INNEHÅLL NUMMER 10, 2006

LEDARE

Evolutionsmedicin för kropp och själ 728
»Den genetiska anpassningen till miljön förklarar varför mikroorganismers virulens ökar om dessa passerar en vektor – vare sig denna är en insekt eller händer som inte tvättas mellan två patienter... / Josef Milerad
Bättre läkemedelsanvändning 731
Läkemedel används vid behandling av de flesta sjukdomar. Vi vet att behandlingen kan förbättras genom individualiserad dosering, ökad följsamhet till rekommendationer och via samsyn mellan patient och läkare... / Eva Nilsson Bågenholm
Varför bli allmänläkare? 731
Inför valet i höst talar de flesta partier om vikten av att satsa på hälso- och sjukvården, och inte minst äldrevården. En viktig del är en utbyggd primärvård, men ändå har bara ett parti ett förslag på familjeläkarsystem... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Husläkare behöver stöd för bedömning av problematisk långtidssjukskrivning 733
I svårhanterade sjukskrivningsärenden skulle det vara ett stöd för alla parter om en fristående läkare kunde ta över bedömningen efter 1–3 månaders sjukskrivning. Förvånande nog har Läkar förbundets ordförande uttalat sig negativt om denna möjlighet. / Kjell Nyman

AKTUELLT

Vårdministern räknar med samma post efter valet 734
LT valbevakning
Trots att vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson är nöjd med sina och den socialdemokratiska regeringens sjukvårdspolitiska insatser under mandatperioden är det mycket som bekymrar henne. Mycket behöver åtgärdas och skattehöjningar kan inte uteslutas...
/ Sara Gunnarsdotter
Två mindre med stort inflytande 735
LT valbevakning
Vänsterpartiet och miljöpartiet har stort inflytande i svensk politik i sin egenskap av samarbetspartier till regeringen. Med regeringen har de till exempel drivit igenom den så kallade stopplagen, även om det beslutet satt långt inne för miljöpartisterna...
/ Sara Gunnarsdotter
Arbetsmiljökunnig slutar på förbundet 736
Ragnar Kristensson, arbetsmiljösakkunnig jurist på Läkarförbundets kansli, slutar den 1 maj... / Elisabet Ohlin
Stort utbrott av chikungunya på Réunion 737
Sedan flera månader tillbaka pågår en kraftig chikungunyaepidemi på den franska ön Réunion...
Privatläkare redovisar inte sina inkomster 737
60 procent av privata läkare och sjukgymnaster har upptaxerats efter en landsomfattande skatterevision. Var femte har anmälts för bokförings- eller skattebrott... / Sara Gunnarsdotter
Cancervården på Karolinska får kritik 737
Bristande kapacitet inom röntgen och patologisk service skapar flaskhalsar och långa väntetider på onkologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Det konstateras i en konsultrapport av företaget Helseplan, som på uppdrag av Stockholms läns landsting studerat... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Utomlänsoperererade ofta från Västra Götaland 736
Landstingens totala antal utförda knä- och höftledsoperationer ökade med runt 40 procent mellan år 1998 och 2004, enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Utomlänspatienterna blev också fler, även om utomlänsoperationernas andel har minskat de två senaste åren, ett tecken på...
Fågelvirus nu i Sverige 737
Ett aggressivt fågelvirus har kommit till Sverige. Fågelinfluensa börjar som vanlig influensa och övergår i mycket svår lunginflammation med andnöd. Njure och lever kan påverkas. Även hjärninflammation har förekommit... / Elisabet Ohlin

MEDICINSK KOMMENTAR

Hål i välfärden 738
Varannan låginkomsttagare väljer bort tandvård – folkhälsoproblem väntar
Risken för dålig tandhälsa är fem gånger högre hos låginkomsttagare än hos personer med god ekonomi och dessutom tycks yngre avstå tandläkarbesök i större utstäckning än äldre, visar en oroande rapport från Folkhälsoinstitutet. Allmänsjukdomar avspeglas i munnen, och det finns mycket som tyder på att munnens och tändernas sjukdomar också har en direkt påverkan på allmänhälsan.
/ Björn Klinge

NYA RÖN

Genmodifierade sädesslag – alternativ för patienter med celiaki 740
Genom att minska toxiciteten hos gluten på olika sätt, exempelvis framställa vetesorter med minimal mängd av gliadinfraktionen, är mycket vunnet när det gäller att förenkla behandlingen och höja livskvaliteten för patienter med celiaki.
Barn med neurologisk sjukdom bör vaccineras mot influensa 741
Det har länge varit känt att flera kroniska sjukdomar utgör en risk för luftvägskomplikationer vid insjuknande i influensa, och tidigare rekommendationer för vaccination har inkluderat astma, kronisk lungsjukdom, hjärtsjukdom, immunsuppression, hemoglobinopatier, kronisk...
Litet intresse för egenvård bland astmapatienter 741
Orsaken till att den aktuella studien genomförts är astmapatienters låga deltagande i egenvårdsutbildningar. Författarna anser att tidigare forskning, som sökt förklaringar till detta, främst fokuserat på demografiska och kliniska faktorer...
Patienter med svåra skallskador bör snarast föras till neurointensivvårdsavdelning 742
Svåra skallskador (RLS 4–8, GCS 3–8) är förenade med höga mortalitets- och morbiditetssiffror. Den medicinska utvecklingen av framför allt icke-kirurgisk behandling och högspecialiserade neurointensivvårdsavdelningar (NIVA), med nära tillgång till neurokirurgi, har...
Intensivt stöd – av professionell behandlare – kan förebygga postpartumdepression 742
Postpartumdepression drabbar cirka 13 procent av alla nyblivna mödrar. Det är en åkomma som inte bara drabbar den enskilda kvinnan utan även påverkar det lilla barnet och familjerelationen. Postpartumdepression varierar i svårighetsgrad. Orsaken är fortfarande oklar...

KLINIK OCH VETENSKAP

Laryngomalaci – vanligaste orsak till inspiratorisk stridor hos barn 745
Supraglottoplastik dominerande som operationsmetod
Svårighetsgraden bedöms med hjälp av fiberskopi. Svårare fall opereras med supraglottoplastik.
/ Åsa Landerholm WITH ENGLISH SUMMARY

Kvoten apoB/apoA-I starkare markör för hjärtinfarkt än lipider 751
Tidskriften Journal of Internal Medicine anordnade den 8–9 september 2005 ett vetenskapligt symposium i Lidingö om apolipoproteiner (apo) som nya starka riskfaktorer för hjärtinfarkt och kärlsjukdom... / Göran Walldius
Bättre mäta apolipoproteiner än traditionella lipider i klinisk rutin 753
Kvoten mellan S-apolipoprotein B och S-apolipoprotein A1 (S-ApoB/S-ApoA1) anses som ett bra prognostikum för hjärt– kärlsjukdom [1-6]. Vi har nyligen [7] redovisat hur komponenterna i ett traditionellt lipidstatus överensstämmer med S-ApoB/S-ApoA1 i ett material ur... / Anders Kallner WITH ENGLISH SUMMARY

Vävnadsdonation – en verksamhet i skymundan 759
Central uppgift att skapa goda förutsättningar
Mellan donation och transplantation av vävnad finns många aktörer, och alla länkar i denna kedja måste fungera om tillvaratagande av vävnad från avlidna skall kunna genomföras. För detta krävs att verksamheten prioriteras och resurser tillskapas.
/ Kristina Söderlind

PATIENTSÄKERHET

Skrev ut Tryptizol i fem gånger för hög styrka – stress i arbetet gör inte felet ursäktligt 767
Den nylegitimerade läkaren hade en stressad arbetssituation, men det ursäktar inte hennes fel att skriva ut Tryptizol i fem gånger för hög styrka...
Läkares misstag med läkemedel stort hot mot patienternas säkerhet 767
Fel medicin, fel dos, fel styrka, fel patient, missade kontraindikationer ...
Felförskrivningar och felhantering av läkemedel fortsätter att vara ett vanligt och allvarligt hot mot patientsäkerheten, något som speglas tydligt i Ansvarsnämndens fällningar...
Kvinna ordinerades utan indikationen behandling som inte är riskfri 768
Fick allergisk reaktion efter sulfabehandling
ST-läkaren ordinerade adrenalin intravenöst trots att det inte fanns indikation för denna behandling, som inte är riskfri. Adrenalin kan ges intravenöst vid allergisk chock, vilket patienten inte led av...
Receptet skrevs ut på fel patient samt i fel styrka och fel dosering 769
Receptet skrevs ut på fel patient. Dessutom förskrevs den dosering som ges vid herpes simplex-infektion, som är en fjärdedel av den som ges vid bältros, som patienten hade...
Flicka hade morbus Crohn – inte bara bronkit
Kvinna hade smärtsyndrom – inte kärlkramp 770
Felställda diagnoser renderar kardiolog en varning
En kardiolog varnas för att han dels missat morbus Crohn hos en tonårig flicka, dels för att felaktigt ha ställt diagnosen småkärlssjuka i hjärtat hos en kvinna och behandlat henne med stora mängder opiatmedel...

DEBATT OCH BREV

Orwells »1984« i svensk sjukvård? 773
Trots påståenden om motsatsen hotas yttrande- och meddelarfriheten av vissa formuleringar i chefskontrakten för bland andra verksamhetscheferna vid Karolinska Universitetssjukhuset, anser Jan Halldin... / Jan Halldin
Behandlande läkares ansvar att bedöma arbetsförmågan 774
Replik om stöd i sjukskrivningsärenden
Förbundets policy är att behandlande läkare också har ansvaret att bedöma arbetsförmågan. Förutsättningarna för att göra ett bra arbete måste dock förbättras, skriver Eva Nilsson Bågenholm i sitt svar till Kjell Nyman m fl...
/ Eva Nilsson Bågenholm
Växande dokumentation för antroposofisk medicin 775
När man skall utvärdera en medicinsk metod som i mycket hög grad bygger på individualiserad behandling av en enskild patient är det inte relevant att använda sig av samma forsknings- och utvärderingsmetoder som när man utvärderar ett enda standardiserat förfaringssätt på en starkt avgränsad och väldefinierad... / Peter Andersson
Dålig forskning stödjer antroposofisk medicin 777
Dokumentationen för antroposofisk medicin är växande endast om man räknar in dålig forskning. Även den vetenskapligt grundande läkekonsten tillämpar individualiserad behandling, vilket där inte hindrat strikt vetenskaplig utvärdering. Talet om den antroposofiska medicinens individualisering är retoriska dimridår... / Jesper Jerkert
Diskussionen om »kundstyrd sjukvård« obegripligt grund 778
Artikeln »Primärvårdsmodell i Halland ...« i LT 7/2006 (sidorna 438-9) ger stöd för misstanken om att allt modelltänkande från den borgerliga alliansens sida rörande förnyelse och utveckling av svensk sjukvård fortfarande bygger på tanken att samhällsindividen, och i detta fall... / Jan Lindgren

KULTUR

En fattigläkares kamp för hemlösa män i Stockholm 779
Andrew Alfvén (1870–1960) växte upp i en frikyrklig miljö. Han var bror till tonsättaren Hugo Alfvén. Under några år studerade han till präst men sadlade om och började läsa medicin... / Jan Halldin

NYA BÖCKER

Vissa kapitel kan användas som en praktisk manual i presentationsteknik 782
Presentationer med bildspel. 143 sidor. Författare: Kristian Ingemansson, Mikael Ekström. Förlag: Uppsala publishing house; 2004. ISBN91-7005-274-3. Recensent: Ola Björgell, docent, röntgendiagnostiska avdelningen, Universitetssjukhuset MAS, Malmö...
Roman med detaljerad neurokirurgisk beskrivning 782
Lördag. 315 sidor. Författare: Ian McEwan. Förlag: Ordfront/Ordfront Galago; 2005. ISBN 91-7037-159-8. Recensent: Bengt Lagerkvist, docent, Rett Center, Östersund... / Bengt Lagerkvist

ENDAST PÅ WEBBEN

H5N1 har spridit sig till ett nytt däggdjur
Enligt WHO har viruset H5N1 spridit sig till ett nytt däggdjur, stenmård. Det kan tyda på att viruset har börjat mutera.
Läs mer
Stort utbrott av chikungunya på Réunion
– Jag har sällan sett patienter med så starka smärtor, berättar en läkare på den franska ön Réunion i Indiska oceanen, som drabbats av en kraftig chikungunyaepidemi. Forskarna undrar nu om viruset har genomgått en mutation.
Ta ansvar för din förskrivning av Tamiflu!
Apoteket går nu ut och uppmanar förskrivande läkare att enbart skriva ut influensaläkemedel, som till exempel Tamiflu, till personer som verkligen behöver medicinering.
Läs mer
Neuraminidashämmarna har bra effekt vid influensa 01
Om de ges snabbt efter symtomdebut eller som profylax till smittade
Förhandspublicering
Vaccination av alla över 65 års ålder och personer i medicinska riskgrupper är den viktigaste åtgärden för att minimera sjuklighet och död i influensa. Neuraminidashämmarna är viktiga som effektiva komplement till vaccin. De ger symtomlindring, minskad risk för antibiotikakrävande infektioner och troligen minskad risk för död – men de måste ges snabbt efter symtomdebut eller som profylax till smittade. I Sverige har dock dessa medel använts sparsamt – sannolikt alltför sparsamt.
Läs mer
Forskningsfusk, felsteg eller något mittemellan? 05
ETIK OCH LÄKARROLL
Förhandspublicering
På senare tid har nyhetsmedierna fyllts av anklagelser om forskningsfusk. Den akademiska verkligheten framstår inte längre som svartvit. I stället rymmer den ett helt spektrum av mer eller mindre olämpliga förfaringssätt. Det krävs motåtgärder på bred front för att forskningen ska kunna behålla sin trovärdighet och legitimitet.
Läs mer
/ Ragnar Levi WITH ENGLISH SUMMARY

E-hälsa inom EU 08
Från forskning till policy
Förhandspublicering
En EU-strategi för stöd till införande av e-hälsosystem i Europa finns i dag antagen. Bakom strategin ligger 17 år av forsknings- och utvecklingsarbete, med stöd från EU med 650 miljoner euro till ca 450 EU-projekt, tillsammans med såväl nationella insatser, finansierade av EUs medlemsländer, som internationella.
Läs mer
Apolipoproteiner starkare riskmarkör för hjärtinfarkt än traditionella lipider 751
I stället för att mäta tre komponenter, eventuellt en fjärde, i syfte att identifiera riskgrupper kan man mäta två väldefinierade komponenter, apoB och apoA-I. Kvoten mellan dem är ett enkelt och specifikt mått, som sammanfattar risken för aterosklerotiskt betingande hjärt-kärlsjukdomar.