INNEHÅLL NUMMER 8, 2006

LEDARE

Engagemang skärper tankeförmågan 512
Sju meter är höjden på ett trevåningshus. Om en flodvåg hög som ett trevåningshus kommer in över ett landområde skulle de, vars anhöriga och vänner som råkat befinna sig på platsen, inte ha några problem alls att förstå situationens allvar för de drabbade... / Josef Milerad
Arbetsmiljöfrågorna på väg tillbaka 515
I början av 1990-talet försvann det särskilda arbetsmiljöavtalet inom kommunal sektor. Samtidigt upphörde det detaljerade och formaliserade avtalet om medbestämmande som tillkommit redan i början av 1980-talet...

LT DEBATT

Behåll SSRI till gravida vid allvarliga eller återkommande depressioner 517
Idag uppger bara en promille av kvinnor som kommer till mödravårdscentral att de behandlas med antidepressiva... / Mats Adler

AKTUELLT

Mångfald inom sjukvården borgarnas framgångsrecept 519
Alla riksdagspartier är överens om att vi ska ha en solidariskt finansierad sjukvård, att det är viktigt med god tillgänglighet och hög kvalitet samt att det i nuläget finns brister i vården av de allra mest behövande; äldre multisjuka, psykiskt sjuka och funktionshindrade. Läkartidningen inleder sin valbevakning med en genomgång av skillnader och likheter i de olika partiernas sjukvårdspolitik.
Först ut är den borgerliga alliansen.
/ Sara Gunnarsdotter
Fyra nyanser av blått 520
Det borgerliga samarbetet Allians för Sverige består av de fyra borgerliga riksdagspartierna. De säger alla att det har varit lätt att komma överens om en gemensam sjukvårdspolitik. Men det finns skillnader. / Sara Gunnarsdotter
»Stopplagen har ingen praktisk betydelse« 521
Läkartidningen har frågat ledamöterna i Läkarförbundets centralstyrelse vad de har för synpunkter på sjukvårdspolitik. En hel del kritik framförs, men man har också förslag till förbättringar, se nästa sida. / Sara Gunnarsdotter
»Politikerna måste våga satsa sig ur problemen istället för att spara« 522
Läkarförbundets centralstyrelse ger synpunkter på sjukvårdpolitiken
Läkarförbundets centralstyrelse ger synpunkter på sjukvårdpolitiken
/ Sara Gunnarsdotter
Färre HSAN-fall med ny Lex Maria 523
Lex Maria förändras från ett bestraffande till ett mer lärande system. En snabb anmälan om fel och misstag inom vården ska inte längre föras vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Allt enligt Socialstyrelsens förslag till ny lagstiftning om patientsäkerhet, som överlämnades till regeringen förra veckan. / Amelie Cardell
Apoteksutredaren Anders Lönnberg – en frispråkig doldis i vårdpolitiken 524
Den här veckan presenteras utredningen om former för försäljning av nikotinläkemedel i dagligvaruhandeln. Själve utredaren, Anders Lönnberg, är knappast någon kändispolitiker, men sedan decennier en del av vårdpolitikens formella och informella nätverk.
Anders Lönnberg får utökat uppdrag 526
Anders Lönnberg (s), som på regeringens uppdrag utreder huruvida nikotinläkemedel ska få säljas i detaljhandeln, fick förra veckan ett utökat uppdrag att utreda en rad andra aspekter av apoteksmonopolet. / Elisabet Ohlin

NOTISER

Hälso- och sjukvården ställs utanför tjänstedirektiv
Ett förslag om ett framtida tjänstedirektiv, som ska underlätta rörligheten av tjänster mellan EUs medlemsländer, antogs i förra veckan av Europaparlamentet, som ett första steg i beslutsprocessen...
Behandlingsgarantin ej uppfylld i en tredjedel av fallen 523
Drygt 17 000 personer, en tredjedel av alla patienter som står i vårdkö för behandling har väntat i mer än tre månader, trots den behandlingsgaranti som infördes den 1 november 2005. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings första uppföljning...

NYA RÖN

Stroke hos unga kan vara Fabrys sjukdom 530
Fabrys sjukdom är känd sedan 1898 och orsakas av en X-kromosombunden brist på enzymet a-galaktosidas-A. Denna brist orsakar skadlig fettinlagring i olika vävnader – i ögon, njurar, kardiovaskulärt och cerebrovaskulärt...
Steroider hjälper vid plötslig hörselnedsättning 530
Plötslig hörselnedsättning och snabbt progredierande hörselnedsättning kan ha olika etiologi, tex vaskulär, genetisk, inflammatorisk mfl. En vanlig behandling vid snabbt ökande hörselnedsättning är kortvarig steroidterapi...
Cannabis porten till tungt missbruk 530
Tonåringar som använder cannabis löper en kraftigt ökad risk att utveckla ett missbruk av tunga droger som ecstasy (MDMA), heroin och amfetamin. Det visar en tvillingstudie från Holland... / Anders Hansen
Aromatashämmare effektivare än tamoxifen vid bröstcancer 531
Framsteg i behandlingen av bröstcancer sker på flera områden inom diagnostik, kirurgi och inte minst endokrin behandling. Förbättringen beror i synnerhet på att behandlingen i ökande grad kan målinriktas...
Omega-3 minskar inte cancerrisken 531
Att ta omega-3-fettsyror som kosttillskott leder inte till minskad risk att drabbas av cancer. Det visar en sammanslagning av 20 kohortstudier som presenteras i tidskriften JAMA... / Anders Hansen
Motion minskar risken för demens 531
Regelbunden motion minskar risken att drabbas av demenssjukdomar, däribland demens av alzheimertyp. Det visar en kohortstudie som presenteras i Annals of Internal Medicine... / Anders Hansen
Syrgasbehandling minskar risken för postoperativ sårinfektion 532
Risken för besvärliga sårinfektioner efter större kirurgiska ingrepp, som innebär stort lidande för patienten och avsevärda kostnader för sjukvården, kan minskas med syrgasbehandling. Behandlingen är billig, enkel och smärtfri, och med kort behandlingstid kan eventuella negativa effekter minimeras.
Behandling med protonpumpshämmare i tre månader ger diagnosen reflux till svalget 533
Laryngofaryngeal reflux (LPR) anses numera vara en av de viktigaste orsakerna till inflammation i övre luftvägarna. Problemet med diagnostiken är att LPR orsakar symtom som skiljer sig från de klassiska refluxsymtomen – sura uppstötningar och halsbränna...
Litet intresse för att få resultat från kliniska studier 533
Intresset från studiedeltagarna i kliniska studier för att få ta del av resultat från studien de ingått i är litet. Det konstaterar forskare från Storbritannien i en studie som presenteras i BMJ... / Anders Hansen

KLINIK OCH VETENSKAP

Flest vårdskador inom ortopedi, visar Patientförsäkringen 534
Skadepanorama och vårdkonsumtion för denna patientgrupp har kartlagts
En analys av skadeanmälningar till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag under perioden 1998–2001 visar att ortopedi var den specialitet som genererade flest ersatta vårdskador; störst risk för vårdskada hade de patienter som opererades för »diskbråck och dekompression«, och denna typ av operation ledde också till den allvarligaste graden av invaliditet.
/ Annica Öhrn WITH ENGLISH SUMMARY

Inbördeskriget i Liberia slog särskilt hårt mot kvinnorna 541
Våldtäkter, skövlade hem, splittrade familjer har lämnat djupa sår
Det 14 år långa inbördeskriget i Liberia har slagit särskilt hårt mot kvinnorna visar en studie där över tusen liberianska kvinnor har intervjuats om sina krigsupplevelser. Våldtäkter, skövlade hem, splittrade familjer har lämnat djupa sår, och behovet av rehabiliteringsinsatser är nu stort.
/ Margareta Sidenvall WITH ENGLISH SUMMARY

I »Södertälje-modellen« jobbar kommun och landsting tillsammans 546
Samlat stöd ger styrka åt Psykiatrireformens patienter
I Södertälje samverkar den psykiatriska sektorn och kommunen kring personer med långvariga psykiska funktionshinder, dvs Psykiatrireformens patienter. Utgångspunkten är att sätta patientens behov i centrum, att aldrig låta en patient »ramla mellan stolarna« på grund av otydliga eller snäva ansvarsgränser mellan huvudmännen. Erfarenheterna av denna »Södertäljelmodell« är så goda att man vill rekommendera andra runt om i landet att samverka på liknande sätt.
Barn med ont i örat – inget för läkaren? 551
MEDICINSK KONTROVERS
I vilken utsträckning skall barn med akut mediaotit antibiotikabehandlas? Om detta tvistar de lärde, både i Sverige och utomlands. Det beror troligen delvis på bristen på bra jämförande studier...
Diskutabelt att skrämma föräldrar till barn med otit 553
Replik
I vilken utsträckning skall barn med mediaotit antibiotikabehandlas? Detta frågar Kristian Roos och Eva Ellergård. Författarna oroar sig för det minskade antalet diagnoser av akut mediaotit i Östergötland...
/ Sven Engström
Negligera inte öronbarnen 554
MEDICINSK KONTROVERS/Slutreplik
Nej, Engström och Mölstad: Vi är inte oroade över att antalet diagnoser av akut mediaotit minskar utan över att antalet barn som inte blir adekvat omhändertagna ökar! Argument för att inte ta hand om dessa patienter hämtar man från placebokontrollerade studier som behandlar...
Skjut inte bara på budbärarna! 555
MEDICINSK KONTROVERS/Slutreplik
Roos och Ellegårds argumentationsteknik, att plocka detaljer ur helheten och förfäras, är inte speciellt konstruktiv och inbjuder inte till diskussion av sakfrågorna...
/ Sven Engström

PATIENTSÄKERHET

Gjorde ingen hel trippeldiagnostik – missade bröstcancer hos ung kvinna 557
Kvinnor med symtom från brösten där man också kan känna en avgränsad förändring ska undersökas med trippeldiagnostik. Det understryker Ansvarsnämnden och varnar en kirurg sedan han inte upptäckt bröstcancer hos en 32-årig kvinna...
Upptäckten av skelettmetastaser försenades 557
Bröstcanceropererad kvinna skulle ha remitterats tidigare
Till följd av att den bröstcanceropererade kvinnan inte remitterades tidigare försenades upptäckten av hennes skelettmetastaser och hon fick inte heller adekvat smärtstillande behandling...
Skulle ha remitterat patienten eller själv försökt påverka den långa väntetiden till MR 558
Kvinnan hade skelettmetastaser – sannolikt beroende på en svårupptäckt bröstcancer
Trots att distriktsläkaren inte fann några neurologiska symtom hos patienten borde han ha insett att sjukdomsförloppet inte tydde på något vanligt, godartat tillstånd...
Anamnes och symtom var typiska för angina pectoris – nytt arbetsprov borde ha gjorts 561
En kardiolog fälls för att inte ha ordnat med att nytt arbets-EKG för en patient med anamnes och symtom som var typiska för angina pectoris...

DEBATT OCH BREV

Skall inskränkt vetenskapssyn styra utbudet av behandling av depression och ångest? 562
Med sin inskränkta syn på psykoterapi och på vetenskaplig metod pläderar SBU för en »one-size-fits-all«-strategi, som, om den fullföljs i den psykiska hälsovården, kommer att passa många människor illa. Psykoterapi kan inte utvärderas på samma sätt som läkemedel eller kirurgi. / Rolf Sandell
Replik:
Behov av randomiserade kontrollerade studier av psykodynamisk terapi 563
Ett av flera viktiga syften med SBUs rapport om behandling av ångestsyndrom är att identifiera angelägna forskningsbehov. Ett sådant är utan tvivel randomiserade kontrollerade studier som belyser effekten av psykodynamiska metoder för olika ångestsyndrom. För kognitiv beteendeterapi finns redan evidens.
Mer än 1 av 100 får hjärtinfarkt och slaganfall av enalapril – effekt av bipacksedlar? 564
Genomförandet av generikareformen (generisk substitution) år 2002 gjordes med syftet att få bukt med till synes skenande läkemedelskostnader. Utvärderingar tyder på att besparingar gjorts genom ökad prispress...
Kommentar 1:
Produktresuméer och bipacksedlar för enalapril har harmoniserats 567
Herbert Sandström ställer några frågor rörande den information som ges i bipacksedel och Fasstext. Den första frågan rör ansvarsfördelningen mellan Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Läkemedelsverket (LV) när det gäller produktinformation i allmänhet...
Förändringar i Fass 2007 567
Kommentar2
Jag delar Sandströms oro över hur olika bipacksedlarna är för »samma« läkemedel. Och det är likadant med Fasstexterna och produktresuméerna riktade till förskrivare. Orsaken är att olika myndigheter i EU godkänner olika generika...
Missvisande råd om kolesterolsänkning 568
Avsaknaden av dos–responseffekt av statiner på hjärt–kärlsjukdom visar att det inte är själva kolesterolsänkningen som är avgörande – tvärtom är ett högt kolesterol gynnsamt . Därmed faller också argumentet att behandlingsmålet ska vara en viss, låg kolesterolnivå. / Uffe Ravnskov
Replik:
Intensivare statinbehandling ger signifikant lägre LDL-kolesterolvärden och minskar kranskärlssjukdom 569
Ravnskov har tre invändningar mot min slutsats att LDL-kolesterolmålet vid sekundär kardiovaskulär prevention bör sänkas till 2 mmol/l. Han förnekar att det föreligger en dos–responsrelation mellan dosen av statin och effekten, han tycker att biverkningsfrekvensen av... / Anders G Olsson
Goda skäl för läkare att tävla om administrativt ledarskap 570
Det är väl sunt förnuft att den ledarutbildade skall leda, och dessutom klokt i ett positivistiskt naturvetenskapligt paradigm att basera sitt agerande på vetenskap även inom området organisation. Läkare bör även fortsättningsvis tävla om det administrativa ledarskapet i vården. / Mikael Ludvigsson
B-vitaminer och homocystein – dagens debatt behövs! 570
Jag har några synpunkter på debatten i Läkartidningen om B-vitaminer, nu senast replikväxlingen mellan Recip och Läkartidningen i 5/2006 (sidan 307). Det är värdefullt att författare under Nya Rön försöker sätta in aktuella fynd i ett kliniskt perspektiv... / Hans Liedholm
Årets Fass väger tungt 571
När jag hämtade årets Fass på posten och öppnade paketet var min spontana reaktion: »Nej, nu får ni väl ge er!« Boken har verkligen blivit alltför tung och otymplig...
En ödesdiger »reform« 571
År 1970 genomförde den socialistiska majoriteten i riksdag och landsting den s k sjukronorsreformen. Den innebar att sjukhusläkarnas och provinsialläkarnas privatmottagningar avskaffades... / Nils Brage Nordlander

KULTUR

I ett munkkloster görs tusen kataraktoperationer om dagen 577
Under 20 dagar om året omvandlas ett munkklostret i Bihar i Indien till ögonsjukhus. Varje dag opereras 1000 personer enligt löpande band-principen under mycket primitiva förhållanden. Resultatet är förvånansvärt gott. Förra året rapporterades inte någon infektion på 23 500 utförda operationer. / Charlotta Zetterström
Mycket användbar bok om akuta kirurgiska sjukdomar 580
Recensioner
Akut kirurgi. Författare: Lars-Erik Hansson, Tore Wikström, redaktörer.
Bred beskrivning av professionalism 581
RECENSIONER
Läkare i praktiken – Att hantera yrkesrollens många dimensioner. Författare: Olof Edhag, Mårten Rosenqvist.
Imponerande mängd förkortningar förklaras i behändig uppslagsbok 581
RECENSIONER
Medicinska förkortningar och akronymer. Författare: Staffan Cederblom
Bok om läkarens terapeutiska kraft 582
RECENSIONER
Lægen som lægemiddel. Författare: Søren Kaltoft, Lars Thorgaard, redaktörer.

ENDAST PÅ WEBBEN

Hjälm i skidbacken minskar risken för skallskador
Slalom- och snowboardåkare minskar risken för skallskador med 60 procent om de använder hjälm. Det visar en norsk studie som publicerades i förra veckans nummer av tidskriften JAMA.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Hur behandla akut mediaotit hos barn över 2 år?
Om detta tvistar de lärde, inte bara internationellt utan också i Sverige. I serien »Medicinsk kontrovers« förespråkar öron-, näs- och halsspecialisterna läkarundersökning, antibiotikabehandling och efterkontroll, annars finns risk för bestående hörselnedsättning. Primärvårdsläkarna, å andra sidan, varnar för riskerna med antibiotika. De anser att komplikationer är ovanliga och att risken för sådana kan undvikas genom information till föräldrar och daghemspersonal.
Fler debattinlägg på webben
Denna sida är för närvarande under omkonstruktion.
Vi återkommer med en ny och aktiv debattsida. Red