INNEHÅLL NUMMER 34, 2006

LEDARE

Boktips för makthavare och andra 2356
Journal of Health Services Research and Policy utges av den engelska motsvarigheten till Läkaresällskapet. Som framgår av namnet publicerar den forskning och kommentarer kring sjukvårdens organisation... / Josef Milerad
Fortbildning på rätt väg? 2359
Läkares behov av att fortlöpande vidmakthålla och uppgradera kunskaper och kompetens är ett kännetecken för professionen. Den ständiga, accelererande medicinska utvecklingen ställer höga krav på varje läkare, och allt fler kunniga patienter förutsätter idag att doktorn alltid...

LT DEBATT

Förbjud läskautomater i skolorna! 2361
Amerikanska studier visar vilken effekt företags reklam för »skräpmat« har på barns matvanor och risk att drabbas av fetma. Risken är påtaglig även i Sverige, och kraftfulla insatser behövs genom marknadsföring av nyttiga alternativ men även restriktioner på flera områden... / Peter Friberg

AKTUELLT

»Det är förfärligt att inte få operera« 2362
Kaotiskt och frustrerat på Karolinskas toraxklinik
Nyheten om att elva patienter dött på väntelistan på toraxkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset kom i somras. Men före sammanslagningen av de två sjukhusen i Solna och Huddinge fanns inga köer. Då opererades 1700 patienter årligen. Vid fusionen räknades behovet om till 1400 hjärtoperationer...
/ Agneta Borgström
Mer pengar till thorax:
Åtta till tio fler operationer per vecka 2362
Politikerna lyssnade till nödropen från toraxkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Landstinget har beslutat att skjuta till mer pengar för att kapa köerna, vilket innebär åtta–tio fler operationer på veckobasis. Nu ska kliniken operera extra på kvällar och helger... / Agneta Borgström
Doktor i Kapstadens slum och Desmond Tutus hem 2366
Läkaren Ingrid le Roux har behandlat undernärda barn i slummen utanför Kapstaden i nästan 30 år. När kampen mot apartheid var som intensivast gjorde hon det med livet som insats. – Ibland visste jag inte om jag skulle komma hem levande till min man och tre barn, säger hon... / Björn Ramel
Industriavtalet tycks inte ha minskat fortbildningen 2368
Allmänläkarna är de mest missgynnade när det gäller fortbildning. Det visar Läkarförbundets fortbildningsenkät. Mest fortbildning får verksamhetschefer och professorer... / Elisabet Ohlin

NOTISER

Kliniskt forskningscentrum i Malmö invigt 2370
Lunds universitets och Region Skånes nya forskningscentrum Clinical Research Center, CRC, invigdes förra veckan...
Fördubbling av elchocker i psykiatrin 2370
Behandlingar med elchocker inom den psykiatriska vården har fördubblats sedan 1990-talet...
Immunförsvaret påverkas av tentastress 2370
Så kallade regulatoriska T-celler som, är viktiga i människans immunsystem tycks öka vid psykisk stress. Det har forskare vid Karolinska institutet funnit när de har undersökt hur läkarstudenter påverkas av stress inför en större tenta...
Personalstopp vid sjukhuset i Lund 2370
Dålig ekonomi har gjort att Universitetssjukhuset i Lund tagit beslut om totalt och omedelbart anställningsstopp. Årets bokslut riskerar att sluta med ett underskott på nästan 80 miljoner kronor...
Läkarförbundet: Nej tack till vårdguider 2370
Moderaternas förslag om vårdguider till de svårast sjuka får inte gehör hos Läkarförbundet. Att satsa på fler administratörer inom vården ger mer byråkrati, menar förbundet, som hellre vill se förslag om en utbyggd primärvård...
Se över patientsäkerheten kräver SKL 2370
Hela patientsäkerhetslagstiftningen bör ses över och regeringen bör tillsätta en parlamentarisk utredning som snabbt kan göra detta. Det anser Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) två ordförande Lars Isaksson och Ilmar Reepalu i en debattartikel i Upsala Nya Tidning 14 augusti...
Läkare får plusjobb 2370
Invandrare med utländsk läkarutbildning ska erbjudas plusjobb i Stockholms läns landsting. Plusjobbet ska fungera som en provanställning under sex månader. Därefter ska den utländska legitimationen kunna omvandlas till svensk...

MEDICINSK KOMMENTAR

Företagshälsovård redan i skolan 2372
Men dagens skolhälsovård saknar tydligt mandat för att fullfölja uppgiften
Sedan 1830-talet har skolläkare funnits inom skolväsendet. Införandet av skolsköterskan 1919 kom som ett uppdrag att agera »lusfröken«. Något som än idag kan efterfrågas som ett skolsköterskeuppdrag, när lössen »slår till« bland eleverna...
/ Nils Lundin

NYA RÖN

Steroider ökar inte överlevnaden vid sen ARDS 2374
Korttids högdosbehandling med steroider som profylax eller behandling vid tidig ARDS, akut svår andningsinsufficiens, har enligt tidigare studier inte förbättrat överlevnaden...
Patienters uppfattning om vård otillräckligt kvalitetsmått 2374
Uppfattningen hos äldre patienter inom primärvården om huruvida de fått bra vård eller inte är inget särskilt bra kvalitetsmått om det inte kompletteras med andra parametrar. Det visar en studie som presenteras i tidskriften BMJ... / Anders Hansen
Obstruktiv sömnapné ökar risken för stroke och död 2375
Tidigare har det visats att övervikt, hypertoni och rökning är relaterade till obstruktiv sömnapné. Nu visar en studie att också stroke och för tidig död kan ha obstruktiv sömnapné som orsak. Personer med fler än fem andningsuppehåll per timme sömn per natt löpte exempelvis fördubblad risk att insjukna i stroke.
Internet i medicinutbildning 2375
Internet kommer att förändra sättet på vilket läkare och medicinsk personal utbildar sig och söker information. Det skriver BMJ på ledarplats. I en amerikansk studie från 2004 visade det sig att av den tid som amerikanska läkarstudenter lade ned på att studera utgjordes 14... / Anders Hansen
Återkoppling och information ger färre onödiga laboratorieprov 2375
Tidigare har det visats att övervikt, hypertoni och rökning är relaterade till obstruktiv sömnapné. Nu visar en studie att också stroke och för tidig död kan ha obstruktiv sömnapné som orsak. Personer med fler än fem andningsuppehåll per timme sömn per natt hade exempelvis fördubblad risk att insjukna i stroke.
Utbildning förbättrar upptäckt av demens i primärvården 2376
Många studier har visat att demenssjukdomar är mycket underdiagnostiserade och ofta bristfälligt handlagda i primärvården världen runt. Detta leder till att patienter med dessa sjukdomar och deras familjer många gånger inte kan erbjudas optimala psykosociala och farmakologiska...
Kondom minskar spridningen av HPV till kvinnor 2376
Användning av kondom minskar spridningen av humant papillomvirus (HPV) till unga kvinnor. Det visar en studie från Washington som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine... / Anders Hansen
När PDE-5-hämmare vid erektil dysfunktion inte fungerar 2376
Tre selektiva PDE-5-hämmare, sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) och vardenafil (Levitra), används vid behandling av erektil dysfunktion. I det aktuella arbetet har man gått igenom litteraturen för att se hur effekten av PDE-5-hämmarna kan förbättras och vilka andra...
Svensk samarbetsmodell ger friskare barn än sträng auktoritär regim à la Japan 2377
Frågan om hur svenska barn mår i allmänhet och i skolan i synnerhet har diskuterats länge och livligt. Jämfört med japanska barn är dock svenska barn både friskare och lyckligare. Det visar en studie som jämfört barn, 10–15 år gamla, från Göteborg och Lysekil respektive Osaka. Studiens slutsats är tydlig och bekräftar att den japanska skolan är mycket krävande och att en auktoritär miljö medför mer stress och fler barn som är olyckliga och känner hat.
Dålig effekt av SSRI mot anorexi 2377
En randomiserad placebokontrollerad studie på patienter med anorexia nervosa visar nedslående resultat vad gäller behandling med SSRI-preparatet fluoxetin. Av gruppen som fick placebo klarade 31,5 procent av att hålla ett BMI över 18,5. Motsvarande siffra i gruppen som fick fluoxetin var bara 26,5 procent. / Anders Hansen

KLINIK OCH VETENSKAP

Diagnostik av akut lungembolism 2380
Förenklad strategi baserad på klinisk sannolikhet, D-dimer och datortomografi
Akut lungembolism kan, enligt den nederländska Christopherstudien, diagnostiseras med hög säkerhet även med en förenklad strategi inkluderande klinisk bedömning och D-dimertest. Fördelarna är flera: Bland annat kan behandlingskrävande lungembolism snabbt uteslutas hos många patienter och de behöver inte regelmässigt genomgå multidetektordatortomografi.
/ Ulf Nyman
Lungkarcinoider – inte så benigna som man trott 2382
Atypiska lungkarcinoider har hög recidivfrekvens. Typiska lungkarcinoider botas med operation, men även de kan recidivera. Recidiven kan komma sent, varför lång uppföljningstid är motiverad. / Dan Granberg WITH ENGLISH SUMMARY

Likheter och olikheter i skandinavisk barnhälsovård 2385
Sverige har bäst förutsättningar för gott samarbete läkare-sjuksköterska
Den svenska barnhälsovården är populär, bland både personal och föräldrar, och nästan alla barn kommer regelbundet till barnavårdscentralen. Dock är barnhälsovården otillräckligt studerad, varför det finns all anledning att fundera över vad som eventuellt kan göras annorlunda...
Mekanisk kompression under perkutan koronarintervention räddade liv 2390
FALLBESKRIVNING
Patienten är en 57-årig kvinna som arbetar sju dagar i veckan som controller på ett multinationellt företag. Hon motionerar inte och är rökare. Patienten är tidigare frisk men har senaste året erfarit ett visst tryck i bröstet vid ansträngning...
/ Rikard Linder WITH ENGLISH SUMMARY

ABC om Åldersrelaterad katarakt 2393
Grumlig lins, katarakt, är den vanligaste anledningen till synhandikapp i världen. Huvudorsaken är åldrande. Läkare inom så gott som alla specialiteter kommer i kontakt med patientgruppen. Behandlingen är kirurgisk. / Anders Petersson

PATIENTSÄKERHET

Två jourhavande läkare omöjligaatt nå i mycket allvarliga situationer 2396
Utanför joursökarens räckvidd – kollega fick rycka in och göra akut sectio
En förlossningsläkare varnas för att inte ha varit nåbar under en jour. Han åkte utanför joursökarens räckvidd och utan sin mobiltelefon...
»Synnerligen anmärkningsvärt att inte gastroskopi gjordes« 2397
Patienten hade långt framskriden magsäckscancer
Redan vid patientens första besök borde distriktsläkaren ha gjort en gastroskopi, och det är synnerligen anmärkningsvärt att en sådan inte utfördes vid det andra besöket några månader senare. Patienten hade magsäckscancer...

DEBATT OCH BREV

Allmänläkaren och kunskapen 2398
Det är av största vikt att använda rätt kunskapskarta när man som läkare vill förstå och hjälpa en människa med både mänskliga och medicinska svårigheter... / Olle Hellström
Replik:
Skjut inte på budbäraren! 2400
Anette Allhammar tar upp ett angeläget problem. Att anklaga Fass för bristerna är dock att ta i. Fass är bara en förmedlare av den information som är godkänd av läkemedelsmyndigheterna... / Per Manell
Lita inte på Fasstexten! 2400
Enalapril används för behandling av bland annat hypertoni. Men enligt bipacksedeln och Fasstexten är hjärtinfarkt eller annan allvarlig hjärthändelse en mycket vanlig biverkan... / Anette Allhammar
Replik:
Förkortningen med bara Blalock blir orättvis 2402
Det är alltid trevligt att se att någon läst den »skröna« jag skrev i Läkartidningen 21–22/2006 (sidan 1757). Några kommentarer till min gamle samarbetspartner i Göteborg, Kjell Rådegran... / Bengt O Eriksson
Ductus Botalli en felöversättning? 2402
Medicinhistoriska notiser är ofta spännande läsning och Bengt O Erikssons kåseri i Läkartidningen nr 21-22/2006 är inget undantag. Författarens information om »ductus Botalli« är intressant även om den historiskt intresserade gärna hade sett en referens på var den påstådda... / Kjell Rådegran
Att fälla underläkare gagnar inte patientsäkerheten 2403
I Läkartidningen 24–25/2006 publicerades ett fall där en underläkare fällts för att ha missat testistorsion hos en tonåring som sökte till akuten på grund av buksmärta utan smärta i pungen (HSAN 1126/05) [1]... / Erik Bøg-Hansen
Felvänd pannspegel vanligare än stetoskopetsom kännetecken för »filmläkare« 2404
Jag läste med stort nöje Göran Nilssons kulturartikel om stetoskopet i Läkartidningen 30–31/2006 (sidorna 2248-9). Jag skulle dock vilja sätta under debatt hans yttrande att stetoskopet är det redskap som oftast används i filmer för att utmärka läkaren... / Eskil Dalenius
Kan vaccination mot cervixcancer vara ett etiskt och psykologiskt problem? 2404
Enligt professor Bernard Lo kommer i juni detta år USAs Food and Drug Administration att ge tillstånd till godkännande av vaccin mot HPV [1]; enligt samma författare är vaccinet mer än 90 procent effektivt i preventionen av nya infektioner och precancerösa lesioner i cervix... / Elias Rubinstein
Mer bisarr än förvirrad, mer gastroenterolog än kardiolog 2406
Henrik Lagerlöf var en snäll människa, men var det något som kunde få honom att bli arg och upprörd var det tidskriftsredaktörer som inte kontrollerade vad de tryckte... / Lars Werkö

KULTUR

Dialogroman om den moderna döden – en väckarklocka 2407
F örfattaren Carl-Henning Wijkmarks fiktiva berättelse, »Den moderna döden« (Norstedt förlag), som kom ut redan 1978 (med tillägg 1985) gavs ut på nytt år 2005. Bokens stora fråga, hur vi skall möta problemet med det ökande antalet äldre människor i vårt land, är mer aktuell... / Jan Halldin

NYA BÖCKER

Utmärkt introduktion i epidemiologi 2409
Grunderna i epidemiologi. 134 sidor. Anders Ahlbom, Lars Alfredsson, Tobias Alfven, Anna Bennet... / Per Hall

ENDAST PÅ WEBBEN

Fortfarande osäkra väljare
22 procent av våra besökare som svarade på Läkartidningens webbfråga har ännu inte bestämt sig för hur de ska rösta i riksdagsvalet. Ytterligare 22 procent tror sig veta hur de ska rösta.
Se svarsfördelningen
Nödrop från toraxkliniken vid Karolinska
Toraxkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna får en kraftig förstärkning efter sommarens nyhet att hjärtsjuka dör i väntan på operation. I dag hinner man bara med 1 100 operationer mot det beräknade behovet på 1 400.
Mer pengar till torax
Politikerna lyssnade till nödropen från toraxkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Landstinget har beslutat att skjuta till mer pengar för att kapa köerna vilket innebär åtta–tio fler operationer på veckobasis. Nu ska kliniken operera extra på kvällar och helger.
Läs mer
/ Agneta Borgström
Kaotiskt och frustrerat på Karolinskas toraxklinik
Nyheten om att elva patienter dött på väntelistan på toraxkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset kom i somras. Men före sammanslagningen av de två sjukhusen i Solna och Huddinge fanns inga köer.
Läs mer
/ Agneta Borgström