INNEHÅLL NUMMER 12, 2006

LEDARE

Rikas yrkesträning på fattigas budget 896
Veckans palt
Påståendet att personalbrist och besvärliga arbetsförhållanden i hälsovården är ett hot mot folkhälsan kommer inte från fackförbunden i sjukvården utan från WHOs generaldirektör Lee Jong-wook...
/ Josef Milerad
Dags att axla chefskapet för AT-läkarna! 899
Denna vecka samlas Sveriges yngre läkares förening till fullmäktigemöte. Ett ämne som är angeläget för den yngre generationens läkare och som också väckt debatt under vintern är frågan om sjukvårdens chef- och ledarskap... / Charlotta Sävblom
Bonus till doktorn 899
Jobbar doktorn bättre med bonus? Frågan är aktuell när patologen på Karolinska inför ett nytt lönesystem och det samtidigt i medierna diskuteras skyhöga bonusar till chefer i näringslivet... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Hälsoekonomi på liv och död 901
Om ett antal patienter med omfattande hjärnblödningar ska bli föremål för kvalificerad neurointensivvård som potentiella organdonatorer måste vi söka svar på ett antal centrala frågor. De som egentligen företräder denna patientgrupp finns inom neuroprofessionerna och internmedicin...

AKTUELLT

Här fungerar handledningen 902
AT-handledning
Utbildningsläkarna på vårdcentralen i Karlsborg har alltid en handledare att fråga. De ordinarie distriktsläkarna turas om att vara frikopplade för uppgiften. De unga läkarna slipper göra misstag och baktanken är att rekrytera fler allmänläkare. »En extrem win-win-situation«, säger AT-läkaren Mattias Hartwig.
/ Elisabet Ohlin
Garanti för löneökning ingen succé för specialiteter med lägst lön 904
De läkarspecialiteter med störst andel kvinnor skulle enligt läkarns centrala löneavtal garanteras en löneökning på 2 procent förra året. På gruppnivå verkar det ha fungerat även om lönerna i dessa specialiteter fortfarande befinner sig i den nedre halvan av löneligan... / Sara Gunnarsdotter
Stora skillnader inom specialiteterna 904
Spridningen mellan de olika specialiteternas överläkarlöner är drygt 10000 kronor räknat på medianlönerna i november 2005. Allra bäst tjänar överläkarna i klinisk cytologi som har en medianlön på 59100 kronor...
Kvinnliga AT-läkare tjänar mindre än sina manliga kollegor 906
Manliga läkares medellön var förra året över 5000 kronor högre än kvinnliga läkares. Ålders- och befattningsstrukturer kan förklara en del av skillnaderna i hela kollektivet men knappast att manliga AT-läkare får flera hundralappar mer i månaden än sina kvinnliga kolleger... / Sara Gunnarsdotter
Socialstyrelsen kritisk till dimensionering av ST-utbildningen 907
Antalet ST-tjänster inom varje specialitet ska motsvara det framtida behovet, men många landsting lever inte upp till det kravet, enligt Socialstyrelsen... / Elisabet Ohlin
Maxgräns för sjukskrivning föreslås 907
Sverige behöver en maximal tidsgräns för hur länge det ska gå att få sjukersättning, föreslår Socialförsäkringsutredningen och utredaren Anna Hedborg i utredningens senaste skrift Sjuk eller ledsen...
Valproinsyra vid schizofreni – epigenetik i praktiken 908
Schizofreni förmodas bero på en komplex interaktion mellan generna och miljön. För att lindra symtomen används idag flera typer av läkemedel...

NOTISER

Bråckregister öppnas för allmänheten 907
Det nationella kvalitetsregistret Svenskt bråckregister har öppnat en webbplats, www.svensktbrackregister.se, där resultat för alla deltagande kliniker redovisas för allmänheten...
Läkares sjukintyg ifrågasätts 907
Sjukintyg saknar ofta tillräcklig information om varför en person ska vara sjukskriven. Det skriver Socialstyrelsen i en rapport till regeringen. Många läkare har inte heller tillräckliga förutsättningar för att göra en objektiv bedömning av arbetsförmågan...
Christopher Gillbergs medarbetare dömda 907
Tre medarbetare till Christopher Gillberg, professor vid Göteborgs universitet, dömdes förra veckan av Göteborgs tingsrätt för att i maj 2004 ha förstört professorns omdebatterade forskningsmaterial rörande adhd/damp, i syfte att förhindra att detta utlämnades enligt domstols...

MEDICINSK KOMMENTAR

Endovaskulär teknik vid aortaaneurysm 910
Resultat av två randomiserade studier
I två europeiska multicenterstudier utvärderas endovaskulär teknik vid aortaaneurysm: i den ena studien jämförs endovaskulär teknik med öppen kirurgi, i den andra med ingen åtgärd alls. Interimsresultat visar inte på några fördelar med endovaskulär behandling hos patienter som är för dåliga för öppen kirurgi: bl a är den dyr, ger just ingen effekt på hälsorelaterad livskvalitet och kräver kontinuerlig uppföljning.
Livslång hjärngymnastik kan förhindra alzheimer 912
De senaste rönen om livsstil och risken att insjukna i alzheimerdemens tyder på att inte bara intellektuell aktivitet utan även fysisk motion tycks kunna förebygga sjukdomen. All form av fritidsverksamhet tycks minska risken att insjukna i Alzheimers sjukdom – förutom TV-tittande som ökar risken, ju fler TV-timmar per dag, desto större risk. / Lars-Olof Wahlund

NYA RÖN

Bräckliga bevis för att kostfiber minskar risken för kolorektal cancer 914
En sammanslagen analys med primärdata från 13 prospektiva kohortstudier, presenterad i JAMA, är en viktig pusselbit i sökandet efter samband mellan kost och kolorektal cancer. Ett högt intag av kostfiber har goda effekter, t ex lägre risk för diabetes och hjärtsjukdom, men sådan kost minskar inte risken för kolorektal cancer.
Brister i remisshanteringen äventyrar patientsäkerheten 914
Många patienter skrivs ut från slutenvården innan alla resultat av laboratorie- och röntgenundersökningar erhållits, och läkare är ofta omedvetna om vilka av resultaten som kan kräva åtgärder. Detta är en klar patientsäkerhetsrisk, vilket visas av en studie från två amerikanska universitetssjukhus. För svenska förhållanden har Socialstyrelsen i sin tillsyn konstaterat att orsakerna till negativa händelser ofta är brister i remisshantering och kommunikation.
Cannabinoidreceptorblockerare bra mot fetma 915
Cannabinoid 1-receptorblockeraren Rimonabant kan reducera vikten, minska midjemåttet och dessutom ha en gynnsam påverkan på kardiometabola riskfaktorer hos överviktiga individer. Det visar en studie som presenteras i JAMA...
Diagnos och trombolys redan i ambulansen ger god hjärtinfarktprognos 915
Trots trombolysbehandling är risken att dö i akut hjärtinfarkt stor. Framför allt varierar den, och det viktiga är identifiera högriskpatienter. Att ställa diagnosen akut hjärtinfarkt och påbörja trombolysbehandling redan i ambulansen visar sig minska dödligheten kraftigt jämfört med om man väntar med åtgärderna tills patienten kommit till sjukhuset.
Natalizumab fick gräddfil – för detta kritiseras FDA 915
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kritiseras för att ha godkänt den monoklonala antikroppen natalizumab för snabbt. Natalizumab godkändes i februari 2005 för behandling av multipel skleros men drogs tillbaka efter bara tre månader, då tre av patienterna som ingått i de...
Medicinsk etik får inte göras till vetenskap 916
Christopher Cowley, författare till den aktuella studien, är filosof och undervisar i etik inom medicinsk fakultet. Han har i ett annat sammanhang skrivit att han hellre ser sig som filosof än etiker, vilket bottnar i hans syn på vad etik respektive filosofi är...
Hjälm skyddar utförsåkare 916
Användning av hjälm minskar risken för skid- och snowboardåkare att drabbas av skallskador. Den föga förvånande slutsatsen dras efter en studie från Norge som presenteras i tidskriften JAMA. Forskarna har slagit samman data från åtta norska skidorter från vintern 2002...

KLINIK OCH VETENSKAP

Epigenetik – cellens minne – påverkar utvecklingen av sjukdom 919
Epigenetiken är i färd med att förändra alla invanda perspektiv, särskilt inom medicinen. Vad är då epigenetik? Om man liknar människans genom vid en hårddisk – med ett informationsinnehåll på drygt 240 000 gigabyte – är epigenetiken det operativa systemet, som styr åtkomsten av detta enorma informationsflöde. Kombinationen hårddisk/operativsystem i varje enskild cell kan vidare liknas vid ett cellulärt minne, och rubbningar i detta minne kan få konsekvenser i form av sjukdom. WITH ENGLISH SUMMARY

Analysen bör vara rutin vid diagnostik av hjärtsvikt 927
Pro: Natriuretiska peptider som diagnostiskt hjälpmedel
Doust och medarbetare publicerade nyligen en översikt över kardiella natriuretiska peptiders förmåga att identifiera hjärtsvikt [1]. Arbetet utgår från Centre for General Practice och Division of Epidemiology and Social Medicine, University of Queensland, Brisbane, Australien...
Ännu finns hinder för rutinmässig användning vid hjärtsvikt 930
»When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind; it may be the beginning of knowledge, but you... WITH ENGLISH SUMMARY

Neurocysticerkos som orsak till epileptiskt anfall 938
FALLBESKRIVNING/Infektion med svinbandmask finns sporadiskt i Skandinavien
Vår patient är en 30-årig kvinna, 1-para, som studerar på högskola. Hon är född i Latinamerika och kom till Sverige vid 5 års ålder. Därefter har hon varit bosatt i Sverige men har upprepade gånger vistats i sitt hemland...
/ Andreas Puschmann WITH ENGLISH SUMMARY

Kort om kohort 943
RAPPORT
BMJ har under våren 2005 haft en artikelserie om kohortstudier [1-3]. Man påpekar att kohortstudien kan ge värdefull information men att det gäller att se upp med brister i studiens design...
/ Jonas F Ludvigsson

PATIENTSÄKERHET

Födelsemärke som ändrar karaktär eller blöder ska utredas vidare 949
Födelsemärken som ändrar karaktär eller blöder kan vara elakartade och vidare medicinsk utredning ska i regel ske...
ABCD-regeln ger kriterier vid diagnostisering av malignt melanom 949
Den kliniska diagnostiken av tidiga maligna melanom är erkänt svår och därför finns vedertagna kriterier för när man bör misstänka ett malignt melanom. ABCD-regeln är en av de mer använda...
Missade epiglottit respektive hydrocefalus 950
Varnas efter allvarliga diagnosfel för två patienter
En patient med epiglottit skickades hem med penicillin, en annnan med hydrocefalus bedömdes ha magkatarr. Doktorn får en varning...
»Med de symtomen är det förvånande att man inte ombesörjde borrerliaserologi tidigare« 951
Rätt diagnos först efter en månad och ett hjärtstillestånd
Med hänsyn till de kliniska symtomen är det förvånande att man inte ombesörjde borreliaserologi i ett tidigare skede...
Två psykiatrer varnas för att inte ha gjort personliga bedömningar av bälteslagd patient 952
Stark kritik mot organisation inom psykiatrin sedan patient avlidit
»Det är djupt otillfredsställande att vården vid den psykiatriska kliniken bedrivs på ett sådant sätt att jourläkare kan befinna sig fem mil från den avdelning där vården bedrivs«...

DEBATT OCH BREV

Samsovning med spädbarn – modifiera råden en aning! 955
Mycket tyder på att amning liggande tillsammans med barnet på natten är en praktik som vi fysiologiskt är väl avpassade för. De råd som nyligen gavs i Läkartidningen bör modifieras genom att man pekar ut de faktorer som verkar riskabla, t ex sovande i soffa... / Catarina Canivet
Replik:
Vi måste ta ställning till nya forskningsfynd! 957
Vårt råd att det är säkrast att låta barnet sova i egen säng de första 2-3 månaderna är baserat på flera studier. Men rådet kan knappast bli lika kategoriskt som det om sovläge och rökning.
Uppsala är inte hela Uppland 958
Inte oväntat undviker SBUs representanter (Lars von Knorring, Mats Fredrikson och Agneta Pettersson) i sitt svar på vår kritik i LT [1, 2] att ge sig in på den viktiga diskussionen om vad psykoterapi är – en standardiserad behandling analog med en medicin eller en öppen... / Rolf Sandell
Gemensam förklaringsmodell för sjukdomar kopplade till inomhusmiljön finns inte 959
Socialstyrelsens uppfattning är att man i diagnostik av individer inte har något att vinna på att sammanföra olika ospecifika symtom till ett syndrom med koppling till innemiljön. Samtidigt är det viktigt att konstatera att det finns väl belagda samband mellan innemiljö och sjukdom...
Tack till läkaren på tåget! 959
Tack till den läkare, som såg mig tuppa av på X2000.
Replik om yttrandefriheten på Karolinska Universitetssjukhuset:
Inte ett dugg konstigt att bristande förtroende är grund för uppsägning 960
Om jag klart och tydligt tar avstånd från min överordnade chef och/eller kräver dennes avgång eller deklarerar att jag inte klarar mitt uppdrag på grund av bristande resurser, är det ganska uppenbart att jag inte kan vara chef längre. Det framhåller Eva Dannert i sitt svar på ett tidigare inlägg av Jan Halldin...

KULTUR

Skrivandet – en överlevnadsstrategi 961
Skrivandet blev en överlevnadsstrategi för deckarförfattaren Karin Wahlberg – gynekolog och förlossningsläkare på Universitetssjukhuset i Lund – när det var en hård stämning framför allt gentemot kvinnliga läkare på kvinnokliniken i Lund...
Att söka mening i det meningslösa 964
Tankar kring Georg Kleins senaste bok
Med upptäckarlust kastar jag mig över Georg Kleins nya essäbok och finner snabbt att den är lika sträng och infallsrik som hans tidigare böcker. Tankar om existensens villkor, den mänskliga historiens grymhet, vetenskapens sanningssökande och konstens meningssökande återkommer i...

FÖRBUNDSNYTT

Förbundsnytt 946
Information från Sveriges läkarförbund

ENDAST PÅ WEBBEN

Vårdpolitik på Centralstationen
Den 28 mars kunde den som hade vägarna förbi Stockholms centralstation diskutera vårdfrågor med ordföranden i Sveriges läkarförbund. Där demonstrerades ävenValkompassen som lockade flera förbipasserande att prova var de står politiskt.
Läs mer
Behandling av långvarig smärta – en systematisk litteraturöversikt
SBUs sammanfattning och slutsatser
Artikeln är en förkortad, något omarbetad version av SBUs sammanfattning och slutsatser om behandling av långvarig smärta. SBUs rapport offentliggörs den 22 mars.
Läs mer
WITH ENGLISH SUMMARY

Medicinsk kontrovers: Natriuretiska peptider för diagnostik av hjärtsvikt
Analys av natriuretiska peptider bör vara rutin i diagnostiken av misstänkt hjärtsvikt. Detta anser kardiologer. Göran Lindstedt, professor emeritus i klinisk kemi, menar att det är för tidigt för det. Många oklarheter finns rörande beslutsgränser och faktorer som ålder, kön, njurfunktionsrubbning etc.