INNEHÅLL NUMMER 23, 2006

LEDARE

Etiken i rysk medicin 1804
Våra forskningsetiska regler om hur forskning, där försökspersoner ingår, skall bedrivas uppstod i efterspelet till Nürnbergrättegångarna. Nazisternas experiment på människor blev det rättsliga incitamentet till Helsingforsdeklarationen och de regler som bl a... / Josef Milerad
Nya uppdrag för förbundet! 1807
Årets fullmäktigemöte ledde till så många engagerade diskussioner att tidsnöd uppstod, dagordningen fick ändras så att propositioner och valfrågor skulle hinnas med. I de flesta frågor rådde samsyn, men kring några fanns det helt olika syn på hur frågorna ska drivas... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Skador och patientsäkerhet i vården 1809
Socialstyrelsens förslag är ett lovvärt inititativ att öka rapporteringen, vidta åtgärder och öka patientsäkerheten. Förslaget berör däremot inte möjligheten att mera genomgripande ändra reglerna för disciplinpåföljd i vården... / Henry Johansson

AKTUELLT

Eva Nilsson Bågenholm omvald 1812
Läkarförbundets fullmäktigemöte
Årets fullmäktigemöte hölls i Lund den 1–2 juni. I samband med mötet firades Mellersta Skånes läkareförenings 100-årsjubileum. 23 motioner behandlades, och det blev många voteringar. Några av de frågor där centralstyrelsen fick backa från sitt ursprungliga förslag gällde Salus Ansvar, patienträttslagstiftning, utlokalisering av patienter och samarbetsformerna mellan läkare och industrin.
Förbundet vill ha utredning om Salus Ansvar Liv 1813
Läkarförbundet ska ta initiativ till en utredning om Salus Ansvar Liv och, om möjligt, rapportera resultatet av en sådan undersökning på nästa års fullmäktigemöte...
Förbundets program om närsjukvård ämne för politisk debatt 1814
Läkarförbundets fullmäktigemöte
»Det finns en genomtänkt helhet och är modernt och framåtsyftande. Dessutom har det inslag av marknadstänkande, vilket jag uppskattar.« Det betyget får Läkarförbundets närsjukvårdsprogram av kristdemokraten Stig Nyman...
Oenighet om dygnsvilan 1815
Läkarförbundets fullmäktigemöte
Hur ser egentligen Läkarförbundet på regleringen om 11 timmars dygnsvila? Finns det en splittring mellan vad förbundets centrala representanter kommunicerar och vad medlemmar i gemen egentligen tycker? Det menade i alla fall flera av fullmäktigeledamöterna...
Anvisningar om utlokalisering blir fråga för förbundet 1816
Fullmäktige körde över CS
Förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm skakade på huvudet när fullmäktige biföll motionen om att förbundet bör verka för att Socialstyrelsen ger råd och anvisningar om när och hur utlokalisering av patienter får ske. »Det här är faktiskt omöjligt« sa hon...
Dags att lätta på restriktioner i utbytet mellan läkare och industri 1817
Läkarförbundets fullmäktigemöte
Enskilda läkare ska få ta emot såväl personliga besök från industrirepresentanter som inbjudningar till kongresser, ansåg fullmäktige...
Sylf vill ha pengar till rekrytering 1817
Läkarförbundets fullmäktigemöte
Läkarförbundets åldersstruktur ser värre ut än Japans! Det menade Maja Lundqvist, Sveriges yngre läkares förbund (Sylf), som drog bakgrunden till Sylfs motion om att Läkarförbundet borde anslå medel för medlemsrekrytering för att öka anslutningsgraden...
Utbildningsfrågan prioriteras 1818
Läkarförbundets fullmäktigemöte
Det är väl som att svära i kyrkan i den här församlingen. Men man skulle kunna öka intagningen till läkarutbildningen...
Kd bildar läkarnätverk 1819
LT valbevakning
Av riksdagspartierna verkar kristdemokraterna ha lättast att locka till sig läkare. Åtminstone att döma av hur många läkare som kandiderar till riksdagen för varje parti. Nu bildar kd ett läkarnätverk...
/ Sara Gunnarsdotter
Två läkare sommarpratar 1819
I förra veckan presenterades årets sommarvärdar i Sveriges Radio P1. Bland författare, skådespelare, en prinsessa och en boxare finns två läkare; Björn Olsen och Carl-Magnus Stolt... / Sara Holfve
Läkarna flyr sjukvården i Tyskland 1820
Trots att det idag råder stor brist på läkare i Tyskland väljer allt fler att arbeta utomlands – och allt fler av dem kommer till Sverige...
Större medicinsk omsorg kan ge högklassigt VM 1821
Ökad medicinsk hänsyn och större omsorg om spelarnas fysiska status gör att det finns goda förutsättningar att årets fotbolls-VM blir den kvalitetsmässigt bästa fotbollsturneringen någonsin. Det menar Magnus Forssblad, en av två ansvariga svenska landslagsläkare under VM i Tyskland...

NOTISER

Tre nya ledamöter i styrelsen 1812
Tre nya ledamöter valdes in i Läkarförbundets centralstyrelse. Det är Lars Nevander, bland annat ordförande i Mellersta Skånes läkarförening, som valdes för tiden till och med 2008 års fullmäktige samt Anna Rask Andersen och Heidi Stensmyren, bland annat vice ordförande i...
»Bästa motionen på fullmäktige« 1813
Det här ger ett instrument för att gå vidare i många av de frågor som diskuteras under fullmäktigemötet...
Ja till juridisk hjälp inför domstol 1813
Fullmäktige kan inte diktera villkoren för vårt kansli...
Verka lokalt för att 07–08 och 17–21 blir jourtid 1815
Läkarförbundets fullmäktigemöte
Sveriges yngre läkares förening, Sylf, ville att Läkarförbundet skulle verka för att ordinarie arbetstid för läkare ska vara 07–17 helgfri måndag till fredag, istället för som nu 07–21. Fullmäktige gick dock på centralstyrelsens linje och avslog motionen...
Remisstid minst två månader 1815
Läkarförbundets fullmäktigemöte
– Det är viktigt att vi går åt samma håll, så att inte CS kommunicerar ett budskap till ministern och vi i lokalföreningarna ett annat till våra landstingsråd. Det sa Christina Spjut när hon föredrog Stockholms läkarförenings motion om längre remisstider inom förbundet...
Läkarförbundet ska verka för patienträttighetslagstiftning 1816
Sverige är det enda land i Norden som inte har en patienträttighetslagstiftning. Sjukhusläkarföreningen föreslog i en motion att Läkarförbundet bör utreda huruvida en sådan lag skulle stärka patienternas ställning på ett ändamålsenligt sätt, och om så är fallet verka för att den...
Nej till porr-policy 1817
Läkarförbundets fullmäktigemöte
Med 17 rösters majoritet röstade fullmäktige mot ett porrstopp i Läkarförbundets resepolicy. Flera anförde svårigheten att såväl följa som att följa upp en sådan policy. Dessutom ställdes frågan vad porr egentligen är...
Bristen på deltidsarbete ska motverkas 1818
Läkarförbundets fullmäktigemöte
»Här arbetar bara eliten« är en av de kommentarer som läkare som är småbarnsföräldrar kan möta när de försöker kräva sin rätt till deltidsarbete, berättade Karin Stolare, Sveriges kvinnliga läkares förening (KLF)...
Ledarskapsutbildning ska ingå i ST 1818
Läkarförbundets fullmäktigemöte
Läkarförbundet ska arbeta för att ledarskapsutbildning blir obligatorisk under ST-utbildningen. Enligt motionärerna, Sjukhusläkarföreningen och Sylf, kan det leda till en breddad rekryteringsbas för chefer med läkarbakgrund...
Nästa fullmäktige samlas på hösten 1818
Läkarförbundets fullmäktigemöte
Efter votering med siffrorna 63 för och 58 mot beslutade fullmäktige att i fortsättningen förlägga förbundets fullmäktigemöte under hösten. Det var Sjukhusläkarföreningen som motionerat i frågan...
Kritiserat förslag om vård utomlands 1821
Landstingen ska själva ha beslutsansvar i frågan om planerad vård i andra EU-länder. Det anser Sveriges Kommuner och Landsting, som riktar kritik mot Socialdepartementets förslag att Försäkringskassan ska besluta om ärendena och att landstingen ska betala dem...

MEDICINSK KOMMENTAR

Psykiatri i samhällets tjänst 1822
Psykiatrin torde vara den medicinska specialitet som är mest känslig för stämningar och värderingar i samhället. Det mest uppenbara exemplet är det missbruk av psykiatri som förekom i Nazityskland och Sovjetunionen och som Jan-Otto Ottosson och Ulf Åsgård skriver om i sin...

NYA RÖN

Akupressur vid ländryggsbesvär värt att pröva även i väst 1824
En randomiserad, kontrollerad taiwanesisk studie har jämfört akupressur med sjukgymnastisk behandling vid kronisk ländryggssmärta. Vid akupressur används fingrarna för att utöva tryck på olika punkter på kroppen, samma som man sätter nålar i vid akupunktur. Akupressurgruppen förbättrades mer än kontrollgruppen, är resultatet. Även i västerländsk miljö är det värt att studera om effekterna av denna icke-invasiva metod är lika goda.
Allt fler barn föds för tidigt även vid lågriskgraviditet 1824
I många länder beskrivs en ökning av prematuritetsfrekvensen på senare år. Förekomsten av vissa riskfaktorer, tex in vitro-fertilisering (IVF), flerbörd och planerad förlossning före fullgången tid, har ökat, vilket delvis kan förklara att andelen för tidigt födda barn ökar...
Svag studie om klorhexidintvätt för att bli kvitt tarmbakterier 1825
Undertiteln på en amerikansk artikel är »the effectiveness of source control to reduce the bioburden of vancomycin-resistant enterococci« [1]. Studien är gjord på en medicinsk intensivvårdsavdelning av den lokala STRAMA-gruppen i Chicago...
Terapeutisk allians viktigaste faktorn i psykiatrisk vård 1825
Den här avhandlingen handlar om betydelsen av relationen mellan patient och personal i allmänpsykiatrisk vård och inleddes med en kvalitativ studie, där patienter i både öppen- och slutenvård djupintervjuades om vad de uppfattade som god psykiatrisk vård...
April, april ... 1825
Det känns tryggt att veta att medicinska tidskrifter alltid blir tagna på allvar – även den första april. Så när BMJ publicerade nyheten om att vanlig lättja egentligen är ett syndrom som måste bemötas med vetenskaplig respekt gick nyheten hem i medierna – och väckte...
Oralsex vanligt bland unga – risk för könssjukdom underskattas 1826
Stor möda har lagts ned på att försöka minska antalet oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner (STI). Ungdomsmottagningar och andra aktörer arbetar intensivt med att informera om hur man ska skydda sig genom att använda kondom och/eller andra säkra...
För prevention av sexuellt överförda sjukdomar krävs kunskap och regelbunden provtagning av båda könen 1826
Trots förebyggande insatser ökar antalet fall av sexuellt överförda infektioner (STI) i Sverige. År 2005 registrerades 33085 klamydiafall, vilket är fler än någonsin...
Smärtlindring vid CVK hos prematura barn 1827
Primärt skattades smärtan under olika faser av CVK-anläggningen (förberedelser, anläggning, återhämtning). Man videofilmade barnen för senare analys av ansiktsreaktion och dokumenterade även blodets syrgasmättnad samt skillnad i hjärtfrekvens...

KLINIK OCH VETENSKAP

Effekter av rehabilitering efter sju år 1829
Utvärdering av två rehabiliteringsprogram i Sverige
En uppföljning av två olika rehabiliteringsåtgärder under sju år efter behandlingen visar på viktiga faktorer att ta hänsyn till. En kostnadseffektiv rehabilitering förutsätter att den sjuke genomgår en insats innan sjukskrivningen överstigit två månader. Därmed ökar chansen för patienten att återkomma i arbete samtidigt som risken för förtidspension (numera sjukersättning) minskar signifikant. Studien visar också att ett arbetsplatsinriktat multidisciplinärt program på heltid är kostnadseffektivt. De två rehabiliteringsåtgärderna har inte jämförts med varandra utan bara mot matchade kontroller för respektive patientgrupp.
/ Irene Jensen
Färre DT och fler MR vid skallundersökning på små barn 1840
Svårt avgöra om larmrapport påverkat val av metod, visar studie från Lund
I januari 2004 publicerade BMJ en larmrapport där det hävdades att små barn som genomgått datortomografiundersökning (DT) av skallen kan drabbas av nedsatt kognitiv funktion i vuxen ålder. En studie vid Universitetssjukhuset i Lund visar nu en tydlig trend under 2004: fler magnetresonansundersökningar (MR) av skallen på barn yngre än 18 månader, färre DT-undersökningar. Det är dock svårt att avgöra hur stor roll larmrapporten haft för denna trend.
WITH ENGLISH SUMMARY

Om bruk och missbruk av psykiatrin 1844
Historiska exempel avskräcker É men nutida fall finns i Sverige
De mest avskräckande exemplen på missbruk av psykiatrin kommer från totalitära regimer. I dåvarande Sovjetunionen betraktades oliktänkande eller dissidenter som psykiskt sjuka och spärrades in på en beryktad rättspsykiatrisk klinik vid Serbskij-institutet i Moskva [1]...
/ Jan-Otto Ottosson
Självmordsförsök eller
avsiktlig självförgiftning 1849
Ordvalet kan göra stor skillnad
Mannen framför mig är 38 år, lindrigt utvecklingsstörd och ensamboende. Hans ansikte är livlöst, hans blick är slocknad. »Jag har självmordstankar hela tiden«, säger han uttryckslöst. »Jag kan inte hjälpa det...
/ Susanne Ringskog Vagnhammar WITH ENGLISH SUMMARY

Sverige kan bidra till säkrare bedömning av läkemedel 1853
Skärpta krav ställs på bedömningen av risker och nytta med nya läkemedel och på uppföljningen i klinisk praxis. Sverige har här unika chanser att bidra till ett säkrare system. De nationella hälsoregistren och harmoniserade journalsystem kan samköras med läkemedelsregistret och möjliggöra en uppföljning av läkemedlens effekter, säkerhet och kostnadseffektivitet. Vad som saknas är att myndigheterna fastslår formerna för användning av registren och för hur studier ska finansieras. / Kjell Strandberg
Sned könsfördelning i hjärt–kärlstudierna – ett överdrivet problem 1856
De olika könens representation i hjärt–kärlstudier speglar i stora drag den könsspecifika prevalensen och ett läkemedel godkänns inte för användning av båda könen utan att nytta–risk-balansen har bedömts för både kvinnor och män. Den sneda könsfördelningen i vissa studier är med andra ord inget stort problem inom medicinen. / Hans Melander WITH ENGLISH SUMMARY

PATIENTSÄKERHET

Missade att ung man hade skallfraktur och epiduralblödning 1860
En underläkare fälls för att han inte behöll en berusad man med skalltrauma för observation alternativt ordnade med en datortomografiundersökning samt för sin bristfälliga neurologiska undersökning. Mannen hade både en fraktur på skallbenet och en epiduralblödning...
Fraktur kunde inte uteslutas efter cykelolycka – kvinnan borde röntgats 1861
Distriktsläkaren fann tydliga tecken på att något var fel med kvinnans ben efter en cykelolycka och borde ha sett till att hon blev röntgenundersökt eftersom en fraktur inte kunde uteslutas...
»Oftast finns anledning att vara frikostig med röntgen vid trauma mot en förlamad kroppsdel« 1861
Trots två undersökningar förbisåg distriktsläkaren en underbensfraktur hos en förlamad patient som fallit. Det finns oftast anledning att vara frikostig med röntgenundersökningar vid trauma mot en förlamad kroppsdel...

DEBATT OCH BREV

Samspel bot mot hierarkisk sjukhussjuka? 1862
Det är ett stickspår att diskutera om läkare eller andra personalkategorier bör vara chefer i sjukvården. Den centrala frågan är i stället hur ledningen ska arrangeras så att alla ges förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb i förhållande till mål och resurser... / Bengt Hjalmarson
Replik:
Problemet är chefernas ansvar kontra befogenheter 1864
Lojalitetsparagrafens olyckliga formulering överskuggar det underliggande problemet som gäller oklarheten i verksamhetschefernas ansvar i förhållande till de befogenheter de erhåller. Att påstå att förbundet inget gjort är inte en rättvis beskrivning, anser Thomas Flodin och Eva Nilsson Bågenholm... / Thomas Flodin
Utopiska framtidsvisioner hotar länssjukvården 1865
Vårt försvar i Läkartidningen för länssjukvårdens vårdplatser [1] har Stig Bengmark (SB) uppfattat som ett uttryck för att vi skulle vara emot strukturrationalisering av svensk sjukvård [2]. Det har han fått om bakfoten...
Replik:
Läkarkåren måste göra upp med osthyvelsprincipen 1866
Den fråga som vi diskuterar är inte specifik för Sverige, det är i högsta grad en fråga vi delar med de flesta andra länder. Internationellt har det föreslagits att den slutna kroppssjukvården skulle kunna klaras med tre storsjukhus per miljon invånare, dvs för Sveriges del...
Liberalt stöd för husläkarna självklart – men ensamt 1867
Jag delar till fullo Stig Bengmarks uppfattning i Läkartidningen 20/2006 (sidan 1629) att svensk vård är i behov av ett paradigmskifte. Vi måste arbeta mer långsiktigt och förebyggande. Patienter ska ha rätt till trygga, fasta kontakter med vården via sin läkare och sköterska...
Slutreplik:
Satsning på hälsovård får inte ske på bekostnad av sjukvårdens resurser 1867
Stig Bengmark beskriver den utveckling som oroat även oss. Det är dock inte antalet sjukhus som är hjärtefrågan, men där sjukhus behövs måste dessa ha tillräckligt antal vårdplatser. Kostnadsutvecklingen i USA bör inte tas till utgångspunkt för svensk sjukvårdsplanering...
Samband mellan ADHD och sömnstörningar? 1867
Sedan 30 år har jag varit öronläkare, men är numera pensionerad. Under min verksamhet har jag mött många barn med ADHD-liknande syndrom. Vid min utredning visade det sig förvånansvärt ofta att barnen led av sömnsvårigheter, och vid min undersökning fann jag dessutom kraftigt...
Homocystein är dött – leve homocystein! 1868
Som jag ser på saken är det för tidigt att dödförklara homocystein (Hcy) som kausal riskfaktor för kärlsjukdom (Bo Norberg, Läkartidningen 13/2006, sidan 1047). De stora prospektiva, randomiserade och kontrollerade interventionsstudierna VISP, NORVIT och HOPE-2 har inte gett...
Lösningen på primärvårdens problem finns sedan länge 1868
Artikeln »Politisk enighet om primärvårdens behov – men pengarna kommer inte«, Läkartidningen 17/2006 (sidan 1279), visar svensk sjukvårds grundläggande problem i ett nötskal...

KULTUR

Legender större än sanningen 1869
John Fords berömda westernfilm »The man who shot Liberty Valance« handlar om en synnerligen framgångsrik amerikansk politiker och senator som återvänder till den lilla provinsstad där hans politiska karriär började flera decennier tidigare...
Tekniker för att med mindre snitt sätta in höft- och knäproteser 1872
Minimally invasive total joint arthroplasty. Författare: William J Hozack, Martin Krismer, Michael Nogler, Peter M Bonutti, Franz Rachbauer, Jonathan L Schaffer, William J Donelly, editors.
Allsidig inblick i människans evolution 1872
Gryning över Kalahari. Hur människan blev människa. Författare: Lasse Berg.
En bok som ställer fler frågor än den ger svar 1873
I den absoluta frontlinjen. En bok om forskningsstiftelserna. Författare: Sverker Sörlin, redaktör.

ENDAST PÅ WEBBEN

Motioner på fullmäktige
På Läkarförbundets fullmäktige i Lund 1–2 juni behandlades ett stort antal motioner. Här berättar vi om utfallet för några motioner som inte redovisats i Läkartidningen.
Läs mer
Missbruk av psykiatrin
Det nuvarande systemet med att psykiskt sjuka lagbrytare döms till rättspsykiatrisk vård är det mest flagranta exemplet på missbruk av psykiatri i dagens Sverige. Det både tär på psykiatrins resurser och stigmatiserar och diskriminerar psykiskt sjuka människor. Psykiskt sjuka bör dömas för de brott de begått (precis som alla andra medborgare) och få vård under strafftiden om och när så behövs. Att psykiskt störda lagöverträdare får tvångsvård trots att vårdbehov inte längre finns strider mot psykiatrins etiska koder.
Specialistlön efter uppnådd basspecialitet
Den nya specialiseringsindelningen som regeringen gjort ska inte få negativa följder för ST-läkares löneutveckling. Det fastslog fullmäktige att Läkarförbundet ska arbeta för...
Medlemsregistret förnyas
Läkarförbundets medlemsregister kan inte hantera medlemmarnas varierande pensionsålder, vilket medför problem med faktureringar. Stockholms läkarförening och Svenska privatläkarföreningen ville därför att CS ger VD i uppdrag att förnya och förbättra registret...
Hårdare tag mot LUS
Arbetet med att få den så kallade LUS-lagen avskaffad ska stärkas, beslutade fullmäktige i enighet med en motion från sex lokalföreningar och Sveriges yngre läkares förening...
Bättre information om IT-arbetet
Sjukhusläkarföreningen krävde en uppdatering av Läkarförbundets IT-politik, främst med avseende på patientjournalfrågor. Centralstyrelsen svarade att arbetet redan är på gång i och med IT-rådets arbete och IT-policyn som antogs hösten 2004...
Bästa modellen för god löneutveckling
Traditionella löneförhandlingar där representanter för det lokala facket sitter ner tillsammans med arbetsgivaren är den bästa modellen om man vill uppnå god löneutveckling samt påverkbara och jämställda löner...
Definition på en allmänläkare
Läkarförbundet ska genom sina delföreningar och specialitetsföreningar fortsätta att arbeta fram en modell som politiskt kan förankras på temat Den personliga läkaren – specialisten i allmänmedicin – med tid för sin patient...
Ny medlemsavgift för pensionärer
Drygt 750 kronor. Så mycket ska Läkarförbundets pensionärsmedlemmar betala för sitt medlemskap i förbundet från och med årsskiftet. Då ingår också Läkartidningen...
Förbundet måste tala klarspråk om yttrandefriheten! 1863
I slutet av 1990-talet uttalade sig Läkarförbundets dåvarande ordförande starkt kritiskt till lojalitetskraven och till att politiker och sjukvårdsadministratörer försökte kväva en sund debatt kring sjukvårdens resurser. Varför säger Läkarförbundet idag inte något i dessa frågor, undrar Jan Halldin i en förpublicerad debattartikel. Läkarförbundet svarar genom Thomas Flodin och Eva Nilsson Bågenholm.
Läs mer
/ Jan Halldin