INNEHÅLL NUMMER 18, 2006

LEDARE

Svårmutade doktorer 1388
Läkares konsultuppdrag förläkemedelsindustrin är ett känsligt och laddat ämne. De experter företagen vill anlita som konsulter är i kraft av sina kunskaper ofta granskare och sakkunniga även i andra sammanhang... / Josef Milerad
Chefsrollen – hur påverkas man – hur påverkar man? 1391
Läkaren är obestridd ledare när det gäller rent professionella medicinska frågor. Den nyss färdiga läkaren tilldelas en ledarroll just beroende på sin utbildning...
Ledaransvar under diskussion 1391
Centralstyrelsen diskuterade vid ett extrainkallat möte rutinerna för hur ledarna i Läkartidningen ska hanteras. Tyvärr var inte hela styrelsen samlad och det bedömdes också som för kort tid att besluta hur rutinerna framöver ska fungera... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Det intressanta är avvägningen mellan olika finansierings- och styrformer 1393
Etiska kvaliteter behöver vägas in i diskussionen om för- och nackdelar med olika finansierings- och styrformer, oavsett finansiär – landsting, stat eller privata försäkringsbolag. Framför allt bör framtidens sjukvård organiseras så att personligt ansvar fortfarande möjliggörs... / Christer Sjödin

AKTUELLT

De viktigaste politiska frågorna landsting för landsting 1394
LANDSTINGSVALET
Alternativa driftsformer, bemanningen i primärvården och »hur många sjukhus har landstinget råd med?« Det har varit återkommande teman när LT frågat Läkarförbundets 28 lokalföreningar om de viktigaste sjukvårdspolitiska frågorna i respektive landsting. Svaren har varierat mycket, i följande översikt har det mest framträdande vaskats fram.
/ Sara Gunnarsdotter
Budgetröra med underskott i Gävleborg 1396
»Jag brukar alltid uppmana folk att gå och rösta, men i år vet jag inte om det finns något seriöst alternativ i landstingsvalet här i Gävleborg.« Det säger Ingvar Nordberg, ordförande i Gästrike-Hälsinge läkareförening... / Sara Gunnarsdotter
Läkare i Östergötland ställer upp i valet 1396
»Det här blir det mest intressanta landstingsvalet på länge.« Det säger Stig-Eric Åström, ordförande i Östergötlands läkarförening... / Sara Gunnarsdotter
Vårdförbundet vill inte träffa Läkarförbundets presidium 1399
Vårdförbundet vill inte längre ha presidiemöten med Läkarförbundet efter höstens artiklar i tidningen Sjukhusläkaren om ledarskapet i vården... / Elisabet Ohlin
Läkarförbundet ser över ledartexter 1399
Rutinerna kring Läkarförbundets ledartexter i Läkartidningen ska diskuteras grundligt i september av centralstyrelsen. Och åtminstone fram till fullmäktigemötet kommer texterna att vara signerade... / Elisabet Ohlin
Närsjukvårdsprogrammet klubbat 1400
Framtidens närsjukvård, som varit på remiss i Läkarförbundets delföreningar, togs av centralstyrelsen förra veckan... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Giftinformation för läkare, nu på nätet 1398
I veckan gör Giftinformationscentralen (GIC) sin nya webbplats giftinfo.se tillgänglig för alla läkare i landet. Databasen innehåller cirka 160 kortfattade beskrivningar av olika typer av förgiftningar som är vanliga på svenska akut- och intensivvårdsavdelningar...
Löste personalkris – sparkas 1398
Efter att ha anställt fem läkare på medicinska akutvårdskliniken (MAVA) vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås får nu överläkare Kjell Larsson sparken från sitt jobb som verksamhetschef...
Nationella riktlinjer för cancervård 1398
Socialstyrelsen presenterade i förra veckan nationella riktlinjer för vård av patienter som lider av bröstcancer, kolorektal cancer och prostatacancer. Riktlinjerna ska säkra lika tillgång till den bästa vården för patienter i alla delar av landet och eliminera ineffektiva eller...
»Vrinnevilistan har en rak väg in i facket« 1398
Rickard Ånell är snart färdig specialist i ortopedi och jobbar på ortopedicentrum i Motala. Han tycker att tanken med centrumbildningen var bra och trivs själv i verksamheten. Men han ser att det finns vissa problem framförallt med bemanningen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Cervixcancer kan förhindras 1402
Effektiva HPV-test och vaccin med hög skyddseffekt snart i kliniskt bruk
Cellprovscreening har minskat incidensen av och mortaliteten i cervixcancer i länder med omfattande screeningverksamhet. Däremot är cervixcancer en vanlig sjukdom i flera utvecklingsländer, där kvinnor i reproduktiv ålder dör i sjukdomen, med förödande socioekonomiska...
/ Peter Bistoletti
Det är dags för en ny klamydiastrategi 1403
Test och smittspårning räcker inte – ändrat sexualbeteende krävs också
Klamydia ökar i Sverige, trots Smittskyddslagen och en omfattande kostnadsfri testning av mer än 400000 personer årligen. Under 2004 ökade klamydiafrekvensen med 20 procent jämfört med 2003, den största ökningen sedan 1997...

NYA RÖN

Tarmbakterier i lymfkörtlar orsak till postoperativ sepsis 1407
Betydelsen av translokation, dvs bakteriell vandring över tarmbarriären till lymfkörtlarna, har sedan länge diskuterats som orsak till sepsis och multipel organsvikt hos människa [1]...
Periodontal infektion ökar risken för hjärt–kärlsjukdom 1407
Det är väl känt att kroniska inflammatoriska tillstånd ökar risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom. Periodontal infektion kan vara en orsak till ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd, och nu har forskare från Tyskland undersökt kopplingen mellan kranskärlssjukdom och... / Anders Hansen
Diabetesdebut före puberteten fördröjer njursviktsutveckling 1408
Högt blodsocker och högt blodtryck i samspel med genetiska faktorer är de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla njursvikt vid diabetes. Puberteten karakteriseras av snabb tillväxt, hormonella förändringar och ofta försämrad blodsockerkontroll...
Antibiotika till små barn ökar astmarisk 1408
Barn som under det första levnadsåret antibiotikabehandlas vid minst ett tillfälle löper ökad risk att drabbas av astma i barnaåren. Det visar en amerikansk studie som presenteras i Chest... / Anders Hansen
Stor risk för kontralateral cancer vid ärftlig bröstcancer 1408
Kvinnor med bröstcancer har ökad risk att utveckla kontralateral bröstcancer (KBC), dvs ytterligare en primär tumör i det andra bröstet. Kända riskfaktorer för KBC är låg ålder vid diagnos av den första bröstcancern och bröstcancer i släkten, där kvinnor som är bärare av...
Svag studie av biverkningsrapporter 1409
Den kliniska nyttan av enskilda publicerade biverkningsfallrapporter har ifrågasatts. Den aktuella studien identifierade fallrapporter som 1997 publicerades i BMJ, Lancet, Neurology, American Journal of Psychiatry och American Journal of Hematology...
Lymphogranuloma venereum har inte fått fotfäste i Sverige 1410
Under 2004 rapporterades ett utbrott av den mycket ovanliga könssjukdomen lymphogranuloma venereum (LGV) från Nederländerna och senare även från flera andra europeiska länder [1]...
Inkomst överskattad förklaringsvariabel för hjärtinfarkt 1410
Inkomst och socioekonomisk status har lyfts fram som viktiga faktorer vad gäller skillnader i mortalitet hos patienter som haft hjärtinfarkt. Flera studier har visat att högre inkomst och högre socioekonomisk status har inneburit lägre mortalitet vid uppföljningar av patienter... / Anders Hansen

KLINIK OCH VETENSKAP

Klamydia ökar kraftigt också i Sverige 1412
Bättre kunskaper och en nationell handlingsplan behövs
Det är välkänt att Chlamydia trachomatis-infektioner kan leda till komplikationer i form av salpingit, ektopisk graviditet och infertilitet. Som första land i världen införde Sverige nationell klamydiastatistik 1983, och alltsedan klamydiainfektion infördes i Smittskyddslagen...
/ Björn Herrmann WITH ENGLISH SUMMARY

Insulin detemir har jämförts med NPH-insulin 1417
Behandlingsstudier visar inga egentliga skillnader
I en systematisk översikt har insulin detemir jämförts med NPH-insulin vad gäller glukoskontroll (HbA1c), hypoglykemier och viktförändring – behandlingsstudierna kunde dock inte visa några egentliga skillnader. Effekten på livskvalitet (en sekundär, efterfrågad effektvariabel) kunde inte bedömas på grund av bristande underlag.
/ Hans Liedholm WITH ENGLISH SUMMARY

Beslut om trombosprofylax vid graviditet – enklare med riskpoäng 1429
Venös tromboembolism är en av de vanligaste dödsorsakerna i samband med graviditet i västvärlden. Risken för posttrobotiskt syndrom är förhöjd, eftersom djup ventrombos vid graviditet ofta är utbredd och engagerar proximala vener. Trombosprofylax bör därför ges till alla kvinnor med förhöjd risk. Ett nytt poängsystem är tänkt att förenkla riskbedömningen och göra det möjligt att förfina profylaxbehandlingen. WITH ENGLISH SUMMARY

Snabbmottagning gav bra flyt på hudklinik 1435
Genom att samla »enkla« specialistfall till en särskild snabbmottagning, bemannad med erfarna specialister, kan man vid Akademiska sjukhusets hudklinik handlägga en stor mängd remissfall på kort tid utan att vårdkvaliteten påverkas nämnvärt. På 10 minuter per patient diagnostiserar man hudtumörer, utför enklare kirurgiska ingrepp och handlägger rutindermatoser. / Mats Berg
Sexuellt överförda infektioner ökar risken för HIV 1438
En genomgång bland män som har sex med män visar ett starkt samband mellan sexuellt överförda infektioner och risken för HIV. Den största spridningen av HIV i Sverige sker just i denna grupp. Drygt en tredjedel av de nydiagnostiserade hade eller hade haft annan sexuellt överförd infektion under de senaste två åren. Vid partnerspårning bland män som har sex med män rekommenderas därför en fullständig provtagning innefattande HIV- och syfilisserologi samt gonorré- och klamydiaprov. / Göran Bratt
Wilms´ tumör hos barn – avsevärt förbättrad överlevnad 1440
Solida tumörer i buken svarar för knappt en femtedel av barncancerfallen, och där dominerar Wilms´ tumör, eller nefroblastom (Figur 1). Beteckningen Wilms´ används i dagligt tal för att undvika förväxling med neuroblastom, en helt annan typ av barncancer... / Nils Wåhlin WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Nu frias distriktsläkaren som inte röntgade devierad näsa efter trauma 1444
Länsrätten friar en distriktsläkare som tidigare varnats av Ansvarsnämnden för att inte ha röntgenundersökt en patient med devierad näsa efter ett trauma...
»Fick ingen fair prövning« 1445
– Jag anser att Ansvarsnämnden inte har givit den anmälda doktorn en fair prövning. Beslutet att fälla henne är fel – hon gjorde helt rätt och följde de behandlingsrutiner som gäller sedan mer än 20 år...
Fynd av icke palpabla femoralispulsar borde utretts vidare 1445
Barnmedicinaren borde ha ombesörjt att fyndet av de icke palpabla femoralispulsarna hos flickan vid den första konsultationen utreddes vidare, eftersom det var det enda fynd som hade konstaterats. Flickan hade en förträngning av aortan...

DEBATT OCH BREV

Apotek säljer osäkert självtest för klamydia 1449
En del apotek i Sverige säljer ett självtest för klamydia avsett för kvinnor. Testet bygger emellertid på en metod som är osäker, och vi rekommenderar därför apoteken att avstå från att marknadsföra produkten... / Lena Marions
Xolair är godkänt i USA och EU 1450
I Pierre Lafolies debattinlägg i Läkartidningen 15–16/2006 (sidorna 1169-70) om den fruktansvärda händelsen vid Northwick Park Hospitalfinns ett stycke som mer generellt avhandlar monoklonala antikroppar... / Anders Kärnell
Replik:
Exemplet visar svårigheterna med monoklonala läkemedel 1450
Novartis har konstaterat att jag lämnat felaktig uppgift i min artikel i LTom katastrofen vid Northwick Park Hospital. Dess produkt Xolair är inte stoppad i fas3 utan idag godkänd och marknadsförd i USA och EU. Novartis kommentar är riktig... / Pierre Lafolie
Bojkotta landstingets policy för samverkan med s k komplementärmedicinska utövare 1452
Stockholms läkarförenings inställning är klar och tydlig:Om landstinget inför policyn för samverkan med s k komplementärmedicinska utövare kommer vi att uppmana alla läkare att inte befatta sig med frågan på det sätt som landstinget föreslår... / Thomas Flodin
Historien upprepar sig 1453
Konflikten mellan våra två ordföranden väcker kusliga minnen till liv hos oss gamla fackliga kämpar. Vi påminns om att i början av 1970-talet lanserades från bla Socialdepartementet tanken att de flesta mindre sjukhus skulle läggas ned och ett stort antal sjukhusläkare omskolas... / Ulf Lindsjö
Penicillin V är förstahandsval vid behandling av erytema migrans 1454
I Peter Wahlbergs och Dag Nymans inlägg i Läkartidningen 9/2006 (sidan 668) kommenterar författarna de sammanfattande resultaten från avhandlingen »Erythema migrans in Primary Health Care« som Louise Bennet publicerade i Läkartidningen 4/2006 (sidan 203)... / Louise Bennet
Replik:
Amoxicillin har fördelar vid behandling av tidig borrelios 1455
Vi är glada över att vårt inlägg angående amoxicillin kontra penicillin V vid behandling av borreliainfektionens primärmanifestation erythema migrans (EM) har givit upphov till en kommentar av flera experter. Först beklagar vi vår otydliga formulering »..... / Peter Wahlberg
Genmäle till Hans Huldt:
Nej, inga läroböcker behöver skrivas om! 1455
Hans Huldt hävdar i Läkartidningen 14/2006 (sidan 1119) att en ST-läkare gav en god och kanske livräddande behandling när adrenalin ordinerades intravenöst (HSAN 803/05). Tyvärr saknas i beslutet viss information som förklarar HSANs bedömning... / Arne Nygren
Replik till Björn Zackrisson om patientsäkerhet:
Inlägget styrker mig i uppfattningen att hela regelverket måste ses över 1456
Björn Zackrisson, medicinsk chef i Capio Sjukvård Norden, kommenterar i Läkartidningen 17/2006 (sidan 1342), under rubriken »Föråldrade tankar om patientsäkerhet från förra HSAN-chefen provocerar«, min debattartikel i ett tidigare nummer av Läkartidningen... / Anita Werner
Fysiotek – hjälp till fysisk aktivitet 1456
Bengt Kjellman visade i en litteraturgenomgång förra året att fysisk träning kan ha positiv effekt vid depression [1]. Den fysiska aktiviteten bör ses som ett komplement till psykoterapi och/eller medicinering... / Gunilla Dored

KULTUR

Tidlösa teorier om mänskliga livskriser 1457
Johan Cullbergs klassiska bok »Kris och utveckling« har kommit i en moderniserad och utökad utgåva. Boken gavs ut första gången 1975 och är med sina hittills ca 220 000 exemplar en av Sveriges mest sålda fackböcker...
Gastronomisk hedersknöl eller hälsofara? 1460
Potatis har utvecklats från att vara en självklar basföda i svensk husmanskost till någonting suspekt, som GI-frälsta betraktar som ett hot mot folkhälsan. Potatisens väg från Anderna till vårt matbord är spännande och dramatisk och innehåller många element av kulturhistoria,...
Företagsläkaren som nästan upptäckte Antabus 1461
Tetraetylthiuramdisulfids terapeutiska användning beskrevs 1948 av danska farmakologer, och ämnet används fortfarande (under namnet Antabus) vid behandling av kronisk alkoholism. Men detta läkemedel kunde ha kommit tio år tidigare...
Viktig debattbok om svensk narkotikapolitik 1462
Recension
Metadon på liv och död. En bok om narkomanvård och narkotikapolitik i Sverige.
En bok som inte får saknas i något referensbibliotek värt namnet 1462
Recension
Akut pediatrik. 6:e upplagan. 352 sidor.
Neurologisk påverkan på konstnärliga uttryck 1463
Hjernen og kunsten

ENDAST PÅ WEBBEN

Sommar och sol
på gott och ont
Sommaren är inte bara bad och vila i hängmattan. Med sommaren kommer en del mindre behagliga inslag: getingar sticker, ormar hugger och fästingar infekterar. Och blir det riktigt varmt kan man drabbas av värmeslag, även i Sverige. Vi har samlat ihop några artiklar om dessa ämnen.
Signerade eller osignerade ledare?
Så löd frågan i Läkartidningens senaste webbfråga. Så här tyckte de som svarade.
Klamydia ökar kraftigt 1394
Förekomsten av klamydia har mer än fördubblats i Sverige sedan 1997. För att bryta denna uppåtgående trend behövs nu en nationell handlingsplan och bättre kunskaper. Det är dags för en ny klamydiastrategi; test och smittspårning räcker inte – ändrat sexualbeteende krävs också.