INNEHÅLL NUMMER 5, 2006

LEDARE

Forskningsfusk och hjärnans kompass 266
Varför sätter framgångsrika och erkända forskare sin karriär på spel genom att fabricera och manipulera data? Risken för upptäckt i dagens informationssamhälle är uppenbar... / Josef Milerad
Sjukskrivning med kvalitet 269
Arbetet med regeringens mål att halvera ohälsotalet fortsätter, men nu hörs allt fler protester från individer, läkare och fackliga företrädare om hetsjakt på sjukskrivna... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Hälsa, sjukdom och välbefinnande 271
I arbetet med att mäta och åtgärda förhållanden som sätter ned hälsan är WHOs nuvarande hälsodefinition ett otillfredsställande och ibland direkt missledande verktyg. Den bör därför avskaffas och ersättas av två av från andra oberoende definitioner – en hälsodefinition som handlar om »frisk – sjuk«, och en välbefinnandedefinition som handlar om »må bra – må dåligt«.

AKTUELLT

Vetenskapsrådets expertgrupp avslöjar forskningsfusk
Den före detta professorn vid Karolinska institutet, Thomas Lundeberg har under flera år ägnat sig åt ett graverande och omfattande forskningsfusk. / Amelie Cardell
Bevarad urinkontinens
med robotkirurgi 272
Fler fall av prostatacancer upptäcks tidigare och allt fler opereras konstateras i en vetenskaplig studie som LT publicerar denna vecka. På Karolinska Universitetssjukhuset i Solna sker allt fler robotassisterade prostataoperationer. I dagarna kom robot nummer två på plats. Patienten kan gå hem dagen efter operation och färre blir inkontinenta efter ingreppet. / Amelie Cardell
Förstoring kompenserar förlorad taktil känsla 274
Urologspecialisten Ali Khatami och hans kolleger vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset opererar årligen bort hundratals cancerangripna prostatakörtlar. De använder sig ännu så länge av konventionell öppen kirurgi och merparten av patienterna reser hem redan efter två dagar. / Amelie Cardell
Han skall få vaccintillverkningen att landa mellan offentligt och privat 275
Varför just jag fick uppdraget kan jag bara spekulera om, men jag skulle tro att ett av skälen är att jag arbetat som statssekreterare i Socialdepartementet och näringsdepartementet.
Läkartidningens medicinske chefredaktör varnar:
All typ av nikotin kan skada fostret 276
Även nikotintuggummi under graviditeten kan öka risken för plötslig spädbarnsdöd. Det är slutsatsen i en ny och uppdaterad litteraturgenomgång. / Elisabet Ohlin
Tillbaka i Sverige för att bli läkare 277
För tio år sedan utvisdades Rojda Sincari från Sverige. Men hon fick möjlighet att återvända för att studera. Nu är hon tandläkare och snart färdig läkare.
Sämre villkor för invandrade läkare upprör 278
– Vi behandlas som andra klassens läkare, även om vi har samma arbetsuppgifter som våra kolleger. Tusentals utomeuropeiska läkare på franska sjukhus kräver nu högre status.

NOTISER

Arbetsmiljöverket hotar landstinget med vite 274
Arbetsmiljön och arbetsförhållandena vid vårdcentralerna i Kiruna får ordentligt underkänt i en granskningsrapport från Arbetsmiljöverket. Norrbottens läns landsting måste åtgärda bristerna senast den 1 juni. Annars hotar verket med vite...
Socialstyrelsen vill bygga ut läkarutbildningen 274
Både läkar- och tandläkarutbildningen måste byggas ut, skriver Socialstyrelsen i en rapport som överlämnats till regeringen den här veckan. Rapporten redogör för tillgång och efterfrågan på ett antal vårdyrken...
Fler yrkesgrupper blir legitimerade 274
Förra veckan sa Riksdagens socialutskott ja till regeringsförslaget att införa legitimationer för dietister, ortopedingenjörer, biomedicinska analytiker och audionomer. Utskottet vill också att regeringen ska snabbutreda frågan om legitimationer för cytodiagnostiker...
Oklart om två kokleaimplantat är bättre än ett 275
Den vetenskapliga dokumentationen om patientnyttan av två kokleaimplantat istället för ett hos barn är otillräcklig. Det är slutsatsen av en Alert-rapport från SBU som kom förra veckan...

MEDICINSK KOMMENTAR

Prostatacancer – kan onödig terapi undvikas? 279
Prostataspecifikt antigens (PSA) kinetik kan vägleda handläggningen
Incidensen av prostatacancer i Sverige har ökat kraftigt under senare år, och ökningen föreligger framför allt i den lägsta åldersgruppen (50–69 år), medan incidensen hos de äldsta männen minskar [1]...
/ Per-Uno Malmström

NYA RÖN

Graviditetskomplikationer orsak till plötslig spädbarnsdöd 280
En forskargrupp kring professor Gordon C S Smith i Cambridge har de senaste åren presenterat resultat som visar att en suboptimal intrauterin miljö ger ökad risk för plötslig spädbarnsdöd... / Göran Wennergren
Farlig, ny variant av fluorokinolonresistent Clostridium difficile 280
Antibiotikaassocierad diarré utlöst av Clostridium difficile är ett betydande problem inom vården och drabbar framför allt äldre och kroniskt sjuka patienter. Inflammationen i tarmen orsakas av två toxiner, toxin A och toxin B, och vissa stammar producerar dessutom ett binärt... / Bo Svenungsson
Huvudlöss kan kvävas ihjäl 281
Huvudlöss (Pediculus capitis) lever enbart i huvudhåret och hårbotten, även i rent hår, och är vanligast hos barn. I Sverige säljs det varje år lusmedel motsvarande 100 000 behandlingar vilket – i brist på säkra siffror om antalet personer som drabbas – visar att det finns ett... / Johan Lagerfelt
Manlig omskärelse ingen genväg till skydd mot HIV 281
Betydelsen av omskärelse som faktor för transmission av HIV har diskuterats ända sedan intresset för den afrikanska epidemin väcktes i mitten av 1980-talet. Kvinnlig omskärelse – eller könsstympning – kan öka risken för HIV-infektion om den genomförs med infekterade instrument... / PehrOlov Pehrson
Nervceller som styr minnet kan nybildas 282
Cerebral ischemi innebär syre- och näringsbrist till hjärnan och inträder när blodflödet till hjärnan stoppas, exempelvis efter stroke eller hjärtstillestånd. Nervceller är extra känsliga för ischemi, och bortfallet av nervceller har hittills ansetts irreversibelt med ofta... / Gabriel von Euler
Helicobacter pylori – tänkbar orsak till rekurrent aftös stomatit 282
Rekurrent aftös stomatit är ett relativt vanligt tillstånd med återkommande smärtsamma sår i munhålan. Tillståndet debuterar i unga år och minskar i frekvens och svårighet med stigande ålder. Genesen till rekurrent aftös stomatit är oklar... / Anna Stjernquist-Desatnik
Sentinel node-biopsi vid bröstcancer 283
Sentinel node-biopsi har utvecklats till att ersätta axillutrymning för stadieindelning vid operation av bröstcancer. Metoden – som innebär att man märker in den första lymfkörteln/-körtlarna dit lymfan dräneras från brösttumören med en radioaktiv isotop och en blå vitalfärg –... / Leif Bergkvist
Evolution eller revolution inom bröstcancerbehandlingen? 283
På 1980-talet beskrevs en familj av cellulära tillväxtfaktorer, epidermal growth factor receptors, EGFR. En medlem, HER2 eller c-erb2, befanns vara viktig för proliferation... / Stig B Holmberg

KLINIK OCH VETENSKAP

Drastisk förändring av sjukdomspanoramat 285
Prostatacancer i Sverige 1998–2003
Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och svarar för en tredjedel av samtliga rapporterade cancerfall hos män. Tumören är ett androgenberoende adenokarcinom. Orsaken är okänd, men stigande ålder är den helt dominerande riskfaktorn...
/ Eberhard Varenhorst WITH ENGLISH SUMMARY

Ungdomsmottagningar – nätverk med helhetssyn på ungas problem 289
ÖVERSIKT
Ungdomsmottagningarna är sedan 1970-talet en del av det offentliga stödjande nätverket runt ungdomar. Det ursprungliga syftet att stödja och råda unga människor i sex- och samlevnadsfrågor har, i och med förändringar i samhället, vidgats till att omfatta insatser för ungdomars psykiska och sociala hälsa. Inom verksamheten har man under åren byggt upp en kunskap som saknas inom den traditionella sjukvården.
Den bioekologiska medicinen har kommit för att stanna 293
Om flora, synbiotika, immunitet och resistens mot sjukdom
Ett väl fungerande ytskydd och en stabil barriär mot skadligt inflytande från omgivningen är en förutsättning för liv och hälsa hos både plantor och djur. Även om mycket fortfarande är okänt så har under senare år kunskapen om hur det fungerar ökat dramatiskt...
Oseltamivirresistent fågelinfluensa väcker oro 298
Privat hamstring av influensamedel ett potentiellt folkhälsohot
Från Vietnam har beskrivits oroande fall av oseltamivirresistens vid fågelinfluensa, trots lege artis-behandling. Troligen krävs högre doser och längre behandlingstider än vad som nu rekommenderas. För låg dosering och för kort behandlingstid med oseltamivir (Tamiflu) kan leda till resistensutveckling hos alla typer av influensavirus, vilket kan göra de tillgängliga influensaläkemedlen verkningslösa. I detta sammanhang är suboptimal egenanvändning av hamstrad medicin ett potentiellt folkhälsohot.
/ Ingrid Uhnoo
Inga dödsfall/slaganfall efter kirurgi vid asymtomatisk karotisstenos 301
Femårsresultat redovisat i rikstäckande register
Kirurgi som primärprofylaktisk åtgärd vid asymtomatisk karotisstenos har visat goda resultat. Dock rekommenderas inte generell screening innan man noterat påverkan på frekvensen slaganfall i befolkningen.
/ David Bergqvist

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Prednisolondoser vid Bells pares 303
Finns det något vetenskapligt stöd för prednisolonkurer på sammanlagt under 400 mg vid Bells pares (idiopatisk facialispares)?

DEBATT OCH BREV

Läkare och ledarskapet i hälso- och sjukvården 304
Det är en ödesfråga att säkra Det Goda Ledarskapet i svensk sjukvård. Läkare har goda möjligheter att platsa bland sjukvårds-Sveriges bästa ledare, men bör lägga alla ansträngningar på att bli föredömen som goda ledare, däremot inte nedlåta sig till att kräva ett regelverk som exkluderar andra grupper.
Homocystein: kris – utveckling 305
Jag läste med intresse Jan-Håkan Janssons analys i debatten kring homocystein (LT 3/2006, sidan 126). Sambandet mellan högt homocystein och kärlsjukdom kom i fokus under 1990-talet. Det väckte stor entusiasm. Dessvärre blev det rejäla störningar i kommunikationen... / Bo Norberg
Exemplen Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och Barncancerfonden:
Aggressiv marknadsföring undergräver förtroendet 306
Cancerfonden, Hjärt– Lungfonden och Barncancerfonden – tre ideella organisationer med det goda syftet att samla in pengar till angelägen medicinsk forskning. Hur kan sådana organisationer nedlåta sig till att i sina annonskampanjer använda samma naiva och kommersiella metoder som är vanliga i reklam för varor?
Riskabel rubriksättning om B-vitaminer och hjärt–kärlsjukdom 307
Rubriken till Jan-Håkan Janssons notis under Nya Rön i Läkartidningen 3/2006 (sidan 126), »Riskabelt ge B-vitamin vid hjärt–kärlsjukdom«, speglar möjligen författarens ståndpunkt, men saknar stöd i den metaanalys som är angiven som referens i notisen... / Anne Bergman
Replik:
Vi tar till oss av kritiken 307
Vi tar till oss Anne Bergmans och Britta Lewalds kritik. Rubriken hade varit korrekt om den speglat resultaten av en välgjord randomiserad studie eller metaanalys... / Josef Milerad
Allvarlig lungsjukdom vid RA och TNF-blockering – finns det ett samband? 308
Vi läste med stort intresse Birgitta Tengstrands och medarbetares artikel »TNF-blockad vid reumatoid artrit kan ge svår fibrotiserande alveolit« [1]. De observerade fallen utgör en signal som det är viktigt att följa upp i registerstudier...
Replik:
Angeläget med strukturerad uppföljning 308
Vi tackar Carl Turesson och medarbetare för kommentarerna avseende våra fallbeskrivningar av svår fibrotiserande alveolit vid TNF-blockad vid reumatoid artrit (RA) och för redovisningen av erfarenheterna från södra Sverige...
Botande av ulkussjukdom – en farlig medikalisering? 309
År 2005 års Nobelpris i medicin eller fysiologi till Barry Marshall och Robin Warren för upptäckten av bakterien Helicobacter pylori och dess roll vid gastrit och ulkussjukdom har av en samfälld forskar- och läkarkår hälsats som välkommet och ytterst välförtjänt... / Tomas Bergström
Kompletterande utredningar vid »restless legs« 309
I Läkartidningen 4/2006 (sidorna 207-11) finns en bra artikel om restless legs. I utredningsschemat på sidan 210 bör två kompletteringar göras: uteslut tyroideasjukdom och fästingburen infektion genom att ta blodprov för analys av T4, TSH och borreliaserologi... / Anders Överby

KULTUR

Akademiska framgångar ledde till ödesdigert självsvåld 312
Epidemiologen och infektionsläkaren Thomas Butler är ett tragiskt exempel på hur stora framgångar kan göra en människa ”fartblind”. Butler började följa sina egna lagar snarare än samhällets. Han brast i hänsyn till de säkerhetsföreskrifter som förelåg. Detta tillsammans med ekonomiska oegentligheter ledde till fängelse och därmed slutet på en lysande forskargärning.
På spaning efter soffan 314
En gång i Wien för många år sedan gick jag till Berggasse 19 för att titta på Soffan. Soffan med stort S, ursoffan, förebilden för alla psykoanalytikersoffor i böcker och filmer...
Olika idétraditioners syn på modern genterapi 315
NYA BÖCKER
Etik och genteknik. Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning.
Berättande introduktion till ortopedin 315
NYA BÖCKER
Ortopedisk grundbok

ENDAST PÅ WEBBEN

Läkare anmäld misstänkt för fiffel
En Göteborgsläkare har anmälts till ekobrottsmyndigheten av Västra Götalands-regionen. Läkaren misstänks ha fått ut 5,7 miljoner för mycket i patientersättningar under åren 2000-2005, skriver Göteborgs-posten.
Pakistans läkare bojkottar europeiska läkemedel
Pakistans läkarförbund har beslutat att bojkotta läkemedel från Danmark, Norge, Schweiz, Tyskland och Frankrike, som en protest emot publiceringar av de Mohammed-teckningar som först publicerades av danska Jyllands-Posten i september 2005. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Autoantikroppstest – lovande metod för prostatascreening
FörhandspubliceringProstatspecifikt antigen (PSA) som screeningtest för tidig upptäckt av prostatacancer har kritiserats alltmer de senaste åren på grund av otillräckig specificitet. Med ny teknik kan man nu utveckla kombinerade test för olika biomarkörer som kännetecknar olika tumörer. Det känsligaste instrumentet för att upptäcka nya biomarkörer är sannolikt vårt eget immunsystem, som bildar autoantikroppar mot tumörantigener, vilket kan utnyttjas för att skapa nya diagnostiska test. Försök som gjorts för andra tumörformer har gett lovande resultat, vilket ger hopp om att man kan skapa ett screeningtest med högre specificitet och sensitivitet än dagens PSA-metod.
Läs mer
Prostatacancer i Sverige 1998–2003: drastisk förändring av sjukdomspanoramat
Det nationella registret för prostatacancer visar oroande siffror: sjukdomens incidens ökar för varje år. Allt fler yngre män diagnostiseras och allt fler icke-palpabla tumörer diagnostiseras tidigt. Samtidigt sjunker mortaliteten. Drivkraften i förändringen är PSA-diagnostiken och kurativ behandling, som fått stor spridning. Nya data visar också på vikten av att följa PSA (prostataspecifikt antigen) över tid, vilket kan ge underlag för valet mellan aktiv monitorering och kurativ terapi och bespara ett antal män onödig behandling.