INNEHÅLL NUMMER 13, 2006

LEDARE

Drömmedicinen som blev en mardröm 996
Prövningen av en ny, lovande monoklonal antikropp fick den 13 mars ett katastrofalt slut. Sex försökspersoner utvecklade svår multiorgansvikt efter en testdos av ämnet TGN1412... / Josef Milerad
Se över antagningssystemet till läkarutbildningen! 999
Till helgen samlas medicine studerandes förbund, MSF, till fullmäktigemöte. Ett aktivt studerandeförbund är avgörande för rekrytering av nya medlemmar till Läkarförbundet, men framförallt en kontinuerlig förnyelse av det fackliga arbetet... / Hanna Åsberg
Begränsad vinstutdelning 999
Så kom äntligen (?) fortsättningen efter stopplagen, departementspromemorian »Begränsad vinstutdelning vid privat drift av offentligt finansierade sjukhus« är på remiss... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

HDs dom i Kalmarfallet kan få stora konsekvenser för säkerhetsarbetet 1001
Läkare, sjuksköterskor och annan personal i sjukvården måste uppmuntras att fortsätta att erkänna och rapportera misstag, felhandlingar och riskincidenser för att intensifiera det förbyggande säkerhetsarbetet, utan att frukta risken att bli dömda i ett brottmål... / Ragnar Olegård

AKTUELLT

Fetmaforskare som förordar måttband framför våg 1002
Tidigare i år fick professor Peter Arner ta emot SalusAnsvar-priset, ett av Nordens största medicinpris på en miljon kronor, för sin forskning kring regleringen av de lipolytiska processerna och hur fettsyrorna kan orsaka metabola störningar. Men om han inte som ung kandidat råkat hamna i »fel« laboratorium, så hade hans forskning sannolikt fått en helt annan inriktning ...
Otillräckliga kunskaper i trafikmedicin hos AT-läkare 1005
AT-läkare motsätter sig utökad skyldighet att anmäla olämpliga körkortsinnehavare. Obligatoriska hälsokontroller skulle vara bättre, tycker de... / Elisabet Ohlin
Läkaren – patientens advokat eller myndighetsutövare 1006
Ska läkarens roll som myndighetsutövare öka? Det var frågan när skyldigheten att anmäla olämpliga bilförare debatterades på AT-stämman... / Elisabet Ohlin
AT-läkare fick inblick i framtidens rättsmedicin 1007
Datortomografi, magnetröntgen, datorsimulering och annan ny teknik ger många möjligheter för rättsmedicinen. Det berättade Ingemar Thiblin, docent vid Rättsmedicinska enheten vid Uppsala universitet, på AT-stämman... / Elisabet Ohlin
Läkartidningens valkompass avslöjar:
Förbundets åsikter borgerliga 1007
Mer höger än vänster, men mer vänster än socialdemokratiskt. Läkartidningen har tagit den sjukvårdspolitiska tempen på Läkarförbundet... / Sara Gunnarsdotter
Mer pengar till äldrevård 1008
Tio miljarder mer till kommuner och landsting under en tioårsperiod för att förbättra äldrevården och -omsorgen. Det lovade vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson när hon presenterade regeringens äldrevårdspropositionen i förra veckan... / Sara Gunnarsdotter

NOTISER

Samarbete i läkemedelsindustrin 1004
Åtta stora läkemedelsbolag har bestämt sig för att dela med sig till varandra av tidiga testresultat. Samarbetet gäller framförallt substansers toxikologoska egenskaper...
Internet kan begränsas i tvångsvården 1004
Regeringen vill att det ska bli möjligt att begränsa kommunikationsmöjligheterna för patienter som vårdas med stöd av Lagen om psykiatrisk tvångsvård eller Lagen om rättspsykiatrisk vård...
Lönekomplettering 1004
Läkarförbundet har nu kompletterat uppgifterna i Sacos lönesök med överläkarna i yrkes- och miljömedicin. De är 23 stycken och hade i november 2005 en medianlön på 52 000 kr...

MEDICINSK KOMMENTAR

Hypofyskirurgi kräver samarbete 1009
Team av endokrinolog, oftalmolog, radiolog och neurokirurg ger goda resultat
Framgångsrik kirurgisk behandling av en patient med hypofystumör är resultatet av samarbete mellan endokrinolog, oftalmolog, radiolog och neurokirurg. Enbart radiologisk diagnos av en hypofystumör är inte tillräckligt underlag för operation [1]...
/ Karl-Erik Jakobsson

NYA RÖN

Sidorök giftigare än huvudrök 1012
Vi vet nu att rökare inte bara äventyrar sin egen hälsa utan också utsätter sin omgivning för risker. Passiv rökning är associerad med sjukdomar som astma, lungcancer, plötslig spädbarnsdöd och hjärt–kärlsjukdomar...
Glukosamin hjälper inte mot smärta vid knäartros 1012
En studie om glukosaminets effekt på smärta, finansierad av National Institutes of Health i USA, som många sett fram emot, har nu publicerats. Studien är välgjord, till skillnad från många andra. Slutsatsen är att glukosamin inte bör ordineras vid artros, vare sig för att lindra smärta eller bromsa förloppet.
Infliximab indicerat även vid ulcerös kolit 1013
Behandling med biologiska preparat vid inflammatoriska sjukdomar har under senare år väckt stort intresse. Inom gastroenterologin har fokus i första hand riktats mot Crohns sjukdom, där infliximab, en chimerisk antikropp mot TNF-a, sedan ett antal år ingår i behandlingsarsenalen...
Ökat ecstasy-missbruk bland ångestfyllda 1013
Individer som använder drogen ecstasy (MDMA, 3,4-metylendioximetamfetamin) har i ökad utsträckning lidit av depression och ångest som barn eller i tonåren. Det visar en studie från Nederländerna som presenteras i BMJ...
Kvinnor som opereras för bråck utsätts för onödiga risker 1014
Trots att nästan var tionde bråckoperation utförs på kvinnor finns det i litteraturen knappt någon information om operationstekniker, risker och komplikationer rörande kvinnor. En analys av data från 90 000 operationer perioden 1992–2003 visar att kvinnor utsätts för onödiga risker. Anmärkningsvärt är att man använder operationstekniker utprövade på mannens anatomi.

KLINIK OCH VETENSKAP

Utvärdering av hypofyskirurgi 1016
SIPAP-klassifikationen ger god vägledning vid tumörreduktion
Hypofystumörer utgör cirka 10 procent av intrakraniella tumörer [1]. Den största andelen är prolaktinom och hormonellt inaktiva adenom. Symtom på hypofysadenom beror på dels eventuell hormonrubbning, dels tumörens lokala utbredning och växtsätt...
WITH ENGLISH SUMMARY

Demensvården behöver reformeras 1022
Resurserna används inte optimalt – dags att evidensbasera vården
I Sverige satsas idag stora resurser på vård av personer med demenssjukdom – resurser som inte används optimalt. Under den närmaste 10–20-årsperioden ökar också gruppen dementa i antal, vilket blir en utmaning för framtida äldresjukvård och -omsorg. För att klara denna utmaning måste landsting och kommuner hitta bättre arbetssätt för denna sjukdomsgrupp. Evidensbaserad handläggning, där specialistvård, primärvård och omsorg fungerar integrerat har visat sig vara kvalitativt överlägset andra modeller.
/ Jan Marcusson
ABC om Djup ventrombos 1031
Smärta och svullnad i en extremitet kan vara tecken på djup ventrombos, ett tillstånd som obehandlat har allvarlig prognos. Behandlingen är heller inte riskfri. Därför är diagnostiken mycket viktig. Aktuella och evidensbaserade riktlinjer för diagnostik och behandling presenteras. / Marcus Lind
Spontan ruptur av utero- ovariala vener under graviditet 1037
Allvarlig, akut komplikation som saknar etablerad behandlingsplan
Spontan ruptur av utero-ovariala kärl beskrivs som en mycket allvarlig akut bukåkomma under graviditet. De flesta fallen uppstår under tredje trimestern. Situationen beskrivs nästan alltid som akut påkommen buksmärta, cirkulatorisk kollaps, frånvaro av vaginal blödning samt akut...
/ Eva Wiberg-Itzel WITH ENGLISH SUMMARY

Internationell Balintkonferens i Stockholm 1039
Den 14:e internationella Balintkonferensen hölls i Stockholm 23-27 augusti 2005. Arton länder representerades av 130 deltagare, och under konferensen hölls 32 föredrag omväxlande med intensiva workshops... / Lena Karlberg

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Enbrel och hjärtsvikt 1041
Läkemedelsfrågan
Kan etanercept (Enbrel) användas vid kompenserad hjärtsvikt?

DEBATT OCH BREV

Handlingsprogram behövs för studenter som smittats med MRSA 1042
Trots att de medicinska fakulteterna screenar läkarstudenter för meticillinresistenta gula stafylokocker har fakulteterna inget handlingsprogram för hur MRSA-bärande studenter ska tas om hand. I värsta fall kan den berörda studenten tvingas till studieavbrott med svårigheter att klara sin försörjning... / Hanna Åsberg
Bristen på försäkringsskydd ett problem 1043
Studenter som drabbas av »arbetsrelaterad« sjukdom anser vi stöds bäst via etablerade kanaler såsom studenthälsa, studierådgivare och studentcentrum. Studenterna omfattas av universitetets försäkringsskydd, men det som gör att de får problem är att de ofta saknar eller har en mycket låg sjukpenning...
Fass 2006 – en överviktig 40-åring 1044
Fass har blivit alltför omfattande och otymplig för vardagligt kliniskt bruk. Henrik Nybäck föreslår att presentationerna i framtiden ges substansvis, alternativt att boken delas i flera mindre och mer hanterliga delar...
En viktig signal om bättre läkemedelsanvändning 1045
Behandling med läkemedel är det vanligaste sättet att bota, lindra eller förebygga sjukdom. Statistiskt sett använder Sveriges befolkning 17 miljoner dygnsdoser varje dag, och denna behandling sköts till stor del av patienterna själva, ofta utan professionellt stöd mellan...
Där innovationer prissätts mot generika minskar investeringsviljan 1045
Nu har Werkö sällat sig till Jeppson (Läkartidningen 11/2006, sidan 857). Något förvånande med tanke på den tankeskärpa som annars tidigare präglat Werkös inlägg...
»Armar–uppåt–sträck« bättre än »Grassets test« 1046
A confused and equivocal terminology is the fruitful parent of confused and equivocal thinking. Sir Francis Walshe 1947. Joseph Grasset föddes 1849 i Montpellier...
Läkemedelsstentar är läkemedel och bör granskas som sådana 1046
Är det inte dags att DES (drug eluting stents) granskas lika hårt som andra läkemedel på lokal nivå? Skall inte läkemedelskommittéerna vara med om denna bedömning? På ACC (American College of Cardiology) 2006 presenterades flera studier som visade tvivelaktiga resultat av...
Upptäckten av Helicobacter pylori – en revolution för gastroenterologin 1047
Åke Danielsson ger en högst personlig kommentar i Läkartidningen 6/2006 (sidorna 359-60) om Helicobacter pylori. På slutet redovisas i sju punkter »återstående frågor«, som här bemöts i tur och ordning. 1 och 2...
B-vitaminer i primärvården – behov, brist, biverkningar 1047
B-vitaminernas eventuella biverkningar vid långtidsbehandling har varit föremål för debatt, senast i ett inlägg av docent Hans Liedholm i Malmö (LT 8/2006, sidorna 570-1)...
Varför ska inte allmänläkare åka på kongresser? 1048
Våra ögonbryn höjdes till hårfästet när vi läste slutet av referatet i LT 11/2006 (sidan 822) om »Bättre relation med industrin med nytt avtal – men färre åker på kongresser«...

KULTUR

En vetenskapligt sann resa genom människans inre 1051
Lennart Nilssons fotobok »Livet«
Lennart Nilssons nyutgivna fotobok »Livet« bjuder in till en storslagen och annorlunda presentation av människans inre universum. Boken är – med sina över 300 bildsidor – den största bok som Lennart Nilsson har givit ut och presenterar ett brett urval av det bästa i...
Om fördelen med att inte vara påläst 1053
KRÖNIKA
Sedan en tid har jag använt en kanske udda strategi i mötet med nya patienter: Jag undviker att läsa igenom deras journal innan vi möts. Vid de tillfällen jag berättat om detta för kolleger har jag ofta mötts av en starkt kritisk reaktion...
/ Ulf Torstensson
Grattis Lund! 1054
Recensioner
Anestesiologi. 2:a upplagan. Författare: Mikael Bodelsson, Dag Lundberg, Bengt Roth, Mads Werner
Känsla av sammanhang ger motståndskraft – tes i klassiker om hälsa 1054
Recensioner
Hälsans mysterium. 2:a upplagan. 271 sidor. Författare: Aaron Antonovsky.
Lättillgänglig lärobok i psykiatrisk etik 1055
Recensioner
Psykiatrisk etik. 208 sidor. Författare: Jan-Otto Ottoson
»Första hjälpen« för oerfaren medicinjour 1055
Recension
Akutmedicin. 192 sidor. Författare: Lars Lind, Thomas Olsson, Urban Säfwenberg.

ENDAST PÅ WEBBEN

Hälften skyddade av vaccin mot fågelinfluensa
Ett vaccin mot fågelinfluensan ger effekt för drygt hälften av de behandlade men det kräver mycket höga doser. Det visar en studie som presenteras i förra veckans utgåva av New England Journal of Medicine. Läs mer / Anders Hansen
Hypofyskirurgi kräver samarbete
Kirurgisk behandling av en hypofystumör bör baseras på multidisciplinärt samarbete – dvs team av endokrinolog, oftalmolog, radiolog och neurokirurg – såväl före som efter operationen. Med transsfenoidal mikrokirurgi erhålls, på ett skonsamt sätt, goda resultat vad gäller återställande av synfunktion och normalisering av hormonella rubbningar orsakade av tumören.
Vinnarna i frågetävling på AT-stämman
Vid AT-läkarstämman 2006, som hölls på Norra Latin 23-25 mars, hade Läkartidningen i sin monter en kunskapstävling.
Läs mer
Kan cytostatika ha effekt vid svår fågelinfluensa? f17
Sjukdomsbilden har likheter med hemofagocyterande lymfohistiocytos
Förhandspublicering
Kan cytostatika minska dödligheten vid fågelinfluensa? Patienter som avlider i fågelinfluensa uppvisar en septisk bild med multiorgansvikt, och vid obduktion har man påvisat reaktiv hemofagocytos, på samma sätt som vid hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH). Även kliniskt finns likheter mellan fågelinfluensa och HLH. Vid svår Epstein-Barr-virusassocierad HLH förbättras överlevnaden signifikant om specifik HLH-terapi med cytostatika påbörjas tidigt. Därför föreslås att HLH-terapi, inkluderande det proapoptotiska läkemedlet etoposid, övervägs också för patienter med fågelinfluensa och sekundär HLH.
/ Jan-Inge Henter
Ingen Läkarutbildning i Örebro f18
Idag kom beskedet: Högskoleverket anser inte att det är dags att starta en läkarutbildning på Örebro universitet.
– Högskoleverket tycker inte att vi ska starta läkarutbildning. Vi behöver framförallt förstärka den biomedicinska kompetensen, säger Jens Schollin, prorektor vid Örebro universitet och professor i pediatrik.
Läs mer
/ Sara Gunnarsdotter