INNEHÅLL NUMMER 30, 2006

LEDARE

Akademisk medicin på väg att bli jämställd 2196
Att publicera sig i ansedda tidskrifter är förutsättningen för en akademisk karriär. Beviset på att man blivit en erkänd auktoritet är att få skriva ledarkommentaren. / Josef Milerad

LT DEBATT

Eftergranskning av forskningsdata bör regleras! 2200
Vi behöver internationella regler som föreskriver att originaldata från all forskning skall bevaras under »rimlig tid« så att de kan göras tillgängliga för granskning om forskningsresultaten ifrågasätts och att utredningen av forskningsfusk måste samordnas av en internationell instans med myndighet att granska nationella... / Sten Dreborg

AKTUELLT

Milton tog uppdraget att bli »nationens hjälte« 2202
Intervjun
Den duktige studenten från bruksorten Nyhammar läste till en början nationalekonomi men ville göra något mer konkret och läste istället till läkare.
Förslag om bättre styrning av psykiatrin 2204
En lag om att landsting och kommuner måste träffa avtal med varandra om vården av de psykiskt sjuka. Mål inom psykiatrins område ska formuleras av riksdagen och vara uppfyllda 2015. Det är några förslag i en ny delrapport från Nationell psykiatrisamordning... / Agneta Borgström
KI-studenter oroas över kurskrock 2205
I början av läkarutbildningen kommer nya studenter att »hinna ikapp« äldre kurskamrater. Det visar de preliminära kursplanerna för det nya läkarprogrammet på Karolinska institutet, KI. Den lokala studentföreningen befarar alltför många studenter i undervisningen, medan skolledningen säger att de letar lösningar... / Agneta Borgström
Ministern öppnar för sjukvård i företagshälsovården 2206
– Jag tror att det är dags, det är dit vi ska. Så svarade arbetslivsminister Hans Karlsson under ett seminarium i Almedalen på sin egen fråga om företagshälsovårdens möjligheter att bedriva sjukvård... / Sara Gunnarsdotter
Handspritsförbrukning bra mått på handhygien 2207
Åtgången på handsprit kan visa hur handhygienen sköts. I en studie har »drömgränser« för optimal förbrukning tagits fram. Den faktiska förbrukningen låg långt under... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Lång kö på läkarlinjer 2205
Fler studenter än någonsin lottas bort från läkarprogrammen. Bara till Karolinska institutet, KI, står 782 sökande med maxbetyg eller högsta högskoleprovsresultat som reserver till de 132 platser som erbjuds. Till Lunds universitet är 827 reserver...
Regeringen satsar på läkemedelsindustrin 2205
175 miljoner kronor från regeringen och lika mycket från industrin. Det blir effekten av det branschprogram som regeringen genomför tillsammans med läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin med syftet att stärka konkurrenskraften och forskningen inom området...
Könsstereotyp undervisning på KI 2205
Mannens hjärna har flera sexcentra. Finländare har psykiska problem. Det är några exempel på lärarkommentarer under föreläsningarna på läkarutbildningen på Karolinska institutet, KI. I en undersökning har några studenter granskat läkar- och sjuksköterskeprogrammen...

MEDICINSK KOMMENTAR

Warfarin i kombination med ASA imponerar 2208
Anrika medel minskar reinfarkt- och strokerisk efter akut koronart syndrom
En metaanalys visar att en kombination av de anrika medlen warfarin och acetylsalicylsyra (ASA) minskar risken för reinfarkt och stroke efter akut koronart syndrom; vinsterna vad gäller återfallsrisken är imponerande. Flera forskningsfrågor kvarstår dock.

NYA RÖN

Läkemedelsbranschen negligerar sjukdomar i u-länder 2210
Sjuka människor i u-länder negligeras av västvärlden. Det fastslår BMJ på ledarplats. Av samtliga nya läkemedel som godkändes för försäljning perioden 1975– 2004, totalt 1556 preparat, var bara 21 riktade mot i u-länder vanligt förekommande infektionssjukdomar som... / Anders Hansen
Arbetsrelaterad stress kan öka risken för metabola syndromet 2210
Det finns ett direkt dos–responssamband mellan yrkesrelaterad stress och framtida risk för att utveckla metabola syndromet. Detta konstateras i en undersökning inom ramen för Whitehall II-studien, som omfattar tjänstemän i olika kategorier i London. Sambandet är självständigt i förhållande till social bakgrund och kan inte förklaras med dålig livsstil.
Autoantikroppstest – även intressant prognostisk markör för prostatacancer 2211
Prostataspecifikt antigen (PSA) används i stor omfattning, men testet har begränsningar vad gäller både specificitet och prognostisk förmåga, dvs förmåga att skilja mellan dem som inte kommer att få några problem av prostatacancer och dem som kommer att dö av den...
ACE-hämmare ska inte ges under första trimestern 2211
Gravida kvinnor med hypertoni bör inte behandlas med ACE-hämmare under graviditetens första trimester (första tre månader). Det visar en amerikansk kohortstudie, som sammantaget omfattar 29000 förlösta barn och som presenteras i New England Journal of Medicine... / Anders Hansen
COX-2-hämmare ökar risken för vaskulär händelse 2211
Riskerna vid användning av COX-2-hämmare har hamnat i fokus efter det att det storsäljande läkemedlet Vioxx drogs in under 2004 sedan det framkommit att preparatet ökar risken för hjärtinfarkt... / Anders Hansen

KLINIK OCH VETENSKAP

Listerios måste smittspåras och anmälas – även de lindrigare fallen 2212
Troligen vanligare sjukdom än statistiken visar, ätfärdiga livsmedel riskkälla
Troligen är listerios vanligare än vad statistiken visar. Under senare år har en lindrigare febril, gastrointestinal form av listerios, som även drabbar immunkompetenta individer och som lätt kan förväxlas med maginfluensa, uppmärksammats. Ökad observans för denna födoämnesorsakade sjukdomsbild och adekvat provtagning och smittspårning kring sjukdomsfall anbefalls enligt den nya smittskyddslag som föreskriver att all listerios är smittspårningspliktig sjukdom, inte som tidigare endast den invasiva formen.
WITH ENGLISH SUMMARY

Viktigt utreda nattlig obstruktiv andning hos barn 2215
Andningsstörningen kan ge missbildat ansiktsskelett och bett
Obstruktiv andning under sömn är inte ovanlig hos barn och ska utredas och behandlas skyndsamt, eftersom konsekvenserna kan bli negativa för både den psykiska och fysiska utvecklingen. Andningshinder kan ge bettanomalier, vilket skapar en ond cirkel med ytterligare försvårad nattlig andning.
Allergi mot tallprocessionsspinnarlarver – ökad larvtäthet ger ökad risk 2217
Att insekter utan att sticka eller bita kan framkalla svåra allergiska besvär är inte väl känt. Under senare år har en fjärilslarv som lever på tallbarr uppmärksammats i ökande antal på sydligaste Gotland. Under sena stadier av utvecklingen avger larven mikroskopiska, sylvassa hår, som kan orsaka utslag, klåda, astmatiska och andra allergiska symtom. WITH ENGLISH SUMMARY

Intrakardiell leiomyomatos – benign tumör som kan ge dödligt förlopp 2220
Radikal kirurgi ger säkrast resultat
Intravenös leiomyomatos karakteriseras histologiskt av att nodulära massor av glatt muskulatur uppstår i den uterina venösa väggen och/eller att ett uterint myom infiltrerar vensystemet och sprider sig vidare i den venösa kaviteten [1]...
WITH ENGLISH SUMMARY

Implementering är den kliniska forskningens största utmaning 2223
Den kliniska forskningens kris är ett omhuldat tema inte bara i Sverige och i Läkartidningen. Man känner stor oro för den akademiska medicinen och dess framtid internationellt...
Grundkursen – en ny start på läkarutbildningen vid Lunds universitet 2227
Läkarutbildningen är en av de mest eftertraktade utbildningarna i Sverige. Studenterna är både motiverade och studiebegåvade. Övergången från betygsinriktade studier i gymnasieskolan till professionsinriktade studier på läkarprogrammet ställer emellertid stora krav... WITH ENGLISH SUMMARY

SPUR-RESULTAT

Spur-resultat för kardiologi 2232
Spur (Läkarförbundets och Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet) kvalitetsgranskar ST-utbildningar genom inspektioner av kliniker. Här presenteras resultatet av inspektioner inom kardiologi utförda under 2005 och 2006...

LÄKEMEDELSFRÅGAN

Triptaner och stroke 2236
Finns det något som talar för att sumatriptanbehandling av migrän med aura skulle medföra en högre risk för stroke än andra triptaner? En kvinna i 30-årsåldern har fått höra av en neurolog att sumatriptan (Imigran) är kontraindicerat hos unga kvinnliga migräniker med aura på grund av risken för stroke...

PATIENTSÄKERHET

Patient som inte kan kommunicera kräver särskild omsorg i bedömningen 2234
Borde sökt mer aktivt efter buksjukdom – obduktionen visade perforerad appendicit
I fall där patienten inte kan kommunicera med omgivningen krävs särskild omsorg vid handläggning och bedömning. Det kan gälla till exempel när patienten är dement eller som här schizofren...
Läkare på särskilt boende borde ha bedömt patientens hela tillstånd 2235
Dubbla frakturer och en axel ur led missades hos man med nedsatt autonomi
Som konsultläkare på ett särskilt boende är man visserligen i stor utsträckning beroende av sjuksköterskans rapport, men distriktsläkaren har ändå haft att bedöma patientens hela tillstånd...

DEBATT OCH BREV

Gärna en debatt i abortfrågan – men då om ett försummat hälsoproblem 2238
Istället för att ifrågasätta den utmärkta utredningen om utländska kvinnors rätt att få abort i Sverige vill vi uppmärksamma det allvarliga hälsoproblem som osäkra aborter utgör i många av världens fattigaste länder...
Aggressiv eller konservativ strategi vid instabil koronarsjukdom:
Är de tre professorernas granskning av expertgranskarna objektiv? 2240
Enligt vår bedömning står sig Socialstyrelsens riktlinjer från 2001 angående intervention vid instabil kranskärlssjukdom mycket väl också idag...
Replik:
Sjukvårdens metoder måste granskas oberoende 2241
Vår uppfattning om riktlinjerna är fortfarande att man haft alltför bråttom med att rekommendera rutinmässig tidig revaskularisering. Vad vi främst vill är dock att framhålla vikten av oberoende granskning av sjukvårdens metoder...
Stoppa de farliga ambulans-transporterna 2242
På senare år har en rad ambulanskrascher inträffat på våra vägar, och de senaste två åren har tre personer omkommit i sådana trafikolyckor i Sverige. Hur många som skadats vet ingen idag...
Lars Werkö har verkligen rätt i att »HIV angår alla« 2243
Ugandas framgångsrika HIV-bekämpning beror främst på socialt förankrade beteendeförändringar och inte enbart ökad kondomanvändning...
Replik:
Kritiken avsåg amerikanska metoder 2244
Jag är inte ensam om att tro mer på användning av kondom än på hoppet att människor kommer att ändra sitt levnadssätt. Men framtiden får visa vilken åtgärd som bäst kan förebygga HIV-infektion...
Trauma som orsak till uppgivenhetstillstånd bortförklaras i asylrapport 2245
Att tillfrisknande nästan alltid förutsätter ett positivt beslut om uppehållstillstånd visar att negativa beslut om avvisning ofta har en kausal och traumatisk betydelse, skriver Magnus Kihlbom i denna replik till utredaren Nader Ahmadi...
Slutreplik:
Psykologiska insikter saknas 2246
Ahmadi och jag talar förbi varann, tyvärr. Ännu tycker jag mig inte ha bemötts av sakargument. Väsentligast i min kritik är att rapporten saknar psykologiska insikter. Den bygger på den alltför enkla tanken att trauma förutsätter tydlig förekomst av våldsamma yttre händelser...
Replik:
Kihlbom redovisar ingen empiri Psykologiska insikter saknas 2246
Utan att ha genomfört någon vetenskaplig studie förklarar Kihlbom att trauma är huvudorsaken till över 400 barns situation...
Asylrapport JO-anmäld 2246
Såsom varandes en av dem som uttalat sig de senaste åren om »samhällsfenomenet asylsökande barn med uppgivenhetssymtom« har jag med stort intresse tagit del av Nader Ahmadis svar på Magnus Kihlboms inlägg om de s k apatiska barnen i Läkartidningen 24–25/2006 (sidorna 1982-4)...
Ja, vi allmänläkare är beredda att ta oss an hemsjukvården! 2247
Gösta Eliasson och Elisabet Linder, direktörer på Fammi, frågar i en debattartikel i LT 26–27/2006 (sidorna 2025-6) om allmänläkarna är beredda att ta sig an hemsjukvården...

KULTUR

Stetoskopet – en epokbildande medicinsk uppfinning 2248
För knappt 100 år sedan publicerades Thomas Manns roman »Bergtagen«. Händelserna i romanen utspelas på sanatoriet Berghof i Davos i Schweiz då stetoskopet stod på höjden av sin tekniska prestige...
Redux-affären – en amerikansk tragedi? 2250
»An american tragedy«, av Theodore Dreiser, publicerades 1925 och handlar om hur en amerikansk dröm går i kras i kollisionen mellan girighet och moralisk anständighet. Det är en lämplig titel för att beskriva ett likartat moraliskt träsk 75 år senare...
Polioepidemin 1953 – ett outplånligt patientminne 2251
Skräcken för polio var en realitet under min barndom. Det var inte så mycket mer man visste om sjukdomen än att man blev stel i nacken och kunde bli förlamad. När jag som 14-åring insjuknade med värk i ryggen, ont i ett ben och nackstelhet ville jag därför inte erkänna...

KRYSS

Ledarkryss 2199
Traditionsenligt numera i semestertider bjuder ledarsidan läsarna på ett ledarkryss.

ENDAST PÅ WEBBEN

Kolerainfektion en viktig differentialdiagnos
I början av augusti hade totalt tre patienter från Blekinge insjuknat och diagnostiserats med sårinfektion av bakterien Vibrio cholera. För två av patienterna blev sjukdomsförloppet tämligen odramatiskt sedan de kommit under vård, medan den tredje drabbats av grav septisk chock och njursvikt.
Läs mer
»Mycket psykiska trauman bland evakuerade svenskar« 01
Han arbetade under tsunamikatastrofen. Nyligen kom han hem från norra Syrien där han hjälpt till att evakuera svenskar från kriget. Martin Wahl, infektionsläkare, har ingått i ett av de medicinska team som bistått över 1 100 svenskar som kommit med bussar från Libanon till en... / Agneta Borgström
Läkartidningen har sällat sig till den moraliserande aidskören e48
Debatt
Läkartidningens artikelserie om HIV/aids kritiseras av överläkare Hugo Stenström på LTs webbdebatt. Bland annat anser han att LT »ondgör sig över den svarte mannens promiskuitet och fördömer alla som ifrågasätter det europeiska och amerikanska tolkningsföreträdet i medicinska frågor.«
Artikeln replikeras av Läkartidningens chefredaktör Jonas Hultkvist och artikleförfattaren Björn Ramel, samt kommenteras av PehrOlov Pehrson.
Läs mer
/ Hugo Stenström
En trött kommentar e51
Innan jag somnade ögnade jag igenom Läkartidningen nr 30-31 och kom att läsa debatten om uppgivenhetstillstånd. Med sömnighet följer en tendens att se saker litet från sidan och se paralleller. Godhet är t.ex. väldigt modernt... / Gunnar Bergquist