydkorea, hade överfört DNA från diabetespatienter till mänskliga äggceller, fått dessa att utveckla sig till ett tidigt embryo... / Josef Milerad
Därför blir LT medlemstidning! 5
Du håller en ny tidning i handen, en ny men ändå välkänd. Läkartidningen har från och med detta nummer både nytt utseende och fler mottagare. Detta nummer är det första som kommer direkt hem till alla yrkesverksamma medlemmar i Läkarförbundet... / Catarina Andersson Forsman
Grattis doktorn – du mår bra! 5
Läkartidningen har genomgått en ansiktslyftning. Skönhetsoperationer anses i vissa läkarkretsar som diskutabla, men i mediesammanhang anses de oftast nödvändiga för att följa med sin tid...

LT DEBATT

Evidens ger vården en säkrare grund – varken mer eller mindre 7
LT Debatt
Debatten om evidensbaserad medicin går vidare och vi välkomnar att detta synsätt ständigt prövas och diskuteras. Vi finner det värt att åter beskriva SBUs arbete med att ta fram kunskapsunderlag för evidensbaserad vård och redogöra för möjligheter och begränsningar, skriver företrädare för SBU.
/ Ragnar Levi

AKTUELLT

Fysiskt mår läkarna bra – men inte alltid psykiskt 10
Läkarnas hälsa
Läkares fysiska hälsa är förmodligen som hälsan hos befolkningen i övrigt eller lite bättre. Och åtminstone kvinnliga läkare röker mindre. Däremot verkar det vara si och så med motionsvanorna...
De flesta läkare nöjda med sitt yrkesval 12
Tre av fyra läkare mår gott eller mycket gott. I alla fall om man ska tro de nästan 6 000 läkare som svarade på Läkartidningens webbpejling...
Låga men ökande sjukskrivningstal hos läkare 12
Läkarnas hälsa
Läkare är den yrkesgrupp som har lägst andel sjukskrivna. Trots det har andelen sjukskrivna läkare mer än fördubblats från 1996 till 2004...
Läkare är läkare – inte patienter 13
Läkarnas hälsa
Läkare går ogärna till doktorn. Det tar emot att bli patient och det är svårt att hitta någon som man vill anförtro sig åt...
Vanligt självbehandla psykisk ohälsa 14
Läkarnas hälsa
Att läkare skriver ut läkemedel till sig själva är praktiskt och enkelt. Men att skriva ut till sig själv kan också vara ett sätt att slippa erkänna för någon att man kanske är på väg mot vägs ände. Det säger företagsläkaren Ulla Werlenius.
Tuff utbildning bidrar till depression 15
Läkarnas hälsa
Nästan 13 procent av läkarstudenterna på Karolinska institutet betecknar sig själva som deprimerade.
Höga självmordstal bland läkare anledning till oro 15
Läkarnas hälsa
Självmordsfrekvensen är högre bland läkare än i den övriga befolkningen. Det visar studier från många olika länder. Psykiatern Bo Runeson säger att det finns anledning till uppmärksamhet även för svenska läkare.
Få arbetsskador inom läkarkåren 16
Läkarnas hälsa
Läkarna har en psykosocialt krävande arbetsmiljö. Men arbetsskadorna är få och nästan alla tycker att arbetet är meningsfullt och utvecklande, enligt Arbetsmiljöverket.
Dålig arbetsmiljö störst orsak till stress 16
Läkarnas hälsa
När läkare söker företagshälsovård för stressymtom så är orsaken nästan uteslutande arbetssituationen. Trots det är läkare dåliga på att engagera sig i arbetsplatsens arbetsmiljöarbete.
»Det här är ett fantastiskt yrke« 17
Läkarnas hälsa
Läkare har mycket låg sjukfrånvaro, uppger själva att de mår bra och är nöjda med sitt yrkesval. Många är ändå oroade för kårens hälsa. Professor Eva Vingård anser att man istället borde lyfta fram det friska.
Ett tack till Läkartidningens granskare! 19
Läkartidningen tackar alla referenter.

MEDICINSK KOMMENTAR

Klopidogrel bör ges som standard 21
Trombolysbehandlad ST-höjningsinfarkt
Klopidogrel är viktigt även vid trombolysbehandling av akut ST-höjningsinfarkt, visar nu två studier (CLARITY-TIMI 28 och COMMIT). Om inte kontraindikationer föreligger bör klopidogrel ges så tidigt som möjligt som tillägg till standardbehandlingen hos alla patienter med ST-höjningsinfarkt, oavsett val av reperfusionsmetod.
/ Peter Eriksson
Lägre LDL-kolesterol är bättre! 22
Sikta på 2 mmol/l i sekundärpreventiv behandling
Sikta på 2 mmol/l i sekundärpreventiv behandling. Studierna IDEAL och TNT visar nu nämligen att betydande kliniska vinster kan göras genom att ytterligare sänka LDL-kolesterol i sekundär prevention. CTT-metaanalysen stöder denna slutsats.
/ Anders G Olsson

NYA RÖN

Rimonabant bra även vid metabola syndromet 24
Nya rön
Rimonabant är en selektiv kannabinoid 1-receptorblockerare som ger viktnedgång och förbättrar kardiovaskulära riskfaktorer hos feta patienter. I tidigare s k RIO-studier har man visat effekter på metabola variabler utöver viktnedgång...
/ Stephan Rössner
Föräldrar bör följa med sjuka barn i ambulansen 24
Nya rön
Föräldrar till svårt sjuka barn bör få följa med i ambulansen i de fall då barnen måste till sjukhus. Det visar en studie från Storbritannien. Forskarna har i två omgångar, under 2002 och 2004, låtit föräldrarna åka med sjukvårdspersonal i ambulansen när deras svårt sjuka barn...
/ Anders Hansen
Fysisk aktivitet ökar överlevnaden vid bröstcancer 24
Nya rön
Kvinnor som är fysiskt aktiva har minskad risk att drabbas av bröstcancer. Den biologiska mekanismen kan vara effekter på den hormonella miljön, t ex lägre androgen- och östrogennivåer. Om fysisk aktivitet även minskar risken för återfall i sjukdomen är oklart...
/ Lars Erik Rutqvist
Tvätta dig om händerna så håller du dej frisk! 25
Nya rön
WHO har i sin kampanj för global patientsäkerhet, som lanserades hösten 2005, som viktigaste inslag »Clean hands are safer hands«. En artikel i Lancet ger förnyad evidens för att detta är riktigt. Den åtföljs av en kommentar av Didier Pittet, ledare för kampanjen...
/ Ulrika Ransjö
Viktigt för barn att gå till skolan 25
Nya rön
Barn som går till skolan i stället för att färdas med t ex buss eller bil är mer aktiva även utanför skolan. Det visar en studie som genomförts av forskare vid Edinburgh-universitetet...
/ Anders Hansen
En naturalistisk studie av fem antipsykotiska läkemedel 25
Nya rön
Den sedan länge väntade första delen av CATIE-studien (Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness), som utförts av National Institute of Mental Health vid 57 kliniker i USA åren 1999–2004, har rapporterats i New England Journal of Medicine...
/ Lennart Wetterberg
De flesta adopterade barn mår bra 26
Nya rön
Internationell adoption ska enligt Haag-konventionen om internationell adoption från 1993 övervägas bara då det inte går att hitta en tillfredsställande placering för ett övergivet barn inom det egna landet genom inhemsk adoption...
/ Marianne Cederblad
Olika riskfaktorer vid olika typer av katarakt 26
Nya rön
Katarakt är den vanligaste orsaken till blindhet i världen. Den enda kända behandlingen är operation, då den grumlade linsen tas bort och ofta ersätts med en konstgjord lins...
/ Charlotta Zetterström
Fetma etablerad riskfaktor för reflux och körtelcancer i matstrupen, visar metaanalys 27
Nyligen har en metaanalys publicerats som bekräftar fynden från inte minst stora populationsbaserade studier i Sverige och övriga Skandinavien om ett måttligt starkt dos–responssamband mellan ökande kroppsmassa och såväl refluxsymtom som refluxesofagit... / Jesper Lagergren
Vykort som profylax mot upprepad självförgiftning 27
Det har gjorts oräkneliga försök att förhindra upprepning av avsiktlig självförgiftning med hjälp av olika »psykosociala« interventioner i oselekterade patientgrupper. Ingen har visats vara effektiv... / Göran Isacsson

KLINIK OCH VETENSKAP

Växtsteroler i vanliga livsmedel sänker serumkolestrol 28
Växtsteroler i vanlig mat påverkar kolesterolomsättningen, enligt experimentella studier, och sänker serumhalten av kolesterol, enligt epidemiologiska studier. Detta bör man ta hänsyn till i kostrådgivningen vid hyperlipidemi, vid profylax mot hjärt–kärlsjukdomar och vid industriell beredning av växtsterolrika livsmedel. / Lars Ellegård WITH ENGLISH SUMMARY

Stora skillnader i vården av nyfödda vid åtta svenska BB-avdelningar 34
Originalstudie
Stora skillnader råder i nyföddhetsvården vid de åtta BB-avdelningar i sydöstra Sverige som studerats med hjälp av ett gemensamt vårdregister. Skillnaderna gäller bl a tilläggsmatning, behandling med smärtstillande medel, antal barnläkarundersökningar och antal blodprov för glukosbestämning.
/ Nina Nelson WITH ENGLISH SUMMARY

Den kärlsjuke patientens väg genom svensk sjukvård 38
Originalstudie/Från primärvård till invasiv intervention
Prevalensen av perifer kärlsjukdom som ger upphov till ischemiska symtom i nedre extremiteterna (benartärsjukdom) är för närvarande inte tillfredsställande kartlagd i Sverige...
/ David Bergqvist
Hjärtat minns – och minns man det kan man undvika onödiga undersökningar 42
Fall 1 En 75-årig kvinna med anamnes på hypertoni, förmaksflimmerattacker och pacemakerbehandling på grund av bradykardi under betablockad inkommer efter en kort episod av obehag i bröstet... / Liliane Wecke WITH ENGLISH SUMMARY

Anestesin avslöjade internmedicinsk sjukdom 48
FALLBESKRIVNING/Fallbeskrivning visar narkosens demaskerande effekt
Ett fall där en 40-årig, till synes frisk man vid narkos drabbades av takyarytmi och hypermetabolism visar på narkosens demaskerande effekt. Orsaken visade sig vara odiagnostiserad tyreotoxikos.
/ Tage Ericsson WITH ENGLISH SUMMARY

Lex Maria-dödsfall ska polisanmälas! 50
RAPPORT
I en medicinhistorisk paus i Läkartidningen [1] lämnar Göran Wennergren ett fängslande bidrag till förståelsen av den historiska bakgrunden till det sedan lång tid gällande regelverket, vilket innebär att för patienten riskfyllda händelser inom hälso- och sjukvården ska...
/ Henrik Druid
Kommentar:
Felaktig koppling till Lex Maria 50
När man diskuterar dessa frågor är det viktigt att känna till att anmälningsskyldigheten i gällande Lex Maria-bestämmelser inte har någon koppling till fel och försummelse utan syftar till att fånga upp risker i vården... / Torsten Mossberg

PATIENTSÄKERHET

Ansvaret för vården åvilar i första hand inte patienten utan läkaren 52
Ansvaret för vård och behandling åvilar i första hand inte patienten, utan den behandlande läkaren. Det slår Ansvarsnämnden fast och varnar en distriktsläkare, som hävdade att dröjsmålet med adekvata åtgärder efter provsvar orsakades av att patienten underlåtit att informera sig om analysen.
Opererade svår knäskada utan röntgenundersökning – missade fraktur 52
Ortopeden skulle inte ha nöjt sig med en manuell och okulär besiktning utan ha ordnat en preoperativ röntgenundersökning av pojkens knäskada.
»Borde uteslutit andra orsaker till besvären innan han bedömde dem som psykiska« 53
Patienten hade lungemboli – distriktsläkare varnas
Patientens besvär var inte psykiskt betingade som distriktsläkaren trodde. I stället hade han lungemboli och distriktsläkaren varnas.

DEBATT OCH BREV

Vad gör en händelse till ett nationellt trauma? 54
Palmemordet, Estonias förlisning, mordet på Anna Lindh, tsunamikatastrofen ...
Sverige har de senaste decennierna genomlidit ett antal händelser som utvecklats till »nationella trauman«. Händelsens omfattning, om den kommer totalt oväntat, dess symbolvärde, massmediernas agerande och om många barn är inblandade bidrar till om en händelse får karaktären nationellt trauma. Dessa aspekter måste vägas in i samhällets samlade kris- och katastrofberedskap.
/ Tom Lundin
Sjuk i Sverige – frisk i Europa? 56
Innan rätt till planerad sjukvård i alla EU/EES-länder införs, måste man besinna sig och dels överväga konsekvenserna för de nationella sjukvårdssystemen, dels noga reglera vilken vård som omfattas, och hur och när betalning ska ske samt vad som händer om något går snett. / Lars Linnersten
Ogrundad kritik mot Djurskyddsmyndigheten 58
Professor Erik Lundgren ger en förenklad bild av det etiska dilemmat i försöksdjursanvändningen. Avvägningen gäller hur mycket lidande vi ska acceptera i relation till försökens samhälleliga nytta. Våra förslag handlar inte om att vi vill göra juridik av etiken, och beslutsmakten ligger fortfarande på de djurförsöksetiska nämnderna. / Matz Hammarström
Etik – inte juridik och byråkrati 61
Replik
Djurskyddsmyndighetens ledning pläderar för mer juridik och byråkrati – vilket snarast förflackar den etiska bedömningen.
/ Erik Lundgren
Så minskas riskerna vid påkörning bakifrån 61
Ulla Bergholms skildring i LT 45/2005 (sidorna 3400-2) av sina plågor efter en bilolycka 1998 berör mig djupt, liksom det upprörande i hennes maktlöshet gentemot försäkringsbolaget... / Bror Gårdelöf
Sjukvården en högriskindustri – information nu bättre än nya studier 62
Den nyligen publicerade studien av hälsoekonomiska konsekvenser av patientskador visar att patientskador förutom lidande för patienten även kostar mycket pengar för samhället [1]... / Karin Pukk
Bra att vi kan söka vård utomlands 62
Som kirurg och anställd i Stockholms läns landsting sedan många år och intresserad av sjukvårdspolitik, tycker jag att det är bra att svenska medborgare kan söka vård utomlands... / Bo Westman
Ska vi tillåta att ordet sjukdom mönstras ut? 62
På Uppsala Akademiska Sjukhus har man nyligen infört ett nytt datorbaserat journalsystem – Cambio Cosmic. I det systemet har man ersatt ordet sjukdom med ordet hälsoproblem – tidigare hälsoproblem – nuvarande hälsoproblem och aktuellt hälsoproblem... / Tomas Risberg
Vi bör skriva ut de läkemedel vi själva skulle vilja behandlas med 63
Vi läkare bör vara kostnadsmedvetna när vi skriver ut läkemedel. Våra läkemedelskommittéer hjälper oss med vårdprogram och rekommendationer för olika sjukdomstillstånd... / Marie-Louise Ekholm
Angående SSRI-preparat 63
2/2005 (sidorna 3926-7) inlägg och kommentar om SBUs rapport om behandling av ångestsyndrom. Jag har egen erfarenhet av både psykoterapi och farmakologisk behandling, och det har många med mig, vilket jag senare har lärt...
Onödigt skrämma patienterna 63
De gröna lungor som visades på omslaget till LT 49/2005 med text: »Biologiska läkemedel mot reumatisk sjukdom kan ge lungfibros« tangerar kvällstidningsjournalistik...

KULTUR

Sagan om barnet i kuvösen 64
Bakjouren vid nyföddhetsavdelningen på det världsledande sjukhuset brukar alltid vara lite annorlunda. Men i år var det något alldeles särskilt. Som vanligt gick jag upp för Eugeniabacken. Det var isigt och inget vidare sandat...
Vad är en människa? 65
Biologins, biokemins och genetikens definition räcker inte
Den franske filosofen och läkaren Georges Canguilhem (1904–1995) sökte i sina arbeten den medicinska förnuftstrons rötter. Han kom fram till att biologin som vetenskap hade tvingats att sätta parentes om den centrala frågan om livet. Hans filosofiska arbeten belyser klyftan mellan medicinsk vetenskap och sjukvården som praktik.
Ett hem utöver det vanliga 67
Märkliga saker kan inträffa på Hållpunkten, mottagningen för hemlösa. Auktionstidningen – auktionsverkets tidning om konst och antikviteter – damp ned i de hemlösas brevlåda. På 40 glansiga sidor kan man botanisera bland höstens utrop...
En snäll doktor är modig och klok 68
Stefan Einhorn har kommit ut med en fjärde bok om »att leva med etiken i sitt hjärta«, »Konsten att vara snäll«. De tidigare tre är »En dold Gud«, »Ont i kroppen« och »Den sjunde dagen«...

ENDAST PÅ WEBBEN

Legitimationen indragen efter ordination av Viagra mot ögonsjukdom
En läkare behandlade en svår ögonsjukdom med viagra, socker och honung. En annan läkare skrev ut intyg till en patient om att inte behöva ha halvljuset på vid bilkörning på grund av överkänslighet.
Läs mer
Hur mår doktorn själv?
Läkarnas hälsa
Att gå till doktorn tar emot när man är doktor. Doktorn väntas diagnostisera, behandla och rehabilitera sig själv. Och läkare har väldigt låg sjukfrånvaro jämfört med andra. Men en genomgång av arbetsmiljön visar att läkarna arbetar under stor press, och en stor del av de läkare som är sjukskrivna har en psykiskt relaterad diagnos. Depression är vanligt och problemen har ofta samband med arbetet. Dessutom är självmordsfrekvensen högre bland läkare än i den övriga befolkningen. Det visar studier från många olika länder.
Så hur mår doktorn egentligen? Läkartidningen har undersökt.