INNEHÅLL NUMMER 21, 2006

LEDARE

Hälsoråd från din spinndoktor 1672
Konsumentrådgivning är en offentlig angelägenhet i Sverige. Presumtiva köpare får hjälp att undvika jeans som tappar formen efter tvätt och dammsugare som inte orkar. De företag som marknadsför undermåliga produkter kan bli offentligt uthängda i medierna... / Josef Milerad
Fullmäktigemöte i Lund 1675
Denna vecka samlas drygt 140 läkare för Läkarförbundets årliga fullmäktigemöte. I år är mötet förlagt till Lund, eftersom Mellersta Skånes läkarförening firar 100 år. Delegaterna representerar 28 lokalföreningar och 7 yrkesföreningar, samt MSF, Medicine studerandes förbund... / Eva Nilsson Bågenholm
Frågetecken kring Kinas läkare 1675
WMA, World Medical Association, hade i förra veckan styrelsemöte i Divonne-les-Bains i Frankrike. En viktig fråga som diskuterades var anklagelserna om att fångar i Kina avrättas och används som organdonatorer... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Registrera kliniska studier 1677
För att kunna bedöma effekten av interventioner i hälso- och sjukvården krävs att all information om den aktuella metoden är allmänt tillgänglig. Patienter som deltar i kliniska studier har rätt att kräva att resultaten offentliggörs, men antalet svenska studier i internationella register är ännu lågt... / Kerstin Nilsson

AKTUELLT

Catarina Andersson Forsman om Salus Ansvar:
En typisk fråga
man inte vill ärva som VD 1680
Catarina Andersson Forsman, Läkarförbundets VD och styrelseledamot i Salus Ansvar, öppnar för en utredning om vad som egentligen försiggått mellan moderbolag och livbolag i Salus Ansvar, så länge den betalas och beställs av bolaget självt. Dessutom ska Läkarförbundets ägande i Salus Ansvar avvecklas – på sikt.
Egendomliga turer kring Salus Ansvar Liv 1682
Bakom motionen till Läkarförbundets fullmäktige om att tillsätta en utredning av hur livbolaget egentligen skötts inom Salus Ansvar-koncernen finns både en synnerligen dålig utveckling för sparkapitalet och en rad frågetecken kring förhållandet mellan ägaren Salus Ansvar och livbolaget...
Politisk vilja i Botswana att tackla HIV-epidemin 1685
HIV i södra Afrika
Om Sydafrika är gossen Ruda i Afrikas HIV-klass är grannlandet Botswana mönstereleven. Inte för att epidemin varit lindrigare i Botswana. Prevalensen är tvärtom högre och den förväntade livslängden har rasat mer än i Sydafrika. Men epidemin har hanterats med större beslutsamhet och landet var först i Afrika med gratis bromsmediciner. I vetenskapliga kretsar ses Botswana i vissa avseenden därför som ett afrikanskt föredöme.
/ Björn Ramel
Framgång trots byråkratisk broms 1687
HIV i södra Afrika
Från en splitter modern barnklinik till en mottagning i obygden där ett ofärdigt fönster bromsar behandlingen. Så ser HIV-sjukvården ut i Botswana. Infektionsläkaren Leo Flamholc menar att utvecklingen går på rätt håll. Dock beklagar han den tungrodda byråkratin...
/ Björn Ramel
Brett kontaktnät som läkare underlättar personval 1691
LT valbevakning
Efter förra riksdagsvalet kom endast en politiker som titulerar sig läkare in i riksdagen. Det var moderaten Carl-Axel Johansson, distriktsläkare i skånska Köpingebro. Han har emellertid avgått och ersatts med en ekonom. Så för tillfället finns ingen läkare bland de förtroendevalda i riksdagen. Inför höstens val kandiderar närmare femtio läkare till riksdagen. LT har intervjuat de fem som står på valbar plats.
/ Sara Gunnarsdotter
Oxytocinfrämjande avdrag för att rusta kroppen 1691
LT valbevakning
»Vi måste främja och bevara hälsa. Inte vänta med åtgärder tills vi blir sjuka.« Det säger Christina Doctare, 63 år. Förutom bland annat läkare och debattör kan hon numera också skriva politiker på sitt visitkort. Till hösten hoppas hon bli riksdagsledamot för kristdemokraterna...
/ Sara Gunnarsdotter
Vill förändra livet för de äldre 1692
LT valbevakning
»Under sista biten av livsresan behöver man samma omsorg, trygghet och kärlek som under det första levnadsåret.« Det säger Barbro Westerholm, 72 år och riksdagskandidat för folkpartiet...
/ Sara Gunnarsdotter
»För få har ett barnperspektiv« 1693
LT valbevakning
»Det skulle vara en sorg i hjärtat att inte kunna jobba heltid med barnsjukvård, men jag får ju jobba med barns villkor ändå.« Det säger centerpartisten Anders W Jonsson, 44 år och specialist i barn- och ungdomsmedicin om sin eventuella framtid som riksdagsledamot...
/ Sara Gunnarsdotter
Stresskunskap viktigt föra in i politik 1693
LT valbevakning
»Detta är inte ett plötsligt infall på gamla da´r!« Det säger Lennart Levi, 76 år, om sitt politiska engagemang. Redan i början av 1960-talet skrev Lennart Levi centerpartiets stora miljömotion, men partimedlem blev han först i fjol...
/ Sara Gunnarsdotter
Kolhydratdryck vid operation i stället för fasta 1694
Att perioperativ fasta skulle medföra några fördelar saknar helt vetenskaplig grund, enligt Olle Ljungqvist, verksamhetschef vid mag–tarmcentrum på Ersta sjukhus. Han framhåller i stället betydelsen av nutritionsbehandling både före och efter ingrepp...
»För få läkare tar ansvar för nutrition« 1695
På geriatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala satsar man i dag hårt på att behandla och förebygga undernäring...

NOTISER

Svensk läkare tf generaldirektör för WHO 1682
Dr Lee Jong-wook, generaldirektör för FNs Världshälsoorganisation, WHO, avled oväntat på sjukhus den 22 maj efter att han drabbats av hjärnblödning. Han blev 61 år... / Elisabet Ohlin
Allvarliga brister i säkerhet inom akutvården 1682
Var tredje anställd inom akutvården har blivit utsatt för våld eller hot om våld, visar en undersökning som Arbetsmiljöverket har gjort. Verket riktar skarp kritik mot att arbetsgivarna inte efterlever sina skyldigheter att kartlägga, bedöma och åtgärda risker...
Kristdemokraterna lockar flest läkare 1691
LT valbevakning
45 läkare kandiderar till riksdagen i höstens val. Kristdemokraterna har överlägset flest läkare – 17 stycken i 16 valkretsar – på sina listor. För socialdemokraterna kandiderar endast en läkare till riksdagen. I både Stockholms län och Östergötland har partierna sammanlagt fyra läkare på sina listor...
Tveksamt om Blekinge är bästa landstinget 1693
Ett privat företag har utsett Blekinge till det mest »konsumentvänliga« landstinget i landet. Sveriges Kommuner och Landsting är skeptiskt till metoden... / Elisabet Ohlin

MEDICINSK KOMMENTAR

Klinisk nutrition självklar del av modern sjukvård 1697
Metabol behandling kan minska komplikationer och mortalitet
Metoder för att reducera den morbiditet och mortalitet som associeras med alla svårare patofysiologiska tillstånd genom att förbättra nutritionstillståndet har expanderat oerhört – från den enkla infusionen av isoton koksalt- eller kolhydratlösning till de komplexa och...
/ Torsten Mossberg
Fettsnål kost gav magra resultat 1700
Behandlingsföljsamhet A och O, visar stora interventionsstudier
Effekten av kostomläggning med mindre fett och mer frukt, grönt och fiber på dels vikten, dels risken för bröst-/koloncancer och hjärt–kärlsjukdom har studerats i den omfattande amerikanska »Womens Health Initiative Dietary Modification Trial«. Resultaten visar att kostomläggningen ledde till blygsam viktminskning och inga egentliga gynnsamma effekter på sjukdomsrisken. Att inga större skillnader uppnåddes mellan studiegrupperna pekar snarast på dilemmat med livsstilsförändringar.
/ Jarl S Torgerson

NYA RÖN

Egenledd träning har måttlig effekt på gångförmåga vid benartärsjukdom 1703
20 procent av alla svenskar som är 60 år eller äldre har någon form av benartärsjukdom. Gångträning är en av hörnpelarna i den symtomlindrande behandlingen, och träning i närheten av maximal gångsträcka en halvtimme åt gången, tre gånger per vecka under minst sex månader, har i...
Epiduralbedövning ger bättre näringsutnyttjande postoperativt 1703
En aktuell studie i British Journal of Surgery beskriver positiva metabola effekter av perioperativt använd epiduralanestesi. Kirurgiskt trauma initierar ett katabolt tillstånd, som kännetecknas av insulinresistens och ökad proteinnedbrytning...
Open access viktigt också för författare 1704
»Open access« för en vetenskaplig artikel innebär att den görs fritt tillgänglig på nätet för envar samtidigt som den publiceras. Sedan flera år finns det en allt starkare open access-rörelse, bla för att prenumerationskostnaderna har ökat orimligt; bibliotek och forskargrupper...
Stående arbete ger risk för åderbråck 1704
En dansk studie har visat att arbete där man står största delen av tiden ökar risken att utveckla behandlingskrävande åderbråck. Studien grundar sig på en telefonintervju med 2939 män och 2708 kvinnor. Deltagarna, som var mellan 20 och 59 år, följdes åren 1991–2002...
Kvinnor med diabetes har högre dödlighet i hjärt-kärlsjukdom än män med diabetes 1705
Tidigare studier inklusive metaanalyser har inte entydigt kunnat ange om diabetikers ökade dödlighet i hjärt–kärlsjukdom skiljer sig åt mellan män och kvinnor...
Nivåer av autoantikroppar mot CRP samvarierar med sjukdomsaktiviteten vid SLE 1705
Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som karakteriseras av produktion av ett brett spektrum autoantikroppar, multipelt organengagemang och lokal bildning och vävnadsdeposition av immunkomplex i drabbade organ...
Inte läge för trombosprofylax till akut sjuka medicinpatienter 1706
Venös trombosprofylax är en väletablerad och effektiv behandling vid ortopediska och kirurgiska ingrepp med signifikant reduktion av venös tromboembolisk sjukdom (VTE)...
Europa väl förberett för fågelinfluensan 1706
De europeiska länderna är överlag välförberedda för ett utbrott av pandemisk influensa, exempelvis om fågelinfluensan börjar spridas mellan människor. Det visar en studie som presenteras i Lancet... / Anders Hansen
Tvillingfödslar under en aprilvecka i Storbritannien 1706
De senaste åren har en ökad insikt om de medicinska riskerna vid tvilling- och multipelgraviditeter gjort att man i Sverige alltmer gått över till att överföra bara ett embryo åt gången vid provrörsbefruktning (IVF)...

KLINIK OCH VETENSKAP

Vägar till säkrare perioperativa rutiner vid kolonresektion 1708
Svensk perioperativ vård följer inte aktuell evidens. Exempelvis ordinerar 95 procent av kirurgerna tarmrengöring inför kolonkirurgi trots att proceduren inte har några fördelar, snarare tvärtom. Detta framgår av en enkätundersökning som genomförts inom ett europeiskt samarbete kallat ERAS (enhanced recovery after surgery), vars syfte är att införa evidensbaserade perioperativa rutiner. Svensk kirurgisk förening har utsett en arbetsgrupp för att utveckla perioperativ vård och näringsbehandling, vilket ger möjlighet att sprida ERAS-konceptet till alla kirurgkliniker i Sverige. / Olle Ljungqvist
Undernäring vanligt inom svensk sjukvård 1713
Bristande nutritionsrutiner och ett stort gap mellan attityd till nutritionens betydelse och hur nutrition handläggs inom sjukvården är huvudfynden i den enkätundersökning som presenteras av Ulla Johansson och medarbetare i detta nummer av Läkartidningen... / Tommy Cederholm
Svenska sjukhus klarar inte Europarådets riktlinjer 1718
Nutitionsbehandling inom slutenvården
Undernäring hos patienter vid svenska sjukhus beskrevs redan för drygt ett decennium sedan i en studie publicerad i Läkartidningen [1]. I undersökningen skattades nutritionsstatus med såväl subjektiva metoder (subjective global assessment of nutritional status) som objektiva...
/ Ulla Johansson WITH ENGLISH SUMMARY

Hälsoekonomiska utvärderingar – så här hittar du dem 1726
Antalet publicerade hälsoekonomiska utvärderingsstudier har ökat kraftigt under senare årtionden. Beroende på vilken databas man söker i och vilka sökord man använder kan man få en något skiftande bild av utvecklingen... WITH ENGLISH SUMMARY

Kvalitetsjusterade levnadsår och EQ-5D 1734
En introduktion
Ständigt ökade behov och växande efterfrågan på hälso- och sjukvård kombinerat med knappa resurser innebär att man inom hälso- och sjukvården precis som i andra sektorer i samhället måste ta ställning till hur tillgängliga resurser skall användas...
/ Martin Henriksson
Bisfosfonater kan ge käkbensnekros 1741
Ett ökande antal fall av käkbensnekros i samband med intravenös bisfosfonatbehandling har rapporterats. Majoriteten har uppkommit i samband med ett tandingrepp, och malign skelettsjukdom är den huvudsakliga diagnosen hos berörda patienter. Det är viktigt att bisfosfonater förskrivs på korrekt indikation och att förskrivande läkare är medvetna om riskerna för lokala biverkningar i käkarna. / Fredrik Jarnbring WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Patient hade blödning i tinningloben 1744
Doktor fälls för att inte ha penetrerat sjukhistorien adekvat
En doktor fälls för att inte på ett adekvat sätt ha penetrerat sjukhistorien hos en patient som visade sig ha en blödning i tinningloben...
Borde lagts in, undersöktsmed datortomografi och behandlats 1744
Symtomen talade för att patienten kunde ha en TIA
När patienten första gången uppsökte akutmottagningen hade hon symtom som kunde tala för en transitorisk ischemisk attack (TIA), vilket borde ha föranlett doktorn, en AT-läkare, att lägga in henne, göra en datortomografiundersökning av skallen samt sätta in behandling...
Kvinna fick subaraknoidalblödning 1745
Borde inte skickat hem patienten utan undersökning med datortomografi
Det är känt att en större subaraknoidal blödning kan föregås av en mindre, som inte alltid medför neurologiska symtom. Med hänsyn till detta, och till den information som doktorn fått om patientens symtom, borde han inte ha skickat hem henne utan datortomografiundersökning...

DEBATT OCH BREV

Kan experter vara objektiva vid granskning av medicinska metoder? 1747
Vad skall avgöra när nya medicinska metoder införs i rutinsjukvård? Det självklara svaret för de flesta är vetenskapliga resultat och att dessa skall ha utsatts för oberoende granskning. Hur oberoende och hur tillförlitlig är den granskning som utförs av experter? Frågan diskuteras mot bakgrund av två aktuella exempel...
Ökar klamydia i Sverige, och är det dags för en ny klamydiastrategi? 1749
Antalet inrapporterade fall av klamydia har ökat kraftigt under senare år. I en medicinsk kommentar i Läkartidningen framhålls att ändrade sexualvanor och minskat kondombruk kan vara delförklaringar till ökningen. Vidare antyds att det svenska hälsopreventiva arbetet inom området har fallerat... / Per-Anders Mårdh
Diagnostiska problem vid hypotyreos:
Är lymfocytökning vid finnålspunktion en behandlingsindikation? 1751
När diagnosen hypotyreos är tveksam, bör tyroxinbehandling ske med försiktighet. Behandling med tyroxin kan övervägas under en tydligt begränsad prövotid och först sedan annan tänkbar sjukdom övervägts. Psykiatriska och sociala faktorer kan också finnas bakom symtombilden... / Jan Calissendorff
Missuppfattningar om samverkan med komplementär och alternativ medicin 1752
Thomas Flodin, ordförande för Stockholms läkarförening, skriver i en debattartikel i Läkartidningen 18/2006 (sidorna 1452-3) om den policy som nyligen tagits fram angående landstingets förhållande till komplementär- och alternativmedicin...
Replik:
Förslaget är under omarbetning 1752
Stockholms läkarförening har inte varit inbjuden att delta i arbetet med att ta fram det förslag till policy för samverkan med den sk komplementära medicinen som Lena-Maj Anding och Raymond Wigg själva beskriver som unikt... / Thomas Flodin
Klinisk forskning och forskares klinik 1753
Ökad klinisk forskning har efterlysts [1, 2]. Sjukvårdsenheter sägs i alltför hög utsträckning kräva »produktivitet«, och det ges inget utrymme eller tid för forskning i den kliniska miljön... / Bengt Mattsson
Fler originalläkemedel och färre »me too«-preparat vore innovativt 1753
I Läkartidningen 20/2006 (sidan 1577) kritiserar Anders Lehmann mig för att i ett debattinlägg i Läkartidningen 9/2006 inte anse att läkemedelsindustrin skulle vara tillräckligt innovativ... / Anders Jeppsson

KULTUR

Konstnär och läkare – yrkesliv med två professioner
En fransig och skör liten japansk docka bildar färgstarkt och livsbejakande par med en kraftfull gul anka i konstnären och läkaren Rebecka Lagercrantz nya utställning med målningar, akvareller och terrakottaskulpturer...
Ductus Botalli en felöversättning 1757
Leonardus Botallus var en fransk anatom, som 1561–1562 beskrev fostercirkulationen i en bok och sedan 1565 publicerade en artikel om vissa anatomiska observationer...
Underlag för diskussion kring primärvårdens framtida organisation 1759
Primärvård i förändring. 100 sidor. Författare: Anders Anell.
Farliga främmande fåglar 1759
Främmande fågel. 269 sidor. Författare: Anna Jansson

ENDAST PÅ WEBBEN

Fuskanklagad forskare
klandras av Vetenskapsrådet
Den före detta professorn vid Karolinska institutet, Thomas Lundeberg, som misstänkts för forskningsfusk som Läkartidningen tidigare skrivit om, klandras nu av Vetenskapsrådet.
Läs mer
Riktlinjer för donationsansvariga
Höj kompetensen hos de donationsansvariga läkarna, föreslår Donationsrådet i sina förslag till riktlinjer som nu går ut på remiss.
Läs mer
Anonyma utför omskärelse
Det förekommer att omskärelse av pojkar i förskoleåldern görs utanför hälso- och sjukvården av okända personer, enligt en utvärdering som Socialstyrelsen har gjort av lagen om omskärelse av pojkar.
Läs mer
Kritiserat förslag om vård utomlands
Landstingen ska själva ha beslutsansvar i frågan om planerad vård i andra EU-länder. Det anser Sveriges kommuner och Landsting, som riktar kritik mot socialdepartementets förslag att Försäkringskassan ska besluta om ärendena och att landstingen ska betala dem.
Läs mer
Tveksamt om Blekinge
är bästa landstinget
Ett privat företag har jämfört landstingssjukvården och utsett Blekinge till det mest ”konsumentvänliga” landstinget i landet. Sveriges Kommuner och Landsting är skeptiskt till metoden.
Läs mer
/ Elisabet Ohlin
Undernäring vanligt inom svensk sjukvård
Undernäring är en vanlig och allvarlig komplikation till många sjukdomar och kan ge allvarliga konsekvenser. Idag finns övertygande evidens för att nutritionsstöd i samband med medicinsk behandling minskar komplikationer och mortalitet. Det är därför märkligt att ”vi ännu … inte har rutiner för att tillgodose ett av våra patienters mest basala behov”. Förutom bristande rutiner för patienternas näringstillförsel är bland annat också kunskaperna bristfälliga hos personalen. Svensk slutenvård lever inte upp till Europarådets rekommendationer om nutritionsbehandling!