INNEHÅLL NUMMER 15, 2006

LEDARE

Törstig på kunskap men dränkt i information 1164
I beteendevetenskaplig litteratur kan man läsa om en speciell typ av kroniskt utmattningssyndrom som främst observerats hos chefer inom finanssektorn. Symtomen – koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och oförmåga att fatta beslut – liknar de man ser vid... / Josef Milerad
Allmänläkare sökes! 1167
Vi söker en medarbetare till ett stimulerande, självständigt arbete med god lön. Du får utveckla din breda medicinska kompetens, träffa gamla och unga, en del med svåra sjukdomar och andra med enklare. Vill du bli chef så behövs det fler allmänläkare till chefsuppdragen...
Kan man lita på doktorn? 1167
Under veckan har medierna uppmärksammat ett par legitimerade läkare i Göteborg som använder utrednings- och behandlingsmetoder som det inte finns vetenskapliga belägg för... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Varför blev läkemedelsprövningen vid Northwick Park Hospital en katastrof? 1169
Läkemedelsprövningen i England gick helt snett och drabbade sex försökspersoner. Vad var det som hände och kan det hända igen? I Sverige? Dessa och närliggande frågor diskuteras i ett debattinlägg i Läkartidningen 15–16/2006 av farmakologen Pierre Lafolie. Han konstaterar att olika EU-länder tolkar de gemensamma reglerna på olika sätt, och att det blivit en nationell konkurrensfördel att locka kliniska prövningar. »Låt oss på bästa sätt ta vara på den kunskap som denna olycka kan ge oss. På så sätt visar vi offren vår respekt och undviker upprepningar, samtidigt som vi kan hjälpa framtida patienter«, framhåller Pierre Lafolie.

AKTUELLT

Zoonoser tvingar fram nya samarbeten 1172
NYA ZOONOSER
Tidigare okända zoonoser verkar uppträda i en allt snabbare takt, och välkända zoonoser, som EHEC-smitta, tycks slå till med större kraft än tidigare. Det har medfört att veterinärer och humanmedicinare samarbetar på nya sätt. Men fortfarande utgör byråkrati och ekonomiska frågor hinder i bekämpningen vid nya utbrott.
Även små hot kan ge stora rubriker 1175
Från 2003 och fram till i dag har cirka 200 personer smittats av fågelinfluensaviruset H5N1. Omkring hälften har avlidit. Under motsvarande tid har minst 300 miljoner insjuknat i malaria – per år...
Högteknologi i framtidens kamp mot epidemier 1175
Självtest, kanske med hjälp av den egna mobiltelefonen, som utrustas med en teknik för att identifiera sjukdomssymtom, kan vara ett sätt att möta ett ökat hot från globala infektionssjukdomar...
Toppkonflikt i Läkarförbundet 1176
Men båda ordförandena vill sitta kvar
En konflikt har seglat upp i Sveriges läkarförbunds toppskikt. Det är förste vice ordföranden Marie Wedin som anklagar ordföranden Eva Nilsson Bågenholm för att ha förvanskat Wedins signerade ledare i Läkartidningen nr 14/2006. »Jag känner mig kränkt,« säger Marie Wedin. »Konflikten skadar förbundet«, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Läs mer
Konferens om sjukvården och sjukskrivningsprocessen:
Nu ska sänkta sjuktal löna sig 1177
Miljarderna i stimulansbidrag till sjukvården får inte leda till en klappjakt på sjukskrivna. Det var alla överens om på en rikskonferens i Stockholm förra veckan... / Elisabet Ohlin
Sjukskrivningsriktlinjer på väg 1177
Riktlinjer för sjukskrivning kan vara ett stöd för läkaren, ansåg deltagarna vid konferensen. Och nu ska sådana tas fram... / Elisabet Ohlin
EU-nätverk för IT i vården 1178
Som en del av EUs satsning på forskningssamverkan har 25 europeiska forskningscentrum byggt upp ett storskaligt nätverk för medicinsk informatik för att skapa nya standardiserade IT-lösningar inom hälso- och sjukvården. Projektet leds från Linköpings universitet...
Mer pengar till studenterna 1178
Studiemedlen höjs med 300 kronor i månaden. Det framgår av regeringens vårbudget, som presenterades i förra veckan. - Jättepositivt, det är verkligen på tiden, säger Hanna Åsberg, ordförande i Medicine studerandes förbund... / Sara Gunnarsdotter

NOTISER

Homeopatika blir läkemedel
Riksdagen ändrade förra veckan den svenska läkemedelslagstiftningen för att anpassa den till tre EU-direktiv. Bland annat ska kraven för att godkänna läkemedel för försäljning förenklas...
Ingen läkarutbildning i Örebro 1176
Det finns entusiasm och visioner noterar Högskolverket men anser ändå att Örebro universitet saknar insikter i svårigheterna att genomföra och ta ansvar för en så lång och krävande utbildning som den till läkare...

MEDICINSK KOMMENTAR

Kan cytostatika ha effekt vid svår fågelinfluensa? 1180
Sjukdomsbilden har likheter med hemofagocyterande lymfohistiocytos
Det första dokumenterade humana utbrottet av fågelinfluensa (subtyp H5N1) skedde 1997 och drabbade 18 patienter i Hongkong, varav sex avled (33 procent). Fortfarande är dödligheten hög, och nyligen (24 mars 2006) hade 105 (56 procent) av de 186 patienter som rapporterats till...
/ Jan-Inge Henter
Fattigdomens patologi börjar i livmodern 1182
I detta nummer av Läkartidningen lyfter Mats Målqvist och medarbetare på ett förtjänstfullt sätt fram en del av det som vi obstetriker brukar kalla »the scandal of our time«, dvs att vi har en – globalt sett – extremt hög dödlighet perinatalt och under tiden strax... / Staffan Bergström

NYA RÖN

Specialutformad kognitiv psykoterapi minskar risken för självmordsförsök 1184
Kognitiv psykoterapi, KBT, kan förfinas och specialanpassas till ett så komplext område som förebyggande av självmord. Den traditionellt passiva psykiatriska patienten får nya färdigheter och övergår till att bli en aktiv person, som lär sig att förstå och hantera sin självmordsbenägenhet. En studie med grundaren av KBT, Aaron Beck, som medförfattare visar minskad självmordsbenägenhet med denna strategi.
Patologisk cerebrospinalvätska kan tidigt tyda på alzheimer 1185
Det finns ett stort behov av att tidigt och objektivt kunna påvisa riskmarkörer för Alzheimers sjukdom. En svensk studie, publicerad i Lancet Neurology, tyder på att man genom att analysera cerebrospinalvätska för nivåerna av proteinerna tau, fosforylerat tau och beta-amyloid 1-42 – som är centrala för sjukdomsprocessen vid alzheimer – kan förutse sjukdomen hos personer med lättare minnessvårigheter.
Rimlig glukosnivå tillräckligt för IVA-patienter 1185
Strikt blodsockerkontroll, baserad på en studie från 2001 av företrädesvis postoperativa toraxkirurgiska patienter [N Engl J Med 2001;345:1359-67], är väl etablerad inom intensivvården...
Barn som får hjärtstopp på sjukhus har lika bra prognos som vuxna 1186
I decennier har något av en dogm rått, nämligen att vuxna patienters hjärtstopp till absolut övervägande del orsakas av genomblödningsrubbningar, som leder till partiell myokardischemi, som i sin tur leder till kammartakykardi eller kammarflimmer...
Små barn löper störst risk att bli hundbitna 1186
I USA sker årligen 1,3 fall av hundbett per 1000 invånare där den drabbade söker sjukvård för bettet. Forskare från Österrike har undersökt riskfaktorer för att bli hundbiten i en studie, som presenteras i tidskriften Pediatrics...
Stor risk att torterade flyktingars svåra psykiska belastning inte minskar på lång tid 1187
Den här refererade avhandlingen utgår från Rehabiliterings- och forskningscentret för tortyroffer (RCT) i Köpenhamn. Målet med projektet var att undersöka psykisk hälsa och livskvalitet hos vuxna flyktingar som varit utsatta för tortyr, beskriva ändringar i psykisk hälsa och...
Sentinel node-biopsi bra teknik vid malignt melanom 1187
Berk och medarbetare har publicerat en retrospektiv analys av verksamheten vid Stanford University Medical Center och Stanford Melanoma Clinics gällande 274 konsekutiva patienter, med malignt melanom ≥1 mm tjocka, som opererats med sentinel node-biopsi åren 1997–2004...

KLINIK OCH VETENSKAP

Barnradioterapi på distans 1188
Telemedicin bra verktyg för diskussion och utnyttjande av erfarenhet och kompetens
Ett fåtal barn får årligen strålbehandling i Sverige, och ett fåtal specialister finns vid universitetssjukhusen. För att upprätthålla kompetensen och för att vidareutbilda sig själva har Svenska Barnradioterapigruppen initierat ett telemedicinprojekt. Via videokonferenser kan de medverkande sjukhusen hålla regelbundna gemensamma genomgångar, där allt patientmaterial finns tillgängligt för samtliga deltagare. Exempelvis kan enskilda dosplaner demonstreras och diskuteras.
Klinisk forskning viktig framtidsfråga 1193
Klinisk forskning får allt svårare att hävda sig. I Sverige, USA och Storbritannien har sjukvård, läkarutbildning och klinisk forskning utvecklats på ett likartat sätt trots olikheter i synen på den offentliga sektorn...
E-hälsa inom EU 1197
Från forskning till policy
En EU-strategi för stöd till införande av e-hälsosystem i Europa finns i dag antagen. Bakom strategin ligger 17 år av forsknings- och utvecklingsarbete, med stöd från EU med 650 miljoner euro till ca 450 EU-projekt, tillsammans med såväl nationella insatser, finansierade av EUs...
Forskningsfusk, felsteg eller något mittemellan? 1203
På senare tid har nyhetsmedierna fyllts av anklagelser om forskningsfusk. Ett internationellt uppmärksammat fall rör den norske cancerforskaren Jon Sudbø, vars studier om munhålecancer nyligen drogs tillbaka av Lancet och New England Journal of Medicine [1, 2]... WITH ENGLISH SUMMARY

Miljoner nyfödda barn dör i onödan 1206
Enkla medel kan ge stora insatser – och minskad perinatal dödlighet
Förenta nationerna har satt som ett mål för det nya millenniet att barnadödligheten, dvs risken att inte uppnå sin 5-årsdag, ska minskas med två tredjedelar från 1990 års nivå till år 2015 (Millennium Development Goal 4) [1]. Vissa framsteg har gjorts i denna strävan...

PATIENTSÄKERHET

Antalet fällda läkare fortsätter öka 1211
År 2002: 209; år 2003: 223; år 2004: 258; år 2005: 269 ...
Under 2005 utdelade Ansvarsnämnden, HSAN, 269 disciplinpåföljder i form av varning eller erinran till läkare. Det är en fortsatt ökning från de tre närmast föregående åren då antalet var 209, 223 respektive 258...
Kirurgen borde ha konverterat laparoskopin till öppen kirurgi 1211
Med stöd av två vetenskapliga råd varnar Ansvarsnämnden en kirurg för att inte ha konverterat en laparoskopisk viktminskningsoperation till öppen kirurgi...
Information från Sveriges läkarförbund 1214
Ladda ner informationen som pdf genom att klicka på knappen till höger...

DEBATT OCH BREV

Läkemedelskommittéerna bör inte rekommendera förskrivning »off label« 1219
Trots den omfattande»off-label«-förskrivningen bör läkemedelskommittéerna inte rekommendera användning av läkemedel på sidoindikationer utom i särskilda fall. En sådan rekommendation riskerar att åsidosätta de regelverk som styr processen för dokumentation och godkännande av nya läkemedel...
Peroral akutbehandling med injektionslösning eller tabletter? 1220
Såväl vården som berörda patienter rekommenderas att ha betametason i beredskap inför akuta allergiska reaktioner. Men att trycka fram 16 tabletter ur en blisterförpackning tar tid. Att använda 100-burkar kan innebära slöseri med läkemedel...
Gastrostomi ett bra hjälpmedel – men de olika metoderna ger ingen skillnad i vårdtid 1221
Gastrostomi är ett bra hjälpmedel vid malnutrition av olika genes, och behandlingsmetoden har kommit för att stanna. Det framhåller Gertrud Angsten i en kommentar till en tidigare publicerad artikel i Läkartidningen om erfarenheter av videoassisterad anläggning av gastrostomiknapp hos barn...
Missvisande om komjölkshydrolysat 1222
I en medicinsk kommentar (Läkartidningen 4/2006, sidan 201) refererar Tony Foucard en amerikansk översiktsartikel [1] och skriver att komjölkshydrolysat till riskbarn ger lika bra allergiskydd som bröstmjölk...
Replik:
Ingen anledning bagatellisera bröstmjölkens skyddande effekt 1223
Bengt Björkstén har funnit anledning att kritisera min av Läkartidningen begärda kommentar till en genomgång av publicerade studier om den allergiskyddande effekten av komjölkshydrolysat i jämförelse med bröstmjölk [1]...
Överdriven förenkling av djuretik 1225
Vi känner oss av Gunilla Bolinders essä »Män – och kvinnor – är djur« i Läkartidningen 6/2006 (sidorna 393-4) manade att fortsätta diskussionen. Det förs i samhället idag en viktig debatt kring forsknings- och djuretik, och det är av betydelse att även läkare och...
Djuretik lättare än att hjälpa farmor 1225
Jag har på intet sätt ifrågasatt det etiskt riktiga i god djurhållning eller ens berört forskning på djur. Jag delar även uppfattningen att människan inte kan ta sig rätten att orsaka lidande hos djur...
Diskussionen om WHOs hälsodefinition inte ny 1226
I Läkartidningen 5/2006 (sidan 271) skriver Carl-Johan Göthe om att WHOs nuvarande definition av hälsa är ett otillfredsställande och ibland direkt missledande verktyg...
Manlig omskärelse skyddar mot HIV 1226
I LT 5/2006 (sidan 281) finns ett referat av ett kort referat i Nature Medicine av en ledare i PLoS Medicine som handlar om den första randomiserade studien som undersökt om manlig omskärelse skyddar mot HIV-infektion...

KULTUR

Understödsbyrån för tuberkulösa i Uppsala – ett 100-årsminne 1229
Med industrialismens genombrott i England i slutet av 1700-talet ökade antalet sjuka med lungsot i oroväckande grad. Mot slutet av 1800-talet nåddes ett maximum i Europa, där dödligheten i »consumption«, »phthisie pulmonaire«, »Schwindsucht« eller norska »tæringen« kunde uppgå...
Äger jag mitt liv? Många frågor – få svar 1232
KRÖNIKA
För inte så länge sedan hände något tänkvärt. En man reste till Schweiz för att sluta sitt liv på en klinik för dödshjälp. Får man göra så? Om jag köper en cykel kan jag slänga bort den eller missköta den så att den går sönder...
Citatet 1233
Arvid Wretlind: »Man finner på ett vanligt recept sällan ett latinskt ord som ej förkortats– det beror nog i de flesta fall mera på okunnighet än på bekvämlighet.«
Det stora, filosofiska konstverket om människans natur 1235
RECENSION
Avhandling om den mänskliga naturen. Bok 1–3
Veterinärmedicin med tonvikt på zoonosers spridningsvägar 1235
RECENSION
Veterinary microbiology – bacterial and fungal agents of animal disease. Författare: J Glenn Songer, Karen W Post.

ENDAST PÅ WEBBEN

Sjuksköterska dömd i HD
för vållande till annans död
Det är tragiskt att HD gick på den linjen, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
Läs mer
/ Tom Ahlgren
Miljoner nyfödda dör i onödan
Av världens alla nyfödda dör varje år fyra miljoner under den första levnadsmånaden, de allra flesta under de första levnadsdygnen. Nästan tre fjärdedelar av dessa barn skulle kunna räddas till livet med relativt enkla medel, t ex förbättrad hygien och ”hud mot hud”-vård. Nyfödda barns hälsa och chans till överlevnad grundläggs redan under fosterstadiet – studier har bl a visat att fostervattnets skydd är starkare hos svenska kvinnor än hos moçambikiska. Satsningar på perinatal hälsa måste prioriteras om FNs mål för reducerad barnadödlighet ska uppnås.