INNEHÅLL NUMMER 19, 2006

LEDARE

Akademiska bestsellers 1488
Vilka forskare som skriver de mest citerade medicinska artiklarna skärskådas i en studie i veckans nummer av BMJ (2006; 332:1061-64). 289 artiklar, publicerade mellan 1994 och 2004, analyserades med avseende på var författaren varit verksam samt om studien varit bekostad av... / Josef Milerad
Framtidens närsjukvård viktig arbetsplats för alla läkare 1491
Vid centralstyrelsens möte den 27 april godkändes programmet »Framtidens närsjukvård«. Programmet hade dessförinnan i sin preliminära form remissbehandlats i Läkarförbundets delföreningar och även i form av s k öppen remiss varit tillgänglig för kommentarer från enskilda... / Thomas Flodin

LT DEBATT

Ledarskap bör läras tidigt i karriären 1493
Varför vänta tills man blivit chef?
Vad tillför egentligen en kurs i ledarskap? Bör man vänta tills man blivit chef? Vad ska en ledarskapskurs innehålla? Vi – en forskningsledare och läkare, en infektionsläkare med ansvar för HIV-verksamhet, och en familjeläkare med chefsuppdrag – ger några synpunkter på vad ledarskapskompetens innebär och hur värdefull en...
/ Gösta Eliasson

AKTUELLT

Ny aidspolitik – men ännu dör 1000 varje dag 1496
HIV i södra Afrika
Ljusnar det i Sydafrika? Efter år av tvekan och svidande kritik lanserade landets ledning 2003 ett nationellt behandlingsprogram för aidssjuka. Förmodligen ett av världens mest omfattande. Ändå får cirka 500 000 behövande inte bromsmediciner. Antalet döda stiger år från år. Enligt kritiker är det största problemet regeringens bristande vilja att driva igenom programmet. Ett annat är att det saknas personal. Klart är att aids alltjämt är politiskt sprängstoff.
/ Björn Ramel
Allt fler får bromsmediciner i värst drabbade regionen 1500
HIV i södra Afrika
Den sydafrikanska HIV-epidemin har slagit särskilt hårt mot KwaZulu-Natal. Sjukhusen är överbelastade, många barn föräldralösa och fattigdomen utbredd. Men mitt i eländet finns en strimma hopp. Från civilsamhället och utbredningen av bromsmediciner som har kommit längre här än på andra håll...
/ Björn Ramel
Vice presidenten duschade efteråt 1505
I Sydafrika åtalades förre vice presidenten Jacob Zuma för våldtäkt av en HIV-positiv kvinna... / Björn Ramel
Borgerliga alliansen föreslår:
Skattesubvention av fackavgift slopas 1506
Slopa skattesubventioneringen av fackförenings- och a-kasseavgiften. Det föreslår den borgerliga alliansen som menar att deras förslag till sänkt inkomstskatt väl täcker en sådan åtgärd. Men enligt Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm är detta inte en ekonomisk fråga... / Sara Gunnarsdotter
Ingen krock mellan politik och fack 1506
– Vi har föreningsrätt i Sverige. Det skulle vara konstigt om man var exkluderad från fackligt arbete bara för att man är politiskt engagerad. Det säger Stig-Eric Åström, ordförande i Östergötlands läkarförening... / Sara Gunnarsdotter
AT-läkare berättar om livet och jobbet på webben 1507
På en ny webbplats, www.underlakare.se , kan blivande AT-läkare läsa recensioner om de AT-orter de är intresserade av... / Elisabet Ohlin
Företagshälsovård föreslås sjukskriva 1507
Företagshälsovården bör integreras i primärvården och ta ansvar för sjukskrivningsarbetet. Det föreslår Socialförsäkringsutredningen... / Elisabet Ohlin
Sylf kritiserar lagförslag om anställning 1507
Läkare som är offentligt anställda och gör specialiseringstjänstgöring vid stora universitetssjukhus omfattas inte av Lagen om anställningsskydd. Anledningen är att universitetsklinikerna inte ska bli fulla av fast anställda och omöjliggöra slutföranden av utbildnings- och...

NOTISER

Öppet protestbrev från skånska läkare 1506
I region Skåne beslutades nyligen om nya riktlinjer för arbetstid som ska gälla i hela regionen. Nu har 474 läkare på Universitetssjukhuset i Lund och Lasarettet i Landskorna signerat ett öppet protestbrev till politiker och tjänstemän inom region Skåne...
Läkarutbildning på KI populärast 1506
Det är tio sökande till varje utbildningsplats på läkarprogrammet vid Karolinska institutet, KI, inför hösten, enligt statistik från Verket för högskoleservice. Endast förstahandssökande räknade...
Bättre rehabilitering för psykiskt sjuka 1507
Arbetslösheten bland de psykiskt sjuka är mer än dubbelt så hög jämfört med i den övriga befolkningen. Möjligheterna till rehabilitering vid psykisk ohälsa är bristfälliga, visar en ny rapport av Anders Milton, nationell psykiatrisamordnare...
Landstingen går med vinst 1507
Endast tre landsting, Gävleborg, Värmland och Jämtland redovisade ifjol negativa resultat, att jämföra med 12 förlustlandsting (inklusive primärkommunen Gotland) år 2004. Bäst gick det 2005 för Östergötland. Detta enligt SKLs ekonomirapport 2006...

MEDICINSK KOMMENTAR

Utestängd patientgrupp 1508
Under 2000-talet har en nygammal patientkategori tagit plats – de sk neuropsykiatriska patienterna. Ny därför att diagnoserna ADHD, Tourettes syndrom och autismspektrumtillstånd (inkluderande Aspergers syndrom) knappast har ställts inom vuxenpsykiatrin tidigare, gammal... / Susanne Bejerot

NYA RÖN

Vitamin C och E skyddar inte mot preeklampsi 1511
Preeklampsi anses vara ett generellt inflammatoriskt tillstånd, och fynd av ökad koncentration av biokemiska markörer för oxidativ stress har lett till hypotesen att tillförsel av antioxidanter skulle minska risken för preeklampsi. En multicenterstudie, the VIP-trial, konstaterar motsatsen. Antioxidanterna vitamin C och E har ingen skyddande effekt, snarare tvärtom. Man bör avråda från sådan profylax, är studiens slutsats.
Inga bevis för att amalgam är farligt 1512
De första randomiserade, kontrollerade studierna där amalgamfyllningar jämförts med kompositfyllningar har nu rapporterats. Två grupper av barn har följts upp under fem respektive sju år. Inga bevis finns för att amalgam är farligare än komposit, varken i urin eller i neuropsykologiska test. I den ena studien noterade man misstankar om att även beståndsdelar i komposit har negativa effekter. Även om amalgamfyllningar är ofarliga är de en onödig källa till kvicksilver för människan och naturen, och i Sverige har användningen i stort sett upphört.
Natriuretisk peptid av B-typ prognostisk markör för kronisk lungsjukdom 1512
BNP – brain natriuretic peptide, är en markör för såväl förekomst som grad av svår pulmonell hypertension. Det visar en studie från Tyskland. Forskarna har studerat 176 patienter med olika kroniska lungsjukdomar mellan åren 2001 och 2005... / Anders Hansen
Odling och PCR på luftvägssekret - metoder för etiologisk pneumonidiagnostik 1513
Kunskap om mikrobiologisk etiologi till samhällsförvärvad pneumoni är värdefull för val och styrning av antibiotikabehandling och identifiering av smittsamma patienter. Då etiologin ofta inte kan påvisas har utveckling av nya diagnostiska metoder uppmuntrats...
Bara placeboeffekt av akupunktur vid irriterad tarm? 1513
De effekter som akupunkturbehandling har hos patienter som har irriterade tarmens syndrom (IBS, irritable bowel syndrome) är primärt placeboeffekter. Det visar en studie från Tyskland som tittat på 43 patienter med IBS som genomgått akupunkturbehandling... / Anders Hansen
Stabil ischemisk hjärtsjukdom kan prognostiseras med natriuretisk peptid av B-typ 1514
Ett flertal kliniska undersökningar sedan början av 1990-talet har visat att plasmakoncentrationen av BNP och N-terminalt proBNP (det aminoterminala fragmentet av proBNP) stiger vid myokardischemi...

KLINIK OCH VETENSKAP

Vuxna med neuropsykiatrisk diagnos får inte tillräcklig hjälp 1516
Kartläggning visar på omfattande behov av behandling och stöd
De s k neuropsykiatriska tillstånden har uppmärksammats alltmer inom psykiatrin sedan slutet av 1990-talet. Neuropsykiatriska tillstånd omfattar störningar av den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen som funnits sedan tidig ålder och som ger varaktiga funktionshinder...
/ Annika Brar
Celiaki som modell för autoimmun sjukdom 1523
Transglutaminas har nyckelroll – stressreaktion sätter fart på ond cirkel
Studier på celiaki illustrerar hur genomik och proteomik kompletterar varandra så att nya tankebanor kan uppstå för att förstå mekanismerna vid autoimmun sjukdom. Hypotesen är att en yttre belastning – inflammation, infektion, stress – leder till att kroppsegna enzymer aktiveras i felaktig miljö, vilket leder till onormala, posttranslatoriska förändringar av proteiner. Autoimmunitet kan därmed induceras hos personer med specifika genuppsättningar. I fallet med celiaki spelar transglutaminas en nyckelroll – en omfördelning av zink kan förklara varför detta enzym aktiveras.
/ Bodil Roth WITH ENGLISH SUMMARY

HIV angår alla 1527
Etik och läkarroll
Även om aidsepidemin inte tar någon stor plats i den svenska sjukvården angår den den svenska läkarkåren. Aidsepidemin i Afrika är nu av en sådan storleksordning att den påverkar allt biståndsarbete, både det som går ut på att bekämpa fattigdom och de hjälpinsatser som behövs...

PATIENTSÄKERHET

Rutinerna ändras för användningen av datorbaserat ordinationssystem 1531
För hög dos cytostatika kan ha orsakat 12-årimgs död
En 12-årig flicka som behandlades för Ewings sarkom vid Universitetssjukhuset i Lund avled efter cytostatikabehandling. Efter dödsfallet utreddes förloppet varvid man fann att en planerad reduktion av ett av fyra ingående cytostatika inte hade genomförts...
Godtagbara rutiner för bevakning av elektroniska remissvar saknades 1531
Handläggningsbrister försenade tumördiagnos – uppenbart ökad risk för patienten
Vårdcentralen saknade godtagbara rutiner för bevakning av elektroniska re-missvar samt för vilka åtgärder som skulle vidtas om svaret på en remiss dröjde eller uteblev. Familjeläkaren, vars handläggning försenade diagnosen lungtumör, var själv verksamhetschef vid vårdcentralen och ansvarig för rutinerna...

DEBATT OCH BREV

Erkänn ADHD som dubbeldiagnos! 1534
Tystnaden om sambandet mellan ADHD och sociala katastrofer i form av missbruk, hemlöshet och kriminalitet måste brytas. Politiker och andra beslutsfattare måste aktivt och utan ideologiska skygglappar sätta sig in i frågorna för att kunna fatta välgrundade beslut om hur dessa personer skall prioriteras...
Skabb – inget för huskurer 1536
Skabb är ett vanligt problem på våra hudmottagningar. Smittsamhet i vården förekommer men är vanligen inte ett stort problem. Diagnosen kan ibland vara svår att ställa då skabbdjuret är mycket litet och kräver förstoring i mikroskop för att synas tydligt... / Ann Broberg
Utbildningar inom neuropsykiatri? 1536
Vid ett seminarium inom ramen för det nationella, professionella adhd-nätverket ‹www.adhd-natverket.se› i våras belystes behovet av kunskapsspridning inom allmänpsykiatrin... / Marie Hagnell
God evidens saknas ännu för nyttan med kolinesterashämmare vid parkinsondemens 1537
Lökks och Winblads argumentation för kolinesterashämmare vid parkinsondemens bygger på ett alltför begränsat underlag, anser Anders Larsson... / Anders Larsson
Replik:
Behandling bör övervägas hos individuella patienter 1537
Anders Larsson gör i sin välformulerade kommentar en huvudsak av en statistisk bearbetning av en av oss refererad studie med kolinesterashämmaren rivastigmin (Exelon) vid parkinsondemens. Han ifrågasätter därvid nyttan med behandling med rivastigmin vid parkinsondemens... / Johan Lökk

KULTUR

Sen start för svensk anestesiologi 1541
Anestesins utveckling i Sverige 1904 –1942 speglad i Läkartidningen
Det är oemotsägligt att förändringen av anestesiverksamheten vid svenska sjukhus till att bli en självständig medicinsk och vetenskaplig specialitet – anestesiologi – startade i och med Torsten Gordhs återkomst från utbildning vid ett centrum i Madison, Wisconsin i USA, den 8...

ENDAST PÅ WEBBEN

Vuxna med ADHD
får inte tillräcklig hjälp
Vuxna med neuropsykiatriska diagnoser – till exempel ADHD – har ett omfattande behov av både psykiatrisk behandling och andra stödinsatser, visar en kartläggning. Dessa behov tillgodoses idag troligen i låg grad. En meningsfull sysselsättning är mycket viktig för att ge dessa personer bättre livskvalitet, de är oftast ensamma, overksamma och olyckliga. Men de saknar ofta den flexibilitet, stresstålighet och sociala smidighet som dagens arbetsmarknad kräver – en inhuman utestängning blir resultatet.
Oklar information om natriuretiska peptider från Läkemedelsverket e38
Läkemedelsverkets rekommendation vid diagnostik av kronisk hjärtsvikt förvånar oss... / Göran Lindstedt
Manlig omskärelse och HIV – några funderingar e40
Jag måste erkänna att jag inte tagit rapporterna om att manlig omskärelse ger ett relativt skydd mot HIV på allvar förrän jag läste Inge Axelssons analys (LT 1516/2006, sidan 1226)... / Bo Norberg
Hur får jag kontroll över mitt liv – om jag nu inte äger det? e42
Det är sällan jag har möjlighet att läsa Läkartidningen (15–16/2006) så grundligt och med sådan eftertanke som idag. Jag är nämligen hemma med en febersjuk fyraårig dotter som på grund av en akut viros är tämligen nedvarvad och lite förstrött underhålls med DVD-filmer och... / Niklas Borell
Psykoterapi har visat god effekt vid självförgiftning, självskadande beteende och självmordsförsök e43
Göran Isacsson skriver i LT 1/2006 [1] att ingen psykosocial intervention visat sig effektiv vare sig mot upprepad självförgiftning eller annat självdestruktivt beteende... / Peter Ankarberg
Diagnos och behandling av grundsjukdomen en förutsättning e43
Replik
Nej, jag avsåg inte evidensbaserad psykoterapi när jag skrev att psykosociala interventioner inte visats vara effektiva för att förebygga upprepat självdestruktivt beteende...
/ Göran Isacsson
Cervixcancerprevention – uppnådda framgångar måste överträffas f00
Peter Bistoletti visar i Läkartidningen 18/2006 (sidan 1402) på intressanta möjligheter med ny teknologi, men det återstår flera problem att lösa innan man kan ändra strategi...