INNEHÅLL NUMMER 9, 2006

LEDARE

Politik kan gå före medicinsk pressfrihet 612
När receptfri försäljning av »dagen efterpillret« levonorgestrel introducerades i Kanada var tanken att ge fler kvinnor möjlighet att slippa oönskade graviditeter och minska antalet aborter... / Josef Milerad
Förbättra villkoren så att läkare åter väljer att forska 615
Antalet disputerade läkare i Sverige sjunker stadigt, en dyster trend även i en internationell jämförelse. Idag disputerar drygt en fjärdedel av läkarna, av dessa blir mindre än en femtedel docenter...
Ett steg i rätt riktning! 615
Apoteksmonopolets bevarande har blivit en politisk fråga, socialdemokraterna visade tydligt efter EG-domstolens utslag i maj förra året att de kommer att göra allt för att förhindra en avreglering... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Förskrivningens Vilda Västern 617
Förskrivning utanför godkänd indikation, »off label«, är omfattande men dåligt klarlagd, och existerande riktlinjer är motsägelsefulla. Säkerheten kan förbättras genom att patienten alltid informeras om förskrivningens möjligheter och risker och därefter ger sitt dokumenterade samtycke...

AKTUELLT

Filtrerat vatten bästa medlet mot Guineamasken 618
Genom en hoppkräfta tar sig Guineamasken in i människokroppen och gör bärarna sjuka. Inget vaccin eller medicin finns att få, men information och enkla vattenfilter har lett till att sjukdomen är på väg att utrotas...
Nikotinläkemedel till försäljning i butiker 621
Både bra och dåligt, tycker Gunilla Bolinder om förslaget att tillåta försäljning av nikotinläkemedel i butiker... / Amelie Cardell
Testosteron kan bli framtidsmedicin för kvinnor 621
Behandling med testosteron kan ge kvinnor sexlusten tillbaka och öka såväl välbefinnande som bentäthet och muskelmassa sedan äggstockarna blivit bortopererade eller i samband med klimakteriet. Men kunskaperna om behandlingens effekter hos kvinnor är ofullständiga... / Amelie Cardell
Framtid som sjukhusläkare lockar mer än arbete på vårdcentral 622
Landstingen är dåliga arbetsgivare, tycker hälften av läkarstudenterna på termin tio. Ändå vill de flesta bli sjukhusläkare. Det visar en enkät som Medicine studerandes förbund gjort... / Elisabet Ohlin
De ser fram emot att få göra nytta 623
Intresset, inte familjelivet, kommer att styra val av specialitet för Kristina Jennische och Mikael Ryndel. Men än så länge går de på läkarlinjen i Göteborg... / Elisabet Ohlin
Studenter driver vårdavdelning 624
I Linköping startades 1996 en klinisk utbildningsavdelning, KUA. Här får läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter under grundutbildning sköta hela avdelningen. Nu finns KUA på flera sjukhus och i fyra av läkarprogrammets utbildningsorter. Bara Uppsala och Umeå saknar KUA...
Få patient-nej till studenter på akuten 625
1999 öppnade Sveriges första kliniska utbildningsmottagning, KUM, på Karolinska sjukhuset, en studentdriven akutmottagning för ortopedpatienter. Senare utvidgades verksamheten till kirurgi, och för någon månad sedan startade KUM för medicinpatienter...

NOTISER

Växer till sig i huden 620
Det är när människor dricker vatten som innehåller en viss hoppkräfta av släktet Cyclops, som i sin tur ätit maskens larver, som de smittas. Hoppkräftan förtärs i människokroppens magsäck och släpper då ut larverna, som under tiden i hoppkräftan har genomgått två...

MEDICINSK KOMMENTAR

IT borde göra vården säkrare och bättre 626
Men ännu är det långt dit
Under våren 2005 använde drygt 95 procent av primärvårdens enheter elektroniska journaler, medan knappt 60 procent av sjukhusen hade någon form av datoriserad vårddokumentation. Om några år beräknas datoriseringsgraden inom slutenvården ha ökat till 90 procent...
/ Boel Engarås
Övervikt, fetma ... och BMI 628
INTERHEART-studien visar att BMI kanske bör skrotas – midja–stusskvot bättre
Betydelsen av övervikt och fetma för utvecklingen av hjärt––kärlsjukdom i världen kan ha underskattats. INTERHEART-studien (en världsomfattande fall–kontrollstudie med hjärtinfarktpatienter och kontroller från 52 länder i Europa, Nordamerika, Latinamerika, Afrika, Asien samt Australien och Nya Zeeland) visar nämligen att BMI, den mest använda indikatorn på övervikt, endast är måttligt relaterat till hjärtinfarkt. Midja–stusskvoten visade risken för hjärtinfarkt bättre.
/ Annika Rosengren

NYA RÖN

BCG skyddar också mot tbc-infektion 630
Att BCG-vaccin skyddar mot insjuknande i tbc är gammal kunskap. Nu visar en omfattande studie på barn i Istanbul att vaccinet också skyddar mot själva tbc-infektionen. Sedan 1974, då allmän BCG-vaccination av spädbarn upphörde i Sverige och Västeuropa, rekommenderas barn i riskgrupper sådan vaccination. Eftersom resistenta och svårbehandlade tuberkelstammar blivit allt vanligare är det viktigt att denna rekommendation följs.
Operationsrelaterad död gick ned med frivillig granskning 630
Systematisk granskning i sig minskade operationsrelaterade dödsfall Under nio år har man i Skottland granskat dödsfall i samband med kirurgi. Granskningen var frivillig och granskaren en anonym kollega. Det man särskilt granskat var operatörens erfarenhet, om rätt diagnos ställts, om rätt ingrepp utförts, om komplikationer identifierats i tid, om patienten förts till intensivvård osv. Resultatet blev en minskning av dödsfallen, från 19 till 8 procent, vilket anses bero på att sjukvårdssystemet förbättrats snarare än på att individuella brister korrigerats.
Nitrit viktig för blodflöde och immunförsvar 631
Nitrit och nitrat finns överallt i kroppens vävnader, och halterna är särskilt höga i saliv. Fram till nyligen har man sett på dessa joner som stabila nedbrytningsprodukter från oxiderad kroppsegen kväveoxid (NO)...
Icke-invasiv ventilation bra vid kardiovaskulärt lungödem 631
I en metaanalys publicerad i JAMA har icke-invasiv ventilation vid kardiogent lungödem utvärderats. 15 randomiserade studier ingick i analysen, och man jämförde såväl CPAP (continuous positive airway pressure som NIPSV (noninvasive pressure support ventilation) med...
Missbruk och beroende bland läkare – finns det? 632
Visst finns det, missbruk och beroende bland läkare, precis som det finns hos jurister, präster, journalister, skådespelare, kvinnor och män, vad vet jag. Men är det särskilt vanligt, hur visar det sig och vilka konsekvenser kan det få? Temat har nyligen berörts i en artikel...
P11 intressant länk mellan serotonin och depression 632
Depressiva tillstånd behandlas ofta med läkemedel som höjer nivåerna av serotonin. Det är dock fortfarande oklart vilka av de 15 serotoninreceptorerna som förmedlar de terapeutiska effekterna av antidepressiva läkemedel och vilka som orsakar biverkningar...
PUVA-behandling av mycosis fungoides i tidigt stadium ger komplett remission 633
Mycosis fungoides är ett T-cellslymfom med debutsymtom i huden. Neoplastiska lymfocyter söker sig i grupper till epidermis (epidermotropism) och bildar där mikroabscesser. I tidiga stadier yttrar sig sjukdomen som eksematösa plack på nedre delen av buken och glutealt...
Mäns typ 2-diabetes bättre kontrollerad än kvinnors 633
I en studie som publicerats i Scandinavian Journal of Primary Health Care undersöktes om det finns könsskillnader vid behandlingen av typ 2-diabetes i svensk primärvård...

KLINIK OCH VETENSKAP

Testosteron värdefullt för kvinnor
– brist kan behöva substitueras 634
Betydelse för sexualitet, metabolism och psykiskt välbefinnande
Testosteron är ett värdefullt hormon även hos kvinnor. Det har betydelse för sexuell funktion, psykiskt välbefinnande och metabolism, och brist på testosteron kan behöva ersättas.
För närvarande finns dock i Sverige inget registrerat preparat för testosteronbehandling av kvinnor, multicenterstudier med testosteronplåster pågår för att finna lämpliga behandlingsdoser.
/ Angelique Flöter Rådestad
Blodstamcellstransplantation vid MS 640
Motiverat och i så fall när?
Behandling med blodstamcellstransplantation prövas nu vid multipel skleros (MS). Frågan är dock om det är motiverat, och i så fall när. Om autolog blodstamcellstransplantation ska göras vid MS bör det sannolikt vara i fall av aggressiv, skovvis förlöpande sjukdom, dvs sjukdomsfas dominerad av inflammation, med kort sjukdomsduration och nyligen dokumenterad förmåga till återhämtning av funktion.
/ Jan Fagius
ABC om Senskador i handen 643
Flexorsenskadorna har alltid tillhört handkirurgins största utmaningar. Mekanisk skada inom detta känsliga område får dramatiska följder för rörelseförmågan. Dessutom är senskidorna så trånga att det är svårt att få plats med en sutur som håller för tidig rörelseträning. Eftersom senor reparerade i senskidan antingen fastnade eller gick av igen oavsett typ av behandling myntades tidigt begreppet »no man´s land«. Det var först på 1960-talet då Kleinert och medarbetare visade goda resultat med tidig sensutur och direkt mobilisering i »flexionsdrag« som dessa skador började bemästras. / Peter Axelsson
Ny handlingsplan för bättre klinisk handledning av studenter 649
Gemensamt projekt vid Hälsouniversitet och landstinget i Östergötland
Under sin läkarutbildning skall studenten inhämta omfattande kunskaper, där klinisk verksamhet tjänar som stimulans, motivation och inspiration för både teoretiska, basvetenskapliga och kliniska kunskaper...
Ovanlig typ av hemolys vid Taruis sjukdom i två familjer av västerbottniskt ursprung 657
Med nedanstående fallbeskrivningar vill vi illustrera vikten av att utreda alla icke uppenbara orsaker till ikterus och poängtera att bakom en eventuell Mb Gilbert-diagnos kan dölja sig en annan gendefekt... WITH ENGLISH SUMMARY

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Systemisk steroidbehandling vid allergisk rinit 661
Många patienter söker på våren vårdcentral och önskar intramuskulär injektion av metylprednisolon (Depo-Medrol) på grund av säsongsbundna allergiska besvär. Är sådan behandling att rekommendera och vilka är alternativen?

DEBATT OCH BREV

Dags att avskaffa sjuka hus-syndromet som klinisk diagnos 662
Frågan är om det inte är dags att ifrågasätta användandet av sjuka hus-syndromet i klinisk praxis. Flera yrkesmedicinska kliniker rekommenderar att man undviker termen. I stället kan patientens besvär/symtom beskrivas var för sig...
Industrin överdriver kostnaderna för utveckling av nya läkemedel 663
Flertalet nya läkemedel tas fram av universitet och undervisningssjukhus, ofta med betydande offentliga subsidier, för att därefter tas över av läkemedelsindustrin, vars främsta uppgift är att utföra de kliniska prövningarna...
Det finns inga alternativa vägar till innovativa läkemedel 664
Vill vi ha en minskad läkemedelsnota om det betyder att vi inte kan utveckla nya läkemedel? Det vore inget problem om det fanns alternativa vägar till de innovativa läkemedlen...
Vänd psykiatrins negativa spiral – ge yngre läkare möjlighet att axla ledaransvar 665
När läkarnas ledningsansvar ifrågasätts, drabbas inte minst den psykiatriska verksamheten. För att vända utvecklingen måste våra yngre kolleger få möjlighet att axla ett medicinskt, administrativt och vetenskapligt ledaransvar...
Ska vi ha 100 procent nöjda patienter? 666
I Läkartidningen 50–52/2005 (sidorna 3906-12) skriver Anders Lundin och Christian Oldenburg under rubriken »Är vi alla lurade?«. Det som avhandlas är att medicinska situationer är en del av samhällslivet i stort och innehåller alla dess ingredienser inklusive tveksamheter...
Uppskattat om ledarskap 666
Jag uppskattar verkligen inlägget av Poul Kongstad om chefskap inom sjukvården (Läkartidningen 7/2006, sidorna 475-6)...
Reviderad allerginomenklatur kan också öka missförstånd 667
Rapporten om entydiga termer för allergi innehåller en motsägelse [1]. Det sägs att allergi kan vara antikroppsmedierad eller cellmedierad. I det senare fallet kan inflammation medieras av allergenspecifika lymfocyter...
Replik:
Nomenklaturen den bästa vi har just nu 667
Tack för vänligt påpekande om oklar syftning vad gäller födoämnesallergi. Det är naturligtvis så att överkänslighetsbesvär initierade av immunologiska reaktioner skall kallas allergi oavsett om reaktionen är medierad av IgE-antikroppar, IgG-antikroppar eller allergenaktiva...
Penicillin V-behandling vid erythema migrans kan ge falsk säkerhet 668
I Läkartidningen 4/2006 (sidan 203) skriver Louise Bennet om erythema migrans, Lyme-borreliosens första stadium, bland annat : »Penicillin, som sällan används i övriga Europa vid behandling av erythema migrans, är en bra behandling så länge allergi, spridd Borreliainfektion...
Svensk förvirring om generika 668
Debatten kring utbyte av likartade läkemedel och eventuell generisk förskrivning är lite förvirrande. Ibland diskuteras eventuell nytta av att det förekommer flera läkemedel inom samma grupp, tex betablockerare. Självklart ligger det en nytta i det...

KULTUR

»Den ljusnande framtid är vår?« 669
Tre kvinnliga engelskspråkiga författare har gett ut verk med en pessimistisk framtidstro. Kanske tolkar de en uppfattning om vad ett progressivt vetenskapssamhälle kan leda till om det får utvecklas ohämmat...
Diagnostisk förmåga 671
Den 1 april 1940 satt 25 nyblivna medicine kandidater bänkade i den gamla förläsningssalen från 1867 i Akademiska sjukhsets medicinklinik i Uppsala. De skulle börja den extra propedeutkurs som fakulteten ordnat för att snabbt få fram militärläkare, ty det var krig...
Ordets makt över tanken 673
En organisation som vill leva sitt eget liv och hindra insyn eller påverkan utifrån skaffar sig gärna ett eget språk, som omgivningen inte begriper men som sluter deltagarna i organisationen tätt tillsammans. Jag brukar kalla detta fenomen för gruppautism...
Dokumentär om mentalvårdens historia 674
Recensioner
K-special: Rum för sjuka själar Producent: Maud Nycander Ansvarig utgivare: Kristina Lindström, SVT 2, K-special...

ENDAST PÅ WEBBEN

Fågelviruset nu i Sverige
Patienter som misstänks vara drabbade av fågelviruset ska tas om hand på infektionsklinik, enligt Smittskyddsinstitutet.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Förra veckans webbfråga
Så här svarade läsarna på förra veckans webbfråga "Kommer partiernas förslag på åtgärder för att förbättra sjukvårdspolitiken att ha betydelse för hur du röstar i höstens riksdagsval?"
Läs mer