INNEHÅLL NUMMER 24, 2006

LEDARE

Hillary Rodham Clinton och patientsäkerhet 1904
I New England Journal of Medicine (2006;354:2205-8) beskriver de två senatorerna Hillary Rodham Clinton och Barack Obama ett lagförslag, som de lägger fram i opposition mot Bushadministrationens planer på ett tak för ersättning till patienter som drabbas av en undvikbar... / Jon Ahlberg
Doktorn och körkortet 1907
Vägverket har haft i uppdrag från regeringen att i samråd med Socialstyrelsen se över om det går att förbättra dagens system för läkares skyldighet att anmäla medicinskt olämpliga bilförare. En rad förslag har lagts fram av verket i ett betänkande tidigare i år... / Uno Käärik
Cosmic stort problem 1907
UsersAward har tillsammans med Vårdförbundet, Läkarförbundet, SKTF och Kommunal kompletterat sin tidigare utgivna Vård-IT-karta med en undersökning av journalsystemet Cambio Cosmic... / Benny Ståhlberg

LT DEBATT

Bättre rik och frisk än fattig och sjuk
Finns det någon chans att det skall bli bättre, eller måste det bli ännu värre först? Det frågar Lars Werkö efter att ha läst vad Michael Marmot skriver om statussyndromet och sett Janne Josefssons TV-reportage om fattiga och rika skolbarn i Göteborg 1987 och idag...

AKTUELLT

Bioteknikbolag allt viktigare vid läkemedelsutveckling 1910
Bioteknikbolagen har blivit allt viktigare för läkemedelsutveckling. Under 2005 låg bioteknikföretag bakom fler mediciner som godkändes i USA än de amerikanska läkemedelsföretagen, enligt en rapport från konsultfirman Ernst & Young. Och branschkännare tror att utvecklingen kommer att fortsätta under kommande år. – Det råder ingen tvekan om att det idag är bioteknikbolagen som står för innovationskraften inom läkemedelsutveckling, säger läkemedelsanalytiker Benjamin Nordin.
»Läkare kan hjälpa politiker i hela världen att rädda liv« 1914
Dorothy Shaw – ny ordförande för gynekologernas världsorganisation
Första kvinnan på ordförandeposten för världens gynekologer heter Dorothy Shaw och är från Kanada...
RFSU har fem krav om sex 1916
Säkra rätten att välja medicinsk abort. Det kräver Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) inför valet... / Sara Gunnarsdotter
Långverkande astmamedicin oroar inte Läkemedelsverket 1916
Att långverkande luftrörsvidgande astmaläkemedel kan öka risken för svåra astmaanfall och även leda till astmarelaterad dödlighet lyftes fram i svenska medier förra veckan... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Långa sjukfall minskar – men inte bland läkare 1913
Antalet nya fall av sjukskrivning som varar mer än 90 dagar eller leder till aktivitets- och sjukersättning har minskat med 20 procent jämfört med 2002. Det visar ny statistik från AFA Försäkring...
KI utvärderar sjukskrivningsåtgärder 1913
Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring vid KI, får 700000 kronor av regeringen för att samla kunskap om hur landstingsledningarna ser på och arbetar med att förbättra hanteringen av patienters sjukfrånvaro...
Fattigas infektionssjukdomar får egen forskningsfond 1916
Världsinfektionsfonden, en forskningsfond med fokus på den fattiga världens infektionssjukdomar som luftvägsinfektioner, malaria och HIV/AIDS, invigs i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm den här veckan...
Läkare anmäld för korruption 1916
En läkare i Halmstad skulle få 2,4 miljoner i ersättning från läkemedelsföretaget Serono för behandling av patienter med den nya psoriasismedicinen Raptiva. Under 2005 och i början av 2006 stod läkaren i Halmstad för näst intill hälften av alla Raptivarecept i Sverige...
Måns Rosén ny chef för SBU 1916
Professor Måns Rosén, chef för Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen, blir ny direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering, enligt beslut av regeringen. Han efterträder professor Nina Rehnqvist, som den 1 juli blir ordförande för SBUs styrelse...

MEDICINSK KOMMENTAR

Kruxet att utvärdera icke-farmakologisk terapi 1918
Metoder för behandling kan indelas i farmakologiska och icke-farmakologiska. Vid introduktion av nya farmakologiska metoder i Sverige fungerar Läkemedelsverket som reglerande myndighet. Införandet av nya läkemedel är strikt reglerat och måste godkännas av myndigheten...

NYA RÖN

Metabola syndromet har klinisk relevans 1920
Aktuella europeiska och amerikanska riktlinjer för prevention av hjärt–kärlsjukdom uppmanar till diagnostisering av det metabola syndromet. Det är oklart om detta lönar sig, dvs om förekomst av det metabola syndromet ger prognostisk information utöver den som redan är känd...
Barn vars mödrar fått cancerdiagnos bör ha tillgång till specialtränad personal 1920
Det bör finnas medicinsk personal som är speciellt tränad på att ta hand om barn vars föräldrar diagnostiseras med en livshotande sjukdom, som cancer. Det konstaterar forskare från Storbritannien i en studie som presenteras i BMJ... / Anders Hansen
Hjälp mot rodnad 1920
Att rodna i ansiktet vid emotionell stress kan vara pinsamt och socialt handikappande för individer som drabbas ofta. Forskare från Storbritannien har i tidskriften Lancet sammanställt metoder för att behandla rodnad... / Anders Hansen
Subklinisk tyreoideasjukdom predicerar förmaksflimmer men inte annan hjärtsjukdom 1921
En aktuell rapport i JAMA visar att det inte finns stöd för att odiagnostiserad subklinisk tyreoideasjukdom hos personer över 65 år skulle vara en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom eller död – frånsett förmaksflimmer. Studien stöder tidigare systematiska översikter i Läkartidningen om att screening av äldre personer för tyreoideafunktionsrubbning inte är motiverad.
Självrapporteringstest bra för identifiering av skadlig alkoholkonsumtion 1922
För att genomföra alkoholscreening av skadlig och riskabel alkoholkonsumtion inom sjukvården krävs markörer som är sensitiva, specifika, snabba, enkla och billiga...
Hollywood ger felaktig bild av koma 1922
I en mängd storfilmer visas patienter som befinner sig i koma. Men den bild som förmedlas, och som kraftigt påverkat allmänhetens bild av komapatienter, är felaktig. Forskare i USA har undersökt vilken bild Hollywood ger av komapatienter... / Anders Hansen
Dilaterade venoler i retina markör för strokerisk 1923
Blodkärl i ögats retina kan ge viktig information om eventuell cerebrovaskulär patologi; detta då retinakärlen har flera likheter med kärlen i hjärnan. Kvoten av diametern mellan arterioler och venoler i retina har sedan tidigare visat sig vara korrelerad med risken att... / Anders Hansen
Restless legs kopplat till flera allvarliga tillstånd 1923
Cirka 10 procent av vuxna amerikaner har symtom som tyder på restless legs. En signifikant koppling finns mellan restless legs och sjukdomar som hypertoni, artrit, depression, ångest etc. Detta framgår av en epidemiologisk undersökning. Särskilt intressant är att dessa personer har problem med sin sömn och sina dagliga aktiviteter, vilket ökar risken för farligt beteende vid bilkörning. Sömnstörningen kan också ligga bakom den ökade risken för både hypertoni och diabetes.
Akupunktur bättre placebo än piller för smärtlindring 1923
Det finns flera sätt att fastställa huruvida placeboeffekter förekommer i terapisituationer vid olika åkommor. I den här studien utförd på Harvard Medical School deltog 270 vuxna patienter med armsmärtor (ansträngningsorsakade) av minst tre månaders duration...

KLINIK OCH VETENSKAP

Sexuell dysfunktion vanligt bland patienter med refraktär angina pectoris 1926
Men förvånansvärt många i denna patientgrupp är sexuellt aktiva
Patienter med refraktär angina pectoris tycks ha förvånansvärt hög sexuell aktivitet trots sin grundsjukdom, en förutsättning är dock optimering av behandling med antianginösa läkemedel och additiv behandling. Majoriteten av de sexuellt aktiva patienterna har emellertid partiell dysfunktion i form av bristande lust, orgasmstörning, erektil dysfunktion och ejakulationsproblem.
/ Ann-Charlotte Eliasson WITH ENGLISH SUMMARY

EECP – ny behandling vid refraktär angina 1930
Kliniska studier visar goda resultat
Refraktär angina pectoris karakteriseras av att patienterna inte svarar optimalt på medikamentell behandling och att revaskularisering med bypass-operation eller ballongvidgning inte är möjlig, oftast på grund av svår kärlanatomi, hög operationsrisk och tidigare multipla ingrepp...
/ Wei Yu
Spanska sjukans virus uppväckt från de döda 1937
Spanska sjukans virus har kunnat återskapas, och den genetiska koden är känd i sin helhet. Viruset har stora likheter med fågelinfluensavirus. Man har också kunnat visa att det har extraordinära sjukdomsframkallande egenskaper och att infektionen är dödligt förlöpande hos försöksdjur, där lungkomplikationerna mycket liknar dem som tog livet av många människor under spanska sjukan. / Fredrik Elgh
Qigong har stressdämpande effekt 1942
Qigong är en träningsform som är lätt att lära sig, den kräver ingen utrustning, den är fysiskt inte särskilt krävande och den kan utövas av de flesta. Qigong har en dämpande effekt på stressrelaterade symtom och kan vara ett alternativ till farmakologisk behandling vid sådana besvär. / Karin Linder WITH ENGLISH SUMMARY

TEMA ALLMÄNMEDICIN

UNG SPECIALITET MED ANTIKA VANOR 1947
Detta tema sätter konsultationen i centrum men tar också upp målbeskrivningen för specialiteten och den allmänmedicinska forskningens särskilda villkor. / Anders Håkansson
DEN SVENSKA ALLMÄNMEDICINENS HISTORIA 1950
Etik och läkarroll
Allmänmedicin är idag den största specialiteten inom medicinen, med en utbildning jämförbar med övriga specialiteters. Allmänmedicinska avdelningar finns vid alla sex universitet som bedriver läkarutbildning och forskning...
/ Per G Swartling
LÄR LÄKAREN ATT SAMTALA RÄTT 1954
Utbildning och forskning
Den läkare som behärskar professionell samtalsmetodik blir tryggare och effektivare i mötet med patienten. Evidensbaserad utbildning i det professionella läkarsamtalet bör därför introduceras redan i början av studietiden och därefter vara ett ständigt återkommande inslag i de olika kurserna...
I GRÄNSLANDET MELLAN BERÄTTELSE OCH BEVIS 1957
Etik och läkarroll
Som allmänläkare rör man sig mellan högteknologi och oglamorös vardag, där människors triviala och tragiska lidande kräver så mycket mer än magnetkameraundersökning och mekaniska reservdelar...
/ Christer Petersson
TILLIT ÄR MEDICINENS GRUNDÄMNE 1961
Etik och läkarroll
»It is impossible to go through life without trust, that is to be imprisoned in the worst cell of all – oneself...
/ Per Fugelli
NYA MÅL FÖR ST-LÄKAREN 1965
Socialstyrelsens nya målbeskrivningsmodell – en möjlighet till förbättring av hela specialiseringstjänstgöringen... / Annika Eklund-Grönberg
ALLMÄNMEDICINSK FORSKNING VÄXER – MEN TILLRÄCKLIGT SNABBT? 1968
Utbildning och forskning
En evidensbaserad allmänmedicin kräver egna välgjorda studier av primärvårdens kliniska vardag. I dagsläget riskerar den allmänmedicinska forskningen att tappa fart om inte nya resurser satsas. Det krävs insatser av såväl universitet som landsting och ett fördjupat samarbete dem emellan...
/ Anders Håkansson

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Litium och dysartri 1974
Är dysartri efter litiumintoxikation en irreversibel biverkan? Frågan rör en kvinna med bipolär sjukdom behandlad med litium. Hon fick en akut litiumintoxikation i samband med en infektion. Tio månader efter denna incident har hon förbättrats, men har fortfarande problem med dysartri...

PATIENTSÄKERHET

»Väl känt att testistorsion kan börja med buksmärtor, illamående och kräkningar« 1972
14-åring förlorade testikel efter feldiagnos av underläkare
Det är väl känt att testistorsion kan debutera med smärtor som är lokaliserade till buken och förenade med illamående samt kräkningar...
Patienten utsattes för fara när patologiskt provsvar inte följdes upp 1973
Det tog nästan två timmar innan tumören i sigmoideum opererades
Från patientsäkerhetssynpunkt är brister i verksamhetens remisshantering och hantering av svar på laboratorieprov och andra diagnostiska undersökningar ett allvarligt problem. En ST-läkare varnas för att han underlåtit att vidta åtgärder med anledning av ett patologiskt röntgensvar och därmed utsatt patienten för fara...

DEBATT OCH BREV

En sjuksköterskas misstag och det juridiska ansvaret 1978
Högsta domstolen hade inget alternativ i det s k Kalmarfallet, där en sjuksköterska dömdes för vållande till annans död. Men det kan finnas skäl att diskutera om den nuvarande ordningen kan ifrågasättas med utgångspunkt i Europakonventionen om mänskliga rättigheter... / Lena Holmqvist
Slutreplik:
Läkemedelsföretag måste få göra vinst 1979
Jeppson skriver [1] att me-too-preparat inte är innovativa, och att de skiljer ut sig från företagens »originalläkemedel«. Jag har tidigare försökt förklara för Jeppson i dessa spalter att utvecklingskostnaderna för företagen är lika stora, oavsett om man blir först eller kommer... / Pierre Lafolie
Psykiatrisk slutenvård – en kvarleva från mentalsjukhusens tid 1980
Vi behöver en genomtänkt granskning av psykiatrins slutenvård, inte en ogenomtänkt utökning av slutenvårdsplatser som enbart kommer att vidmakthålla rådande missförhållanden... / Filipe Costa
Ett undermåligt beslutsunderlag för flyktingpolitik 1982
En nyligen utkommen rapport utgör beslutsunderlag för regeringens och Migrationsverkets policy i fråga om barn med uppgivenhetssymtom. Dessvärre är psykiatriska och psykologiska aspekter, som borde vara i fokus, mycket bristfälligt representerade, skriver barnpsykiater Magnus Kihlbom i en förhandspublicerad debattartikel. Nader Ahmadi replikerar. / Magnus Kihlbom
Replik:
Kihlboms psykiatriska aspekter räcker inte som förklaring 1983
Psykologiska och psykiatriska aspekter räcker inte för att förklara samhällsfenomenet asylsökande barn med uppgivenhetssymtom i Sverige under de senaste åren. Kihlboms inlägg är bara en i raden av politiska kommentarer. Vi välkomnar en vetenskaplig och objektiv diskussion om vår studies resultat... / Nader Ahmadi
Etiska regler för politiker och sjukvårdsadministratörer 1984
Dagens trängda situation inom sjukvården är en svår nöt att knäcka för Läkarförbundet, som inom sig rymmer starka grupperingar och särintressen. En tilltagande polarisering tycks kunna förmärkas i det att öppenvården och slutenvården slåss om samma ekonomiska kaka... / Hans Fredin
Prelansering av läkemedel – exemplet RLS 1985
Långt innan det blivit godkänt i Sverige har tillverkaren i en långvarig kampanj lanserat sitt preparat mot myrkrypningar i benen. Företaget har nyligen bötfällts av Informationsgranskningsmannen för produktlansering direkt till allmänheten via en patientförening och nu för prelansering gentemot läkarkåren... / Bengt Järhult

KULTUR

Ohälsa – och hypokondri – präglade Verner von Heidenstams liv 1987
Verner von Heidenstam debuterade som författare år 1888 med »Vallfart och vandringsår«. Han representerade ett nytt synsätt, 90-talismen, med skönheten som ideal i motsats till den rådande vardagsgrå naturalismen... / Sven-Göran Fransson
Siamesiska tvillingar med extra trilling föddes i småländsk torpstuga år 1847 1990
Den som släktforskar umgås inte bara med förfäderna, deras namn, födelsetider och relationer. Han eller hon får också del av vårt gemensamma kulturarv och kan fascineras av armod lika väl som av välstånd, glädjerika och sorgesamma händelser och ibland dramatik utöver det vanliga... / Anders Thelin
Läkare i skönlitterär gestaltning 1991
The doctor in literature – satisfaction or resentment. 275 sidor. Författare: Salomon Posen. Förlag: Radcliffe Publishing Ltd; 2005. ISBN 1-85775-609-6. Recensent: Carl Lindgren, barnläkare, universitetslektor, ordförande för kurskommittén för professionell utveckling, Karolinska institutet, Stockholm...

FÖRBUNDSNYTT

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2006 1976
Vid läkarförbundets fullmäktigemöte den 1 och 2 juni i Lund omvaldes Eva Nilsson Bågenholm som ordförande för Läkarförbundet. Valet gäller fram till fullmäktige 2008. Anna Rask-Andersen, Lars Nevander och Heidi Stensmyren invaldes som nya ledamöter av centralstyrelsen...

ENDAST PÅ WEBBEN

ST-läkare i Stockholm fastanställs
Alla ST-läkare i Stockholms läns landsting blir tillsvidareanställda från den 1 oktober i år. Läs mer / Elisabet Ohlin
Kronobergs medicinska resultat i topp
Kronoberg är det landsting som oftast placerar sig i täten beträffande medicinska resultat, medan Norrbotten och Gotland tillhör den tredjedel av landstingen som oftast uppvisar minst gynnsamma medicinska resultat. Detta trots att hälso- och sjukvården på Gotland och i Norrbotten kostar mer än 2 000 kronor mer per invånare än i Kronoberg. Läs mer / Sara Gunnarsdotter
Ny myndighet föreslås: Forensiska institutet
Rättsmedicinalverket, RMV, och Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, bör slås samman till en ny myndighet, Forensiska institutet, från och med 1 juli 2007. Det föreslår den statliga så kallade RMV/SKL-utredningen. Läs mer / Elisabet Ohlin
Orättvis miljöstart för barn i Stockholm
Nästan 30 procent av barnen i Stockholms län har någon form av allergi.Det visas i en rapport, Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006, från Stockholms läns landsting.
Läs mer
/ Sara Holfve
Webb-TV
Till vår plats med länkar till medicinsk video på Internet har Svensk förening för minimalinvasiv kirurgi ställt sitt videoarkiv till förfogande.
Gå vidare
Allmänmedicin med samtalet i centrum
Tema allmänmedicin
Under århundradena har samtalet varit läkarnas viktigaste såväl diagnostiska som terapeutiska hjälpmedel, och patienternas berättelser den naturliga grunden för läkarnas medicinska handlande. Läs om konsultation, utbildning, forskning och historia i Läkartidningens Tema allmänmedicin.
EECP effektiv vid refraktär angina
EECP (enhanced external counterpulsation) är en ny icke-invasiv, effektiv behandlingsmetod för refraktär angina pectoris. Behandlingen bygger på att externa tryckmanschetter på benen fylls respektive töms under diastole och systole, vilket ger ökad diastolisk fyllnad och ökad koronarperfusion. En randomiserad, placebokontrollerad studie och flera stora registerstudier har givit behandlingen vetenskapligt stöd. Ett vanligt problem vid utvärdering av icke-farmakologisk terapi är annars att skapa en experimentell situation som motsvarar placebo.