INNEHÅLL NUMMER 17, 2006

LEDARE

Mer rättvist med anonym forskningsgranskning 1264
Den vetenskapliga granskningsprocessen »peer review« anses missgynna yngre forskare som är verksamma vid mindre kända universitet. Granskarna påverkas i sin bedömning av författarens och institutionens prestige... / Josef Milerad
Vi behöver ett nytt patientsäkerhetssystem 1267
Sjukvårdspersonalens yrkesansvar har diskuterats livligt efter högsta domstolens fällande dom av en sjuksköterska i Kalmar. Sjuksköterskan hade av misstag blandat en infusionslösning med Xylocard så att den blev tio gånger starkare än ordinerat... / Catarina Andersson Forsman
Läkartidningens ledare – vems ansvar? 1267
Läkartidningen är en medlemstidning för Sveriges läkarförbund som är publicistiskt självständig. Ledarsidan är den plats där företrädare för Läkarförbundet för fram förbundets syn i sjukvårdspolitiska frågor... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Specialitetsföreningarnas inflytande i Läkarförbundet måste öka 1269
Läkarförbundet skulle mycket bättre kunna leva upp till sina visioner och mål för professionens, och patienternas, inflytande över vården... / Björn Fagerberg

AKTUELLT

Åsikterna som splittrar toppduon i förbundet 1272
Marie Wedin tycker att ordförandeskapet i Sjukhusläkarföreningen går att kombinera med rollen som förste vice ordförande i Läkarförbundet. Det tycker inte förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Vårdplatsfrågan, ledarskapet i vården, familjeläkarsystemet och delföreningarnas inflytande är andra saker de är oense om. / Elisabet Ohlin
Andre vice ordförande har också dubbla roller 1274
– I presidiet måste man otvetydigt se till hela förbundets bästa. Det säger Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF, och andre vice ordförande i Läkarförbundet, apropå att både vara ordförande i en yrkesförening och sitta i SLFs presidium...
Enighet i vårdplatsfrågan trots tvist kring ledartext 1275
Bristen på vårdplatser på sjukhusen är ett problem. Så långt är Eva Nilsson Bågenholm och Marie Wedin överens om politiken. Oenigheten verkar gälla hur en oklar framtid ska beskrivas... / Elisabet Ohlin
Politisk enighet om primärvårdens behov – men pengarna kommer inte 1279
Trots en stor politisk enighet om behovet av en väl fungerande primärvård så styrs landstingens resurser sällan dit. Men varken sittande vårdministern Ylva Johansson eller utmanaren Maria Larsson vill se en nationell reglering av primärvården... / Sara Gunnarsdotter
De nya arbetstidsreglerna bör utformas så lokalt som möjligt 1280
Den första januari ska EGs arbetstidsdirektiv börja gälla fullt ut. Nils Erik Solberg, jurist och ombudsman på Läkarförbundet, säger att resultatet av detta egentligen inte kommer att innebära några jätteförändringar. Men vägen dit kan bli svår... / Sara Gunnarsdotter
»Medicinsk turism« ökar risk för importerad MRSA 1281
Patienterna bör informeras om riskerna
Patienter som beger sig till exempelvis Storbritannien för en planerad operation, bör informeras om den förhållandevis stora risken att smittas av MRSA. Det är lättare att koppla smittrisk till ett enskilt land än till ett specifikt medicinskt ingrepp...

NOTISER

Regeringen vill ha fler aktörer inom vården 1276
Vårdminister Ylva Johansson vill ha fler alternativa utförare i den offentliga vården, helst icke vinstdrivande sådana. Därför har miljöpartisten Inger Schörling fått regeringens uppdrag att utreda villkoren för idéburna organisationer, personalkooperativ och liknande att verka...
Sjuksköterska borde inte dömts i domstol 1276
Fallet med den sjuksköterska som 2002 vållade ett spädbarns död genom felmedicinering borde ha prövats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och inte i domstol...
Läkarförbundet positivt till anonyma ansökningar 1276
Avidentifierade ansökningshandlingar vid rekrytering inom offentlig sektor får stöd av Läkarförbundet i ett remissvar på den så kallade Anonymitetsutredningens förslag, SOU 2005:115. Utredningen har tagit fram en modell som ska kunna användas av den arbetsgivare som så önskar...
DLF inventerar huvudskyddsombud 1279
Distriktsläkarföreningen ska inventera i vilken mån det finns huvudskyddsombud inom primärvården samt verka för att sådana utses. Det var efter en motion från Per Nordlund, DLF Sydvästra Skåne, som beslutet fattades...
Sparsamhet eller bristande engagemang? 1279
När DLFs kassör Anders Nilsson kommenterade att årets fullmäktigemöte precis som året innan präglats av föredömlig sparsamhet, replikerade Göran Fälthammar, DLF Bohuslän, att detta kanske inte bara var glädjande utan ett uttryck för bristande engagemang från DLFs...

MEDICINSK KOMMENTAR

Ny era för MS-behandling 1282
Men svårt avbräck i entusiasmen – högeffektivt medel gav allvarliga bieffekter
Den explosionsartade utvecklingen inom immunologin kan innebära en ny era för behandlingen av multipel skleros (MS). En rad studier av nya möjligheter till effektivare terapi är på gång. Ett första exempel, den monoklonala antikroppen natalizumab, har dock gett entusiasmen en svår knäck – medlet är högeffektivt men har också gett allvarliga bieffekter. En omfattande säkerhetsutvärdering har nu gjorts, och kanske godkänns medlet ändå för behandling under vissa förutsättningar.
/ Tomas Olsson

NYA RÖN

Troligen en pojke om lång tid till graviditet 1284
Det är välkänt att det föds fler pojkar än flickor. Smits och medarbetare presenterar en teori att tiden som ett par behöver för att nå fram till en graviditet är korrelerad med könet på barnet...
Var femte australier lider av syndromet MoDeD 1284
Extrem lättja är en sjukdom. Det anser ett antal neurologer från Australien i en artikel som presenteras i BMJ den 1 april. Det är en ny bokstavskombination vi får lära oss. De australiska forskarna kallar sjukdomen MoDeD – motivational deficiency disorder... / Anders Hansen
Hälsosektorn speciellt utsatt för korruption 1284
Korruption inom hälsosektorn drabbar dem som behöver basal sjukvård mest, enligt Global Corruption Report 2006, utgiven av Transparency International (TI) i februari 2006. Fattiga människor har helt enkelt mindre pengar att betala mutor med... / Anders Jeppsson
Mer insatser krävs mot både inhemsk och importerad MRSA 1285
Sverige har utgjort ett av få undantag avseende den höga förekomsten av meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) som finns i flertalet andra länder. Vid 1990-talets ingång var Storbritannien, Nederländerna och de nordiska länderna väsentligen icke-endemiska avseende...
TV-tittande inkräktar på barns sociala interaktion 1285
Amerikanska barn tittar i genomsnitt på TV två till fem timmar per dag. Det är alldeles för mycket, anser the American Academy of Pediatrics, som rekommenderar att barn under 2 års ålder inte bör titta på TV över huvud taget, medan äldre barn inte bör titta mer än två timmar per... / Anders Hansen
Ärftlig tarmcancer kan kontrolleras med preventiva koloskopier – men oklart hur ofta 1286
Det är väl känt att individer som har nära släktingar med tarmcancer har förhöjd risk för denna sjukdom; ju fler och ju närmare släktingar, desto högre risk [1]. Fler ärftliga syndrom finns där den sjukdomsorsakande genen är känd...
Mikropartiklar i luften ökar risken för sjukhusinläggning 1286
Evidensen för att det skulle vara farligt att utsättas för mikropartiklar, partiklar med en diameter under 2,5 mikrometer, i luften har hittills varit dålig. Men nu har amerikanska forskare lyckats visa att höga halter av mikropartiklar gör att fler individer läggs in på sjukhus... / Anders Hansen
Anorexi fyra gånger vanligare bland kvinnor 1287
Risken att drabbas av anorexia nervosa är fyra gånger högre bland kvinnor än bland män. Det är ett av resultaten från en kohortstudie som genomförts utifrån det svenska tvillingregistret... / Anders Hansen
Vid depression efter hjärtinfarkt – ge SSRI 1287
Det är vanligt att individer som haft hjärtinfarkt drabbas av depression i efterförloppet. Tidigare studier har visat att runt 20 procent av infarktpatienterna utvecklar depressiva besvär, som ofta påverkar patienternas liv mer än själva infarkten... / Anders Hansen
Ordinationsföljsamhet även i fråga om placebo minskar dödligheten i hjärtsvikt 1287
Behandling av kronisk hjärtsvikt har visats minska såväl dödlighet som sjuklighet. Låg följsamhet till ordinerad behandling är en av de viktigaste orsakerna till sjukhusvård vid försämring av tillståndet...

KLINIK OCH VETENSKAP

BNP eller NT-proBNP bör analyseras vid misstänkt hjärtsvikt 1289
Riktlinjer för analys och tolkning
Användningen av BNP eller NT-proBNP för diagnostik av misstänkt hjärtsvikt måste öka ordentligt i svensk sjukvård. Det är kliniska kemister, kardiologer och allmänmedicinare ense om och ger riktlinjer för hur plasmamätning av peptiderna ska göras och tolkas.
Behandling av långvarig smärta – en systematisk litteraturöversikt 1297
SBUs sammanfattning och slutsatser
SBU har genomfört en systematisk översikt som sammanfattar det vetenskapliga underlaget för behandling av långvariga smärttillstånd. Smärta vid cancer innefattas inte...
WITH ENGLISH SUMMARY

Stereokemi och läkemedelseffekter – ett försummat kunskapsområde 1305
Med få undantag har under hela 1900-talet syntetiska läkemedel med kiral struktur utvecklats och dokumenterats som racemat, dvs en 50/50-blandning av två enantiomerer. Dessa båda komponenter kan ha helt olika farmakologiska egenskaper, vilket har betydelse för tolkningen av den kliniska effekten. Framsteg inom stereokemi har lett till att nya kirala läkemedel i regel utvecklas som rena enantiomerer. För äldre läkemedel i form av racemat sker nu en omvärdering för att utröna om en ren enantiomer har kliniska fördelar framför det etablerade racematet. Så har skett med bl a citalopram och omeprazol. / Margareta Reis WITH ENGLISH SUMMARY

Oklara respiratoriska symtom kan vara pulmonell sekvester 1312
Pulmonell sekvester innebär att en del av lungparenkymet är vaskulariserat av en aberrant artärgren från aorta eller något annat stort kärl från systemkretsloppet i torax eller i buken [1, 2]... WITH ENGLISH SUMMARY

Tillgång till hälso- och sjukvård för asylsökande inom EU 1317
En jämförande analys
De hälso- och sjukvårdssystem inom EU som har flest restriktioner för asylsökande är paradoxalt nog de som baseras på en princip om sjukvård på likvärdiga villkor för befolkningen i övrigt. Någon form av medicinsk screening av nyanlända asylsökande erbjuds i de flesta EU-länderna, men därefter är tillgången till hälso- och sjukvård starkt varierande och oftast baserad på miniminormer. I tio av EU-länderna har de asylsökande endast rätt till akut sjukvård. Det gäller bland annat i de nordiska EU-länderna, som dock gör undantag för barn och gravida.
Neonatala kramper och epileptiska anfall hos nyfödda 1320
Förslag till nationellt vårdprogram
EEG-övervakning bör vara en självklarhet vid diagnostik och behandling av neonatala kramper och epileptiska anfall, skriver neonatalsektionens arbetsgrupp i sitt förslag till nationellt vårdprogram. Vidare konstaterar man att dokumentation och evidens är en bristvara inom detta terapiområde, vilket gör det nationella vårdprogrammet extra angeläget. Hittills har behandlingen av de för tidigt födda barnen som regel baserats på lokalt utvecklade behandlingstraditioner. Samtidigt saknas det oftast dokumentation för nyföddhetsperioden, av de läkemedel som rekommenderas.
WITH ENGLISH SUMMARY

Ambitiöst program för mässlingsvaccination i Vietnam 1325
Världshälsoorganisationen (WHO) räknade för år 2003 med över 30 miljoner mässlingsfall världen över [1]. 530000 av dessa mässlingspatienter dog av sin mässling, vilket motsvarar 60 dödsfall i timmen...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Smärtbehandling till Waranbehandlad patient 1334
Vad ska man välja för smärtlindring till ortopedpatienter som står på warfarin (Waran) då paracetamol inte räcker? Kan coxiber, dextropropoxifen, kodein eller nabumeton användas?
Citalopram och tinnitus 1335
Kan citalopram orsaka tinnitus? Hur ser det ut för övriga SSRI?

PATIENTSÄKERHET

Högsta domstolen dömer sjuksköterska för vållande till annans död 1329
Med utgångspunkt i hänsynen till patienternas trygghet och förtroendet för sjukvården måste sjuksköterskans handlande anses vara så klandervärt att det innefattar straffbar oaktsamhet. På grund härav kan hon inte undgå ansvar för vållande till annans död...
Eftergranskande radiolog fälls - såg inte luxation i Choparts led 1329
Primärgranskande distriktsläkare frias - diagnosen svår att ställa för otränat öga
Luxationen i snowboardåkarens proximala mellanfotsled syntes på röntgenbilderna, men varken distriktsläkaren eller den eftergranskande radiologen såg den...
Barnradiologens miss av armbågsluxation hos femåring förorsakade onödig operation 1330
Barnradiologen upptäckte inte att den femårige pojken hade en luxation i armbågsleden, vilket förorsakade en onödig operation...

DEBATT OCH BREV

Läkarförbundet – en odemokratisk organisation? 1336
Den nu uppblossade konflikten mellan ordföranden i Läkarförbundet Eva Nilsson Bågenholm och vice ordföranden i Läkarförbundet och tillika ordförande i Sjukhusläkarföreningen Marie Wedin, visar återigen att det inte är möjligt att kombinera presidieuppdrag i centralstyrelsen med...
Replik:
Konflikten handlar om moral och personliga egenskaper 1336
Det finns ingen splittring mellan Sjukhusläkarföreningen och Läkarförbundet. I min signerade ledare i Läkartidningen 14/2006 uttryckte jag Läkarförbundets och Sjukhusläkarföreningens politik...
Samtliga inlägg 1337
Inläggen i debatten på webben.
WHO-kartläggning visar stora skillnader i hälsa mellan EU och östra Europa 1338
I EUs sydöstra grannskap finns tolv länder som är eller kan utgöra tänkbara ansökarländer. WHOs Europakontor har kartlagt de stora hälsoskillnaderna mellan dessa länder och EUs medlemsländer. Förändringsarbetet måste förstärkas för att förhindra att asymmetrin ökar än mer...
Professor Gillberg och hans medarbetare måste få upprättelse 1341
De kammarrättsdomar som i februari 2003 gav två privatpersoner rätten att läsa extremt integritetskänsliga forskningsjournaler innehållande data från mångårig forskning utförd av professor Christopher Gillberg och hans grupp i Göteborg kan komma att få synnerligen allvarliga... / Elisabeth Fernell
Föråldrade tankar om patientsäkerhet från förra HSAN-chefen provocerar 1342
Intresserat läste jag förra HSAN-chefen Anita Werners debattartikel om Socialstyrelsens förslag till förbättrad patientsäkerhet i LT 14/2006 (sidorna 1084-5). När hon skriver att Danmarks framsynta patientsäkerhetslag är tveksam från »patientsäkerhets- och...
Citaloprambör inte vara förstahandsval 1342
Med anledning av senaste upplagan av den s k Kloka listan i Stockholms läns landsting och marsnumret av Ögat på läkemedel (nr 130) har jag några kommentarer vad gäller psykiatrisk farmakologisk behandling, enligt Kloka listan sidorna 23-4...
Skabb, nu igen! 1342
Under min tjänstgöringstid hände det tre gånger att jag smittades av skabb. Första gången smorde jag in mig efter konstens alla regler och kände mig kladdig och illamående...
Fass – kommentar i ett historiskt perspektiv 1343
När jag i slutet av 1950-talet arbetade som underläkare på medicinkliniken vid Karolinska sjukhuset försökte läkemedelsföretagen att med olika tekniker övertyga oss om att använda deras preparat...
Vad ska prioriteras? 1344
Nya riktlinjer manar till allt kraftigare sänkning av kolesterolnivåer. Enligt Kloka listan i Stockholm bör man använda simvastatin i första hand, vilket också görs i stor utsträckning...
Påskbudskap, eller ... 1344
Undertecknad, kirurg sedan många år med enbart svensk yrkeserfarenhet och utan politisk aktivistbakgrund, har nyligen kommit hem från en resa i det sk Heliga landet, dvs det ockuperade Palestina...

KULTUR

Personliga tolkningar av Rembrandts måleri 1345
I år är det 400 år sedan Rembrandt föddes. Målningar som inte funnits i Amsterdam sedan de lämnade mästarens ateljé på 1600-talet är nu tillbaka, och världens konstälskare vallfärdar dit...
Poul Bjerre:
Citatet 1347
»Ju djupare vi tränger in i ett neurotiskt lidande, desto mer förvandlas bilden av en sjukdom till en om personlig frigörelse kämpande människa.«
Vacker bok inte bara för islomaner och nesofiler 1348
Recension
Sveriges öar. 607 sidor. Författare: Anders Källgård.

ENDAST PÅ WEBBEN

Nationella riktlinjer för cancervård
Socialstyrelsen presenterade i förra veckan nationella riktlinjer för vård av patienter som lider av bröstcancer, kolorektal cancer och prostatacancer.
Läs mer
Åderförkalkning beror inte på obalans i apolipoproteinerna e35
Hur förklarar man att högt kolesterol är farligt för unga men inte för gamla, farligt för amerikaner men inte för ryssar eller kanadensare, och farligt för män men inte för kvinnor? Beror dylika inkonsekventa observationer verkligen på oprecisa mätmetoder? / Uffe Ravnskov
Yttre miljösyndromet är en bättre diagnos e37
Somatisering kännetecknas av att dåligt psykosocialt välbefinnande uttrycks och förmedlas som kroppsliga besvär för vilka man söker medicinsk hjälp. Fenomenet ger upphov till både diagnostiska och terapeutiska problem och torde vara en av de viktigaste orsakerna till den ökade... / Carl-Johan Göthe