INNEHÅLL NUMMER 11, 2006

LEDARE

IQ och hälsa 812
Att sociala faktorer som utbildning, inkomst eller socialgruppstillhörighet påverkar hälsan är välkänt. Det som uppfattas som socioekonomiskt betingad ohälsa kan dock i själva verket ha andra och mer biologiska förklaringar som exempelvis låg kognitiv kapacitet... / Josef Milerad
Vart tog (sam)förståndet vägen? 815
Läkare nobbar kortare jourpass – Läkaruppror mot reglerade arbetstider: dessa och andra liknande rubriker har vi kunnat läsa de senaste veckorna. Vad finns bakom rubrikerna? EGs arbetstidsdirektiv gäller i Sverige, men arbetsmarknadens parter och lagstiftarna har inte... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Medlemmarna, pengarna och nyttan 817
Facket som kollektiv nytta eller försäkringsbolag? Vad är det medlemmarna i Sveriges läkarförbund får för sina pengar? Rimligen borde det vara något, men är detta något av värde för hela kåren och för läkaryrket som sådant? Annars kan man se ett medlemskap som vilken individuell försäkring som...

AKTUELLT

Allt fler patienter söker vård utomlands 818
Vård utomlands
Höften värker. Operation om tre månader känns som en bultande, gnagande evighet. Men varför vänta när det går snabbare utomlands? Så har alltfler svenskar resonerat på sistone...
Få frågar läkaren till råds 820
De svenska läkarna har hittills inte bombarderats av frågor om var den bästa utländska vården finns...
Bättre relation med industrin med nytt avtal – men färre åker på kongress 822
Mer krångel och minskat deltagande i internationella kongresser. Det är några av nackdelarna med det nya industriavtalet. Men fördelarna tycks överväga... / Elisabet Ohlin
Lönegap mellan könen består 823
Snittlönen för gruppen manliga läkare låg förra året 5200 kronor över kvinnornas. Mycket kan enligt både arbetsgivare och fack förklaras med ålders- och befattningsstrukturer. Men en anledning till bestående skillnader kan också vara sättet att förhandla på... / Sara Gunnarsdotter
Facket bra väg till högre lön 823
En aktiv läkarförening med mycket medlemskontakt. Det är vägen till en bra lön. Åtminstone om man får tro Stig Reinholdsson, nyss avgången ordförande i Västmanland. Där tjänar läkarna mest i landet...
Nationell IT-strategi för vården klar 824
Under nästa år hoppas vårdminister Ylva Johansson kunna lägga en proposition om nationellt gemensamma patientjournaler, tillgängliga för alla vårdinstanser på alla vårdnivåer... / Sara Gunnarsdotter
Läkarna hade störst risk för utmattning 825
AFA-enkät på Kungälvs sjukhus: Läkarna på Kungälvs sjukhus har betydligt större stressbenägenhet och löper större risk att drabbas av utmattning än övriga personalgrupper på sjukhuset. Sämst är siffrorna för de kvinnliga läkarna...

MEDICINSK KOMMENTAR

KOL-diagnos enligt svensk modell 826
Ålderskorrelerat FEV%-värde ger godtagbar approximering
Enligt internationella riktlinjer (GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease [1]) ställs diagnosen COPD på anamnes och på spirometriresultat där FEV%, dvs FEV1/VC, är mindre än 70 procent...

NYA RÖN

Självsäkra och beslutsamma kirurger tolererar inte osäkerhet 827
Såväl inom som utom läkarkåren finns schablonbilder av de olika medicinska specialiteternas företrädare. En sådan schablon beskriver kirurgen som en utåtriktad, självsäker person som tenderar att fatta snabba beslut på ibland alltför bristfälligt underlag...
Varför de flesta vetenskapliga resultat är fel 827
I open access-tidskriften PLoS Medicine visas att för många typer av studier är ett statistiskt signifikant resultat oftast ändå fel. Om ett samband är sant beror nämligen inte bara på studiens P-värde utan också på sannolikheten att sambandet finns...
Ospecifika symtom föregår parkinson 828
Subjektiva klagomål på stelhet, lättare tremor och dålig balans kan vara tecken på Parkinsons sjukdom, och de kan uppträda långt innan sjukdomen diagnostiseras med sedvanlig neurologisk undersökning. Detta visar en studie på drygt 6 000 personer som följts under nio år och som från början inte led av parkinson eller demens.
Ännu en studie om johannesörtens potens 828
En studie i BMJ tyder på att johannesört är lika effektivt som paroxetin vid depression. Men är det så, då finns det anledning för Läkemedelsverket att snarast återta godkännandet som naturmedel. Detta menar Göran Isacsson, som dels kritiserar den refererade studien, dels påminner om att farmakologiskt aktiva preparat hör hemma på apotek, inte i hälsokost- och snabbköpsbutiker.
Slaget barn blir våldsam vuxen 828
Barn som misshandlas av sina föräldrar löper ökad risk att själva uppvisa ett våldsamt beteende. Det visar en studie från åtta pediatriska mottagningar i USA som presenteras i tidskriften Pediatrics. Studien omfattar 134 barn mellan 10 och 15 år och deras föräldrar...
Mörk choklad ger bättre endotelfunktion 829
Det är omtvistat huruvida choklad har positiva eller negativa hälsoeffekter. Kaloriinnehållet med snabba kolhydrater kan inverka menligt på kroppsvikt, lipider och glykemi, å andra sidan innehåller mörk (men inte vit) choklad flavonoider i form av polyfenoler med antioxidativ...
Stress snarare än datoranvändning bakom nackont 829
Smärta i nacke, rygg och armar är vanligt bland ungdomar och korrelerat med stress och depression. Däremot löper inte ungdomar som tillbringar mycket tid framför datorn ökad risk att drabbas av smärta...
Tumörcellernas omgivning viktig vid behandling av prostatacancer 829
Sedan många år behandlas spridd prostatacancer med hormoner. Initialt är behandlingen mycket effektiv, men effekten upphör efter ett par år. De egentliga orsakerna till detta är okända...
Om att breda sin smörgås 830
Tisdags- och torsdagsförmiddagar går jag sedan många år tillbaka undervisningsrond inom en sektion av neurologkliniken med speciell inriktning mot rörelsestörningar – »movement disorders«...
Autonom obalans markerar risk för hjärtrytmrubbning 830
Det autonoma nervsystemet spelar en viktig roll i regleringen av hjärtats funktioner, och tecken till störd autonom balans markerar ökad risk för kardiovaskulära händelser... / Lennart Bergfeldt

KLINIK OCH VETENSKAP

Neuraminidashämmarna har bra effekt vid influensa 833
KLINISK ÖVERSIKT
Vaccination av alla över 65 års ålder och personer i medicinska riskgrupper är den viktigaste åtgärden för att minimera sjuklighet och död i influensa. Neuraminidashämmarna är viktiga som effektiva komplement till vaccin. De ger symtomlindring, minskad risk för antibiotikakrävande infektioner och troligen minskad risk för död – men de måste ges snabbt efter symtomdebut eller som profylax till smittade. I Sverige har dock dessa medel använts sparsamt – sannolikt alltför sparsamt.
Familjeplanering genom vaccination mot befruktningen 837
Immunologisk infertilitet ger ledtråd
Ett vaccin mot fertilitet skulle vara ett bra hjälpmedel för att erhålla en antikonception som är billig, lätt att distribuera och lätt att utföra. Önskvärt är att det kommer att finnas metoder som ger en tidsbegränsad infertilitet och som är lämpade för både kvinnor och män,...
Läkarstudenter upplever mer stress än andra studenter 840
ORIGINALSTUDIE
Kvinnliga läkarstudenter uppvisar högre stressnivå och sämre psykisk hälsa än sina manliga kurskamrater. Överlag upplever läkarstudenter mer stress än studenter vid andra utbildningar. Otydliga utbildningsmål, en oklar studentroll och oro för otillräckliga kunskaper, arbetsbelastning och stress i det kommande yrket är faktorer som har tydligt samband med stressen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Var det paradoxal embolism? 845
Cerebellär infarkt, öppetstående foramen ovale och APC-resistens – en kontroversiell kombination och terapeutisk utmaning
En 41-årig man, fd rökare med depressiva besvär, sökte akutmottagningen på grund av plötsligt påkomna besvär med yrsel, illamående och balansstörningar. I ankomststatus fann man uttalad dysartri, nystagmus och ataxi, övrigt status var utan anmärkning...
Ger vi diagnosen KOL till friska? 850
RAPPORT
År 2002 presenterade Läkemedelsverket rekommendationer för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) [1]. Rekommendationerna togs fram under ett möte där totalt 29 experter från Sverige och Norge deltog...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Waran efter trombolys med Actilyse 853
Hur snart efter trombolys av embolisk stroke med alteplas (Actilyse) kan warfarinbehandling påbörjas?
Interaktion Waran och tranbärsjuice 853
Interagerar tranbärsjuice med warfarin (Waran)?
Fibrater samt nikotinsyrapreparat och muskelvärk 854
Kan fibrater och/eller nikotinsyrapreparat orsaka muskelvärk? Om så är fallet är det via samma mekanism som för statiner?

DEBATT OCH BREV

Inget kliniskt stöd för påståendet att asylsökande barn blivit nerdrogade 855
Det finns inga apatiska flyktingbarn, de har blivit nerdrogade av sina föräldrar, har Tomas Eriksson, chefsöverläkare inom akut- psykiatrin i Malmö, hävdat i massmedierna. Vår kliniska erfarenhet av 68 asylsökande familjer samt 13 slutenvårdspatienter ger inte stöd för påståendet...
Replik:
Apatiska barn måste utredas medicinskt 856
En sammanvägning av de egendomligheter som förekommer kring de apatiska barnen väcker misstanken att tillståndet är resultatet av någon form av manipulation. Den mest sannolika formen i dessa fall torde vara läkemedelsförgiftning...
Den »innovativa« läkemedelsindustrin 857
Jag kan inte låta bli att lägga mig i diskussionen om kostnaden för nya läkemedel, forskningen i läkemedelsindustrin och påståendet att användning av generiska preparat skulle minska dess möjligheter till att skapa nya läkemedel...
Simvastatin 40 mg som sekundärprofylax: Effektivt, tolerabelt och kostnadseffektivt! 858
Vi delar inte Anders G Olssons slutsats att atorvastatin 80 mg är bättre än simvastatin 40 mg för patienter med koronarsjukdom. Den lilla vinst som erhålls vid en ytterligare sänkning av LDL (dvs höjning av statindosen) balanserar inte nackdelarna i form av behandlingsrisker och ökade kostnader...
Replik:
Gärna simvastatin, men LDL-kolesterol ska vara under 2 mmol/l i sekundärprevention 861
Redan sommaren 2004 flaggade amerikanarna för att ett lägre målvärde för LDL-kolesterol borde införas för patienter med särskilt hög risk...

KULTUR

La Salpêtrière – den moderna neurologins vagga 863
Jean-Martin Charcots patientdemonstrationer på sjukhuset La Salpêtrière var en uppskattad tillställning bland 1800-talets neurologer. Charcot var en pionjär inom neurologin och under hans ledning formades en kritisk massa av kliniska neurologer. Charcot ordinerade tågresor på skakiga järnvägar mot parkinsonism och konstruerade en stol som skulle vibrera patienten för att få symtomlindring. Tron på vibrationer var stor, och Charcots elev Gilles de la Tourette konstruerade en hjälm som skulle vibrera den tremorsjukes huvud.
Relationsroman skildrar livet som läkare i u-land 868
Recension
Afrikanen. Porträtt av en far. 130 sidor. Författare: J M G Le Clézio. Förlag: Elisabeth Grate2005. Recensent: Jonas F Ludvigsson, docent, barnkliniken, Örebro...
Olma, den älskade sjöjungfrun 868
Recension
Sjöjungfruns namn. 397 sidor. Författare: Staffan Seeberg. Förlag:Albert Bonniers förlag; 2005. ISBN 91-0-010763-8. Recensent: Lars Erik Böttiger, professor, Saltsjö-Boo...
Fichtelius testamente 869
Medicinkyrkan. Myt och sanning. Vetenskap och oprövad erfarenhet. Recensent: Bengt Järhult

ENDAST PÅ WEBBEN

»Kalmarfallet« i Högsta domstolen
Det så kallade Kalmarfallet avgörs nu i Högsta domstolen (HD). Det gäller en sjuksköterska, som i de lägre instanserna dömts för vållande till annans död sedan ett litet barn dött av en för hög dos Xylocard (lidokain). Förhandlingen i HD, som hölls den 16 mars, är ovanlig eftersom HD ytterst sällan tar upp överklaganden. När domen kommer är oklart.
Läs mer
Fler miljömärkta läkemedel
Miljöinformation om 80 läkemedel finns nu på fass.se Läs mer
Svåra skador på försökspersoner vid klinisk test
Med anledningen av läkemedelsolyckan i England
Ett läkemedel avsett att användas för att dämpa immunreaktioner vid bl a reumatoid artrit, har vid den första testen på människa, lett till mycket svåra biverkningar hos sex tidigare friska försökspersoner, som nu alla vårdas vid sjukhus i London.
Läs mer
Friska riskerar få diagnosen KOL
Behandlingsrekommendationer för KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är ett FEV%-värde <70 vid spirometri. De nedre normalgränserna är högt satta och tar inte hänsyn till de stora skillnaderna i normalvärden för FEV%, många friska riskerar att få diagnosen KOL. Den svenska modellen för KOL-diagnos ger dock en godtagbar appoximering utan att göra diagnostiken alltför krånglig.