INNEHÅLL NUMMER 7, 2006

LEDARE

När små risker blir stora larm 429
Förra veckans mest uppmärksammade medicinska larm, sambandet mellan SSRI-behandling av gravida och pulmonell hypertension hos nyfödda, illustrerar riskerna med okritisk rapportering av risker... / Josef Milerad
Buggning av läkarmottagningar? 431
I förra veckan överlämnade regeringen ett kontroversiellt förslag om att ge polisen rätt att bedriva hemlig rumsavlyssning, s k buggning. Huvudregeln är att det inte ska vara tillåtet att avlyssna läkarmottagningar men förslaget öppnar ändå för den möjligheten... / Eva Nilsson Bågenholm
Bra vård nära patienten! 431
Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Den demografiska och medicinska utvecklingen gör att efterfrågan på vård ökar i snabbare takt än både skatteunderlag och produktivitet...

LT DEBATT

»Nollvision« kan öka antalet organdonatorer till ca 300 per år! 432
Genom en »nollvision«, med »inga missade donatorer«, skulle Sverige kunna öka antalet donatorer till totalt ca 300 per år. För att nå dit presenterar Ingvar Gustafson ett förslag till åtgärder i fem punkter... / Ingvar Gustafson

AKTUELLT

Semmelweis sanning högaktuell än idag 434
Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset i Uppsala, en fredag eftermiddag i januari... / Elisabet Ohlin
Distriktsläkare som spelar teater 435
Det mänskliga mötet lockar Lennart Holmquist att vara både läkare och skådis... / Elisabet Ohlin
Högspecialiserad vård ska samordnas 436
En »rikssjukvårdsnämnd« inom Socialstyrelsen ska samordna högspecialiserad vård på nationell nivå. Det föreslår regeringen i en proposition... / Elisabet Ohlin
Framtidens närsjukvård uppdelad i primär, specialiserad och samverkan 437
Läkarförbundet föreslår en närsjukvårdsmodell som på bästa sätt ska uppfylla målen om en tillgänglig, säker och kostnadseffektiv vård, baserad på hög professionell kompetens. / Amelie Cardell
Primärvårdsmodell i Halland ska minska »läkarfixering« 438
En ny primärvårdsmodell planeras i Halland. En vårdpeng följer hallänningarna, som ska lista sig hos en »vårdenhet« – inte hos en läkare. / Elisabet Ohlin
»Stor risk att svaga grupper missgynnas« 438
Lars Larsson, tills nyligen chef för Håstens vårdcentral i Varberg, har sagt upp sig som en protest mot den planerade primärvårdsmodellen. / Elisabet Ohlin
DLF kritisk till delar av förslaget 439
Distriktsläkarföreningens ordförande Benny Ståhlberg är kritisk till att Hallandsförslaget inte innebär en personlig familjeläkare. / Elisabet Ohlin

NOTISER

Gillbergs vägran 439
Hovrätten för Västra Sverige har fastställt den tingrättsdom, se LT nr 28–29/05, som fällde professor Christopher Gillberg och rektorn för Göteborgs universitet, Gunnar Svedberg, för tjänstefel...
Fler allmänläkar-ST i Stockholm 439
Antalet ST-läkartjänster i Stockholms läns landsting ska öka med 11 procent under 2006, från 360 till 400. Närsjukvården ska utvecklas och behovet av specialister i allmänmedicin är stort, meddelar landstinget...
SLF kritiskt mot buggningsförslag 439
Regeringen föreslår att polisen i vissa fall ska få använda hemlig rumsavlyssning. I undantagsfall ska även läkarmottagningar kunna avlyssnas. – Vi är helt emot att man buggar läkare i patient–läkarrelationen, för patienten omfattas av sekretess, säger Läkarförbundets...

MEDICINSK KOMMENTAR

Barn blir lika sjuka av influensa som äldre 440
Dessutom är de tidiga smittspridare: Vaccin kan minska rejält hälsoproblem
Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm är ett föredöme när det gäller att »bokföra« inneliggande barn med infektioner, vilket ger möjlighet till viktiga epidemiologiska data när det gäller vårdtyngd...
/ Leif Gothefors

NYA RÖN

Alkohol ökar risken för kriminellt våld 442
Kunskapen om vad som utlöser våld är bristfällig. Syftet med studien var att undersöka betydelsen av alkohol, droger och psykofarmaka för kriminellt våld bland psykiskt störda lagöverträdare...
Antioxidanter ger skydd mot makuladegeneration 442
Personer som i kosten får i sig mycket betakaroten, vitamin C, vitamin E och zink minskar risken för att drabbas av åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Det visar en kohortstudie på 5836 personer över 55 års ålder från Rotterdam... / Anders Hansen
Genetiken kan förklara blodtrycksfall vid ryggbedövning 442
En sänkning av blodtrycket är en vanlig följd av den kärlvidgning som uppkommer när ryggbedövning anläggs. Om hudkänseln förloras över hela buken behöver oftast vasokonstriktor (helst fenylefrin) injiceras akut...
Autoantikroppstest – lovande metod för prostatacancerscreening 443
Prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet som screeningtest för tidig upptäckt av prostatacancer [N Engl J Med. 1991;324:1156-61] har kritiserats allt mer på senare år på grund av otillräcklig specificitet [J Urol. 2004;172:1297-301]...
Hellre midazolam i munnen än diazepam i stjärten 444
Att ge diazepam rektalt till barn som har pågående epileptiska anfall är sedan länge etablerat i och utanför sjukhusmiljön. Det erbjuder en effektiv och snabb behandling var än barnet befinner sig...
Maze vid klaffkirurgi ger bra resultat 444
Mazekirurgi har visats kunna återställa regelbunden förmaksrytm hos över 90 procent av patienter med kroniskt förmaksflimmer. Användningen har dock begränsats av kravet på öppen hjärtkirurgi...
Genetisk forskning ger stöd för fyra judiska urmödrar 444
Studier av mitokondriellt DNA, som ärvs endast från modern, ger stöd för att det funnits fyra »urmödrar« för alla så kallade ashkenasiska judar, som är judar från Central- och Östeuropa... / Anders Hansen
Bröstbevarande kirurgi bra alternativ till mastektomi vid central bröstcancer 445
Kirurger har tidigare varit tveksamma till bröstbevarande kirurgi vid centralt belägna bröstcancrar. Skälen har varit en hög frekvens av infiltration i centrala gångar, ökad risk för multicentricitet och osäkerhet angående resektionsmarginalerna...
Studenter vill ha barn sent och överskattar fertiliteten 445
I västvärlden blir det allt vanligare att kvinnor senarelägger sitt barnafödande, och det är särskilt vanligt bland kvinnor med hög utbildning. Samtidigt saknas det kunskap om hur mycket kvinnor och män vet om förmågan att bli gravid och få barn i olika åldrar...

KLINIK OCH VETENSKAP

Influensa hos barn orsakar vårdtopp 446
Effekt av vaccination dock osäker – barn får troligen sämre skydd än vuxna
Influensa hos barn har under senare år ägnats ökande uppmärksamhet, i synnerhet i USA där influensavaccination av alla barn i åldrarna 6 till 23 månader rekommenderas sedan 2003 [1]...
/ Gordana Bogdanovic
Demens – vanlig, svårbehandlad komplikation vid parkinson 451
Tidig diagnos värdefull – kolinesterashämmare kan ge bättre livskvalitet
Demens är en svårbehandlad komplikation vid Parkinsons sjukdom, som enligt tvärsnittstudier drabbar ungefär 40 procent av alla diagnostiserade patienter. Läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare har visat sig ge positiva effekter och nyligen har ett sådant preparat godkänts på indikation Parkinsondemens. Det är viktigt att denna behandlingsmöjlighet nu når klinisk tillämpning för att, om möjligt, kunna förbättra vissa parametrar och inte minst livskvaliteten för både patient och anhörig.
/ Johan Lökk WITH ENGLISH SUMMARY

Aktuella behandlingsprinciper vid pseudocystor i pankreas 456
Ultraljud och datortomografi har revolutionerat handläggningen
Ultraljud och datortomografi har revolutionerat diagnostiken av pseudocystor i pankreas och gett möjlighet till att konservativt följa dessa patienter – mer än en tredjel av pseudocystorna resorberas spontant. Symtomatiska pseudocystor, infekterade pseudocystor och de som ökar i storlek kräver någon typ av åtgärd. Ett flertal radiologiska, endoskopiska, laparoskopiska och öppna kirurgiska tekniker finns att tillgå i den terapeutiska arsenalen.
WITH ENGLISH SUMMARY


Traumavård i fattiga länder
– en bys kollektiva angelägenhet 460
Omhändertagandet av minskadade på landsbygden i norra Irak
Minor och trauma är en kollektiv plåga på landsbygden i norra Irak. Tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna i landet har därför Universitetssjukhuset i Tromsø utbildat bybor utan formell medicinsk kompetens i praktisk intensivvård och avancerad första hjälpen. Sedan denna »överlevnadskedja« startade har traumamortaliteten minskat från 40 till cirka 15 procent.
Akut nekrotiserande esofagit – allvarlig och ovanlig esofagitform 464
FALLBESKRIVNING
Akut nekrotiserande esofagit är en allvarlig och ovanlig esofagitform. Genesen till tillståndet är inte helt klarlagd, men ischemi i esofagus är sannolikt bidragande. Gemensamt för de flesta patienter med ANE är att de också har andra allvarliga sjukdomar. Dessa och patientens ålder är mer avgörande för prognosen än den akuta nekrotiserande esofagiten. Mortaliteten har uppgivits till ca 35 procent.
Glykemiskt index – relevant i behandling av övervikt och diabetes 466
MEDICINSK KONTROVERS
Under de senaste årtiondena har det rekommenderats att kostens fettinnehåll minskas och ersätts med kolhydrater för att sänka farligt höga kolesterolnivåer och minska den påföljande risken för för tidig död...
/ Jennifer Terry WITH ENGLISH SUMMARY

Klinisk evidens saknas för GI mot övervikt och diabetes 471
MEDICINSK KONTROVERS
Under de senaste åren har en mindre industri vuxit upp kring begreppet glykemiskt index (GI). Denna involverar allt från veckopressen till livsmedelshandeln. Nyttan av en kostomläggning till lågt GI har spridits från att vara tänkt som kompletterande kostråd för patienter med...
/ Signy Reynisdottir
Stöd i litteraturen för GI-modellen som kostråd till högriskindivider 473
MEDICINSK KONTROVERS/SLUREPLIK
Glykemiskt index (GI) och glykemisk belastning (GL) har varit svårt att studera i relation till sjukdom. Signy Reynisdottir berör flera frågeställningar, såsom variation i beräknade GI-värden, bristande noggrannhet i kostanalys, blandningen av livsmedel i magen (som därmed kan...
/ Jennifer Terry

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Gynnsam biverkningsprofil för lågdosdiuretika 474
Diuretika har fått förnyad aktualitet genom tex ALLHAT- studien...

DEBATT OCH BREV

Kräver sjukvården Ledare av Guds nåde – eller räcker det med för uppgiften dugliga? 475
Vem skall leda hälso- och sjukvården? På den ena sidan står läkare som menar att läkaren automatiskt är självskriven som ledare i sjukvården. På den andra sidan finns företrädare för andra legitimerade yrkesgrupper, främst sjuksköterskorna... / Poul Kongstad
Dags att vaccinera späda och små barn mot pneumokocker 477
Vi måste bli bättre på att vaccinera barn med ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion, anser Sven-Arne Silfverdal och Leif Gothefors.Dessutom bör Socialstyrelsen utreda frågan om en allmän pneumokockvaccination... / Sven Arne Silfverdal
Inget samarbete kring barn med uppgivenhetssyndrom? 479
Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning tycks för närvarande inte vara öppen för ett tvärprofessionellt utvecklingsarbete kring »de apatiska barnen«...
Slutreplik: Professionen skyldig uppmärksamma om asylsökande barn manipuleras 479
Om barn med uppgivenhetssymtom utsätts för manipulativ påverkan av sin omgivning är det professionens skyldighet att – oavsett orsak – uppmärksamma detta. Barnets rättigheter och perspektiv måste stå i första rummet, framhåller Lars Hellgren och Bo Lindblom... / Lars Hellgren
Sverige bör följa Norges exempel och införa vaccination mot pneumokocker 480
Uppskattningsvis 40 barn insjuknar i invasiv pneumokockinfektion i Sverige varje år. En tredjedel dör eller drabbas av allvarliga neurologiska skador. Vaccinet är dyrt men nuvarande vaccinationsprogram ger förutom den humanitära aspekten en ekonomisk vinst för samhället på cirka 20 gånger insatsen...
Trots tveksamheter kring betydelsen av fettintag:
Livsstilsåtgärder är fortsatt viktiga för att förebygga hjärt–kärlsjukdom 481
De senaste dagarnas uppmärksammande av att en stor amerikansk behandlingsstudie på kvinnor [1] inte kunnat påvisa att ett minskat intag av totalfett verkar kunna skydda mot hjärt–kärlsjukdom bör sättas in i ett större perspektiv... / Peter M Nilsson
Hur skall stolpiller användas korrekt? 481
Enligt Fass skall stolpiller föras in med den trubbiga änden först, vilket även är det svar man får generellt av svensk sjukvårdspersonal. Anledningen anges vara att annars skaver stolpillet på ringmuskeln från insidan och dessutom minskar risken att stolpillret åker ut... / Erik Embring

KULTUR

Hyfs och stil i sättet att skriva om lobotomi 482
Ett nedslag i psykiatrins historia där ironin var vapen
År 1944 gjordes, av den dåtida kunnigaste staben av hjärnkirurger och psykiatrer i Stockholm, de första lobotomierna i Sverige. Medierna var snabba med att presentera nyheten...
Är doktor Jansson läkare? 485
MEDICINENS SPRÅK
En professor är alltid en professor, men om Jansson är läkare blir hon oftast doktor när hon presenterar sig vare sig hon är disputerad eller inte...

ENDAST PÅ WEBBEN

Nya rön om plötslig spädbarnsdöd
Napp skyddar, »samsovning« och nikotin (även plåster/tuggummi) ökar risken
Nya rön om plötslig spädbarnsdöd visar att napp minskar risken, att sömn i ryggläge är säkrare för spädbarn än i sidoläge och att gravida eller ammande kvinnor ska undvika allt bruk av nikotin (alltså även nikotinplåster eller -tuggummi), eftersom nikotin ökar risken.