INNEHÅLL NUMMER 32, 2006

LEDARE

Medicinska utrensningar i Stalins anda 2272
År 1997 myntade den engelske pediatrikern Roy Meadow en ny diagnos – Münchhausen by proxy. Det handlar om föräldrar som fabricerar symtom hos sitt barn, ofta genom en utstuderad misshandel... / Josef Milerad
Om fusk och kreativitet … 2275
Nyhetsfloden har på sistone speglat åtskilliga upptäckter av fusk i idrottsvärlden. En rad elitidrottsmän har i år avslöjats vara dopade i tävlingssammanhang. Sorgligt nog har även forskningsvärlden på senare tid rönt en massmedialt föga smickrande uppmärksamhet för flera fall...

LT DEBATT

Betydelsen av att vara olika 2276
Läkarens och sjuksköterskans roller binds samman av patienten
Att döma av debatten mellan läkare och sjuksköterskor om chefskapet är avståndet stort mellan akademisk medicin och vårdvetenskap. Samverkan mellan professionerna är helt nödvändig, och det är angeläget med en vårdfilosofisk dialog, helst redan under grundutbildningen...
/ Gösta Eliasson

AKTUELLT

Gisela Dahlquist – barnens starka förkämpe 2278
Barn och medicinsk etik, ofta i kombination, har varit ledstjärnor i pediatrikprofessorn Gisela Dahlquists yrkesliv de senaste 20 åren. Idag är hon vetenskaplig sekreterare i Centrala etikprövningsnämnden och föredragande för i stort sett samtliga ärenden där...
Positivt gensvar på skarpare etiklag 2280
De flesta medicinska aktörer välkomnar en utökad etikprövningslag, visar LT:s genomgång av remissvaren. Men några tunga instanser reagerar. Onödig utvidgning som överbelastar nämnderna, svarar Smittskyddsinstitutet... / Agneta Borgström
Kolerainfektion en viktig differentialdiagnos 2281
I början av augusti hade totalt tre patienter från Blekinge insjuknat och diagnostiserats med sårinfektion av bakterien Vibrio cholera. För två av patienterna blev sjukdomsförloppet tämligen odramatiskt medan den tredje drabbats av grav septisk chock och njursvikt...
Sommarens medicinska nyheter 2282
En kort summering av vad som uppmärksammats i medierna
Glömde du att läsa tidningen i somras? Missade du Ekot? På mediernas agenda fanns nya medicinska rön om att stress kan utlösa cancer och att frukt och grönt innehåller allt mindre näring. De många drunkningsolyckorna, Libanonevakueringen och ett och annat politiskt utspel var andra nyheter...
/ Agneta Borgström

NOTISER

Protest mot kundmodell i Halland 2284
Valfrihet i vården är ett hett ämne på många håll i landet. I Landstinget Halland införs vid årsskiftet ett primärvårdssystem som innebär att hallänningarna själva kan välja vårdcentral och en s k hälso- och sjukvårdspeng följer med till den vårdcentral som väljs...
Bättre smittskydd för vårdpersonal 2284
Sjukhuspersonal löper stor risk att smittas av blodburna infektioner. Det anser Europaparlamentet, som i en resolution vill lagstifta fram ett bättre skydd och därmed minska risken för stick- och skärskador i vården...

MEDICINSK KOMMENTAR

Antiåldrande – en lukrativ industri 2285
Men odödlighet är en meningslös lyx, utifrån Darwins teser
»Kampen mot åldrandet« har accelererat under de senaste årtiondena. Ett undermedel som jagar iväg åldrandet är en dröm för många, inte minst den miljardindustri som lever på antiåldrandeprodukter. Men odödlighet är en meningslös lyx, utifrån Darwins teser.
/ Andrus Viidik

NYA RÖN

Gentestning för långt QT-syndrom bör introduceras i kliniskt bruk 2287
Långt QT-syndrom (LQTS) är en ärftlig jonkanalssjukdom som kan ge upphov till ventrikulär takykardi, svimning och plötslig död . LQTS karakteriseras av förlängd kardiell repolarisering . På EKG registreras förlängd QT-tid (>0,460 s)...
Mekanismen bakom en viktig gen för SLE är identifierad 2288
Mekanismen bakom en specifik gen för SLE och bevis för dess association med sjukdomen har demonstrerats av en forskargrupp vid Uppsala universitet. Denna banbrytande upptäckt publicerades i Nature Genetics. Genen heter interferon regulatory factor 5 (IRF5)...
Mätning av allt eller inget höjer ribban för kvalitetsarbetet 2288
Allt-eller-inget-mätning (AEIM) är ett bättre sätt att mäta och främja förbättringar av vårdens kvalitet än de alternativa mätmetoder som används. Vårdens kvalitet speglas oftast bäst av flera kompletterande mått snarare än av ett enda...
Kognitiv psykoterapi effektiv vid social fobi 2288
Social fobi är en vanlig (ca 13 procent av befolkningen) och handikappande ångeststörning, som utan behandling följer ett kroniskt förlopp. Effekterna av läkemedels- och kognitiv/beteendeterapeutisk behandling är relativt välkända, men behandlingsmetoderna behöver utvecklas, då...
Ett stort steg fram för tissue engineering i rekonstruktiv urogenitalkirurgi 2289
Tissue engineering är en växande vetenskap som innebär att autologa celler odlas utanför kroppen för att sedan transplanteras tillbaka efter cellexpansion. Teoretiskt skulle tissue engineering kunna användas för reservdelsproduktion inom de flesta organsystem...
REM-sömnstörningar tidigt tecken på neurologisk sjukdom 2289
Störningar i REM-sömnen – rapid-eye-movement (REM) sleep behaviour disorder eller RBD – kan vara ett första tecken på en neurologisk sjukdom, som Parkinsons sjukdom. Det visar forskare från Spanien i en studie som presenteras i Lancet Neurology... / Anders Hansen
Dags att sluta avnavla tidigt 2290
I snart 100 år har obstetriker och barnläkare diskuterat hur snabbt efter förlossningen navelsträngscirkulationen ska avslutas. Vanan att avnavla sent bör återinföras i förlossningsvården, konstateras i en studie i Pediatrics. Tidigt avnavlade barn riskerar järnbrist och anemi, vilket är till men för den mentala utvecklingen.
Förtidspension tycks ha samband med för tidig död 2290
Fem svenska populationsstudier, omfattande nära 11 000 personer, har använts för att undersöka mortaliteten hos förtidspensionerade män och kvinnor. Jämfört med jämnåriga kontroller hade de förtidspensionerade kraftigt ökad risk att dö tidigt, vilket inte berodde på skillnader i utbildning, civilstånd, rökvanor, drogmissbruk eller underliggande sjukdom. Andra studier har kommit till samma resultat, dvs överdödlighet bland till synes friska människor. Den gemensamma faktorn och möjliga förklaringen är att personerna berövas halva sitt sociala nätverk och får sin självkänsla knäckt.

KLINIK OCH VETENSKAP

Behandling av förmaksflimmer i samband med hjärtoperation 2292
Nya metoder kan göra ingreppet till rutin vid operation av annan orsak A C D B
Många patienter som opereras för klaffproblem eller by-pass, lider även av förmaksflimmer. Med nya och moderna metoder som kryoablation kan detta enkelt åtgärdas i samband med att patienten ändå ligger på operationsbordet av annan orsak. Ingreppet förlänger visserligen operationstiden något, men för den patient som kan slippa både förmaksflimret och antikoagulantia kan ingreppet ge klart förbättrad livskvalitet.
/ Anders Albåge WITH ENGLISH SUMMARY

Preeklampsi 2296
Multiorgansjukdom som drabbar många gravida
Hypertoni, och särskilt preeklampsi, är fortfarande en vanlig komplikation under graviditet och förlossning och leder till signifikant sjuklighet hos mor och barn. De senaste 20 åren har det skett en markant ökning av antalet publicerade vetenskapliga artiklar inom området...
/ Charlotta Grunewald
IVF i Sverige – Fortsatt uppföljning av barn och mödrar 2301
Fortsatt uppföljning av barn och mödrar
Andelen barn som föds efter IVF-behandling ökar stadigt i Sverige och utgör nu tre procent av alla födda. Samtidigt minskar antalet tvillingbörder i samband med IVF, vilket medfört att risken för förtidsbörd och perinatal död minskat. En övergripande uppföljning av den effektivaste behandlingsmetoden vid infertilitet visar att både barnen och mödrar klarar sig bra i jämförelse med övriga populationen. När hänsyn tagits till mödrarnas ålder och år av infertilitet syns ingen skillnad i missbildningsfrekvens och cancerrisk (med undantag för ovarialcancer).
/ Orvar Finnström WITH ENGLISH SUMMARY

Min personliga upplevelse av HELLP-syndromet – två gånger 2306
Blodtrycksmanschetten pumpar upp smärtsamt hårt. Barnmorskan ger mig ett stelt leende och har stressade ögon. Så kommer buksmärtorna, som att spetsas på en påle. Jag rullar runt, runt på britsen och kräks... / Karin Stenfeldt

DEBATT OCH BREV

Om akutintagseländet – sett inifrån ... 2308
Hur länge skall akutintagseländet få fortgå innan någon ingriper? Kanske behöver man råd av försvaret – en »major« som strukturerar och organiserar det dagliga arbetet vid de svenska... / Stig Bengmark
Varför dessa väntetider? 2309
Den bilägare som fått sin bil underkänd av bilprovningen vänder sig naturligtvis till en bilverkstad med önskemål om snabbast möjliga reparation. Om hon då får beskedet att bilen blir uppsatt på en okänt lång väntelista blir hon sannolikt upprörd...
Det finns inga »överaktiva urinblåsor« 2310
Den så kallade överaktiva blåsan är en ren skrivbordsprodukt, konstruerad av läkemedelsindustrin. Det enda »beviset« för existensen av diagnosen är att man – ibland signifikant – kan påvisa en avslappande effekt på blåsan av muskarinantagonister... / Olof Löfgren
Fingret och månen – om apatiska barn... 2311
Som specialist i vuxenpsykiatri vid S:t Görans sjukhus i Stockholm träffar jag nästan varje dag föräldrar till barn med apatiska reaktioner på kris. De är alltså asylsökande, som på grund av sin egen psykiska kris blir mina patienter. Ofta har de sina barn med sig när de kommer på besök... / Marco Scarpinati Rosso
Replik:
Skall psykiatrer styras av andra riktlinjer än övriga läkare? 2312
»De apatiska barnen« är ett begrepp som kommit att användas för att beskriva en synbarligen ny sjukdomsbild, som på bara några år visat sig hos ca 500 barn till asylsökande personer från Balkan och forna Sovjetunionen... / Tomas Eriksson
Livsmedelsindustrin saltar för mycket 2313
Läkemedelsverket har utarbetat nya behandlingsrekommendationer för prevention av aterosklerotisk hjärt–kärlsjukdom [1]. De fokuseras naturligtvis på de tunga och välkända faktorerna rökning, kostvanor, fysisk inaktivitet och psykosocial stress... / Mattias Aurell
Replik:
Långsiktigt program på gång 2313
Med anledning av de förhållanden som Mattias Aurell påpekar arbetar Livsmedelverket sedan ett år med ett långsiktigt program. Målet är att under fem år sänka befolkningens natriumintag med cirka 50 procent och komma ner till de rekommenderade nivåerna... / Åke Bruce
Kanske blev Thomas Butler dömd av omständigheterna 2314
Lars Werkö berättade i Läkartidningen nr 5/2006, sidorna 312-4, om en amerikansk forskare, Thomas Butler, som – efter stora framgångar som klinisk epidemiolog och infektionsläkare – hamnade i fängelse efter ingripande från FBI och IRS (den amerikanska...
Hur kunde det bli så fel? Svenska handkirurger stängs ute från arbete i Europa 2314
Regeringen har fattat beslut om ändrad indelning av läkarspecialiteterna, vilket påverkar specialistutbildningens utformning. Avsikten med den nya indelningen var bland annat att harmonisera svensk specialistutbildning med övriga Europas utbildningar...
Det är inte så bråttom med Betapred 2315
Vid akuta allergiska reaktioner och andra anafylaktiska reaktioner är det viktigt att ha beredskap och att snabbt kunna ge adekvat behandling. Det är också viktigt att behandlingen inte fördröjs av otillräckliga åtgärder... / Lars Gottberg
Replik:
Betametason en tänkbar bromskloss 2315
Lars Gottbergs påpekande att »vad som är bråttom är att ge adrenalin intramuskulärt« är naturligtvis helt i sin ordning. Men innebär detta utan vidare att »det inte spelar någon roll hur man ger Betapred«, dvs om det går snabbt eller långsamt? Kanske i den bästa av världar, men...

KULTUR

Nils Rosén von Rosenstein 300 år 2317
Titeln på en fritt hållen berättelse om Nils Rosén von Rosenstein, barnmedicinens fader och reformatorn av svensk läkarutbildning under 1700-talet, är »Mannen som förlängde livet«. Boken kom ut på Carlsson bokförlag 2006... / Nils-Erik Landell
Citatet Gaston Backman:
»Det är rätt kandidaten, kvinnans plats är i hemmet« 2319
Gaston Backman tillskrivs den citerade repliken sedan han upptäckt en kvinnlig medicinare som i föreläsningsmörkret tagit fram en stickning. Gaston Backman (1883–1964) blev professor i anatomi i Lund, men studerade ursprungligen i Uppsala. Familjen hade franskt påbrå...

ENDAST PÅ WEBBEN

Preeklampsi kan behandlas men inte förutses
Riskfaktorerna för att utveckla preeklampsi i samband med graviditet, samt patogenes och långtidseffekter är numera väl kända, men så länge etiologin är okänd blir det svårt att hitta terapeutiska och preventiva strategier. Förlossning är fortfarande den enda effektiva behandlingen. HELLP-syndromet är en svår och ibland livshotande form av preeklampsi som drabbar den gravida kvinnan plötsligt och till synes utan förvarning. Specialistläkaren Karin Stenfeldt drabbades två gånger – och delar med sig av erfarenheterna i en mycket personlig berättelse.