INNEHÅLL NUMMER 3, 2006

LEDARE

Doktorn i datorns våld
För att öka säkerheten och minska felordinationer har många sjukhus i USA gått över till datoriserade ordinationssystem, förkortat CPOE. Medicinering och provtagningar kan ordineras enbart genom ett datorprogram som samtidigt fungerar som ett beslutsstöd... / Josef Milerad
Nytt och bättre pensionsavtal 109
Sedan årsskiftet omfattas flertalet av denna tidnings läsare av ett nytt kommunalt pensionsavtal kallat KAP-KL – »kollektivavtalad pension för kommuner och landsting«... / Uno Käärik
Förhandlingarna som det gick troll i ... 109
Mera om pensioner: inte bara det stora kommunala pensionsavtalet har blivit klart – även den segdragna frågan om de s k kombinationsanställda läkarnas pension fick sin lyckliga lösning i slutet av det gångna året... / Uno Käärik

LT DEBATT

Miljarder missar kärnverksamheterna 111
Någonting är galet i psykiatrin ...
En bra psykiatri är inte enbart en fråga om resurser utan främst en fråga om hur man använder sig av de tilldelade resurserna. Större krav kan således ställas på psykiatrins produktivitet och effektivitet, skriver Filipe Costa på LT-Debatt.
/ Filipe Costa

AKTUELLT

»Ödmansben« var ärftlig skelettsjukdom 114
Maj Ödman har fått en diagnos. Men det tog 90 år innan hon fick veta att värken som hon haft sedan barndomen berodde på den ärftliga skelettsjukdomen multipel epifyseal dysplasi, MED. / Sara Holfve
Divisionschef på KS byter jobb 117
Svante Baehrendtz lämnar sin post som divisionschef för onkologi och hematologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. / Amelie Cardell
Ökat samarbete mellan svenska och amerikanska forskare 117
Amerikanska National Institutes of Health, NIH, öppnar överraskande upp dörren för både ökat samarbete och mer pengar till svensk forskning. / Amelie Cardell
Läkare riskerade livstid för dödshjälp 117
En fransk läkare har riskerat livstids fängelse för dödshjälp. Nyligen beslutade dock åklagaren att lägga ner åtalet. För drygt två år sedan skrev en totalförlamad ung man ett öppet brev till Presidenten och vädjade om dödshjälp... / Anna Trenning-Himmelsbach
SMI erbjuder hjälp till Turkiet 117
Fågelinfluensan H5N1 har på sistone skördat minst tre dödsfall i östra Turkiet. Berörda myndigheter i Sverige följer händelseutvecklingen och Smittskyddsinstitutet har erbjudit WHO att skicka fyra av sina experter till området... / Amelie Cardell
För mycket jobb ledde till utbrändhet 118
Läkarnas hälsa
Pia Malmquist och Lena Cavallin var båda hängivna läkare. Tills en dag då hela livet gick sönder. Pia Malmquist upplevde att hon föll utför ett stup och gick i tusen bitar. Lena Cavallin kunde inte sluta gråta.
/ Elisabet Ohlin

MEDICINSK KOMMENTAR

Epidemiologi och sjuka hus-syndrom – en olämplig kombination 121
Sjuka hus-syndromet är ett oanvändbart begrepp, visar en dansk avhandling. Syndromet är exempel på ett ”symtombaserat tillstånd” där epidemiologiska studier i mer än 20 år gett motstridiga resultat: Som man frågat har man fått svar ... / Åke Thörn
Samband hungersnöd–schizofreni 123
Det ofödda barnets sjukdomsrisk fördubblas om modern svälter
Om en gravid kvinna svälter fördubblas det ofödda barnets risk att i framtiden insjukna i schizofreni, visar två stora studier. Resultaten kan ge implikationer för såväl den rika som den fattiga världen. En plågsam insikt är vilka följder dagens svältkatastrofer kan ge.
/ Peter Allebeck

NYA RÖN

Slår pulmonaliskatetern knut på sig själv? 125
Nya rön
Få metoder inom intensivvården är så under diskussion som användningen av pulmonaliskateter för hemodynamisk övervakning. Denna invasiva teknik – en flytkateter läggs in via central ven och passerar via högerhjärtat ut i lungkretsloppet – kan ge information om hjärtminutvolym,...
/ Hans Blomqvist
Kognitiva kostnader med att vara tvilling 125
Nya rön
Tvillingar har lägre IQ än syskon i samma familj som inte har en tvilling. Det visar en studie från Skottland som presenteras i BMJ. Kohortstudien bygger på data från 236 tvillingar och 9 832 singelsyskon (dvs utan tvilling) som samlades in på 1950-talet i Skottland...
/ Anders Hansen
Riskabelt ge B-vitamin vid hjärt–kärlsjukdom 126
I observationsstudier har man funnit ett samband mellan hög koncentration av homocystein i plasma och ökad risk för kranskärlssjukdom. En vanlig mutation i metylentetrahydrofolatreduktas (MTHFR) är kopplad till ökad halt av homocystein i plasma... / Jan-Håkan Jansson
Integrativ vårdmodell ger bättre psykosbehandling 126
Nya rön
Tidigare forskning tyder på att långtidsförloppet för förstagångsinsjuknade psykospatienter förbättras med tidig intervention, kontinuitet, lättillgänglighet och att familjen involveras i behandlingen (Cullberg och medarbetare, LT 41/2005)...
Abort vid oönskad graviditet ökar inte risken för depression 126
Nya rön
Abort vid oönskad graviditet ökar inte risken för att kvinnan ska drabbas av depression. Det visar en studie från Colorado som presenteras i BMJ. Forskarna har studerat data från 1 247 kvinnor i åldrarna 14–21 år som blivit gravida för första gången utan att ha planerat detta...
/ Anders Hansen
Status epilepticus – evidensbaserade terapiråd 127
Nya rön
Det är välkänt att patienter med epilepsi har en överdödlighet orsakad av de epileptiska anfallen. Långvariga anfall och status epilepticus är särskilt livshotande...
Viktigt förebygga fall hos äldre 127
Nya rön
Från Tammerfors har välrenommerade författare skrivit om en metaanalys och systematisk översikt baserad på sökningar i Medline och PubMed avseende prevention av fall och fallskador – ett viktigt problem inom geriatriken...
/ Bertil Steen

KLINIK OCH VETENSKAP

Multipel epifyseal dysplasi 128
Viktigt med tidig diagnos för säker genetisk riskbedömning, förebyggande insatser och skademinskande behandling
Multipel epifyseal dysplasi (MED) ingår i sjukdomsgruppen osteokondrodysplasier. Mer än 200 olika osteokondrodysplasier har beskrivits och indelats i 33 olika specifika diagnostiska grupper av International Working group on the Classification of Constitutional Disorders of ...
Högt HDL-kolesterol och kvinnligt kön underskattade skyddsfaktorer 131
Primärprevention vid hyperkolesterolemi
Högt HDL-kolesterol och kvinnligt kön underskattat skydd mot koronarsjukdom Hyperkolesterolemi är vanligt hos medelålders och äldre kvinnor och personer med hyper-HDL-kolesterolemi. I primärpreventiva studier har behandling som sänker serumkolesterol visats ha obetydlig effekt på incidensen av koronarsjukdom hos kvinnor men inte hos män. Trots detta förskrivs serumlipidsänkande läkemedel lika mycket till både män och kvinnor.
/ Gustaf Wahlberg
Primärvården en viktig aktör vid psykisk ohälsa 135
Konsekutiv tvärsnittsstudie i Göteborg visar ett stort utvecklingsbehov
Psykisk ohälsa är nu den största orsaken till långtidssjukskrivning över 60 dagar i Göteborg [1]. Totalt 44 procent av de patienter som sjukskrivs längre än 60 dagar blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa...
/ Mikael Scharin WITH ENGLISH SUMMARY

Neuropsykiatriska sjukdomar och hjärt–kärlsjukdomar dominerar 137
Sjukdomsbördan i Sverige mätt med DALY
En färsk sammanställning av den totala sjukdomsbördan i Sverige mätt med DALY (Disability Adjusted Life Years) visar att tre diagnosgrupper dominerar: hjärt–kärlsjukdomar, neuropsykiatriska sjukdomar och maligna tumörer. Bland kvinnor väger neuropsykiatriska sjukdomar tyngst och bland män hjärt–kärlsjukdomar.
/ Tahereh Moradi WITH ENGLISH SUMMARY

Att sätta P för fusk 143
RAPPORT
Med hjälp av statistiska metoder är det möjligt att påvisa fusk i forskning. Ett framgångsrikt exempel har publicerats i BMJ, där tidskriftens referenter fattade misstankar om ett insänt manus och därför begärde in originaldata som de satte under luppen. Med stor trovärdighet kunde de visa att data var manipulerade (påhittade?) och att observationsmaterialet inte kunde härröra från en korrekt randomiserad, enkelblind studie.
/ Adam Taube

DEBATT OCH BREV

Socialstyrelsen bemöter kritiken:
Oron för att barn i asylprocessen utnyttjas måste kunna artikuleras och bedömas 146
Även om ingen vet omfattningen av att barn, i strid med FNs barnkonvention, används på ett för barnets utveckling kränkande sätt, måste den oro som redan finns i den kliniska vardagen kunna artikuleras och bedömas utan att någon därför blir anklagad för bristande medkänsla eller bristande etik...
Grundutbildningens innehåll måste ändras för att fler läkare ska bli chefer 147
Förutsättningarna för att läkarkollektivet ska kunna vara ledare i vården behöver förbättras. Detta kräver en förändrad grundutbildning där inte enbart medicinsk fackkunskap förmedlas utan även utrymme ges för 1–2 terminers utbildning i administration, ledarskap m m... / Michael Breimer
Dags att läkarkåren sätter ner foten i ledarskapsfrågan! 148
Läkarförbundet måste visa upp en enad front i frågan om vem som är bäst lämpad att vara chef i sjukvården. Som Marie Wedin framhållit finns det inget som talar för att sjuksköterskor skulle vara bättre chefer än läkare... / Dan Johannesson
Förena medicinsk kunskap med ekonomi och administration! 149
Läkare med intresse för ledarskap måste få möjlighet till utbildning i ekonomi och administration. Medicinsk kunskap behövs mer än någonsin i ledningen av sjukvården... / Björn Zackrisson
Kan läkaren återta sin roll i sjukvården? 150
Kan uppgiften att ställa en diagnos verkligen betraktas som ett revirtänkande – som därtill bör avskaffas? Tanken tycks i alla fall föresväva både Vårdförbundet och landets vård- och äldreomsorgsminister...
Kommentar:
Läkarna är omistliga som chefer i vården! 151
Frågan om chef- och ledarskap i sjukvården har i många år varit central för Läkarförbundet. Vi verkar idag liksom förr för att vården ska ledas av läkare... / Eva Nilsson Bågenholm
Om »sjukskrivning« 152
Omslagsbilden till Läkartidningen 48/ 2005 måste vara helt fel av två anledningar, dels gäller det så gott som aldrig ja eller nej, dels inte heller endast nej. Med förvåning finner jag att debatten om »sjukintyget« förs på denna olyckligt låga nivå... / Sten Gibson

KULTUR

Konstnärskap med vårdmotiv 153
Många sjukvårdsanställda mår dåligt i den stress som råder inom sjukvården, säger Tor-Göran Henriksson i en intervju i samband med en separatutställning av hans verk. I dubbeltydiga målningar och träskulpturer skildrar Tor-Göran Henriksson, kirurg och konstnär, uppsaliensisk sjukvårdsmiljö.
En observant akademisk patient 155
Folke Henschen, aktuell genom återinvigningen av Peter Weiss’ muralmålning i Karolinska sjukhusets gamla patologbyggnad, var en Stockholmsprofil under 1900-talets sju första decennier... / Jan Eklund

ENDAST PÅ WEBBEN

Norsk professor avslöjade forskningsfusk
Fusket bakom studien om risken att få muncancer var uppenbart och borde ha upptäckts för länge sedan. Det säger professorn i epidemiologi, Lars Vatten vid NTNU i Trondheim, som häromveckan avslöjade en av de största forskningsskandalerna någonsin.
Läs mer
/ Amelie Cardell
»Ödmansben« var multipel epifyseal dysplasi
Multipel epifyseal dysplasi är en smärtsam skelettsjukdom som vanligtvis ärvs autosomalt dominant. Det innebär att om den ena föräldern har sjukdomen är risken, för såväl söner som döttrar, att ärva den 50 procent. Sjukdomen visar sig ofta redan i småbarnsåldern och yttrar sig som ledbesvär i form av stelhet och smärta i höfter och knän. Det finns inga läkemedel som hejdar sjukdomsprocessen, men mycket kan göras för att lindra smärtor och stelhet, motverka felställningar och andra komplikationer samt kompensera för funktionsnedsättningar. Maj Ödman intervjuas i veckans nummer. Hon har levt med sjukdomen i hela sitt liv, men först nu fått diagnosen.
Chefskap i vården
Förutsättningarna för att läkarkollektivet ska kunna vara ledare i vården behöver förbättras. Grundutbildningens innehåll måste ändras. Frågan om chefskap i hälso- och sjukvården är angelägen. Det visar de inlägg vi samlat under temat: Chefskap i vården.