INNEHÅLL NUMMER 14, 2006

LEDARE

Färre ungdomar bör få psykofarmaka enligt FDA 1080
Flertalet av samhällets varningssystem – från väderprognoser till hälsoråd – bygger på försiktighetsprincipen. Hellre oroa en gång i onödan än utsätta allmänheten för risker. Om försiktighetsprincipen drivs lika långt för läkemedel kan diskuteras... / Josef Milerad
Framtidens sjukhusläkare i framtidens sjukvård 1083
Den 7 april har Sjukhusläkarföreningen fullmäktigemöte och en god debatt förväntas om aktuella ämnen som läkares ledarskap, villkor för klinisk forskning och kvaliteten i läkares fortbildning... / Marie Wedin
Rätt recept för de äldre? 1083
Nyligen presenterade vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson en proposition, Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre. Den innehåller flera förslag till hur vård och omsorg om de äldre kan förbättras... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Socialstyrelsens förslag en halvmesyr Dags se över hela påföljdssystemet 1084
Socialstyrelsens förslag till ny lagstiftning om patientsäkerhet är inte utan komplikationer och framstår som något av en halvmesyr. Tiden är mogen för en översyn av det medicinska påföljdssystemet i sin helhet. Det skriver Anita Werner, f d HSAN-che. Hon föreslår bl a att reglerna om disciplinpåföljd, liksom gränsdragningen mot straffrätten, ses över. / Anita Werner

AKTUELLT

Hon åker skidor i jobbet 1086
Slalomläkare
Påskveckan är en av årets mest hektiska för läkarna på Åre hälsocentral. Här gipsas runt 700 patienter om året, och att åka skidor är en del av jobbet. Alla läkare på Åre hälsocentral är i tjänst som backläkare tre dagar per säsong, en vanlig sådan dag åker de skidor med walkie talkie och en liten midjeväska med morfin.
/ Elisabet Ohlin
Benbrott vardag för Åres läkare 1087
Åre hälsocentral tar emot fler ortopedfall än de flesta sjukhus och liknar nästan mer en akutmottagning än en vanlig vårdcentral. Här gipsas skadade skidåkare på löpande band och vid behov kan de också »snabbsövas«. Den stundande påskveckan är en av årets värsta... / Elisabet Ohlin
Varje läkare får egen Internetbaserad kompetensportfölj 1090
I november lanseras den Internetbaserade utbildningsguiden för alla Läkarförbundets medlemmar. Syftet är att underlätta för den enskilde läkaren att dokumentera sin fortbildning och att stämma av den mot information om vilken utbildning läkare har behov av under hela sin yrkeskarriär...
Tyska läkare i uppror 1091
I Tyskland pågår just nu den största läkarstrejken någonsin i landets historia. 22000 läkare på landets universitetssjukhus kräver lönehöjningar på 30 procent och stopp på orimligt långa arbetspass...
Lars Rekke om en vaccinfabrik i Sverige:
»Viktigt att inte förlora tid« 1092
Regeringen bör inom kort sluta ett avtal med en etablerad influensavaccintillverkare så att en vaccinfabrik kan byggas i Sverige, rekommenderar regeringens förhandlare Lars Rekke... / Elisabet Ohlin
Hälften skyddade av vaccin mot fågelinfluensa 1093
Ett vaccin mot fågelinfluensan ger effekt för drygt hälften av de behandlade, men det kräver mycket höga doser. Det visar en studie som presenteras i förra veckans utgåva av New England Journal of Medicine...
Medicinsk expertgrupp vid olyckor utomlands 1093
Vid stora olyckor eller katastrofer utomlands där många svenskar drabbats ska en medicinsk expertgrupp inom sex timmar kunna åka iväg från Sverige för att bedöma behovet av sjukvårdsinsatser. Det föreslår Socialstyrelsen... / Sara Gunnarsdotter

NOTISER

»Behåll lärarundantaget« 1091
En utredning föreslog i vintras att Högskolelagen behöver ändras för att möjliggöra kommersialisering av högskoleuppfinningar. Utredningen föreslår två alternativa vägar; ett som innebär att lärarundantaget avskaffas, ett som innebär att lärarundantaget behålls men med en...
Sjukförsäkringen föreslås bli »självständig« 1091
Sjukförsäkringen bör stå på egna ben. Det menar Socialförsäkringsutredningen och utredaren Anna Hedborg som i skriften Sjukförsäkring på egna ben argumenterar för detta...
Öppen tvångsvård – förslag från psykiatrisamordnaren 1091
En ny vårdform »Öppen vård med särskilda villkor« föreslås nu av psykiatrisamordnaren. Anledningen är att det enligt psykiatrisamordnaren finns en grupp patienter som inte behöver slutenvård men ändå är i behov av behandling för sin psykiska sjukdom och på grund av bristande...

MEDICINSK KOMMENTAR

Läkemedelsutlöst arytmi svårfångad biverkan 1094
Nya riktlinjer ger ökad kardiovaskulär säkerhet
Uttalad förlängning av QT-intervallet på yt-EKG är en förutsättning för utveckling av en specifik form av rytmrubbning, torsade de pointes. Torsade de pointes är en kammartakykardi där QRS-komplexens utseende varierar kontinuerligt, takykardin är i regel självterminerande men...
/ Börje Darpö

NYA RÖN

Hög amerikansk mortalitet efter obesitaskirurgi manar till eftertanke 1097
Den oväntat höga dödligheten efter obesitaskirurgi som konstateras i en amerikansk studie har relevans för svenska förhållanden. Sverige bör inte följa den amerikanska trenden att acceptera patienter i hög ålder för operation. Studien visar också vikten av att varje klinik som utför obesitaskirurgi ska ha viss operationsvolym för att garantera kvalitet, eftersom en framtida kraftig obesitaskirurgisk expansion är trolig.
SSRI-behandling effektiv vid medicinskt oförklarad yrsel och ostadighet 1098
Patienter med kronisk yrsel är vanliga och ofta problematiska, eftersom många inte har någon medicinsk bakomliggande sjukdom som förklarar besvären. På senare år har studier publicerats där man behandlat komorbid ångestsjukdom hos yrselpatienter med god effekt på yrseln [1-3]... / Anders Lundin
Dålig prognos vid handeksem 1099
Cirka 10 procent av den svenska befolkningen i yrkesverksam ålder har handeksem någon gång under ett år. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen. Förekomsten är högst hos unga kvinnor, sannolikt på grund av riklig våtexponering både i arbetet och på fritiden...
Akupunktur mot peroperativ smärta – troligen inget för rutinbruk 1099
1958 började man i Kina arbeta med elektroakupunktur för att erhålla smärtlindring i samband med kirurgi. I Kina påstods man ha en »success rate« på 90 procent bland dem som selekterats för metoden...
Snabbare kognitiv nedsättning hos välutbildade 1099
Välutbildade personer som lider av alzheimer tappar kognitiv förmåga i snabbare takt än lågutbildade. Det visar en studie från Columbia University i New York som presenteras i Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry... / Anders Hansen

KLINIK OCH VETENSKAP

Den okritiska syrgasbehandlingens tid är förbi 1100
Syrgasbehandling rekommenderas vid flertalet akutmedicinska tillstånd, även utan säkerställd hypoxi. Men behandlingen har kardiovaskulära biverkningar – minskad hjärtminutvolym och vasokonstriktion – vilket motverkar målet med terapin. En metastudie visar att ett av 20 barn kan räddas vid återupplivning om luft används i stället för syrgas. Liknande studier av vuxna är angelägna.
Behandling av erektil dysfunktion med PDE-5-hämmare 1107
Svårt för läkaren att välja preparat – bäst är att låta patienten pröva alla tre
Erektionssvikt kan behandlas med framgång, och behandling med PDE-5-hämmare – sildenafil, vardenafil och tadalafil – är i särklass vanligast. Preparaten kommer från tre olika läkemedelsföretag, och de studier som försökt kartlägga patientpreferens är motsägelsefulla och ger klinikern dålig vägledning. En osponsrad observationsstudie från Kärnsjukhuset i Skövde visar fördelen med att låta patienterna pröva alla tre preparaten.
WITH ENGLISH SUMMARY

Citalopram inte riskfritt från hjärtsynpunkt 1112
SSRI-preparat kan ge förlängd QTc-tid
Det är väl känt att antipsykotiska läkemedel och tricykliska antidepressiva kan orsaka kardiella biverkningar, vilket begränsar deras användning, särskilt hos äldre...
WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Mellanjouren fälls – borde själv ha undersökt patienten 1117
AT-läkare frias trots grav felbedömning – patienten hade magsår, inte förstoppning
Även om AT-läkaren underskattade allvaret i patientens tillstånd, borde kirurgen som bakjour varit medveten om AT-läkarens bristande erfarenhet och personligen ha undersökt patienten innan denne sändes hem eller i vart fall genom motfrågor ytterligare ha försökt klarlägga situationen...
De många och omfattande fettsugningarna gjordes för tätt – ung kvinna avled 1117
De många och omfattande operationerna utfördes med alltför kort intervall, i synnerhet med hänsyn till att det i journalen dokumenterats att patienten haft besvär från benen. Det anser Ansvarsnämnden och fäller en plastikkirurg sedan en 25-årig kvinna avlidit efter flera stora fettsugningar...
Tveksamt bildmaterial borde föranlett kartläggning med datortomografi 1118
Radiolog upptäckte inte allvarlig skada på patientens halsrygg
Det tveksamma bildmaterialet borde ha föranlett en datortomografiundersökning av patientens halsrygg för en bättre kartläggning av förhållandena...

DEBATT OCH BREV

Hypertonistudier – för vem? 1120
Vilken är läkarens roll i dagens samhälle? Skall sjukvården ägna sig åt de patienter som redan är sjuka, eller skall man ta hand om de friska som riskerar att bli sjuka även om det ökar väntetiderna för de sjuka att bli omhändertagna? Den akademiska medicinen måste ta ställning, menar Lars Werkö...
Kinoloner bör inte ges i monoterapi vid infektion med Pseudomonas aeruginosa 1121
Eftersom det är svårt att nå upp till den koncentration som krävs för att förebygga resistens, bör kinoloner endast i ett par specifika undantagsfall administreras som monoterapi, anser Christian G Giske och Bengt Wretlind... / Christian G Giske
Nya knäleder för 11 månader sedan – i år åkte Björn HalvVasan ... 1122
Min berättelse om betydelse av reparativ ortopedisk knäledskirurgi kan sluta här, den 28 februari 2006. Knappt 11 månader efter en total bilateral knäledsrekonstruktion kan jag glida förbi Mora kyrka in mot målet för HalvVasan...
Sekretessen hotas om vi skall anmäla trafikfarliga bilförare 1125
Hur många gravt alkoholpåverkade patienter har jag inte haft under mina jourer? Om läkare i framtiden riskerar att anmälas till HSAN om de »flagrant missar att anmäla trafikfarliga patienter«, ja, då är det väl lika bra att anmäla såväl rubb som stubb... / Hans Malv
Replik:
Hedervärt att ha tredje man i åtanke och att vara en laglydig tjänsteman 1126
När kollegan Hans Malv tar upp frågan om läkarens rätt att helt på egen hand avgöra om han/hon vill följa demokratiskt fattade lagar undrar jag om jag verkligen läst rätt... / Lars Englund
Slutreplik:
Kan bli svårare för vissa patienter 1126
Chefläkare Lars Englund undrar vad det är för etiska värden jag »egentligen avser«. Ja, det är bara de etiska regler som antagits av Läkarförbundet och World Medical Association. Om den föreslagna angiverilagen går igenom kommer detta att uppmärksammas av massmedia... / Hans Malv
Fler barn med höjd föräldraförsäkring 1126
I Läkartidningen 7/2006 (sidan 445) redovisar Claudia Lampic sin studie som visar att studenter på långa universitetsutbildningar vill få sitt barn sent och att de överskattar fertiliteten hos kvinnor mellan 35 och 39 års ålder... / Cecilia Chrapkowska
Tvärtom HSAN, patienten fick en bra behandling! 1129
Angående »ST-läkare ordinerade adrenalin iv trots att det inte fanns indikation« (HSAN 803/05). Ansvarsnämnden borde vid avkunnade domar göra en konsekvensanalys av sina beslut. I detta fall skulle det leda till att många läroböcker måste skrivas om... / Hans Huldt
»Jag vet hur det känns« – går det att lära ut? 1129
I slutet av sommaren som gick vårdades jag inneliggande på medicinklinik i tre dygn. Jag, sextitalist, delade rum med tre herrar födda på 10- respektive 20-talet...

KULTUR

Doktor Glas – alltjämt en oroande läkarroman 1131
Under de senaste tre terminerna har sammanlagt 72 studenter vid Karolinska institutet, som en del av sina medicinska studier, skrivit varsin reflexion om Hjalmar Söderbergs roman »Doktor Glas« (Fakta 1 och 2)...
Människan tolkar världen genom berättelser 1135
Recensioner
Människan är en berättelse. Tankar om samtalskonst. Författare: Clarence Crafoord.
Skäl att omvärdera epoken Freud? 1135
Recensioner
Den okände Freud. Författare: Eric Danielsen.

ENDAST PÅ WEBBEN

SSRI-preparat kan ge förlängd QTc-tid
Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) har visats kunna ge hjärtbiverkningar, främst QTc-förlängning, som disponerar för ventrikulära arytmier av typ ”torsade de pointes”. SSRI kan därför inte längre betraktas som riskfria från hjärtsynpunkt. Vid behandling med dessa medel bör patientens hjärtstatus, EKG och eventuella riskfaktorer uppmärksammas. Nyligen antagna internationella riktlinjer kan öka den kardiovaskulära säkerheten vid läkemedelsbehandling.
Uppsala först med screening för bukaortaaneurysm
I ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset meddelas att Uppsala erbjuder alla män över 65 år ultraljudsundersökning för att hitta bråck på stora kroppspulsådern i buken. Under det närmsta året kommer drygt 1 300 män i Uppsala län kallas för undersökning.
Här publicerar vi en artikel ur Läkartidningen 32–33/2005 där författarna Per-Erik Liss och Fredrik Lundgren hävdar att den aneurysmrelaterade dödligheten kan halveras.
Cervixcancer kan förhindras f19
Effektiva HPV-test och vaccin med hög skyddseffekt snart i kliniskt bruk
Förhandspublicering
Tack vare landvinningar i fråga om cervixcancerns patogenes har lovande nya, preventiva strategier kunnat utvecklas. Den viktigaste upptäckten är att cervixcancer orsakas av en persisterande cervixinfektion med HPV (humant papillomvirus) av onkogen typ. Ett annat viktigt genombrott är framställning av HPV-liknande viruspartiklar i jästceller. Inom några år kommer effektiva HPV-test och vaccin med hög skyddseffekt i kliniskt bruk.
Läs mer
/ Peter Bistoletti