INNEHÅLL NUMMER 28, 2006

LEDARE

Forskningsfusk – lättare upptäcka än åtgärda 2112
Avslöjanden om manipulerad forskning får stor publicitet i medier och åtföljs av de obligatoriska kraven på fler kontrollinstanser. Men vad händer med felaktiga artiklar när granskningen är klar och publiciteten lagt sig? Inte mycket, visar en aktuell rapport i Science... / Josef Milerad
Se över hela ansvarssystemet! 2115
Det är dags att regelverket för hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar ses över i sin helhet! Socialstyrelsens förslag är ett litet steg i rätt riktning, och det är angeläget att förändringarna snarast genomförs... / Catarina Andersson Forsman
Vapenlagen omöjlig? 2115
Socialstyrelsen har undersökt hur läkare fullgör anmälningsplikten avseende vapeninnehav hos psykiskt sjuka patienter. Uppföljningen visar att läkare inte gör anmälan i den utsträckning som de borde... / Eva Nilsson Bågenholm

LT DEBATT

Nya Lex Maria kan leda till fler självmord via massmedial suicidal smitta 2116
Anmälningar enligt Lex Maria har, med rätta, massmedialt intresse. Samtidigt är det väl dokumenterat att massmedial rapportering av suicid kan bidra till en total ökning av suicid...

AKTUELLT

Sudbøs forskning full av lögn och falska data 2118
Allt - i stort sett - som den norske cancerforskaren Jon Sudbø har skrivit om sin forskning har varit lögn. Det säger Anders Ekbom, ordförande i Rikshospitalets granskningskommission. Jon Sudbø har skrivit originalartiklar i flera välrenommerade internationella vetenskapliga tidskrifter, bl a Lancet och New England Journal of Medicine, som enligt Anders Ekbom inte borde gått i tryck. Även Läkartidningen har publicerat en felaktig artikel av Jon Sudbø. / Elisabet Ohlin
Tidsskriftet redo dra tillbaka artiklar 2120
Tidsskrift for Den norske lægeforening har publicerat åtta artiklar av Sudbø. Tre av dessa är baserade på hans doktorsavhandling... / Elisabet Ohlin
Sudbø förlorar troligen doktorshatten 2121
Jon Sudbø förlorar med all sannolikhet sin doktorsgrad. Och han kommer att förlora sin anställning vid Rikshospitalet–Radiumhospitalet... / Elisabet Ohlin
Läkartidningen i topp som tidning man kan lita på 2122
Av 70 yrkes- och branschtidningar i Sverige ligger Läkartidningen i topp vad gäller både andel läsare som anser att man kan lita på tidningen och andel läsare som anser att tidningen »påverkar mitt sätt att se på saker«. Detta enligt en undersökning från bland annat SIFO... / Sara Gunnarsdotter
Förbundet föreslår åtgärder för att öka antalet disputerade läkare 2123
Svenskarna anser att den medicinska forskningen i Sverige är viktig. Fler äldre än yngre anser att den är mycket viktig, precis som något fler kvinnor än män gör. Ändå minskar antalet disputerade läkare i förhållande till antalet nylegitimerade... / Sara Gunnarsdotter
Ny modell för primärvård föreslås av åtta Saco-förbund 2124
Primärvården måste byggas ut och ges ökade resurser om den ska kunna utgöra basen i svensk hälso- och sjukvård. Dessutom behöver både arbetssätt och organisation förnyas. Det skriver de åtta förbund som ingår i Saco Vård när de nu tillsammans presenterar en ny primärvårdsmodell... / Sara Gunnarsdotter
Utbildning om sjukvård redan i grundskolan förslag från miljöpartist 2124
»Människor i gemen har en underlig inställning till vård: Ekonomi verkar vara viktigare än hälsan. Sjukintyget viktigare än åtgärder mot ohälsa.« Det sa miljöpartiets Jan Lindholm när han utfrågades av Vårdförbundets Anna-Karin Eklund om partiets syn på sjukvård... / Sara Gunnarsdotter
Utökad förskrivningsrätt lockar inte läkare 2125
I Storbritannien har parlamentet nyss fattat beslut om att utöka förskrivningsrätten till att gälla även vidareutbildade sjuksköterskor och farmaceuter. Bakgrunden uppges bland annat vara den läkarbrist som råder (det går en läkare på cirka 500 britter, att jämföra med Sverige... / Sara Gunnarsdotter

NOTISER

Svenska medicinska resultat bäst i EU 2122
Svensk sjukvård får full poäng beträffande medicinska resultat i en undersökning från det svenska företaget Health Consumer Powerhouse. Det är inget annat EU-land som lyckas med det. Däremot presterar den svenska vården minst sagt mediokert i kategorin väntetider för behandling...
Angeläget att debattera sjukvård 2123
Hälsa och sjukvård är det enskilda ämne som debatteras flitigast i de rikstäckande, dagligen utkommande, tidningarna. Det visar en undersökning som PR-byrån Hill & Knowlton gjort...
Läkarförbundet ogillar åtalsanmälan 2125
Först gjorde Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, en egen utredning kring ärendet med den anmälda läkaren. Därefter gjorde nämnden en åtalsanmälan i stället för att själv utdöma en påföljd. Fel utveckling som i förlängningen skadar patientsäkerheten, anser Läkarförbundet... / Agneta Borgström
Förbundet positivt till ny Lex Maria 2125
En ny Lex Maria som ger färre syndabockar och i stället värnar om sjukvårdens egen förmåga att rätta till fel och misstag. I ett remissvar välkomnar Läkarförbundet Socialstyrelsens förslag om en ny lagstiftning för patientsäkerhet, se även LT nr 8/2006...
Ja till försäljning av nikotinhjälpmedel i butiker 2125
Läkarförbundet säger ja till receptfria nikotinläkemedel i vanliga butiker. Det är innehållet i remissvaret på regeringens utredning om en fri försäljning av nikotintuggummin och -plåster...

MEDICINSK KOMMENTAR

Fibrinolys före planerad PCI försämrar resultaten! 2126
Reperfusion vid akut ST-höjningsinfarkt
Den kliniska effekten vid akut ST-höjningsinfarkt av så kallad faciliterad perkutan koronarintervention (faciliterad PCI) har nu visats i två studier: dels en randomiserad behandlingsstudie, dels en metaanalys. Resultaten är nedslående; de patienter som behandlats med detta ingrepp hade bl a fler reinfarkter, fler stroke, högre dödlighet och ökat behov av nytt ingrepp i det infarktrelaterade kärlet.

NYA RÖN

Norrbottnisk ärftlig smärtokänslighet beror på nyfunnen mutation 2128
I Norrbotten har man under lång tid haft vetskap om en sjukdom som drabbar nedre extremiteternas leder med grava felställningar och symtom på nedsatt smärtkänsla...
Absorptionen av tyroxin kräver sur miljö 2128
Oralt tillfört tyroxin absorberas huvudsakligen i jejunum och ileum. I den refererade studien fick 248 patienter med eutyreoid struma tyroxin i syfte att reducera eller förhindra fortsatt tillväxt av tyreoidea...
Herceptin bra vid tidig bröstcancer 2128
Den monoklonala antikroppen Herceptin bör ges för behandling av bröstcancer i tidigt stadium och som är HER-2-positiv. Detta rekommenderar National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) i Storbritannien... / Anders Hansen
Manipulation av kotpelaren av osäkert värde vid smärta 2129
Kiropraktorbehandling är vid sidan av massage den vanligaste alternativa behandlingen vid smärta från kotpelaren. De kiropraktiker som har osteopatutbildning använder därtill stundom manipulation även vid tillstånd som astma, spastisk kolit och dysmenorré...
Högt BMI förvärrar refluxsjukdom 2129
Individer med högt BMI löper ökad risk att drabbas av gastroesofageal refluxsjukdom. Nu har en grupp forskare från universiteten i Boston och Harvard visat att patienter med refluxsjukdom och som har ett högt BMI har mer besvär av sin sjukdom än refluxpatienter med lägre BMI... / Anders Hansen
Luftföroreningar och manligt kön ökar risken för astma och allergi 2129
Astma- och allergisjukdomar är mycket vanliga i befolkningen, och mer än en tredjedel av alla barn drabbas någon gång av allergibesvär. Såväl ärftliga som miljörelaterade faktorer påverkar risken att insjukna, och samverkan mellan dessa faktorer är av stor betydelse...
Yra patienter i primärvården – behandlingsråd 2130
En svensk avhandling visar att det går att rehabilitera yrselpatienter i primärvården. Med en specifik träningsmodell kan äldre personer med multifaktoriell yrsel förbättra sin balans och patienter med pisksnärtssyndrom eller yrsel lära sig att hantera sitt handikapp.
Risk för obstetriska komplikationer hos könsstympade kvinnor 2130
Kvinnor som könsstympats löper ökad risk för obstetriska komplikationer. Det visar en studie från WHO, som presenteras i Lancet. Forskarna har inkluderat närmare 29000 kvinnor vid obstetriska centra i Burkina Faso, Ghana, Kenya, Nigeria, Sudan och Senegal under perioden... / Anders Hansen

KLINIK OCH VETENSKAP

Bensodiazepiner i kriminalvård
kräver noggrann kontroll 2131
Noggrann kontroll och starka indikationer krävs
Bensodiazepinbehandling inom kriminalvården bör ske under noggrann kontroll och endast på tydliga indikationer. Beroendepotentialen för dessa läkemedel är svår att komma ifrån och den aggressionshöjande effekten är välkänd. Två fallbeskrivningar får illustrera hur förskrivning av bensodiazepiner kan påverka patienter inom kriminal- och beroendevården.
WITH ENGLISH SUMMARY

Demenssjukdomar – en systematisk litteraturöversikt 2135
Denna artikel är en förkortad, något bearbetad version av SBUs sammanfattning och slutsatser om demens. Avsikten är att fastställa kunskapsläget avseende demenssjukdom i vid bemärkelse: förekomst, orsaker, utredningar, behandlingar, omvårdnad, etiska värdegrunder, kultur och... WITH ENGLISH SUMMARY

Nya rutiner för provtransport
ökar patientsäkerheten 2140
Nya provrörsställ, en specialdesignad transportbox och ändrade rutiner gav ökad patientsäkerhet och minskad stress bland personalen. Vid Universitetssjukhuset i Lund har man effektiviserat och förenkla transporterna mellan vårdavdelningarna och vårdcentralerna till de olika laboratorierna. Engångskostnaderna för projektets genomförande beräknas vara intjänade inom två år.
Kärlkirurgi äntligen egen grenspecialitet 2143
När regeringen i december 2005 beslutade om den nya indelningen av läkarspecialiteter var en av målsättningarna att minska antalet specialiteter. Kärlkirurgi som en specialitet var en nödvändig internationell anpassning och dessutom en anpassning till verkligheten inom svensk...
Cerebral angiografi nödvändig för hjärndödsdiagnostik vid process i bakre skallgropen 2146
Enbart klinisk undersökning kan vilseleda undersökaren
Sedan den 1 januari 1988 är en människa enligt svensk lag död »när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort« [1-3]. Detta tillstånd har inträtt när hjärnans blodcirkulation totalt och oåterkalleligt fallit bort och patientens hjärn- och...
WITH ENGLISH SUMMARY

Världens satsning på global hälsa blev mycket ord och lite handling 2149
Läkartidningens serie om global hälsa aktualiserade flera problem som är förenade med hälsotillståndet i världen med exempel på hälsoläget i utvecklingsländerna [1]. Några artiklar blickade framåt med förslag om åtgärder för att förbättra den globala hälsan...

PATIENTSÄKERHET

Oenig ansvarsnämnd anmäler läkare för att ha vållat en patients död 2152
De två läkarna i nämnden vill i stället ge kollegan en disciplinpåföljd
En oenig ansvarsnämnd anmäler en distriktsläkare till åtal för att ha satt ut ett för patienten livsviktigt läkemedel utan att försäkra sig om att det skulle återinsättas vid behov. Patienten avled. De två läkarna i nämnden vill inte åtalsanmäla sin kollega utan i stället tilldela honom en varning...
/ Tom Ahlgren
Hälseneruptur kunde omgående ha bekräftats med Thompsons test 2153
Distriktsläkaren borde åtminstone ha kompletterat undersökningen med Thompsons test eller kontroll av om patienten kunde stå på tå, vilket omgående hade kunnat bekräfta en hälseneruptur. Att han inte gjorde det ledde till dröjsmål med behandlingen av rupturen... / Tom Ahlgren

DEBATT OCH BREV

Klamydia ökar och nuvarande strategi måste ifrågasättas 2154
Ur ett individuellt patientperspektiv är det positivt att nuvarande strategi upptäcker fler fall av klamydia. Men ur ett befolkningsperspektiv med syfte att minimera smittspridning av klamydia i samhället och därigenom hejda förloppet av klamydiaepidemin i Sverige är den otillräcklig...
Vi behöver en bättre klamydiastrategi 2155
Klamydiaförekomsten har ökat påtagligt i Sverige, och det finns ett uppenbart behov av att förbättra strategin för att minska utbredningen. Och oavsett vad vi tror oss veta om klamydiainfektioner har Socialstyrelsen fått ännu en viktig uppgift i det utökade ansvaret för sexuellt överförda sjukdomar i Sverige...
Replik:
Hur förklara att positiva klamydiaprov ökar när komplikationerna minskar? 2156
Jag ville peka på det motsägelsefulla i att antalet positiva klamydiaprov ökat väsentligt efter byte av testteknik samtidigt som antalet komplikationer till genital klamydiainfektion minskat mycket påtagligt...
Samling kring klamydiaproblematiken:
Test och smittspårning nödvändigt – ändrat sexualbeteende krävs också! 2158
Svårtolkade epidemiologiska samband får inte leda till passivitet i klamydiafrågan. Behovet av samsyn, diskussionsforum och rådgivande organ på nationell nivå, gärna i Socialstyrelsens regi, är uppenbart...
Ingen ökning av ektopiska graviditeter bland tonåringar 2159
Tillgängliga uppgifter visar att det inte finns någon klart ökande tendens av ektopisk graviditet bland tonåringar sedan 1985. Salpingit och ektopisk graviditet utgör viktiga komplikationsrisker vid klamydiainfektion och är diagnoser som vi måste analysera...
Replik:
Ökning av ektopiska graviditeter kan ha många orsaker 2160
Frekvensen av ektopisk eller extrauterin graviditet kan påverkas av många andra faktorer än klamydiainfektion, som t ex åldersfördelningen bland gravida, antalet provrörsbefruktningar, infektion med andra agens, liksom rökvanor. Ökad frekvens av ektopisk graviditet kan således inte skyllas direkt på fler klamydiainfektioner...
Fattig och sjukskriven 2161
Werkös artikel »Bättre rik och frisk än fattig och sjuk« i Läkartidningen 24–25/ 2006 (sidan 1909) är tänkvärd. Den kanske kan ge anledning för oss allmänläkare att fundera över vad vi i vardagen åstadkommer när det gäller gradienter i befolkningens välstånd och hälsa...
Dubbelmoral om sjukskrivningar på Dagens Nyheters ledarsida 2162
Hanne Kjöller skriver på DNs ledarsida om utmattningssyndrom: »Vad är det för fel på träningsoverall, Friskis & Svettis … vänner och en portion eget ansvar …«. I sin bok »Operation: nytt liv« tycker hon däremot inte att överviktiga ska ta eget ansvar...
Tidningen Apotekets svar om RLS kontrasterar mot Boehringer Ingelheims tystnad 2163
Som svar på min artikel om Boehringer Ingelheims (BI) prelansering av pramipexol (Sifrol) i Läkartidningen nr 24–25/2006 uppger Tidningen Apotekets chefredaktör, i nr 26–27 av Läkartidningen, att när artikeln om RLS (restless legs) beställdes hösten 2005 kände...
Utrusta polisen med defibrillatorer 2164
Hjärtstopp är idag den vanligaste dödsorsaken. Enligt uppgifter från 2003 dör 2/3 av dem som får hjärtstopp utanför sjukhuset. En stor majoritet av dessa, 70procent, har till en början en sådan hjärtrytm att de kan räddas om hjärt– lungräddning (HLR) och defibrillator...
Flödesmotståndet ökar 16 gånger om radien halveras 2164
Dahlström, Olsson och Granström skriver i Läkartidningen 20/2006 (sidorna 1618-22) om Poiseuilles lag, som anger de faktorer som reglerar luftflödet genom näshålan: »Av formeln kan man se att en relativt sett liten minskning av radien ger ett fyra gånger högre flödesmotstånd...
Ett ovanligt fall 2164
För en tid sedan kom en av mina kända kvinnliga patienter till mig med ett oförklarligt, nytillkommet bekymmer. Kvinnan är i 80-årsåldern och hade några dagar dessförinnan gått till en jourmottagning och fått Geavir mot bältros till höger på ryggen...

KULTUR

Heliga Orlans reinkarnation – kirurgi som konstverk 2165
Fylliga läppar, en ny näsa, inget häng över ögonen eller en något mer markerad haka, tack! Inte helt ovanliga önskningar som kanske kan uppfyllas med hjälp av plastikkirurgiska ingrepp...

KRYSS

Sommarkryss 2169
För andra gången i sommar bjuder Läkartidningen på ett dubbelkryss...