INNEHÅLL NUMMER 6, 2006

LEDARE

Sömnapnéer kan tränas bort med musik 346
Symtomgivande sömnapnéer är vanliga hos män. De påverkar livskvaliteten (och samlivet) och ökar dessutom risken för hjärt–kärlsjukdom. Den hittills effektivaste behandlingsmetoden med övertrycksandning (CPAP) lämpar sig bara för de svåraste fallen... / Josef Milerad
Bättre äldrevård - en valfråga? 349
Att våra äldre medborgare skall ha rätt till god hälso- och sjukvård borde vara en självklarhet. Men ändå brister det idag på flera sätt. Andelen äldre med flera medicinska åkommor har ökat, men deras behov av kvalificerad sjukvård tillfredsställs inte på optimalt sätt...

LT DEBATT

Den nonchalerade barnadödligheten 351
Varje år dör 6 miljoner barn i onödan. Kunskapen att rädda dem finns. Pengarna och resurserna likaså. Ändå görs det inte! Detta är ett moraliskt och medicinskt ansvar som alltför länge kommit i skymundan.

AKTUELLT

Risk för missbildningar inte skäl för sänkt ålder på spermadonatorer 352
Pappans ålder kan ha betydelse för risken att barn föds med missbildningar. Det visar nu den största studien i sitt slag någonsin. Svenska experter menar dock att riskökningen är så liten att den inte motiverar en övre åldersgräns för spermadonatorer.
70 000 par i studie om risker med äldre pappa 353
En dansk studie visar inte på några skillnader i antal medfödda missbildningar generellt sett beroende på mannens ålder. Däremot var det fyra gånger vanligare att pappor över 50 år fick barn med Downs syndrom.
AT-läkare vill ha bättre handledning 354
AT-läkarna är nöjda med introduktionen till sjukhuset, men det är sämre ställt med handledningen. / Amelie Cardell
Thomas Lundeberg avvisar påståenden om forskningsfusk 356
Vetenskapsrådets sakkunniga riktade i förra veckan allvarlig kritik mot forskning som bedrivits av Thomas Lundeberg, före detta professor vid Karolinska institutet. I media, bland annat också i LT förra veckan, beskrevs det som anklagelser om fusk. / Amelie Cardell
»Det är en fördel om chefen är läkare« 356
Några frågor till Hanna Åsberg, ordförande i Medicine studerandes förbund som i helgen anordnade ledarskapskurs i Linköping för 26 förtroendevalda från hela landet... / Elisabet Ohlin
Äldrefrågor på dagordningen när vårdministern träffade Läkarförbundet 357
– Lite klokare blev jag i alla fall! Med de orden avslutade vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson mötet om äldrefrågor med Läkarförbundet som hon själv tagit initiativ till. / Sara Gunnarsdotter

NOTISER

Upplands ordförande blir anestesiologchef 354
Torbjörn Karlsson, anestesiolog i Uppsala, slutar som ordförande i Upplands allmänna läkarförening den 28 februari och blir dagen därpå verksamhetschef för anestesikliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala...
Ändrad ledning av Novum-stiftelser 354
De landstingsägda Novum-stiftelserna, som professorn vid Karolinska institutet Jan-Åke Gustafsson varit vd för, ombildades vid årsskiftet till en centrumbildning inom KI, efter en granskning som Stockholms läns landsting gjort. Anledningen är professorns dubbla roller...

MEDICINSK KOMMENTAR

Helicobacter pylori
gav paradigmskifte 359
Men kanske hör detta snart till medicinhistorien
Den Nobelprisbelönade upptäckten av Helicobacter pylori vände upp och ner på synen på ulkussjukdomen, och behandlingsstrategin ändrades radikalt. Men kanske hör detta snart till medicinhistorien. Nu minskar nämligen frekvensen Helicobacter-infektioner, och kanske är Helicobacter pylori-relaterad ulkussjukdom och ventrikelcancer snart ett minne blott.
/ Åke Danielsson
Allergitermer ställs på sin spets 361
Omarbetad nomenklatur kan ge tidig diagnos och bättre prognos
I veckans nummer av Läkartidningen presenterar en grupp allergiexperter från olika berörda specialiteter en svensk version av en internationell rapport om terminologin vid allergiska och närliggande sjukdomar...
/ Hans Formgren

NYA RÖN

Testosteronhalten olika i olika etniska grupper 364
De senaste 10–20 årens forskning har visat att det finns en stor variation i förmågan att metabolisera läkemedel både inom och mellan etniska grupper. Forskningen om motsvarande genetiska variation i omsättningen och utsöndringen av endogena steroider har inte fått samma...
Operationer av ljumskbråck och värdet av register 364
Danska kirurger konstaterar i artikeln att laparoskopisk bråckteknik, trots ett smidigt postoperativt förlopp, inte blivit allmänt accepterad på grund av höga kostnader, krav på generell anestesi, tekniska svårigheter med åtföljande lång inlärningskurva och sällsynta men...
Varnade läkare oproffsiga även under utbildningen 365
Läkare som varnas eller straffas för misstag de utfört i arbetet har i ökad utsträckning varit oprofessionella redan under läkarutbildningen. Det visar en studie från University of California... / Anders Hansen
Google förändrar medicinen 365
Sökmotorn Google har förändrat sättet vi söker information på. Nästa logiska steg är att starta en Google Medicine. En sådan skulle kunna göra enorma insatser för att underlätta sökandet efter medicinsk information och i förlängningen förbättra mänsklig hälsa... / Anders Hansen
Tidig behandling av stamning hos barn visar goda resultat 365
Stamning är en störning av talrytmen där besvären kan variera från lätta upphakningar till svår kommunikationsstörning med avvikande tal och/eller undvikande av tal...
T-cellslymfom – modell för hur retrovirus påverkar arvsmassan 366
Humant T-cellslymfotropt virus typ I (HTLV-1) är ett retrovirus som orsakar adult T-cellsleukemi (ATL). De maligna cellerna är CD4-positiva T-lymfocyter. Sjukdomen uppkommer 20–50 år efter infektionen, och endast 5 procent av patienterna utvecklar symtom...
Spretigt om värdet av rektopexi 366
Patienter med rektalprolaps har ofta kolondysmotilitet och dysfunktion i bäckenbotten. Det är dock oklart vilka patogenetiska mekanismer som är förknippade med utveckling av rektalprolaps...
Lönsamt med implanterbar defibrillator 366
Profylaktisk behandling med implanterbar defibrillator (ICD) förbättrar överlevnaden hos patienter med hög risk för plötslig hjärtdöd till följd av markant nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion...
SSRI-preparat kan lindra kronisk yrsel och ångest 367
Kombinationen kronisk yrsel och ångest kallas ofta psykogen yrsel trots att nyare forskning har visat att psykisk sjukdom lika gärna kan vara en följd av yrsel som dess orsak. Flera studier visar nu att SSRI-preparat kan minska både yrseln och ångesten. Den troliga mekanismen är påverkan på nucleus vestibularis, där det finns serotonin, och att detta påverkar balanssystemets känslighet för rörelse.

KLINIK OCH VETENSKAP

Värt ge symtomlindrande läkemedel vid Alzheimers sjukdom 369
Den behandling som idag erbjuds patienter med Alzheimers sjukdom är symtomatisk, bot finns inte. Kolinesterashämmare rekommenderas vid lindrig/moderat sjukdom och memantin vid svårare. Behandlingen stabiliserar de kognitiva funktionerna för ett tag, och detta är en behandlingseffekt som kommit bort i debatten om kolinesterashämmarnas värde. / Agneta Nordberg WITH ENGLISH SUMMARY

Akut behov av skaderegistrering efter ambulanskrascher 372
ORIGINALSTUDIE
Det saknas tillförlitlig statistik i Sverige över antalet skadehändelser som involverar ambulanser. Ambulanskrascher får förödande konsekvenser för alla inblandade, särskilt den typ av krasch där ambulansen välter omkull och roterar. Ambulansöverläkare i hela landet manas nu att ta till vara ambulansförares erfarenheter och gemensamt vidta åtgärder för att förebygga och registrera dessa skadehändelser.
/ Jörgen Lundälv
Hälsoremiss – effektiv i primärvården 375
Bra verktyg för att förebygga/behandla t ex övervikt och typ 2-diabetes
Med en »hälsoremiss” kan patienten få motivation och hjälp att förändra sin livsstil genom att börja med t ex stresshantering, meditation, medveten kosthållning, motion – därmed kan tex hotande övervikt och åldersdiabetes förebyggas, i vissa fall även behandlas. Detta är ett nytt vårdverktyg som prövats i en ettårig försöksverksamhet där distrikstläkare och distriktssköterskor, med goda resultat, remitterat människor i riskzonen för sjukdom till olika hälsofrämjande aktiviteter.
Entydiga termer skapar klarhet och undanröjer missförstånd 379
Reviderad, global nomenklatur för allergi
Allergiska sjukdomar, som är ett av de vanligaste folkhälsoproblemen, kan uppträda i alla åldersgrupper och i många olika organ. Prevalensen av dessa sjukdomar ökar sedan flera decennier, i Sverige liksom i övriga västvärlden...
/ S G O Johansson

PATIENTSÄKERHET

»Enormt lyft för öronkirurgin – viktigt för utbildningen i generationsskiftet« 384
Från källarverksamhet till toppmodern träningsanläggning
– Förändringen har inneburit ett enormt lyft för öronkirurgin, en nödvändig utveckling för patientsäkerheten med tanke på det generationsskifte som nu pågår. Så kommenterar Sven Lindberg, chef för öronkirurgin vid Lunds Universitetssjukhus, att utbildningen gått från källarverksamhet till att bedrivas i en toppmodern träningsanläggning, Practicum.
Ett ytterligare led i satsningen på att förbättra patientsäkerheten 385
Practicum, ett av de största medicinska träningscentrumen i Europa, utgör ytterligare ett led i satsningen på att förbättra patientsäkerheten. Här utbildas och vidareutbildas läkare och andra medarbetare i sjukvården inom en lång rad områden.
Journalen avgörande när patientens ord står mot doktorns 396
Distriktsläkarens berättelse saknar stöd i journalen, Därför tror Ansvarsnämnden på patientens version. Läkaren fälls.

DEBATT OCH BREV

Rabattering av endast ett läkemedel per klass ger sämre vård 387
Ett läkemedel per klass, inget mer. Bort terapibredd, terapisvikt och att läkemedel fungerar olika för olika patienter. Är detta artikelförfattarnas åsikter eller Läkemedelsförmånsnämndens när det gäller kostnadseffektivitet av generika och patenterade läkemedel? frågar Richard Bergström, LIF. / Richard Bergström
Replik:
Bergström bemöter en påhittad åsikt 388
Vi förstår av Bergströms replik på vår debattartikel att han är upprörd. Men vi förstår inte varför. Bergström verkar tycka samma som vi i sakfrågan, men tyvärr tillskriver han oss dessutom en uppfattning som vi aldrig har uttryckt. Denna påhittade åsikt bemöter han sedan.
Pengarna och medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen 389
Varför nöja sig med semesteranläggningar? En egen biografkedja, hushållsnära tjänster och golfbanor kan väl vara andra alternativ, skriver Per Lytsy angående Läkarförbundet och dess ekonomi. / Per Lytsy
Kommentar:
Vi har minskat våra kostnader med 30 procent 389
År 2005 betalade en familj med två läkare, och där en var prenumerant, 756 kr för Läkartidningen. År 2006 betalar familjen 1 000 kr men erhåller flerexemplarrabatt med 200 kr, vilket innebär att de erhåller ett exemplar av papperstidningen istället för två... / Catarina Andersson Forsman
Barnen som världen väljer att inte se 390
I december 2005 publicerade Unicef sin årliga rapport »The State of the World’s Children«. Årets rapport handlar om de hundratals miljoner barn som utsätts för svår exploatering och diskriminering och som världen har valt att inte se... / Anders Jeppsson
Cancerfonden:
Givandet större än någonsin 391
»Ideella organisationer som Cancerfonden, Barncancerfonden och Hjärt–Lungfonden förvandlas alltmer till kommersiella insamlingsföretag som inte är främmande för aggressiv och oetisk marknadsföring«, hävdade frilansjournalisten och läkaren Anders Nystrand i förra veckans nummer. Här svarar de angripna organisationerna. / PG Persson
Barncancerfonden:
Sympati för våra budskap 391
Vi på Barncancerfonden är de första att understryka att frågan om med vilken ton och ansats man skall kommunicera om barncancer till givare och allmänhet är mycket viktig... / Anna Bergén
Hjärt–Lungfonden:
Om det behövs dramatiserar vi budskapet 392
Det som Anders Nystrand syftar på gällande Hjärt–Lungfonden är ett informationspaket om kolesterol som en viktig riskfaktor för hjärtsjukdom. Det är alltså inte frågan om en insamlingskampanj som man kan få intrycket av när man läser Nystrands artikel i Läkartidningen 5/2006... / Roger Höglund

KULTUR

Män – och kvinnor – är djur 393
Arv eller miljö – ständigt föremål för forskning, diskussion, åsikter och tolkningar när vi talar om människans beteende och förutsättningar i livet. Arv och miljö, menar numera de flesta, bär skulden för resultatet...
Makabra studier bakom Géricaults mest kända verk 395
I en våldsam blandning av realism och romantik kämpar de sista överlevande på skeppet Medusas räddningsflotte mot stormen och de höga vågorna. Redan vid första anblicken känner man av den fasa och förtvivlan som måste ha rått bland de skeppsbrutna...
»Årets thriller« för den som är intresserad av världen 396
RECENSION
The end of poverty. How we can make it happen in our lifetime.
En bok för beslutsstöd inom akutmedicin 396
RECENSION
Akut internmedicin. Behandlingsprogram för Stockholms läns landsting.

ENDAST PÅ WEBBEN

Livets salt – eller ...?
"Ungefär hälften av alla som fyllt 50 år har högt blodtrtyck, och i England leder detta till 170 000 dödsfall per år", skriver Livsmedelsverket i senaste numret av sin tidning "Vår föda". Med anledning av den pågående debatten om salt och högt blodtryck publicerar vi två artiklar som varit införda i Läkartidningen tidigare.
Läs mer
SSRI och graviditet
SSRI och graviditet Hur man bör väga riskerna för fostret mot riskerna med att inte behandla en depression under graviditeten har tidigare diskuterats i två översiktsartiklar i Läkartidningen: dels av Ulf Högberg och Mingde Wang, dels av Olav Spigset och Staffan Hägg. En av slutsatserna: Följ läkemedelskoncentrationen och ge minsta möjliga dos.

Entydiga allergitermer ger klarhet
Dagens språkbruk vad gäller allergi/överkänslighet är otidsenligt, bl a används begreppet atopi inkonsekvent. Frågan om huruvida en patient lider av allergi eller annan överkänslighet är central för långtidsprognosen. Nu kan en reviderad, global nomenklatur för allergi ge entydiga termer som skapar klarhet och undanröjer missförstånd, vilket också ger förutsättningar för tidig diagnos och bättre prognos.
Debatt: Bara ett rabatterat läkemedel per terapiområde?
Svenska patienter kan få sämre vård om Läkemedelsförmånsnämnden hårdnackat förlitar sig på de hälsoekonomiska principerna vid jämförelsen mellan generika och patenterade läkemedel, skriver Richard Bergström. Enligt Läkemedelsindustriföreningen existerar ingen sådan hälsoekonomisk princip. Bergström bemöter en påhittad åsikt, svarar Fredrik Berggren, Douglas Lundin och Joakim Ramsberg.