INNEHÅLL NUMMER 20, 2006

LEDARE

Skadeersättningar går till skadeadministration 1572
Patientskadorna inom vården kostar mycket och betalas i slutändan av konsumenterna, dvs patienterna själva. USA ligger i topp när det gäller ersättningsnivåerna till drabbade... / Josef Milerad
HIV/aids – vad kan vi göra? 1575
Läkartidningen har i några nummer en angelägen och intressant serie om HIV i södra Afrika. Lars Werkö skrev i förra numret att HIV angår alla, även om aidsepidemin inte tar någon stor plats i svensk sjukvård... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Vem står bakom nya läkemedel? 1577
Vem ligger bakom ett nytt läkemedel?Den som upptäckt en ny sjukdomsmekanism? Eller ligger den stora utmaningen i att utveckla dessa fynd till en produkt som är optimerad vad gäller selektivitet, kinetik, toxikologi, fysikalisk kemi, för att sedan i djurmodeller och slutligen i människor utvärdera om konceptet verkligen... / Anders Lehmann

AKTUELLT

Vapen istället för mediciner 1578
HIV i södra Afrika.
När det demokratiska Sydafrika försökte resa sig ur apartheids skugga tornade ett nytt hot upp sig: HIV. Men de aidssjuka fick inga bromsmediciner, de fick ett moderniserat försvar. Bland annat 28 Jas Gripen som landets regering köpte av Saab för 13 miljarder kronor. Affären fick stöd av Sveriges regering.
/ Björn Ramel
Resistenta tarmbakterier ett växande problem 1582
Antibiotikaresistens hos tarmbakterierna E-coli och Klebsiella pneumoniae kan ha blivit ett lika stort problem som MRSA, befarar Smittskyddsinstitutet, som vill intensifiera kartläggningen... / Elisabet Ohlin
Privatläkare funderar på att lämna förbundet om inte servicen blir bättre 1585
Privatläkarföreningen vill ha utökad juridisk service från förbundets kansli. Men motionen tillbakavisas av centralstyrelsen. Utträde ur förbundet kan vara ett alternativ, enligt privatläkare... / Elisabet Ohlin
Porrfri övernattning för förtroendevalda på hotell 1586
Läkarförbundets tjänstemän och förtroendevalda ska inte övernatta på hotell som erbjuder porr i sitt interna TV-utbud. Det anser Kvinnliga läkares förening (KLF) och motionerar om en resepolicy där ett avståndstagande från sådana hotell ingår... / Sara Gunnarsdotter
Råd om utlokalisering av patienter 1586
Bristen på vårdplatser är ett av de största arbetsmiljöproblemen för sjukhusläkare. Dessutom innebär överbeläggningar och utlokaliseringar en risk för patientsäkerheten... / Sara Gunnarsdotter
Etiska regler för chefer efterfrågas 1587
Det är skillnad mellan kullagertillverkning och akut aortakirurgi. Därför behövs särskilda etiska ritlinjer för läkare som är chefer, anser Stockholms läkarförening... / Elisabet Ohlin
Unga läkare kräver bättre anställningsvillkor 1587
Stärk förbundets arbete så att ST-läkare och specialistläkare tillsvidareanställs även vid universitetssjukhus. Det kräver yngreläkarna och sex lokalföreningar i en motion...

NOTISER

Tidig abort vanligare 1581
52 procent av aborterna görs nu före vecka åtta. För andra året i rad är andelen tidiga aborter högre än andelen aborter efter vecka åtta, uppger Socialstyrelsen. Antalet aborter var nästan 35000 under förra året, vilket är ungefär lika många som året innan...
Vem gör vad vid zoonoser? 1581
Två nya dokument om olika myndigheters uppgifter och deras samverkan vid utbrott av zoonoser finns nu publicerade på Socialstyrelsens webbplats http://www.socialstyrelsen.se ...
Två nya namn i CS föreslås 1581
Lars Nevander och Anna Rask-Andersen föreslås av valberedningen till nya ledamöter i Läkarförbundets centralstyrelse. Anna Rask-Andersen är docent och överläkare vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och bland annat ordförande i Sjukhusläkarföreningen...
Vårdrelaterade infektioner dödar 1582
Vårdrelaterade infektioner och hur dessa förebyggs är ämnet för en ny kunskapsöversikt från Socialstyrelsen. Basala hygienrutiner är av central betydelse, men en rad andra faktorer påverkar också...
Längre remisstider för förbundspolitiska förslag 1585
Remisstiderna i Läkarförbundet är ofta för korta. Det anser Stockholms läkarförening som motionerar om att förbundspolitiken förankras i delföreningarna på ett åtminstone tidsmässigt mer omfattande sätt...
Förstärkt demokrati med fullmäktige på hösten 1586
Sedan drygt tjugo år tillbaka håller Sveriges läkarförbund, precis som i år, sitt fullmäktigemöte på våren. Men nu kanske det blir ändring på det...
Ytterligare motioner till fullmäktige 1587
Ledarskapsutbildning av hög kvalitet bör vara ett obligatoriskt inslag i ST-utbildningen, anser Sjukhusläkarföreningen och Sveriges yngre läkares förening. Kvinnliga läkares förening vill att förbundet utreder och motverkar diskriminering av läkare som är småbarnsföräldrar...

MEDICINSK KOMMENTAR

Mekanismen för leverfibros klarnar alltmer 1588
I en artikel i detta nummer av Läkartidningen beskriver Leif Carlsson och Åke Danielsson en nyupptäckt gen som är involverad i den process som leder till leverfibros och cirros...

NYA RÖN

Lika säkert att föda på stora förlossningsavdelningar som på små 1590
Betydelsen av förlossningsavdelningarnas storlek för den neonatala dödligheten har studerats flitigt, med delvis motsägelsefulla resultat. En het debatt i svensk press har också berört frågan. En färsk svensk undersökning på ett 15-årsmaterial, som inkluderar 1,5 miljoner födda, visar att det är små skillnader mellan stora och små enheter. Sedan förlossningsverksamheten i Sverige koncentrerats har den neonatala dödligheten sjunkit från 3,3 till 2,1 procent.
Screening eller inte av släktingar till patienter med dilaterad kardiomyopati? 1591
Screening av släktingar till patienter med dilaterad kardiomyopati rekommenderas för högspecialiserade centra där man följer patienter med familjär dilaterad kardiomyopati [1]...
Hur dina syskon mår avslöjar dina egna hälsorisker 1592
Hjärt–kärlsjukdom hos dina syskon säger mer om din risk för framtida hjärt–kärlhändelser än både hjärt–kärlsjukdom hos föräldrarna och traditionella riskfaktorer, enligt nyligen publicerade resultat i JAMA från Framingham Offspring-kohorten...
Inga bevis för huvudvärk av mobiltelefonanvändning 1592
Det har hävdats att mobiltelefonanvändning kan ge huvudvärk hos vissa individer, men nu visar forskare från Storbritannien i en studie som presenteras i BMJ att det inte går att påvisa någon sådan effekt... / Anders Hansen
Mobiltelefon ökar inte risken för gliom 1592
Att använda mobiltelefon innebär inte att man utsätts för ökad risk för hjärntumör av typen gliom. Forskare från Storbritannien har i en fall–kontrollstudie tittat på 966 personer som diagnostiserats med gliom under perioden 2000–2004 och jämfört dessa med en... / Anders Hansen
En professionell förändring har en annan tidtabell än en omorganisation 1593
Som ett led i en studie av hur personal inom vårdsektorn upplever sin arbetssituation genomfördes djupintervjuer med personal inom psykiatrin. De tillhörde en organisation som då var föremål för en omorganisation av såväl huvudmannaskap som behandlingsstrategier...

KLINIK OCH VETENSKAP

Lhx2 tycks hindra uppkomst av levercirros 1594
Genfynd ger möjlighet att utveckla läkemedel mot enormt hälsoproblem
Levercirros, eller skrumplever, kan ses som slutstadiet av en kronisk leversjukdom när levern inte längre klarar av att freda sig mot den skadliga retningen. Vid cirros kan levern inte längre fullgöra sina mycket viktiga funktioner, tex att detoxifiera skadliga ämnen, producera...
/ Leif Carlsson WITH ENGLISH SUMMARY

Försenad sömnfas 1599
Okänt, vanligt och behandlingsbart
Begreppet »försenad sömnfas« beskrevs så sent som 1981 av Weitzman och medarbetare, som också myntade den kliniska och vetenskapliga benämningen: delayed sleep phase syndrome (DSPS) [1]...
/ Romana Stehlik WITH ENGLISH SUMMARY

Anestesiläkarnas arbetsmiljö kan förbättras 1603
Slutrapport från ett arbetsmiljöprojekt
Anestesiläkaren arbetar ofta i mycket nära kontakt med anestesisjuksköterskor och med läkare med annan specialitet, ofta under omständigheter där anestesiologen har liten möjlighet att påverka sina arbetsbetingelser. Genom administrativa och organisatoriska förbättringar går det dock att förbättra arbetssituationen trots ett på många håll bistert resursklimat. I artikeln beskrivs förändringsarbetet vid fem olika anestesi- och intensivvårdskliniker i Sverige. Genombrottsmetoden, med förändringar i små steg, beskrivs.
/ Sigridur Kalman
Kvalitetsstämplad specialist med 360-gradersbedömning 1611
Flera kollegers värderingar av olika slags kompetens vägs ihop till en bedömning
Den ökade internationaliseringen av läkaryrket, inte minst inom EU, kräver någon form av kvalitetsstämpel på den enskilde läkaren. Detta leder med automatik till någon form av bedömningssystem...
/ Knut Aspegren
Brister vid venprovtagning och provhantering kan påverka svaret 1613
Enkätstudie av preanalytiska faktorer vid en somatisk vårdavdelning
I dagens sjukvård har laboratorieprov en betydande och självklar plats i diagnostik och behandlingskontroll. Venprovtagning är något som nästan varje patient utsätts för, och det är inte ovanligt att ett enda prov används som beslutsunderlag för att inleda en potentiellt farlig...
/ Olof Wallin WITH ENGLISH SUMMARY

ABC om Nästäppa 1618
Nästäppa är ett mycket vanligt symtom och en frekvent orsak till att patienter söker vård. Avsikten med denna artikel är att översiktligt beskriva dagens kunskap om symtomet och redogöra för orsakerna.

PATIENTSÄKERHET

»Cauda equina-syndrom måste behandlas akut inom något dygn« 1623
Doktorn borde inte ha accepterat tre dygns väntan på MR-undersökning
Klassiska symtom på cauda equina-syndrom måste utredas och behandlas akut inom något dygn. Doktorn borde ha förstått att han måste skicka patienten vidare för fortsatt utredning till en annan vårdinrättning när man på lasarettet inte kunde bedriva den akuta diagnostik som var nödvändig...
Diskbråckspatienter opererades på fel nivåer 1623
En ortoped och en neurokirurg varnas sedan de opererat var sin diskbråckspatient på fel nivå...
»Tarmhinder måste övervägas och helst uteslutas« 1624
Tidigare bukopererad patient sökte med akuta buksmärtor och kräkningar
Hos patienter som söker med akuta buksmärtor och kräkningar, och som tidigare opererats i nedre delen av buken, måste tarmhinder övervägas och helst uteslutas. Patienten hade strangulationsileus, vilket doktorn missade...
Pojke med stålflisa i ögat fick vänta två dagar på operation 1625
Såväl anamnes som status talade för en perforationsskada
Eftersom såväl anamnes som status talade för en perforationsskada borde bakjouren ha skaffat ett säkrare underlag för sin bedömning av hur det stod till med den 13-årige pojken, som hade fått en stålflisa i ögat...
Misstänkt borreliainfektion ska behandlas med antibiotika utan föregående provtagning 1626
Distriktsläkaren misstänkte att flickan drabbats av borrelia, vilket var sannolikt. Då skall man ordinera medicinering med antibiotika. I stället ombesörjde distriktsläkaren provtagning, vilket inte var motiverat...
Felräkning vid bäckenmätning ledde till akut kejsarsnitt 1626
Enligt radiologens beräkningar hade den gravida kvinnan inga problem att föda vaginalt. Men han räknade fel, vilket upptäcktes när förlossningen skulle avslutas med sugklocka. Man tvingades till akut kejsarsnitt...

DEBATT OCH BREV

Skyddar bröstmjölk och komjölkshydrolysat mot komjölksallergi eller allergisk sjukdom? 1627
Enligt min bestämda uppfattning skall vi också fortsättningsvis rekommendera modersmjölksersättningar med låg allergenicitet (eHF) när bröstmjölken tryter – men bara till barn som har hög risk att utveckla allergi. Det framhåller Sten Dreborg i diskussionen om hydrolyserade modersmjölksersättningar...
Radikal förändring av sjukvårdens organisation nödvändig 1629
I Läkartidningen 18/2005 (sidan 1453) vädrar Ulf Lindsjö, Folke Nilsson och Lars Thorén ånyo sin 35 år gamla negativa inställning till en strukturrationalisering av svensk sjukvård... / Stig Bengmark
Politikens roll i Ugandas framgångsrika aidsbekämpning 1629
Med anledning av Lars Werkös artikel om HIV/aids i Uganda i LT 19/2006 (sidorna 1527-9), vill jag bidra med några synpunkter, som kanske kan belysa en del av orsakerna till att HIV-prevalensen minskat där... / Anders Jeppsson
Cervixcancerprevention – uppnådda framgångar måste överträffas 1630
Peter Bistoletti visar i sin medicinska kommentar, »Cervixcancer kan förhindras«, i Läkartidningen 18/2006, (sidan 1402) på intressanta möjligheter med ny teknologi, men det återstår flera problem att lösa innan man kan ändra strategi... / Bengt Andrae
Replik:
Bråttom bestämma vem som ska finansiera HPV-test 1630
Det är inte acceptabelt att årligen omkring 450 kvinnor insjuknar i invasiv cervixcancer och att ingen signifikant förändring av incidens och dödlighet har kunnat observeras under de senaste 10–15 åren trots intensiva insatser från samhället... / Peter Bistoletti
Endovaskulär behandling är visst bättre än öppen kirurgi för många patienter med bukaortaaneurysm 1632
Läkartidningens medicinska kommentar belyste nyligen endovaskulär operation av bukaortaaneurysm (EVAR) [1]. Författarna ger intryck av att tekniken saknar fördelar jämfört med öppen kirurgi för flertalet patienter... / Martin Malina
Replik:
EVAR-behandling ett stort framsteg men fakta skall inte övertolkas 1632
Vi har med spänning tagit del av inlägget som är författat av representanter för landets endovaskulära etablissemang. I själva verket hade vi hoppats på ett genmäle angående EVAR 1 och EVAR 2... / Rabbe Takolander
Grönare sjukvård målet för konferens i Stockholm 1633
Sjukvårdens lokaler och verksamheter har en betydande miljöpåverkan och medverkar till att förstöra jordens naturliga ekosystem. Förorenad natur innebär också fara för människors hälsa. Den 29–31 maj äger CleanMed Europe rum i Stockholm...
Det rätta namnet är eksem! 1634
World Allergy Organization (WAO) och European Academy of Allergy and Clinical Immunology ( EAACI) föreslår nya allergidefinitioner. Man vill ersätta begreppet eksem med dermatit... / Torkel Fischer
Replik:
Terminologi i förändring 1634
Vi tackar Torkel Fischer för kommentaren. Nomenklaturförslaget har utarbetats av två internationella arbetsgrupper med flera specialiteter representerade [1, 2]... / Carl-Fredrik Wahlgren
Förtydligande från SBU om alternativmedicin 1634
I Thomas Flodins debattartikel i LT 18/ 2006 (sidorna 1452-3) hänvisas till en SBU-rapport som skulle kommentera nyttan av komplementärmedicinska metoder i allmänhet. Det kanske kan vara på sin plats med ett förtydligande...
Sluta klanka på privatanställd vårdpersonal 1634
Det är onyanserat att, som Anita Werner gör i Läkartidningen 18/2006 (sidan 1456) antyda att privatanställd vårdpersonal inte anmäler avvikelser. Det är allmänt accepterat att det är ledningens engagemang och attityd i patientsäkerhetsarbetet snarare än ägandeformen som styr hur... / Björn Zackrisson

KULTUR

Framstående konstnär fruktad massmördare? 1637
År 2002 publicerade den amerikanska romanförfattarinnan och rättsmedicinska assistenten Patricia Cornwell en dokumentär med titeln »Portrait of a Killer. Jack the Ripper. Case closed«...
Citatet 1639
Gustaf Petrén: »Det kan starkt ifrågasättas om det är socialt tillåtet för en klinikamanuens att vara gift«
Kirurgprofessorn och lundensaren Gustaf Petrén (1874–1962) var ett av tolv framgångsrika barn från ett prosthem i Halmstad; flera bröder blev...

ENDAST PÅ WEBBEN

WMA protesterar mot Kinas organhantering
Ett omedelbart stopp för Kinas praxis att använda dödsdömda fångar som organdonatorer. Det kräver världsläkarorganisationen World Medical Association, WMA.
Läs mer
Stor ökning av MRSA-anmälningar
Antalet MRSA-fall ökade med 38 procent under 2005. Det visar ny statistik från Smittskyddsinstitutet, SMI.
Läs mer
Genfynd öppnar för läkemedel mot levercirros
Levercirros är idag ett stort medicinskt problem i västvärlden, och utvecklandet av nya läkemedel är nödvändigt. Levercirros är en yttersta konsekvens av en fibrotisk omvandling i levern. Nyligen har visats att de celler i levern (de s k stellatcellerna) som är den främsta orsaken till denna process uttrycker genen Lhx2, som tycks fungera som en ”broms” för utveckling av levercirros. Detta ger nu möjligheter att få fram ett läkemedel mot själva fibrosprocesssen.
Inga barn skall behöva drunkna i Sverige
Ungefär 10 barn i åldern 0–19 år drunknar årligen i Sverige. Men i stort sett skulle alla drunkningsolyckor bland barn kunna förebyggas. I årskurs 4 simmar bara 20 procent av barnen så bra att de skulle klara sig själva om de föll i vattnet 200 meter från land... / Staffan Janson
Vad kom ni fram till om kärnkraften? e45
Läkare för miljön gjorde ett inlägg (LT 37/2004, sidorna 2834-5) om läkarkåren och växthuseffekten, och man gick förutom i de stora tagen även in på den enskilde kollegans möjliga åtgärder... / Johan Fischer
Replik:
Kärnkraften som ensamt alternativ kan inte ersätta oljan e45
I artikeln »Växthuseffekten en fråga för läkarkåren« (LT 37/2004, sidorna 2834-5)framförde Läkare för miljön (LfM) oro för vad en skenande klimatförändring orsakad av förbränning av fossila bränslen kommer att leda till, samt uppmanade läkarkåren till engagemang i frågan om den... / Tryggve Årman